LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO STR 1.05.06:2002 „STATINIO PROJEKTAVIMAS“ PATVIRTINIMO

 

2002 m. balandžio 23 d. Nr. 199

Vilnius

 

Vadovaujantis Lietuvos Vyriausybės 2002 02 26 nutarimo Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos statybos įstatymo įgyvendinimo“ (Žin., 2002, Nr. 22-819) 1.1.19, 1.1.20 ir 1.1.28 punktais bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatais (Žin., 1998, Nr. 84-2353; 2002, Nr. 20-766):

1. Tvirtinu statybos techninį reglamentą STR 1.05.06:2002 „Statinio projektavimas“ (pridedama).

2. Nustatau, kad šio įsakymo 1 punkte nurodytas reglamentas įsigalioja nuo 2002 m. liepos 1 d.

3. Laikau nuo 2002 m. liepos 1 d. netekusiais galios Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos 1997 04 10 įsakymą Nr. 122 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:1997“ patvirtinimo (Žin., 1997, Nr. 32-807), 1997 05 08 įsakymą Nr. 139 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.02:1997“ patvirtinimo (Žin., 1997, Nr. 41-1023) ir 1997 01 22 įsakymą Nr. 8 „Dėl organizacinio tvarkomojo statybos techninio reglamento STR 1.02.02:1997 „Projekto vadovo ir projekto dalies vadovo veikla“patvirtinimo (Žin., 1997, Nr. 10-193).

4. Aplinkos ministerijos kompiuterinėje sistemoje vadovautis reikšminiais žodžiais „reglamentas“, „statyba“.

 

 

Aplinkos Ministras                                                                          Arūnas Kundrotas

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2002 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 199

 

STATYBOS TECHNINIS REGLAMENTAS

 

STR 1.05.06:2002

 

STATINIO PROJEKTAVIMAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Remiantis Aplinkos ministerijai Vyriausybės suteiktais įgaliojimais [6.12], šiuo statybos techniniu reglamentu (toliau – Reglamentu) išdėstomi Statybos įstatyme [6.1] nurodyti projektavimo veiklos reikalavimai bei nustatoma:

1.1. privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų rengimo tvarka ir sudėtis;

1.2. statinio projekto rengimo tvarka ir sudėtis;

1.3. visuomenei svarbių statinių sąrašas ir informavimo apie šių statinių projektavimo pradžią tvarka;

1.4. ypatingo statinio projekto ir statinio, įrašyto į Valstybės investicijų programą, projekto tvirtinimo tvarka.

2. Tuo atveju, kai statinio projektavimo, statybos darbai finansuojami PHARE, ISPA, SAPARD ar kitų tarptautinių programų lėšomis, gali būti naudojami statinio projekto etapai bei sutarčių sudarymo sąlygos ir kiti reikalavimai, kurie nustatyti Tarptautinės inžinierių – konsultantų federacijos (FIDIC) ar kitų tarptautinių organizacijų dokumentais. Taikant šį Reglamentą, papildomi reikalavimai nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių tvarkymo statybos darbų projektavimui bei statinio, statomo šių vertybių teritorijoje ar saugomoje teritorijoje, projektavimui yra nustatyti atitinkamuose normatyviniuose statinio saugos ir paskirties dokumentuose.

3. Šis Reglamentas netaikomas:

3.1. rengiant statybos darbų technologijos projektus;

3.2. rengiant žemės ūkio melioracijos sistemų projektus.

Šie projektai rengiami vadovaujantis kitais normatyviniais dokumentais.

4. Statinio paprastojo remonto projekto rengimo tvarka ir jo sudėtis nereglamentuojama. Statinio projektas taip pat neprivalomas, pritaikant statinį naujai paskirčiai, kai normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų keliami reikalavimai nėra griežtesni negu esantys arba šiuos reikalavimus galima įvykdyti atlikus paprastąjį remontą.

5. Šis Reglamentas yra privalomas visiems statybos dalyviams, viešojo administravimo subjektams, inžinerinių tinklų bei susisiekimo komunikacijų savininkams (ar naudotojams), taip pat kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims, kurių veiklos principus statybos srityje nustato Statybos įstatymas [6.1].

 

II. NUORODOS

 

6. Reglamento nuorodose pateikti duomenys atspindi teisės aktų bei jų pakeitimų galiojimą ne vėliau, kaip prieš 10 dienų iki patvirtinant šį Reglamentą. Informaciją apie vėlesnius teisės aktų pakeitimus galima rasti „Valstybės žiniose“. Jei prie statybos techninio reglamento (STR) nėra informacijos apie jo paskelbimą ar šifro, reiškia, kad STR rengiamas ir įsigalios nuo 2002 m. liepos 1 dienos. Reglamente pateiktos nuorodos į šiuos dokumentus:

6.1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymą Nr. IX–583 (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597);

6.2. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymą Nr. I–1120 (Žin., 1995, Nr. 107-2391);

6.3. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą Nr. I–149 (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 1997, Nr. 117-3000; 1999, Nr. 56-1809, Nr. 86-2565; 2000, Nr. 7-177, Nr. 28-766);

6.4. Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymą Nr. I-1613 (Žin., 1996, Nr. 119-2771, 1997, Nr. 66-1605; 2001, Nr. 99-3528);

6.5. Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymą Nr. I–1495 (Žin., 1996, Nr. 82-1965; 1997, Nr. 65-1553, Nr. 96-2428; 2000, Nr. 39-1092);

6.6. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto rejestro įstatymą Nr. I–1539 (Žin., 1996, Nr. 100-2261; 1997, Nr. 65-1555, Nr. 98-2480; 1999, Nr. 101-2904; 2000, Nr. 58-1705);

6.7. Saugomų teritorijų įstatymą (Žin., 2001, Nr. 108-3902);

6.8. Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą (Žin., 2000, Nr. 74);

6.9. Lietuvos Respublikos autorinių teisių ir gretutinių teisių įstatymą Nr. VIII–1185 (Žin., 1999, Nr. 50-1598);

6.10. Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymą Nr. I–798 (Žin., 2000, Nr. 56-1639; 2001, Nr. 91-3187);

6.11. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 05 15 nutarimą Nr. 557 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 09 13 nutarimo Nr. 1094 „Dėl privalomųjų patentų išdavimo fiziniams asmenims tvarkos“ dalinio pakeitimo (Žin., 2001, Nr. 48-1462);

6.12. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 02 26 nutarimą Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos statybos įstatymo įgyvendinimo“ (Žin., 2002, Nr. 22-819);

6.13. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 01 22 nutarimą Nr. 85 „Dėl nekilnojamojo turto registro nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1998, Nr. 9-219; 1999, Nr. 11-259);

6.14. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 04 26 nutarimą Nr. 478 „Dėl valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo investicijoms, planavimo, tikslinimo, naudojimo, apskaitos ir kontrolės patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 37-1251);

6.15. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 04 16 nutarimą Nr. 370 „Dėl teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1997, Nr. 34-851);

6.16. Bendrųjų atominių elektrinių saugos užtikrinimo nuostatus VD–B–001–0–97 (VATESI 1997 06 09 įsakymas Nr. 56; Žin., 1997, Nr. 54-1258);

6.17. Atominių elektrinių reaktoriaus įrenginių branduolinės saugos taisykles VD–T–001–0–97 (patvirtintos VATESI 1997 07 24 įsakymu Nr. 69);

6.18. STR 1.04.01:2002 „Esamų statinių tyrimai“;

6.19. STR 1.01.06:2002 „Ypatingi statiniai“;

6.20. STR 1.01.07:2002 „Nesudėtingi (tarp jų laikini) statiniai“;

6.21. STR 1.09.04:2002 „Statinio projekto vykdymo priežiūra“;

6.22. STR 1.05.07:2002 „Statinio projektavimo sąlygų sąvadas“;

6.23. STR 2.01.01(1):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir pastovumas“ (Žin., 1999, Nr. 112-3260), STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“ (Žin., 2000, Nr. 17-424), STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“ (Žin., 2000, Nr. 8-215), STR 2.01.01(4):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“ bei STR 2.01.01(5):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo“ (Žin., 2000, Nr. 8-216), STR 2.01:01(6):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“ (Žin., 1999, Nr. 107-3120);

6.24. STR 1.06.03:2002 „Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė“;

6.25. STR 1.07.04:2002 „Statybos leidimas“;

6.26. Aplinkos ministro 1999 08 25 įsakymą Nr. 264 „Dėl statinių kadastro matavimo ir apskaitos metodikos patvirtinimo“;

6.27. STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka ir reikalavimai“;

6.28. STR 1.05.05:2000 „Statinio projekto aplinkos apsaugos dalies sudėtis“ (Žin., 2000, Nr. 67-2031);

6.29. STR 2.01.02:1996 „Civilinė sauga. Slėptuvės“ (Žin., 1996, Nr. 101- 2312);

6.30. Daugiabučių namų patalpų (bendrasavininkių) bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinius nuostatus (Žin., 2001, Nr. 45-1584);

6.31. Aplinkos ministro 2002 04 23 įsakymą Nr. 200 „Dėl pasiūlymų keisti daugiabučio namo gyvenamųjų patalpų paskirtį viešojo aptarimo tvarkos patvirtinimo“;

6.32. „Statinių pagal tipą klasifikatorių CC“ (parengtas Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 1999 m.);

6.33. Lietuvos standartą LST 1516–98 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“;

6.34. Lietuvos standartą LST 1569:2000 „Statinio projektas. Lauko inžinerinių tinklų grafiniai ženklai“;

6.35. Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos ir Lietuvos valstybinės standartizacijos tarnybos 1992 08 11 nutarimą Nr. 141/15 „Dėl statybų projektinės dokumentacijos standartų“;

6.36. STR 1.02.06:2002 „Teritorijų planavimo ir statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikaciniai reikalavimai ir atestavimas“;

6.37. STR 1.02.07:2002 „Projektavimo, statybos ir ekspertizės įmonių atestavimas“;

6.38. Techninių reikalavimų reglamentą GKTR 2.08.01:2000. Valstybinės geodezijos ir kartografijos tarnybos 2000 04 12 įsakymas Nr. 28; pakeitimai: 2000 06 19 įsakymas Nr. 45 (Žin., 2000, Nr. 52-1518; 2002, Nr. 9-354);

6.39. STR 1.07.05:2002 „Nuolatinės statybos komisijos pavyzdiniai nuostatai“;

6.40. STR 1.14.01:1999 „Pastatų plotų ir tūrių skaičiavimo tvarka“ (Žin., 1999, Nr. 84-2507, Nr. 98-2831);

6.41. Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymas (Žin., 1999, Nr. 11-239);

6.42. STR 1.05.04:1998 „Statinio statybos pagrindimas“ (Žin.,1998, Nr. 71-2084; 1999, Nr. 83-2480).

 

III. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 

7. Reglamente vartojamos sąvokos atitinka apibrėžimus, pateiktus Statybos įstatyme. Kitų Reglamente vartojamų sąvokų, kurių nėra Statybos įstatyme [6.1], apibrėžimai:

7.1. projektavimo užduotis – dokumentas, kuriame nurodyti statytojo (užsakovo) (toliau – Statytojo) pageidaujami projektuojamojo statinio ir jo paskirties (jame vykdomos veiklos) techniniai, ekonominiai rodikliai bei kiti reikalavimai;

7.2. statinio techninis projektas (toliau – Techninis projektas) – sumanyto statyti statinio projekto etapas, kuris parengiama kaip vientisas dokumentas ir kuriame pateikiamos:

7.2.1. statinio bei statinio saugos ir paskirties reikalavimų pagrindinių sprendinių techninės ir ekonominės charakteristikos visoms statinio projekto dalims;

7.2.2. techninės specifikacijos;

7.2.3. statybos darbų kiekių žiniaraščiai;

7.2.3. statybos produktų kainos skaičiavimai;

7.2.4. kiti reikalingi projektiniai sprendiniai (aiškinamasis raštas, skaičiavimai, brėžiniai) tokios sudėties, kad ji būtų pakankama techninio projekto paskirčiai įgyvendinti (žr. šio Reglamento 75 punktą);

7.3. statinio darbo projektas (toliau – Darbo projektas) – statinio projekto dalis, kuri parengiama:

7.3.1. kaip vientisas dokumentas vienu metu;

7.3.2. atskirais sprendiniais skirtingu laiku (iš anksto parengus sprendinius, būtinus statinio statybai pradėti, o kitus – statybos metu).

