LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2002 M. BIRŽELIO 19 D. NUTARIMO NR. 928 „DĖL AKCIZAIS APMOKESTINAMŲ PRODUKTŲ, SKIRTŲ NAUDOTI KAIP DEGALAI (VARIKLIŲ KURAS) IR (ARBA) ŠILDYMUI, JŲ PAKAITALŲ IR PRIEDŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2002 m. liepos 16 d. Nr. 1144

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti akcizais apmokestinamų produktų, skirtų naudoti kaip degalai (variklių kuras) ir (arba) šildymui, jų pakaitalų ir priedų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 19 d. nutarimu Nr. 928 „Dėl akcizais apmokestinamų produktų, skirtų naudoti kaip degalai (variklių kuras) ir (arba) šildymui, jų pakaitalų ir priedų sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 64-2590, Nr. 70-2920), ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                             Algirdas Brazauskas

 

 

 

Ūkio ministras, pavaduojantis finansų ministrą                      Petras Čėsna

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2002 m. birželio 19 d. nutarimu Nr. 928

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2002 m. liepos 16 d. nutarimo Nr. 1144

redakcija)

 

AKCIZAIS APMOKESTINAMI PRODUKTAI, SKIRTI NAUDOTI KAIP DEGALAI (VARIKLIŲ KURAS) IR (ARBA) ŠILDYMUI, JŲ PAKAITALAI IR PRIEDAI

 

Produkto pavadinimas

Kodas*

1. Variklių benzinas, jo pakaitalai ir priedai (Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 29 straipsnis)

2710.11.21.0**, 2710.11.25.0**, 2710.11.31.0, 2710.11.41.2–2710.11.59.0, 2710.11.90.0, 3811.11.10.0, 3811.11.90.0, 3811.19.00.0, 3814.00.90.9**, 2909.19.00.0**, 2707.10**, 2707.20**, 2707.30**, 2707.50**, 2707.99.11.0**, ex2901.10***, 2901.24.91.0**, 2901.24.99.0**, ex2901.29.20.9***, ex2901.29. 80.9***, 2902.11.00.0**, 2902. 19.90.0**, 2902.20.00.0**, 2902.30.00.0**, 2902.41.00.0**, 2902.42.00.0**, 2902.43.00.0**, 2902.44.00.0**, 2902.50.00.0**, 2902.60.00.0**, 3817.00**

2. Žibalas, jo pakaitalai ir priedai (Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 30 straipsnis)

2710.11.70.0, 2710.19.21.0, 2710.19.25.0, 2710.19.29.0

3. Gazoliai, jų pakaitalai ir priedai (Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 31 straipsnis), skystasis kuras (mazutas), jo pakaitalai ir priedai (Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 32 straipsnio 2 dalis)

2707.99.19.0, 2710.19.41.1- 2710.19.49.9, 2710.19.61.9, 2710.19.63.9, 2710.19.65.9, 2710.19.69.9, 2710.19.81.0**, 2710.19.83.0**, 2710.19.87.0**-2710.19.93.0**, 2710.19.99.8**, 2710.91.00.0, 2710.99.00.0, 3824.90.99.8

4. Skystasis kuras (mazutas), atitinkantis Kombinuotosios prekių nomenklatūros 2002 metų versijos 27 skirsnio 3 nacionalinėje papildomojoje pastaboje nurodytus požymius, jo pakaitalai ir priedai (Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 32 straipsnio 1 dalis)

2710.19.61.1, 2710.19.63.1, 2710.19.65.1, 2710.19.69.1, 2710.19.99.1

5. Skirti naudoti kaip degalai (variklių kuras) naftos dujos ir dujiniai angliavandeniliai, jų pakaitalai ir priedai (Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 33 straipsnis)*****

ex2901.10****, 2901.21, 2901. 22, 2901.23, 2901.24.11.0, 2901.24.19.0, ex2901.29.20.9****, ex2901.29. 80.9****, 2711.12.11.1-2711.12.19.0, 2711.12.94.1-2711.12.97.9, 2711.13.91.0-2711.19.00.9

___________________

* Kodai pateikiami pagal Kombinuotosios prekių nomenklatūros 2002 metų versiją.

**Tik tie produktai, kurie numatomi naudoti, parduodami arba naudojami kaip degalai (variklių kuras), kuras šildymui ar degalų (variklių kuro) priedai. Bet koks asmuo, taip pardavęs ar sunaudojęs minėtuosius produktus Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo taikymo tikslais, laikomas pagaminusiu akcizais apmokestinamą kurą.

*** Kombinuotosios prekių nomenklatūros 2901.10, 2901.29.20.9 ir 2901.29.80.9 subpozicijose klasifikuojami skysti alifatiniai angliavandeniliai, kurie numatomi naudoti, parduodami arba naudojami kaip degalai (variklių kuras), kuras šildymui ar degalų (variklių kuro) priedai. Bet koks asmuo, taip pardavęs ar sunaudojęs minėtuosius produktus Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo taikymo tikslais, laikomas pagaminusiu akcizais apmokestinamą kurą.

****Kombinuotosios prekių nomenklatūros 2901.10, 2901.29.20.9 ir 2901.29.80.9 subpozicijose klasifikuojami dujiniai alifatiniai angliavandeniliai.

***** Tik tos naftos dujos ir dujiniai angliavandeniliai, kurie numatomi naudoti, parduodami arba naudojami kaip degalai (variklių kuras).

______________