Jame techninio projekto sprendiniai detalizuojami tiek, kad būtų įgyvendinta darbo projekto paskirtis (žr. 89 punktą);

7.4. statinio projekto dalis – statinio projekto visumos dalis, kurioje yra pateikti tam tikros techninės srities ar inžinerinių sistemų bei su statiniu susijusių inžinerinių tinklų ar susisiekimo komunikacijų projektiniai sprendiniai;

7.5. branduolinės energijos objektas – atominė elektrinė, branduolinis reaktorius, branduolinių medžiagų ir radioaktyviųjų atliekų saugykla, jų perdirbimo objektas [6.4], [6.16], [6.17];

7.6. statinio projekto užsakovas – juridinis ar fizinis asmuo, pateikęs projektuotojui užsakymą parengti projektą ir sudaręs su projektuotoju projektavimo darbų rangos sutartį. Juo gali būti:

7.6.1. Statytojas (jo įgaliotinis – statinio projektavimo valdytojas);

7.6.2. statybos rangovas, jei Statytojas yra jam pavedęs užsakyti statinio projektą;

7.6.3. Statinio projektuotojas (toliau – Projektuotojas), kai jis užsako projektą kitam projektuotojui subrangos sutarties pagrindu;

7.7. įvadiniai inžineriniai tinklai – komunalinių ar vietinių inžinerinių tinklų atšakos (nuo prisijungimo prie šių tinklų atsišakojimo vietos iki statinyje ar statybos sklype esančios apskaitos ar paskirstymo įrangos), kuriomis statiniui tiekiamas šaltas ir karštas vanduo, dujos, šilumos, šalčio nešikliai, nafta ir kitas kuras, nuvedamos nuotekos, laidininkais tiekiama elektros energija ir informacija (nuotolinio ryšio, telekomunikacijų, valdymo, signalizacijos bei kiti silpnų srovių tinklai);

7.8. vartotojo inžinerinė sistema statinio bendrosios inžinerinės sistemos dalis (posistemė), atskirta nuo bendrosios inžinerinės sistemos apskaitos prietaisais ar uždaromaisiais (paskirstomaisiais) įtaisais (sklendėmis, ventiliais, jungikliais ir pan.) bei kitomis vartotojo (juridinio ar fizinio asmens) atsakomybės ribas nustatančiomis priemonėmis. Vartotojo inžinerinė sistema tenkina statinio dalies (gyvenamojo namo, buto ar kitos paskirties pastato tam tikros dalies, pavienės patalpos ar jų grupės) gyventojų ar patalpos naudotojų bei statinio dalies naudojimo (eksploatavimo) reikmes;

7.9. planas – brėžinys, kuriame tam tikru masteliu parengti projektiniai sprendiniai;

7.10. tinklų planas – topografiniame plane nubraižytos inžinerinių tinklų trasos;

7.11. schema – sutartiniais ženklais supaprastintai pavaizduotas projektinis sprendinys;

7.12. aiškinamasis raštas – priimtų projektinių sprendinių aprašymas, parengti suvestiniai žaliavų, darbo, energetinių ir vandens poreikių pagrindiniai statinio techniniai, ekonominiai rodikliai, išvados ir kita informacija apie statinio projektą;

7.13. projekto sudėties sąvadas – dokumentas, įvardijantis visas statinio ar statinių grupės techninio ar darbo projekto dalis ir jų komplektavimą tomais;

7.14. statinio statybos kainos skaičiavimai (sąmata) – dokumentas, parengtas privaloma tvarka arba statytojo prašymu, kuriame pagal resursų skaičiuojamąsias arba rinkos kainas apskaičiuota išlaidų suma, reikalinga statinio projektui parengti ir įgyvendinti;

7.15. sutartinė statinio statybos kaina dokumentas, kuriame pateikta statinio statybos darbų sutartinių kainų, kurios yra statytojo pagrįstos statinio projektavimo ir statybos rangos sutartimis, žemės sklypo įsigijimo sutartimi bei kitomis sutartomis išlaidomis, būtinomis statinio projektui įgyvendinti suma;

7.16. statinio pavadinimas pavadinimas, kuriame nurodyta statinio paskirtis, statinio paskirties klasifikacinis numeris bei statinio adresas. Pavadinimas yra naudojamas visuose projektavimo ir statybos dokumentuose;

7.17. teisės aktai – Statybos įstatymas, kiti įstatymai, reglamentai bei normatyviniai statinio statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai.

 

IV. STATYTOJAS IR STATINIO PROJEKTAVIMO VALDYTOJAS (PROJEKTAVIMO VALDYTOJAS)

 

8. Projektuojant statinį, Statytojas privalo [6.1]:

8.1. pateikti statinio projektuotojui privalomuosius projekto rengimo dokumentus;

8.2. organizuoti (arba pavesti tai padaryti Projektuotojui) statinio statybos sklypo, statybvietės ir gretimų statinių bei sklypų, kuriems statyba gali daryti neigiamą poveikį, normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatytus statybinius tyrinėjimus bei sudaryti sąlygas tyrinėtojui juos atlikti;

8.3. organizuoti statinio projekto ekspertizę [6.24], patvirtinti statinio projektą ir atlikti projekto vykdymo priežiūrą [6.21], kai tai privaloma arba savo iniciatyva.

9. Statytojas turi teisę [6.1]:

9.1. pasirinkti statinio projektavimo organizavimo būdą:

9.1.1. statinio projektavimą pavesti Projektuotojui pagal su juo sudarytą projektavimo darbų rangos sutartį;

9.1.2. statinio projektavimo organizavimą pavesti Projektavimo valdytojui pagal pavedimo sutartį;

9.1.3. pasirinkti kitus statinio projektavimo organizavimo būdus, kurie neprieštarautų įstatymams ir kitiems teisės aktams;

9.2. pasirinkti Projektuotojus, statinio projektavimo valdytojus savo nuožiūra ar konkurso tvarka (jei teisės aktai nenumato kitaip), o statinio projektavimo darbams, kurių viešasis pirkimas yra privalomas, – Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;

9.3. paskirti statinio projekto vadovą (toliau – Projekto vadovą) ar pavesti tai atlikti statinio projektuotojui.

10. Statytojas turi ir kitų teisių bei pareigų, kurios yra numatytos Civiliniame kodekse ir kituose įstatymuose.

11. Būti Projektavimo valdytoju turi teisę [6.1]:

11.1. Lietuvos Respublikoje įregistruota įmonė, kurios įstatuose numatyta architektūrinė ir inžinerinė veikla ir su ja susijusios konsultacijos;

11.2. užsienio valstybės statinio projektavimo valdymo įmonė, turinti savo šalies institucijų išduotus kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus, kurie Lietuvos Respublikoje pripažįstami Konvencijos dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo (sudarytos 1961 m. spalio 5 d. Hagoje) pagrindu.

12. Projektavimo valdytojas veikia Statytojo vardu ir darbus organizuoja pagal šias statybos techninės veiklos pagrindines sritis: statybinių tyrinėjimų, statinio projektavimo, statinio projekto vykdymo priežiūros, statinio projekto ekspertizės. Šių sričių darbų mastas ir Statytojo kaip įgaliotojo pavedamos įgaliotiniui – Projektavimo valdytojui teisės bei pareigos nustatomos pavedimo sutartimi.

 

V. STATINIO PROJEKTUOTOJAS (PROJEKTUOTOJAS)

 

13. Būti Projektuotoju turi teisę [6.1]:

13.1. Lietuvos Respublikoje įregistruota įmonė, kurios įstatuose numatyta architektūrinė ir inžinerinė veikla ir su ja susijusios konsultacijos;

13.2. fizinis asmuo, Vyriausybės nustatyta tvarka įsigijęs statinio projektavimo darbų patentą. Patentas neprivalomas, jei Projektuotojas (turintis statybos, architektūros ar kito techninio profilio aukštąjį ar aukštesnįjį išsimokslinimą) rengia nesudėtingo statinio, skirto savo ar savo šeimos narių reikmėms, projektą;

13.3. mokslo ir studijų institucijų statybos, architektūros, inžinerijos profilio padaliniai;

13.4. užsienio projektavimo įmonė, turinti savo šalies institucijų išduotus atestavimo dokumentus, kurie Lietuvos Respublikoje pripažįstami Konvencijos dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo (sudarytos 1961 m. spalio 5 d. Hagoje) pagrindu.

14. Rengti ypatingų statinių projektus turi teisę Lietuvos Respublikoje įregistruota projektavimo įmonė arba užsienio valstybės projektavimo įmonė, gavusios Vyriausybės įgaliotos institucijos šios veiklos atestatą ypatingiems statiniams projektuoti [6.1], [6.19], [6.37].

15. Teisė projektuoti branduolinės energetikos objektus suteikiama Branduolinės energijos įstatymo nustatyta tvarka [6.4], [6.16], [6.17].

16. Nesudėtingų statinių projektus gali rengti atitinkamą išsilavinimą [6.20] turintis neatestuotas asmuo [6.1], [6.20], įsigijęs projektavimo darbų patentą (patente nurodytiems asmenims). Patentas neprivalomas, jei projektuotojas (turintis statybos, architektūros ar kito techninio profilio aukštąjį ar aukštesnįjį išsilavinimą) rengia nesudėtingo statinio, skirto savo ar savo šeimos narių reikmėms, projektą [6.1], [6.20].

17. Projekto rengimą organizuoja ir jam vadovauja atestuotas Projekto vadovas [6.36], nesudėtingiems statiniams – Statytojas ar jo įgaliotas asmuo [6.20].

18. Projektuotojas privalo [6.1]:

18.1. Statytojo pavedimu, kai Projektuotojas yra juridinis asmuo, įsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu (nustatytu įmonės įstatuose) paskirti Projekto vadovu savo darbuotoją arba pasamdyti pagal darbo sutartį Projekto vadovu ne savo darbuotoją, arba pats vykdyti Projekto vadovo funkcijas, kai projektuotojas yra fizinis asmuo, pagal sudarytą su Statytoju projektavimo darbų rangos sutartį;

18.2. tuo atveju, kai projekto užsakovas užsako parengti statybos projekto dalį skirtingiems Projektuotojams pagal atskiras sutartis (nesudarymas bendros visam statinio projektui parengti rangos sutarties), jis privalo (pasirinkdamas vieną iš žemiau nurodytų būdų):

18.2.1. paskirti (pasamdyti) Projekto vadovą arba pavesti tas funkcijas projektavimo įmonei, kuri paskiria ar pasamdo Projekto vadovą;

18.2.2. pats atlikti Projekto vadovo funkcijas (jei jis yra tam tikslui atestuotas);

18.3. parengti statinio projektą;

18.4. pasirašyti statinio projektą (privalomi įmonės vadovo ar jo įgalioto kito įmonės darbuotojo ir Projekto vadovo parašai, o kai projektuotojas yra fizinis asmuo, – tik Projekto vadovo parašas), tuo prisiimant atsakomybę, kad statinio projektas atitinka įstatymų, kitų teisės aktų, privalomųjų projekto rengimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas;

18.5. pataisyti statinio projektą pagal Statytojo pastabas, jei jos neprieštarauja normatyviniams statybos techniniams dokumentams ir normatyviniams statinio saugos ir paskirties dokumentams;

18.6. pataisyti statinio projektą pagal projekto ekspertizės akto privalomas pastabas;

18.7. pataisyti statinio projektą pagal Nuolatinės statybos komisijos protokolą [6.39];

18.8. Statytojo užsakymu pagal sutartį atlikti statinio projekto vykdymo priežiūrą [6.21];

18.9. dalyvauti statinį pripažįstant tinkamu naudoti [6.27].

19. Jeigu rengiant statinio projektą nėra galimybės įgyvendinti normatyvinių statybos techninių dokumentų ar normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų kai kurių nuostatų, statinio projekte turi būti numatytos techninės priemonės šiems trūkumams kompensuoti. Projektuotojas kartu su Statytoju iki statybos leidimo gavimo turi raštu pateikti institucijoms, patvirtinusioms šiuos normatyvinius dokumentus, statinio projekto sprendinius, nurodydami minėtas technines priemones ir per 7 dienas gauti šių institucijų raštišką pritarimą (arba motyvuotą nepritarimą) jas vykdyti [6.1].

20. Projektuotojas turi teisę [6.1]:

20.1. įgalioti statinio projekto rengėjus (kai tai susiję su jų pareigomis) projektavimo ir statybos metu statybvietėje patikrinti, kaip laikomasi statinio projekto sprendinių, ir apie tai įrašyti į statybos darbų žurnalą [6.21];

20.2. jeigu statybos darbai atliekami pažeidžiant statinio projektą arba nustatoma avarijos grėsmė, iš statybos rangovo (jei statyba vykdoma rangos būdu) ar Statytojo (jei statyba vykdoma ūkio būdu) reikalauti šiuos darbus sustabdyti ir pranešti apie tai viešojo administravimo subjektui, atliekančiam statybos valstybinę priežiūrą;

20.3. atlikti kitų statybos dalyvių funkcijas, išskyrus paties parengto statinio projekto ir pagal jį pastatyto ar statomo statinio ekspertizę.

21. Pagrindinės Statytojo ir Projektuotojo pareigos bei teisės nustatytos Statybos įstatyme [6.1] ir Civiliniame kodekse [6.8]. Kitos Projektuotojo pareigos ir papildomi darbai (projektavimo duomenų parengimas ar jų gavimas, konkurso dokumentacijos, atskirų projekto dalių variantų, vaizdinės medžiagos parengimas bei kt.) nurodomi projektavimo užduotyje ir sutartyje.

 

VI. STATINIO PROJEKTO VADOVO (PROJEKTO VADOVO) IR STATINIO PROJEKTO DALIES VADOVO VEIKLA

 

22. Projekto vadovas – fizinis asmuo (specialistas, turintis statybos, architektūros ar kitą aukštąjį inžinerinį išsimokslinimą), kuris, atstovaudamas statytojo interesams, normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatyta tvarka organizuoja statinio projekto rengimą, koordinuoja statinio projekto dalių sprendinius bei statinio projekto dalių vadovų veiklą, prižiūri ir atsako, kad statinio projekte būtų įgyvendinti įstatymų, kitų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų, privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų reikalavimai [6.1].

23. Projekto vadovas gali būti skiriamas (samdomas) vadovauti tik tokiems statinių projektams, kurie atitinka jo kvalifikacijos atestate nurodytą statinių naudojimo paskirties grupę [6.36].

24. Projekto vadovo paskyrimo (pasamdymo) dokumentuose turi būti nurodyta:

24.1. statinio pavadinimas;

24.2. statybos rūšis [6.1], projekto etapas, projekto tikslas.

25. Projekto vadovo veikla prasideda nuo jo pasamdymo (paskyrimo) vadovauti konkrečiam statinio projektui (projekto daliai) dienos ir trunka iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti dokumentų pasirašymo [6.27].

26. Projekto vadovas, atstovaudamas statytojo interesams, privalo nepažeisti įstatymų ir kitų teisės aktuose nustatytų valstybės, visuomenės ir trečiųjų asmenų interesų.

27. Projektavimo įmonės vadovas, pasamdydamas (paskirdamas) Projekto vadovą, kartu perduoda jam įgaliojimus atstovauti projektavimo įmonei, rengiant konkretų statinio projektą, pagal šio reglamento nustatytas pareigas, teises (tarp jų disponuoti Statytojo ar projektavimo įmonės vadovo nustatyta sutartinės kainos dalimi statinio projektui rengti) ir atsakomybę. Statytojas ir projektavimo įmonės vadovas turi teisę suteikti pagal jų turimą kompetenciją Projekto vadovui papildomus įgaliojimus, nenustatytus šiuo Reglamentu.

28. Projektavimo įmonės vadovo ar kitų jo įgaliotų asmenų parašai statinio projekte neatleidžia Projekto vadovo nuo atsakomybės už projekto kokybę ir nesumažina tos atsakomybės.

29. Statinio projekto dalies vadovas (toliau – Projekto dalies vadovas) – fizinis asmuo (specialistas), turintis konkrečiai statinio projekto daliai rengti reikalingą aukštąjį išsimokslinimą, kuris vienas rengia statinio projekto dalį ir kartu yra jos vadovas arba vadovauja specialistų grupei, rengiančiai projekto dalį.

30. Projekto dalies vadovui taikomi tik tie reikalavimai, kurie liečia jo vadovaujamą projekto dalį.

31. Projekto dalies vadovo veikla prasideda nuo jo pasamdymo (paskyrimo) vadovauti konkrečiam statinio projektui (projekto daliai) dienos ir trunka iki statinio pripažinimo naudoti dokumentų pasirašymo [6.27].

32. Projekto dalies vadovo parašas reiškia patvirtinimą, kad statinio projekto dalis atitinka įstatymus ir kitų teisės aktų, privalomų projekto rengimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus.

33. Projektavimo įmonės vadovo ar kitų jo įgaliotų asmenų parašai statinio projekto dalyje neatleidžia Projekto dalies vadovo nuo atsakomybės už projekto dalies kokybę ir nesumažina tos atsakomybės.

34. Projekto vadovo nurodymai (pagal jo kompetenciją) projekto dalies vadovui yra privalomi.

35. Projekto dalies vadovas gali būti skiriamas (samdomas) vadovauti tik tokioms statinio projekto dalims, kurios atitinka jo kvalifikacijos atestate nurodytą statinių naudojimo paskirties grupę [6.36].

36. Projekto vadovas privalo:

36.1. vadovauti rengiant statinio projektą, kontroliuoti, kad jis atitiktų privalomųjų projekto rengimo dokumentų reikalavimus, normatyvinius statybos techninius dokumentus ir kitus teisės aktus bei statytojo planuojamų tam statiniui statyti lėšų dydį;

36.2. parengti kartu su projekto užsakovu projektavimo užduotį projekto užsakovo sumanymo ir jo pateiktų privalomųjų projekto rengimo dokumentų pagrindu;

36.3. tikrinti, kad projekto užsakovo pateiktoje užduotyje dėl planuojamos gamybos technologijos būtų nustatyti visi reikalavimai, reikalingi esminiams statinio reikalavimams užtikrinti bei techniniams sprendiniams, priklausantiems nuo technologijos ir jos reikmes tenkinančių sistemų, priimti;

36.4. pateikti projektavimo darbų rangos (subrangos) sutarčiai sudaryti projektavimo (tyrinėjimų) orientacinius darbų masto, techninius sprendinius, kalendorinį darbų grafiką bei statinio projekto rengimo sąmatą;

36.5. nustatyti statinio projekto sudėties struktūrą;

36.6. parengti ir patvirtinti darbo užduotis projekto dalims rengti (tarp jų – juridiniams ir fiziniams asmenims, kurie rengia statinio projekto dalis subrangos pagrindais);

36.7. paskirstyti statinio projekto rengimo sutartinės kainos dalį, skirtą statinio projekto rengimo išlaidoms padengti, atskiroms statinio projekto dalims rengti (tarp jų – subrangos pagrindais);

36.8. parinkti (ar dalyvauti parenkant) statinio projekto rengėją konkurso ar kitu būdu:

36.8.1. Projekto dalies vadovus – fizinius asmenis (projektavimo įmonėje iš jos darbuotojų įmonės vadovo nustatyta tvarka, o įmonės vadovui sutikus, – iš kitų fizinių asmenų);

36.8.2. fizinius asmenis ar projektavimo įmones, kuriems numatoma pavesti statinio projektavimo darbus subrangos sutartimis;

36.9. išnagrinėti statinio projekto subrangovų parengtus subrangos sutarčių projektus, suderinti juos su projektavimo rangos sutarties sąlygomis;

36.10. kontroliuoti panaudotų piniginių lėšų atitikimą faktiškai įvykdytiems projektavimo darbams;

36.11. vykdyti šio Reglamento nustatytus reikalavimus;

36.12. pasirašyti statinio projektą, nurodant kvalifikacijos atestato registracijos numerį (privalomi įmonės vadovo ar jo įgalioto kito įmonės darbuotojo ir Projekto vadovo parašai, o kai Projektuotojas yra fizinis asmuo, – tik Projekto vadovo parašas), tuo prisiimant atsakomybę, kad statinio projektas atitinka įstatymų, kitų teisės aktų, privalomųjų projekto rengimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas [6.1];

36.13. pateikti statinio projekto užsakovui peržiūrėti ir suderinti statinio projekto principinius sprendinius pagal sutartyje nustatytą tvarką;

36.14. teisės aktų nustatyta tvarka būti statinio projekto vykdymo priežiūros vadovu (jei ši priežiūra privaloma arba ji nustatyta sutartimi su Statytoju (autorinės priežiūros užsakovu);

36.15. atlikti kitus statinio projekto užsakovo pavestus darbus, kurie nenustatyti šiuo Reglamentu ar sutartimi;

36.16. atstovauti Statytojo interesams statinio projektavimo metu ir pripažįstant statinį tinkamu naudoti;

36.17. dalyvauti statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijoje [6.27] ir pasirašyti nustatytus dokumentus, jei pastatytas statinys atitinka statinio projekto sprendinius;

36.18. saugoti valstybines ir Statytojo (projekto užsakovo) technines ir komercines paslaptis, kurios jam tapo žinomos vadovaujant statinio projekto rengimui.

37. Projekto vadovas ir Projekto dalies vadovas privalo:

37.1. kontroliuoti, kad statinys (jo dalis) turi būti suprojektuotas ir pastatytas iš tokių statybos produktų, kurių savybės per ekonomiškai pagrįstą statinio naudojimo trukmę užtikrintų esminius statinio reikalavimus [6.1], [6.23]:

37.1.1. mechaninio atsparumo ir pastovumo, t. y. kad apkrovos, galinčios statinį veikti statybos ir naudojimo metu, nesukeltų šių pasekmių: viso statinio ar jo dalies griūties, didesnių deformacijų nei leistinos, žalos kitoms statinio dalims, įrenginiams ar sumontuotai įrangai; žalos dėl aplinkybių, kurių be didelių sunkumų ir išlaidų galima išvengti ar jas apriboti (sprogimas, smūgis, perkrova, žmonių padarytos klaidos);

37.1.2. gaisrinės saugos – kad, kilus gaisrui, statinio laikančiosios konstrukcijos tam tikrą laiką galėtų išlaikyti jas veikusias ir dėl gaisro atsiradusias apkrovas. Būtų apribota:

37.1.2.1. gaisro kilimo galimybė ir ugnies bei dūmų plitimas statinyje;

37.1.2.2. gaisro išplitimas į gretimus statinius;

37.1.2.3. statinyje esantys žmonės galėtų saugiai išeiti iš jo ar būtų galima juos išgelbėti kitomis priemonėmis;

37.1.2.4. veiktų žmonių įspėjimo ir gaisro gesinimo sistemos;

37.1.2.5. gelbėtojai (ugniagesiai) galėtų saugiai dirbti;

37.1.3. higienos, sveikatos ir aplinkos apsaugos – kad būtų nepažeistos statinyje ar prie jo esančių žmonių higienos sąlygos ir nekiltų grėsmė žmonių sveikatai dėl šių priežasčių: kenksmingų dujų išsiskyrimo, pavojingų kietųjų dalelių ar dujų atsiradimo ore, pavojingos spinduliuotės, vandens ar dirvožemio taršos, nuotekų, dūmų, kietųjų ar skystųjų atliekų netinkamo šalinimo, statinių konstrukcijų ar statinių vidaus drėgmės;

37.1.4. saugaus naudojimo – kad naudojant ar prižiūrint statinį būtų išvengta nelaimingų atsitikimų (paslydimo, kritimo, susidūrimo, nudegimo, sužeidimo ar sužalojimo elektros srove, sprogimo) rizikos;

37.1.5. apsaugos nuo triukšmo – kad statinyje ar prie jo būnančių žmonių girdimas triukšmas nekeltų grėsmės jų sveikatai, leistų miegoti, ilsėtis bei dirbti normaliomis sąlygomis;

37.1.6. energijos taupymo ir šilumos išsaugojimo – kad naudojamas šiluminės energijos kiekis, atsižvelgiant į vietovės klimato sąlygas ir gyventojų poreikius, nebūtų didesnis už reikiamą (t. y. apskaičiuotą pagal higienos normų ir pastato ar jo patalpų paskirties reikalavimus);

37.2. kontroliuoti, kad statinio projekto sprendiniuose būtų apsaugoti trečiųjų asmenų interesai [6.1];

37.3. kontroliuoti, kad statinio projekto sprendiniuose būtų tenkinami specifiniai invalidų poreikiai ir statinio projekto sprendiniuose būtų įvykdyti statinio saugos ir paskirties reikalavimai [6.1];

37.4. statinio projektą įforminti nustatyta tvarka [6.32], [6.33], [6.34].

38. Projekto dalies vadovas privalo:

38.1. dalyvauti Projekto vadovo veikloje, rengiant projektavimo užduotį pagal Projekto vadovo nurodymus;

38.2. parengti statinio projekto dalies subrangos projektavimo užduotį;

38.3. suderinus su Projekto vadovu, parinkti (ar dalyvauti parenkant) specialistus statinio projekto daliai rengti konkurso ar kitu būdu (projektavimo įmonėje – tarp jos darbuotojų įmonės vadovo nustatyta tvarka, o įmonės vadovui sutikus, – tarp kitų asmenų);

38.4. techniškai vadovauti statinio projekto dalies rengėjams, priimti statinio projekto dalies pagrindinius sprendinius;

38.5. vykdyti šio Reglamento nustatytus reikalavimus;

38.6. pateikti Projekto vadovui peržiūrėti ir suderinti statinio projekto dalių principinius sprendinius;

38.7. pasirašyti statinio projekto dalį, kuriai jis vadovavo, nurodydamas kvalifikacijos atestato registracijos numerį;

38.8. saugoti valstybines ir statytojo (projekto užsakovo) technines ir komercines paslaptis, kurios jam tapo žinomos vadovaujant statinio projekto rengimui.

39. Projekto vadovo teisės:

39.1. pagal savo kompetenciją duoti nurodymus projekto dalies vadovui, kurie pastarajam yra privalomi;

39.2. atsisakyti vykdyti Statytojo ar kito projekto užsakovo, juridinių ir fizinių asmenų nurodymus bei viešojo administravimo subjektų reikalavimus dėl statinio projekto, jei jie neatitinka teisės aktų reikalavimų;

39.3. atsisakyti vadovautis projekto ekspertizės privalomomis pastabomis ir projekto įvertinimu (informuojant raštu Statytoją ir ekspertizės vadovą), jei jos nepagrįstos teisės aktų, privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų reikalavimais ir užginčyti jas nustatyta tvarka [6.24];

39.4. atsisakyti pasirašyti statinio pripažinimo tinkamu naudoti dokumentus [6.27], jei statinys pastatytas pažeidžiant statinio projektą.

40. Projekto dalies vadovo teisės:

40.1. atsisakyti vykdyti Projekto vadovo nurodymus dėl statinio projekto dalies rengimo, jei jie neatitinka teisės aktų reikalavimų;

40.2. reikalauti iš Projekto vadovo atsisakyti vadovautis projekto ekspertizės privalomosiomis pastabomis bei projekto dalies įvertinimu dėl jo vadovaujamos statinio projekto dalies, jei jie nepagrįsti teisės aktų bei privalomųjų dokumentų statinio projektui rengti ir užginčyti jas nustatyta tvarka [6.24];

40.3. reikalauti iš Projekto vadovo nepasirašyti statinio pripažinimo tinkamu naudoti dokumentų [6.27], jei statinys pastatytas pažeidžiant jo vadovaujamos statinio projekto dalies projektinius sprendinius, kol tie pažeidimai nepašalinti.

 

VII. STATINIO ARCHITEKTAS

 

41. Statinio architektas (toliau – Architektas) – statinio, kaip architektūros kūrinio, autorius, projektuotojas, fizinis asmuo (specialistas, turintis architektūros aukštąjį išsimokslinimą), kuris vienas savarankiškai kuria statinio architektūrą, yra statinio projekto architektūrinės dalies rengėjas ir tos dalies vadovas, dirba pagal patentą arba projektavimo įmonėje; projektavimo įmonės fizinių asmenų (turinčių aukštąjį architektūrinį išsimokslinimą) grupė, vadovaujama statinio projekto architektūrinės dalies vadovo [6.1].

42. Architekto veikla prasideda nuo jo pasamdymo (paskyrimo) vadovauti projekto architektūrinei daliai dienos ir trunka iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti dokumentų [6.27] pasirašymo.

43. Architektas gyvenamojo pastato ar viešojo naudojimo pastato projektavimo atveju (turintis šiems darbams atlikti projekto vadovo kvalifikacijos atestatą) kartu yra Projekto vadovas [6.1].

44. Architektas (statinio projekto architektūrinės dalies vadovas), projektuodamas ne gyvenamojo pastato ir ne viešojo naudojimo paskirties statinį, yra pavaldus (techniniais klausimais) Projekto vadovui [6.1].

45. Architekto (statinio projekto architektūrinės dalies vadovo) parašas reiškia patvirtinimą, kad statinio projekto architektūrinė dalis atitinka teisės aktų, privalomų projektavimo rengimo dokumentų ir normatyvinius statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus (teisingą parametrų apskaičiavimą).

46. Projektavimo įmonės vadovo ar kitų jo įgaliotų asmenų parašai statinio projekto dalyje Architekto (statinio projekto architektūrinės dalies vadovo) neatleidžia nuo atsakomybės už architektūrinės dalies kokybę ir nesumažina tos atsakomybės.

47. Architektas (statinio projekto architektūrinės dalies vadovas) privalo:

47.1. rengiant projektavimo užduotį, laikytis Projekto vadovo (kai Architektas nėra projekto vadovas) nurodymų;

47.2. suderinus su Projekto vadovu (kai Architektas nėra Projekto vadovas), parinkti specialistus statinio architektūrinei daliai rengti konkurso ar kita tvarka (projektavimo įmonėje – tarp jos darbuotojų įmonės vadovo nustatyta tvarka, o įmonės vadovui sutikus, – tarp kitų asmenų);

47.3. tikrinti, kad statinio projekte būtų įgyvendinti teritorijų planavimo dokumentų nustatyti statybos sklypo (ar teritorijos) tvarkymo ar apsaugos reikalavimai;

47.4. vadovauti statinio projekto architektūrinę dalį rengiantiems specialistams bei atlikti statinio projekto architektūrinės dalies pagrindinius sprendinius ir pateikti užduotis kitoms projekto dalims;

47.5. laikytis statinio projekto užduotyje bei Projekto vadovo (kai Architektas nėra projekto vadovas) nustatytos statinio kainos, statinio naudojimo ekonominių rodiklių;

47.6. pateikti Projekto vadovui (kai Architektas nėra Projekto vadovas) peržiūrėti ir suderinti statinio projekto architektūrinės dalies sprendinius;

47.7. pasirašyti statinio projekto dalį, kuriai jis vadovavo, nurodydamas kvalifikacijos atestato registracijos numerį;

47.8. saugoti valstybines ir Statytojo technines ir komercines paslaptis, kurios jam tapo žinomos vadovaujant statinio projekto rengimui;

47.9. laikytis šiuo reglamentu nustatytų Projekto dalies vadovui (jei Architektas kartu yra Projekto vadovas) privalomų pareigų ir teisių nuostatų;

47.10. vykdyti kitus šio reglamento nustatytus reikalavimus;

47.11. parengti statinio projektą, kad statinio architektūra būtų tokia:

47.11.1. statinys derėtų prie kraštovaizdžio;

47.11.2. atitiktų savivaldybės mero (jo įgalioto savivaldybės administratoriaus ar kito savivaldybės administracijos tarnautojo) išduotame projektavimo sąlygų sąvade nustatytus architektūros ir statybos sklypo tvarkymo urbanistinius reikalavimus, normatyvinius statybos techninius ir normatyvinius statinio saugos ir paskirties dokumentus;

47.11.3. atitiktų statinio paskirtį;

47.11.4. neprieštarautų statinio inžinerinių sistemų ir technologinių inžinerinių sistemų reikalavimams.

48. Architektas (statinio projekto architektūrinės dalies vadovas) turi teisę:

48.1. reikalauti iš Projekto dalių vadovų derinti su juo projektinius sprendinius, susijusius su statinio vidaus ir išorės architektūra bei statybos sklypo teritorijos tvarkymo urbanistiniais sprendiniais;

48.2. atsisakyti vykdyti Projekto vadovo nurodymus dėl statinio projekto dalies rengimo, jei jie neatitinka teisės aktų reikalavimų;

48.3. reikalauti iš Projekto vadovo atsisakyti vadovautis projekto ekspertizės privalomosiomis pastabomis bei išvadomis statinio projekto architektūrinėje dalyje, jei jos nepagrįstos teisės aktų bei privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų ir užginčyti jas nustatyta tvarka [6.24];

48.4. reikalauti iš Projekto vadovo nepasirašyti statinio pripažinimo tinkamu naudoti dokumentų [6.27], jei statinys pastatytas pažeidžiant statinio projekto architektūrinės dalies sprendinius, kol tie pažeidimai nepašalinti.

 

VIII. PRIVALOMŲJŲ STATINIO PROJEKTO RENGIMO DOKUMENTŲ RENGIMO TVARKA IR SUDĖTIS

 

49. Privalomuosius statinio projekto rengimo dokumentus (toliau – Privalomuosius dokumentus) gauna, parengia ir Projektuotojui pateikia Statytojas, kuris šiems dokumentams gauti ar parengti sutartimi gali įgalioti Projekto valdytoją [6.1].

50. Privalomuosius dokumentus Statytojas aktu ar lydimuoju raštu perduoda Projektuotojui. Projektuotojas atlieka privalomųjų duomenų patikrinimą, ar šie atitinka teisės aktus pagal statinio projektavimo užduotyje nurodytus reikalavimus.

51. Statytojas turi Privalomuosius dokumentus papildyti ar patikslinti, jeigu juose yra neatitikimų arba jie yra nepakankamos apimties.

52. Privalomųjų dokumentų sudėtis yra tokia:

52.1. žemės sklypo nuosavybės teisę ar kitokią teisę į žemę patvirtinantys dokumentai bei žemės sklypo bendraturčių sutikimas, jei žemės sklypas priklauso jiems bendrosios dalinės nuosavybės teise. Šie dokumentai neprivalomi Statybos įstatymo ir Aplinkos ministerijos nustatytais atvejais [6.1], [6.22];

52.2. teritorijų planavimo dokumentai. Jie privalomi Teritorijų planavimo įstatyme [6.2], [6.15] numatytais atvejais;

52.3. statinių bendrosios dalinės nuosavybės bendraturčių sutikimas (daugiabučio namo savininkų bendrijos valdybos sutikimas) būtinas, kai rekonstruojamas dviejų ar kelių savininkų valdomas statinys ar daugiabučio namo bendrojo naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė – techninė ir kitokia įranga. Šių dokumentų įsigijimo tvarką nustato Civilinis kodeksas [6.8] ir Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymas [6.10] bei kiti dokumentai [6.30], [6.31];

52.4. viešojo aptarimo protokolas, kai pagal Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo [6.10] bei Statybos įstatymo pakeitimo įstatymo [6.1] nustatytą tvarką keičiama daugiabučio namo gyvenamųjų patalpų paskirtis. Viešojo aptarimo protokolas parengiamas nustatyta tvarka [6.31];

52.5. projektiniai pasiūlymai. Tai eskizinis projektas, kurio tikslas – išreikšti projektuojamo statinio architektūros ir kitų pagrindinių sprendinių idėją ir kuris pateikiamas kaip medžiaga Projektuotojo parinkimo konkursui bei gali būti naudojamas projektavimo sąlygoms parengti:

52.5.1. pritaikant statinį (patalpą) naujai paskirčiai, turi būti:

52.5.1.1. nustatyti, ar normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nustatyti naujos statinio (patalpos) paskirties reikalavimai yra griežtesni negu yra statinyje ar patalpoje;

52.5.1.2. jeigu reikalavimai yra griežtesni, nustatyti, kokius statybos darbus (paprastąjį, kapitalinį remontą ar rekonstravimą) būtina atlikti ir kokie energetiniai resursai reikalingi, ar pakanka statinyje esančių pajėgumų;

52.5.2. projektiniuose pasiūlymuose turi būti pateikta:

52.5.2.1. statinio statybos pagrindimas (nustatytais atvejais [6.42]);

52.5.2.2. statinių pagrindinių architektūrinių sprendinių ir statinių pagrindinių konstrukcijų ekskizai (schemos) bei aprašymai;

52.5.2.3. statinio kategorija (ypatingas statinys ar statinys, įrašytas į Valstybės investicijų programą [6.14], [6.19]). Jei projektuojamas ypatingas statinys, nurodomi visi kriterijai, dėl ko jis yra ypatingas [6.19];

52.5.2.4. kitų statinio dalių (be architektūrinės) trumpas aprašymas bei schemos (kai būtina) inžinerinių tinklų bei susisiekimo komunikacijų trasų pagrindiniai sprendiniai;

52.5.2.5. statinio paskirties reikalavimai, su statinio paskirtimi susijusios veiklos technologijos aprašymas (nurodoma naudojimo paskirtis, veiklos programa, gamybos pajėgumai ar kiti šią veiklą charakterizuojantys rodikliai, pagrindiniai technologiniai procesai, pagrindiniai žaliavų ir energijos poreikiai, transportas, planuojami gamybos rodikliai bei eksploatacijos kaštai, kiti projektinių pasiūlymų rengimo užduotyje Statytojo pageidaujami reikalavimai);

52.5.2.6. planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaita (kai ji privaloma);

52.6. statinio projektavimo sąlygų sąvadas (savivaldybės mero patvirtintas konkrečiam statiniui nustatytų projektavimo sąlygų bendrasis dokumentas). Jo gavimo bei galiojimo tvarką nustato Statybos įstatymas [6.1] ir statybos techninis reglamentas [6.22];

52.7. statinio ir statinio sklypo tyrimo (tyrinėjimo) ataskaitos:

52.7.1. statybinių inžinerinių geodezinių tyrinėjimų;

36.7.2. statybinių inžinerinių geologinių, geotechninių ir kitų tyrimų;

52.7.3. esamų statinių tyrimų (konstrukcijų tyrimų, statinio inžinerinių sistemų tyrimų, matavimų);

52.7.4. kitų tyrimų (aplinkos, kraštovaizdžio, higieninių, archeologinių, nekilnojamųjų kultūros vertybių ir kitų pagal atitinkamus normatyvinius statinio saugos ir paskirties reikalavimų dokumentus);

52.8. statinio projektavimo užduotis, kurią tvirtina Statytojas. Projektavimo užduotyje priklausomai nuo projektavimo darbo etapo (techninis projektas ar darbo projektas) turi būti nurodyti Statytojo pageidavimai bei išvardyti Privalomieji dokumentai:

52.8.1. statinio paskirtis ir šios paskirties (paslaugų, gamybos ir pan.) techniniai, ekonominiai rodikliai;

52.8.2. statinio kategorija – ypatingas statinys ar statinys, įrašytas į Valstybės investicijų programą [6.14]. Jei projektuojamas ypatingas statinys, nurodomi kriterijai, dėl ko jis yra ypatingas [6.19];

52.8.3. techninių sprendinių bei specifikacijų reikalavimai, detalumo (darbo brėžinių, konstrukcijų mazgų, technologinių schemų, nestandartinių detalių reikalavimai ir kt.), komplektavimo (tipinių mazgų reikalavimai ir kt.), eskizų variantų skaičiaus, vaizdinės medžiagos reikalavimai;

52.8.4. turimi statybinių tyrimų dokumentai [6.18], [6.38];

52.8.5. duomenys apie pasirinktus įrenginius ir statybos produktus;

52.8.6. duomenys apie statinio statybos rūšis (nauja statinio statyba, statinio rekonstravimas, kapitalinis ar paprastasis statinio remontas);

52.8.7. pageidavimas atlikti statinio projekto ekspertizę [6.24], kai ji neprivaloma;

52.8.8. statybos periodiškumas, jos etapai bei kitos sąlygos;

52.8.9. privalomieji statinio projekto rengimo dokumentai;

52.8.10. statinio projekto etapai (techninis projektas, darbo projektas) bei jų sudėties sąvadas. Jei statinio projekto dalis rengia skirtingi Projektuotojai, nurodomas Projekto vadovas, kuriam pavesta vadovauti visam projektui.

 

IX. PROJEKTAVIMAS

 

53. Statinio projektas rengiamas, pasirašius projektavimo darbų rangos sutartį. Projektavimo darbų rangos sutartis sudaroma Civilinio kodekso [6.8], o su užsienio šalių investuotojais ir projektuotojais – Tarptautinės inžinierių konsultantų federacijos FIDIC (Federation Internationale des ingenieurs – conseils) dokumentų ar kitų tarptautinių dokumentų nustatyta tvarka, vadovaujantis privalomaisiais statinio projekto rengimo dokumentais. Gali būti sudaromos ir autorinės projektavimo darbų sutartys [6.1], [6.8], [6.9].

54. Projektuotojo civilinė atsakomybė draudžiama privalomuoju draudimu, neatsižvelgiant į projektavimo finansavimo šaltinius, statinio nuosavybės formą bei Projektuotojo, rangovo ir Statytojo juridinį statusą (išskyrus nesudėtingus statinius [6.1], [6.20] ir paprastąjį remontą [6.1]).

55. Statytojas, prieš pradėdamas projektuoti visuomenei svarbų statinį, privalo informuoti visuomenę [6.1] šio Reglamento nustatyta tvarka.

56. Projektavimo darbų rangos sutartis sudaroma kiekvienam statinio ar jų grupės projektavimo darbų etapui (statinio techniniam projektui ir statinio darbo projektui) arba viena abiems etapams. Projektavimo darbų sutartis sudaroma su vienu (pagrindiniu) Projektuotoju ar keliais skirtingais Projektuotojais atskiriems etapams ar statinio projekto dalims vykdyti. Kai statinio projekto dalis rengia keli skirtingi Projektuotojai, Statytojas privalo paskirti (pasamdyti) Projekto vadovą arba pavesti tai atlikti Projekto valdytojui.

57. Statinio projektas rengiamas, vadovaujantis [6.1]:

57.1. Statybos [6.1] ir kitais įstatymais, reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, kitais teisės aktais, teritorijų planavimo ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais bei normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais;

57.2. privalomaisiais statinio projekto rengimo dokumentais, projektavimo darbų rangos sutartimi (kai projektavimas atliekamas rangos būdu).

58. Jeigu rengiant statinio projektą nėra galimybės įgyvendinti normatyvinių statybos techninių dokumentų ar normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų kai kurių nuostatų, statinio projekte turi būti numatytos techninės priemonės šiems trūkumams kompensuoti. Projektuotojas kartu su Statytoju iki statybos leidimo gavimo turi raštu pateikti institucijoms, patvirtinusioms šiuos normatyvinius dokumentus, statinio projekto sprendinius, nurodydami minėtas technines priemones, ir per 7 dienas gauti šių institucijų raštišką pritarimą (arba motyvuotą nepritarimą) jas vykdyti [6.1].

59. Statinio projekte (visose statinio projekto dalyse) numatyti projektiniai sprendiniai turi užtikrinti esminius statinių reikalavimus [6.1].

60. Rengiant statinio projektą, jam vadovauja atestuotas Projekto vadovas, o rengiant projekto dalis, – atestuoti Projekto dalių vadovai [6.36], išskyrus išimtis [6.1]. Statinio projektas rengiamas dviem atskirais etapais (techninis projektas ir darbo projektas atskirai) arba vienu etapu (techninis – darbo projektas arba tik techninis projektas). Statytojo ir Projektuotojo susitarimu (nurodžius projektavimo užduotyje), techninis ir darbo projektai gali būti rengiami vienu metu. Projekto rengimo etapai gali būti atliekami lygiagrečiai ar kitokia tvarka, jeigu projekto rengėjai turi pakankamai informacijos kokybiškam ir ekonomiškam darbui atlikti.

61. Du statinio projekto rengimo etapai (techninis ir darbo projektas) būtini:

61.1. rengiant ypatingo statinio naujos statybos projektą;

61.2. planuojant rangovą parinkti konkurso būdu, kai taikomas Viešųjų pirkimų įstatymas [6.3];

61.3. kai techninis projektas būtinas kitiems tikslams įgyvendinti.

62. Kiekvieno projekto etapo sudėtį ir detalumą nustato Statytojas kartu su projektavimo užduotį parengusiu Projektuotoju, įvertinę normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus, statytojo sumanyto statinio specifiką ir šio Reglamento nuostatas.

63. Nustatant branduolinės energetikos objekto projekto sudėtį, turi būti įvertinti Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos (VATESI) patvirtintų normatyvinių dokumentų reikalavimai [6.16], [6.17] ir Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) rekomendacijos.

64. Nesudėtingiems statiniams rengiama projekto schema (kai tai privaloma).

65. Rengiant statinio projektą dviem etapais, pirma parengiamas Techninis projektas, jis patvirtinamas šiame reglamente nustatytąja tvarka ir po to rengiamas darbo projektas.

66. Statinio kapitalinis remontas gali būti vykdomas parengus sudėtingesnių darbų darbo brėžinius. Kokius darbo projekto sprendinius minėtu atveju būtina parengti – nusprendžia Statytojas (kai statyba atliekama ūkio būdu) arba Statytojas ir statybos rangovas (kai statyba – rangos būdu).

67. Statinio griovimo darbai vykdomi parengus statinio griovimo technologijos aprašymą. Ypatingo statinio griovimo atveju rengiamas statinio griovimo projektas, kuris rengiamas šiuo reglamentu nustatyta tvarka.

68. Darbo projekto projektiniai sprendiniai turi atitikti techninio projekto sprendinius ir technines specifikacijas (techninius reikalavimus). Pirmaeilių (pagal statybos eiliškumą) statybos darbų darbo projekto brėžiniai parengiami iki statinio statybos pradžios.

69. Tuo atveju, kai Darbo projektą rengia kitas Projektuotojas (ne tas, kuris rengė Techninį projektą), jis turi nepažeisti patvirtinto techninio projekto sprendinių ir techninių specifikacijų (reikalavimų), nurodyti techninį projektą rengusios įmonės pavadinimą, projekto rengėjų pavardes, o keisdamas sprendinius, – su jais juos suderinti ir atsakyti už darbo projekto sprendinių kokybę bei pasekmes.

 

X. VISUOMENĖS INFORMAVIMO TVARKA. VISUOMENEI SVARBŪS STATINIAI

 

70. Statytojas, prieš pradedant projektuoti visuomenei svarbų statinį (1 lentelė) arba jį rekonstruoti, keičiant jo paskirtį, ne vėliau kaip prieš savaitę iki statinio projektavimo pradžios turi informuoti visuomenę. Skelbimas apie planuojamą projektuoti statinį patalpinamas seniūnijos informaciniame stende ir skelbiamas vietinėje spaudoje informaciniu pranešimu. Seniūnijos informaciniame stende skelbimas saugomas ne mažiau kaip dvi savaites.

71. Informaciniame pranešime ir skelbime seniūnijos stende turi būti nurodyta:

71.1. statinio paskirtis;

71.2. teritorijų planavimo dokumentas ir jo patvirtinimo data;

71.3. statinio aukštų skaičius ir užstatymo plotas;

71.4. gatvių, kelių bei aikščių, aikštelių (naujų ir rekonstruojamų) aprašymas ir eskizas;

71.5. informacija apie trečiųjų asmenų interesų apsaugos projektinius sprendimus pagal Statybos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies reikalavimus [6.1];

71.6. planuojama statybos pradžia ir pabaiga;

71.7. statinio projektuotojo pavadinimas ir jo būstinės adresas;

71.8. kita visuomenę dominanti informacija Statytojo nuožiūra.

72. Fiziniai ir juridiniai asmenys turi teisę kreiptis į apskrities viršininką, jei statinio projekto sprendiniai neatitinka patvirtintų teritorijų planavimo dokumentų arba pažeidžiamos kitos Statybos įstatyme [6.1] ar kituose įstatymuose nustatytos trečiųjų asmenų teisės.

73. Visuomenei svarbūs projektuojami statiniai, apie kurių projektavimo pradžią Statytojas privalo informuoti visuomenę, yra:

73.1. visi naujai statomi statiniai ar jų grupės (išskyrus gyvenamuosius namus) gyvenamajame rajone (nebaigtame užstatyti sklype) ir šalia gyvenamųjų namų esančiuose kitos paskirties rajonuose;

73.2. gatvių, kelių, aikščių bei automobilių stovėjimo aikštelių rekonstravimas, kai keičiama esama privažiavimo prie statinių padėtis ar pėsčiųjų bei dviračių takų, šaligatvių, poilsio vietų išdėstymas;

74.3. statinių rekonstravimas, kai iš esmės (daugiau kaip 50 proc. statinio ploto) keičiama esama statinio paskirtis į naują paskirtį.

 

1 lentelė

Eilės Nr.

Statinio klasifikatoriaus Nr.

Statinio pavadinimas

1.

1211

Viešbučiai.

2.

1212

Kiti didesni nei 25 vietų trumpalaikio apgyvendinimo pastatai.

3.

1230

Didmeninės mažmeninės prekybos daugiau nei 800 m2 pastatai, automobilių

 

 

priežiūros pastatai, degalinės.

4.

1241

Civilinių uostų, aerouostų, geležinkelio ir autobusų stočių pastatai, kabamųjų

 

 

lynų ir krėslinių keltų stotys, radijo ir televizijos transliavimo pastatai ir kt.

5.

1261

Viešųjų pramoginių renginių pastatai.

Azartinių lošimų statiniai.

Restoranų, kavinių statiniai.

6

1262

Muziejai, bibliotekos.

7.

1263

Mokyklų, universitetų ir tyrimų centrų pastatai.

8.

1264

Ligoninių ir slaugos įstaigų pastatai, pensionai, poliklinikos.

9.

1265

Sporto salės, stadionai, kino teatrai, kultūros namai.

10.

1272

Maldos namų ir kitokios religinės veiklos pastatai.

11.

1274

Kareivinės, darbų kolonijos, kalėjimai, tardymo izoliatoriai, blaivyklos, slėptuvės, policijos bei priešgaisrinės apsaugos įstaigos.

12.

2130

Skridimo aikščių kilimo ir tūpimo takai.

13.

2151

Uostai ir laivybos kanalai.

14

 

Civilinių apeigų ir laidojimo biurų pastatai, krematoriumai.

 

XI. TECHNINIS PROJEKTAS

 

75. Techninio projekto paskirtis:

75.1. statinio projekto ekspertizei atlikti (kai ji privaloma) [6.24];

75.2. statybos leidimui gauti ar kitaip įteisinti statinio statybą [6.1], [6.25];

75.3. organizuoti konkursą projektavimo rangovui parinkti ir projektavimo darbų rangos sutarčiai sudaryti;

75.4. organizuoti konkursą Projektuotojui (kuris rengs darbo projektą) parinkti;

75.5. sudaryti darbo projekto rengimo sutartį ir parengti darbo projektą, o kai darbo projektas nerengiamas (šiuo Reglamentu nustatytais atvejais), pagal techninį projektą pastatyti ir patikrinti pastatytą statinį, ar jį galima pripažinti tinkamu naudoti ir šio projekto pagrindu teisiškai įregistruoti.

76. Techniniame projekte esančių duomenų sudėtis ir sprendinių kiekis, jų detalizavimas (teksto, skaičiavimų, brėžinių) turi būti pakankami šio reglamento 75 punkte nurodytiems uždaviniams įgyvendinti ir atitikti standartus [6.33], [6.34], [6.35].

77. Techninio projekto sudėtis:

77.1. bendrieji duomenys;

77.2. projektiniai sprendiniai (aiškinamasis raštas, skaičiavimai, brėžiniai) [6.33], [6.35]:

77.2.1. statybos sklypo tvarkymas (sklypo aplinkotvarkos, vertikalus horizontalių bei suvestinis inžinerinių tinklų planai);

77.2.2. architektūrinė dalis;

77.2.3. konstrukcinė dalis;

77.2.4. susisiekimo (transporto) dalis;

77.2.5. technologinė (statinyje vykdomos veiklos) dalis;

77.2.6. vandentiekio, nuotekų šalinimo dalis;

77.2.7. šilumos gamybos, tiekimo, šildymo, vėdinimo dalis;

77.2.8. dujofikavimo dalis;

77.2.9. elektrotechnikos dalis;

77.2.10. nuotolinių ryšių (telekomunikacijų) dalis;

77.2.11. inžinerinių sistemų valdymo (automatizacijos) dalis;

77.2.12. apsauginės ir gaisrinės signalizacijos dalis;

77.2.13. pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis;

77.3. aplinkos apsaugos arba planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos (kai ji privaloma) įgyvendinimo dalis [6.5], [6.7], [6.28];

77.4. saugomos teritorijos apsaugos dalis;

77.5. nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės (jos teritorijos) apsaugos dalis (nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės tvarkymo statybos darbų projekte ar statinio, numatomo statyti tos vertybės teritorijoje, projekte);

77.6. radiacijos apsaugos (jei statinyje bus radiacija) dalis [6.41];

77.7. techninės specifikacijos (techniniai reikalavimai);

77.8. įrenginių, gaminių, medžiagų ir darbų kiekių žiniaraščiai;

77.9. techniniai ekonominiai duomenys;

77.10. civilinės saugos projektiniai sprendiniai (kai jie privalomi) bei branduolinės saugos pagrindimas (branduolinės energetikos objekto atveju);

77.11. ekonominė dalis – statybos kainos skaičiavimai (statiniams, įrašytiems į Valstybės investicijų programą, ir statiniams, kurių statybos darbams pirkti taikomas Viešųjų pirkimų įstatymas, kitais atvejais – Statytojo pageidavimu); atsipirkimo laikas (statiniams, įrašytiems į Valstybės investicijų programą);

77.12. statinio naudojimo reikalavimai.

78. Konkrečiu statinio projekto rengimo atveju gali būti daugiau ar mažiau projekto dalių bei kitokios statinio projekto dalys. Statinio projekto dalių skaičius numatomas priklausomai nuo statinio paskirties ir jo sudėtingumo. Parengiama tiek statinio projekto dalių, kiek jų reikia, kad, įvykdžius statybos darbus, statinys tenkintų esminius reikalavimus [6.23], būtų užtikrintas jo numatytas funkcionalumas, komfortas ir estetiniai reikalavimai, o branduolinės energetikos objektų – ir branduolinės energijos objektų saugos reikalavimai, pateikti TATENA rekomendacijose ir VATESI normatyviniuose dokumentuose [6.4], [6.16], [6.17].

79. Bendrieji duomenys – tai statinio pavadinimas, visų projekto dalių projektinių sprendinių apibendrinti projektuojamo statinio (statinių grupės) apžvalginiai duomenys. Statinio pavadinimas turi atitikti statinio paskirtį ir pavadinime turi būti nurodyti svarbiausi veiklos, susijusios su statinio paskirtimi, rodikliai bei skliausteliuose nurodyta, kuriai keturių skaitmenų klasei pagal statinių klasifikatorių [6.26], [6.32] statinys priklauso, o prieš ar po pavadinimo – statinio adresas. Mišrios paskirties statinių atveju po statinio pavadinimo skliausteliuose nurodomos visos statinio paskirties klasės.

1 pavyzdys: 4 aukštų 48 butų gyv. namas, kuriame įrengta parduotuvė, grožio salonas ir viešųjų pramogų centras, garažai (1122, 1230, 1261, 1242).

2 pavyzdys: 9 aukštų 4 000 m2 bendro ploto administracinis pastatas su prekybos ir paslaugų patalpomis (1220, 1230, 1211).

Bendrieji duomenys:

79.1. Techninio projekto sudėties (dalių) sąvadas;

79.2. privalomųjų Techninio projekto rengimo dokumentų (teritorijų planavimo, statybos pagrindimo, projektavimo techninių ir specialiųjų sąlygų, projektavimo užduočių ir kitų dokumentų) bei pagrindinių normatyvinių statybos techninių dokumentų, kuriais vadovaujantis parengtas Techninis projektas, sąrašas;

79.3. techninių priemonių nukrypimams nuo normatyvinių statybos techninių dokumentų ir statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų kompensuoti sąrašas, nurodant institucijas, kurios pritarė šioms priemonėms, ir pritarimo dokumentus;

79.4. bendrieji techniniai reikalavimai;

79.5. projektavimo dokumentų kopijos (projektavimo užduoties, techninių ir specialiųjų sąlygų, suderinimų, susirašinėjimo dokumentų, aktų, protokolų ir kt.);

79.6. aiškinamasis raštas (raštu pateikti ir pagrįsti priimti projektiniai sprendiniai, parengti suvestiniai žaliavų, darbo, energetinių ir vandens poreikių, pagrindiniai statinio techniniai, ekonominiai rodikliai ir kiti informaciniai duomenys). Aiškinamajame rašte turi būti nurodyta, kaip techniniame projekte išspręsti šie klausimai (kai juos būtina spręsti):

79.6.1. planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo (kai ji privaloma) ataskaitos įgyvendinimas;

79.6.2. saugomų teritorijų, nekilnojamųjų kultūros vertybių ir jų teritorijų apsauga;

79.6.3. gaisrinė sauga;

79.6.4. gyventojų higiena ir sveikatos apsauga;

79.6.5. sauga darbe ir visuomenės sveikatos sauga;

79.6.6. branduolinė ir kita energetinė sauga;

79.6.7. potencialiai pavojingų įrenginių priežiūra;

79.6.8. radiacinė sauga;

79.7. informacija apie tai, kaip planuojama užtikrinti trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos pasikeitimo sąlygas (jeigu jos keičiasi), kurias jie yra turėję iki statybos pradžios:

79.7.1. esamų statinių techninės būklės išsaugojimas;

79.7.2. galimybė patekti į valstybinės ir vietinės reikšmės kelius;

79.7.3. galimybė naudotis inžineriniais tinklais;

79.7.4. patalpų, skirtų žmonėms gyventi, dirbti ar verstis kita veikla, natūralaus apšvietimo pagal higienos ir darbo vietų įrengimo reikalavimus išsaugojimas;

79.7.5. gaisrinės saugos sistemų bei evakuacijos (išėjimo) kelių išsaugojimas;

79.7.6. apsauga nuo keliamo triukšmo, vibracijos, elektros trikdymų ir pavojingų spindulių;

79.7.7. oro, vandens, dirvožemio ar gilesnių žemės sluoksnių taršos apsauga;

79.7.8. aplinkos apsaugos statinių bei jų efektyvumo išsaugojimas;

79.7.9. gamtos ir kultūros vertybių išsaugojimas;

79.7.10. vertingų želdinių išsaugojimas;

79.7.11. gaisro gesinimo sistemų išsaugojimas;

79.7.12. hidrotechnikos ir melioracijos įrenginių išsaugojimas, kad nebūtų pažeistas tų įrenginių hidrogeodinaminis režimas.

80. Projektiniai sprendiniai – tai Projektuotojo parengti sprendiniai, pateikti raštu, pagrįsti skaičiavimais ir pavaizduoti brėžiniuose. Projektiniai sprendiniai rengiami pagal statinio projekto dalis.

81. Techninės specifikacijos (techniniai reikalavimai) – raštu pateiktos projektiniams sprendiniams įgyvendinti reikalingos sąlygos, statybos produktų, įrenginių ir statybos darbų techniniai reikalavimai bei rodikliai, pagal kuriuos konkurso būdu parenkamas statybos rangovas, įrangos gamintojas (firma ar pardavėjas) ir nustatoma statinio statybos skaičiuojamoji kaina. Taip pat nustatomos sąlygos ir reikalavimai darbo projektui parengti, statybos darbų kokybės kontrolei vykdyti ir pastatytam statiniui naudoti:

81.1. techninės specifikacijos rengiamos statinių, kurie įrašyti į Valstybės investicijų programą, ir kitų statinių, kurių darbams pirkti taikomas Viešųjų pirkimų įstatymas [6.3], projektavimo atveju;

81.2. kitų statinių techninės specifikacijos rengiamos:

81.2.1. statybos darbams projektuose atlikti (nustatomos statybos darbų vykdymo ir kokybės kontrolės sąlygos bei techniniai reikalavimai);

81.2.2. statybos produktų, įrenginių, gaminamų ar perkamų konkurso būdu, atveju (nustatomi privalomi pavienių įrenginių, gaminių ir medžiagų ar jų grupių techniniai reikalavimai ir rodikliai, nenurodant tipo, markės, gamintojo).

Techninės specifikacijos rengiamos kiekvienam statiniui atskirai pagal projekto dalis (arba vienos visam statiniui), apibrėžtoms statybos darbų rūšims, medžiagų ar gaminių grupėms bei pavieniams konkretiems įrenginiams.

82. Statybos produktų, įrenginių ir darbų kiekių žiniaraščiai – tai projekte numatytų nupirkti ar pagaminti statybos produktų, įrenginių ir statybos darbų kiekiai, reikalingi statybos kainai nustatyti ir statiniui pastatyti. Statybos produktų, įrenginių, perkamų pagal konkursą, žiniaraščiuose nurodomi pagrindiniai techniniai duomenys, techninės specifikacijos (arba nuorodos į jas), matavimo vienetai ir jų kiekiai. Statybos produktų, įrenginių, kuriuos Statytojas pasirenka be konkurso (Projektuotojo pasiūlymu), žiniaraščiuose nurodomi pagrindiniai techniniai duomenys, tipas (markė), gamintojas (firma), kiekiai ir jų matavimo vienetai. Statybos darbų žiniaraščiuose nurodomi žemės darbų, statybos, montavimo ir kitų darbų vykdymo būdai, šių darbų atlikimo ir kokybės techninės specifikacijos (arba nuorodos į jas), kiekių matavimo vienetai ir kiekiai. Žiniaraščiai parengiami pagal atskiras statinio projekto dalis (jei projektavimo užduotyje nenurodyta kitaip).

83. Statybos kainos skaičiavimais įvertinama statybos produktų, įrenginių, statybos montavimo darbų ir mechanizmų sąnaudų kaina ir visos papildomos išlaidos, susijusios su statyba (statinių griovimas, atstatymas arba kompensacinės išlaidos, laikinų inžinerinių tinklų ir transporto komunikacijų įrengimas, statinio projektavimo darbų, statinio projekto vykdymo, statinio statybos techninės priežiūros, statinio projekto ekspertizės, draudimo, mokesčių ir kt. išlaidos).

Įrašytų į Valstybės investicijų programą statomų statinių kaina apskaičiuojama Vyriausybės nustatyta tvarka. Kainos skaičiavimai pateikiami tik Statytojui.

84. Techniniai, ekonominiai duomenys. Konkrečių techninių ir ekonominių duomenų sąrašą nustato Statytojas kartu su Projektuotoju. Įrašytų į Valstybės investicijų programą statomų statinių techniniuose projektuose nurodomi:

84.1. gamybos (kitos veiklos) rodikliai;

84.2. visų rūšių energijos ir vandens sunaudojimo rodikliai;

84.3. statinių plano ir tūrio rodikliai;

84.4. statinio naudojimo rodikliai;

84.5. kiti rodikliai (įvertinus statinio specifiką).

85. Statybos paruošimo ir organizavimo sprendiniais nurodomos statybos (statybvietės) vietos sąlygos ir būtini šių sprendinių vykdymo reikalavimai, statybos darbų būtinas eiliškumas, kiti specifiniai statybos paruošimo ir organizavimo sprendiniai, kurių privaloma laikytis. Statybos paruošimo ir organizavimo sprendinių apimtį nustato Projektuotojas kartu su Statytoju.

86. Poveikio aplinkai išsamaus vertinimo ataskaita rengiama tų statinių, kurie daro neigiamą poveikį aplinkai ir žmogaus sveikatai, – pagal apibendrintus atskirų statinio projekto dalių techninius sprendinius. Aplinkos apsaugos sprendiniai pateikiami:

86.1. rengiant statinio projekto aplinkos apsaugos dalį [6.7], [6.28], kai planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas nėra privalomas [6.5];

86.2. planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas ataskaitos įgyvendinimo dalyje (tais atvejais, kai planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas privalomas) atliekamas pagal Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nuostatas.

87. Civilinės saugos projektiniai sprendiniai pateikiami statinių projektuose, jei tai nustatyta projektavimo užduotyje ar projektavimo sąlygose. Jie pateikiami brėžiniuose ir aprašoma: sprendinių esmė, inžinerinių sistemų pakeitimas, apskaičiuojami žmonių apsaugos reikmėms reikalingi vandens, nuotekų ir energijos kiekiai [6.29].

Atskira dalimi (sprendiniais) pateikiama:

87.1. aprašymas, kuriame nurodoma: slėptuvės tipas, talpumas, dinaminės apkrovos, neigiamo poveikio slopinimo lygis, žmonių apsaugos trukmė ir slėptuvės parengties laikas;

87.2. slėptuvės patalpų brėžinys su gultų ir suolų, taip pat įrangos ir inventoriaus, kuris lieka (nedemontuojamas, neišnešamas) pertvarkius slėptuvę iš žmonių veiklos paskirties į žmonių apsaugos paskirties patalpas, išdėstymu.

88. Branduolinės energetikos objektų projektinių sprendinių ir techninių specifikacijų (techninių reikalavimų) sudėtis nustatoma pagal Branduolinės energijos įstatymą [6.4], TATENA rekomendacijas ir VATESI patvirtintų normatyvinių dokumentų reikalavimus.

 

XII. DARBO PROJEKTAS

 

89. Darbo projekto paskirtis:

89.1. pagaminti statybos produktus;

89.2. pastatyti statinį;

89.3. patikrinti pastatytą statinį, ar jį galima pripažinti tinkamu naudoti [6.27] ir teisiškai įteisinti [6.6].

90. Darbo projektą sudaro:

90.1. statybinių konstrukcijų, gaminių ir įrangos inžineriniai skaičiavimai;

90.2. brėžiniai statinio statybos ir montavimo darbams vykdyti;

90.3. brėžiniai statybinėms konstrukcijoms, gaminiams ir dirbiniams gaminti ar montuoti;

90.4. patikslinti techniniame projekte pateiktų statybos produktų, įrenginių ir darbų kiekių žiniaraščiai;

90.5. specifinių ar naujų konstrukcijų, inžinerinių sistemų bei įrenginių naudojimo nurodymai.

91. Darbo projekto dalių sudėtį ir detalumą nustato standartai [6.33], [6.35], projektavimo užduotis ir sutartis. Darbo projekte turi būti įvertinti techninio projekto sprendiniai ir techninių specifikacijų reikalavimai, privalomųjų dokumentų projektui rengti sąlygos [6.22], statybos techninio reglamento esminiai reikalavimai [6.23], normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimai, o branduolinės energetikos objektų atveju – ir branduolinės energetikos objektų saugos reikalavimai, pateikti TATENA rekomendacijose ir VATESI normatyviniuose dokumentuose.

92. Neypatingų statinių, neįrašytų į Valstybės investicijų programą, taip pat statinių, kuriems netaikomas Viešųjų pirkimų įstatymas [6.3], Statytojui ir statybos rangovui sutikus, darbo projektas gali būti rengiamas sumažintos apimties arba iš viso nerengiamas. Tokiu atveju Techniniame projekte arba sumažintos apimties Darbo projekte turi būti numatyti pakankami projektiniai sprendiniai ir techninės specifikacijos, pagal kurias būtų galima:

92.1. patikrinti ir įsitikinti, kad bus įvykdyti statinio esminiai reikalavimai [6.23];

92.2. nupirkti įrenginius, gaminius bei medžiagas;

92.3. vykdyti statybos darbus.

93. Sumažintos apimties Darbo projekto sudėtį nustato Statytojas projektavimo užduotimi, suderinta su statybos rangovu, arba statybos rangovas (kai Statytojas jį įgaliojo užsakyti Darbo projektą) projektavimo užduotimi. Sumažintos apimties Darbo projektą leidžiama komplektuoti kartu su Techniniu projektu.

 

XIII. STATINIO REKONSTRAVIMO, KAPITALINIO REMONTO IR NESUDĖTINGŲ STATINIŲ PROJEKTO YPATUMAI

 

94. Statinio rekonstravimo projekte turi būti pateikiami tik tie projektiniai sprendiniai (aiškinamasis raštas, projekto dalys, brėžiniai bei skaičiavimai), kurie reikalingi esamo statinio pertvarkymui atlikti.

95. Kai statinio rekonstravimo projekte planuojama įrengti naujus aukštus, priestatus, keisti fasado išvaizdą, keisti ar stiprinti laikančiąsias konstrukcijas, ar atlikti kitus statinio rekonstravimui būtinus darbus, naujų aukštų, priestatų projektiniai sprendiniai pateikiami naujuose brėžiniuose, o projektuojami pakeitimai parodomi ant esamą padėtį fiksuojančių brėžinių planų, pjūvių, fasadų išklotinių brėžinių fragmentų ir pan. Keičiamų statinio dalių brėžiniai detalizuojami pagal Techninio projekto (Darbo projekto) reikalavimus. Nekeičiamų statinio dalių brėžiniai pateikiami tik tokiu mastu, kuris reikalingas šių dalių sąsajai su keičiančiomis statinio dalimis parodyti (kadastrinio matavimo brėžiniais, schemomis ir pan.).

96. Kai projektuojami statinio rekonstravimo darbai, kuriems atlikti nereikia brėžinių, jų mastui nustatyti sudaroma defektinių darbų sąranka, kurioje nurodomas darbų pavadinimas, kiekiai, statybos produktai.

97. Rengiant statinio kapitalinio remonto projektą, vadovaujamasi tais pačiais reikalavimais, kurie nustatyti statinio rekonstravimo projektui šiame Reglamento skyriuje.

98. Statinio rekonstravimo ar kapitalinio remonto projektas Statytojo ir Projektuotojo susitarimu gali būti parengiamas, sujungus abu statinio projekto etapus – Techninį projektą ir Darbo projektą (išskyrus šiuo Reglamentu nustatytais atvejais); šiuo atveju statinio projekto dokumentuose rašoma: statinio techninis – darbo projektas.

99. Rekonstruojant statinį (patalpą) ir pritaikant jį naujai paskirčiai:

99.1. kai nustatyti, ar normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų naujos statinio (patalpos) paskirties reikalavimai nėra griežtesni, negu yra statinyje ar patalpoje, Techninio projekto sudėčiai taikoma statinio kapitalinio remonto projektui nustatyta sudėtis;

99.2. kai nustatyti, ar normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų naujos statinio (patalpos) paskirties reikalavimai yra griežtesni, negu yra statinyje ar patalpoje, Techninio projekto sudėčiai taikoma bendroji tvarka.

100. Vartotojo inžinerinių sistemų remonto darbams, jeigu nedidinamas jų esamas pralaidumas, taikoma I grupės nesudėtingiems statiniams nustatyta tvarka.

101. Nesudėtingo statinio [6.20] techninio projekto rengimo tvarka:

101.1. I grupės nesudėtingiems statiniams Techninis projektas neprivalomas;

101.2. projektuojant II grupės nesudėtingus statinius, privaloma parengti sklypo planą su išdėstytais pastatais bei inžineriniais statiniais, statinių eksplikaciją, nurodant jų pagrindinius matmenis ir konstrukcijas.

 

XIV. YPATINGO STATINIO IR STATINIO, ĮRAŠYTO Į VALSTYBĖS INVESTICIJŲ PROGRAMĄ, PROJEKTO EKSPERTIZĖ IR TVIRTINIMAS

 

102. Ypatingų statinių projektų ekspertizė atliekama nustatytąja tvarka [6.24]. Statytojas iki ypatingo statinio projekto patvirtinimo organizuoja statinio projekto ekspertizę. Kai statinio projekto ekspertizė neprivaloma, ji gali būti atliekama Statytojo iniciatyva.

103. Projektuotojas, įvertinęs pagrįstas Statytojo ir projekto ekspertizės akte pateiktas privalomąsias pastabas (jei pastabos neprieštarauja normatyviniams statybos techniniams dokumentams ir normatyviniams statinio saugos ir paskirties dokumentams), o statant šiuos statinius saugomojoje teritorijoje ar nekilnojamosios kultūros vertybės teritorijoje, – taip pat statinių brėžinius – eskizus, pataiso statinio projektą.

104. Ypatingo statinio ir statinio, įrašyto į Valstybės investicijų programą, projektas iki gaunant statybos leidimą turi būti patvirtintas. Statinio, įrašyto į Valstybės investicijų programą, sutartinė statinio statybos kaina (sąmata) tvirtinama, parinkus statybos rangovą po statybos rangos sutarties pasirašymo iki statybos darbų pradžios.

Statinio projekto ir sutartinės statinio statybos kainos (sąmatos) tvirtinimas (Statytojo pritarimas parengtam statinio projektui) įforminamas tvarkomuoju dokumentu – kai Statytojas yra Lietuvos ar užsienio valstybės juridinis asmuo, arba Statytojo žyma „tvirtinu“ ir parašu statinio projekte – kai Statytojas yra Lietuvos ar užsienio valstybės fizinis asmuo. Abiem atvejais nurodomi pagrindiniai šio statinio techniniai ir ekonominiai rodikliai, aplinkos ir kraštovaizdžio reikalavimai (žr. priedą):

104.1. statinio projekto sudėtyje esančių statinių pavadinimai pagal projekto sudėties sąvadą, nurodant kiekvieno jų paskirtį;

104.2. statinio projekto sudėtyje esančių statinių techniniai, ekonominiai rodikliai, įvardijant statinio dydžio parametrus, konstrukcinius ypatumus, esmines gamybinės veiklos bei naudojimo charakteristikas;

104.3. ypatingo statinio projekte ar statinio, įrašyto į Valstybės investicijų programą, projekte nustatyti aplinkos bei kraštovaizdžio reikalavimai tvirtinami, įvardijant esminius statinio projekte nustatytus reikalavimus bei jų esmines charakteristikas;

104.4. statinių, esančių statinio projekto sudėtyje, įrašytų į Valstybės investicijų programą, sutartinė statybos kaina (sąmata) tvirtinama, įvardijant projekto bendrą kainą, taip pat ir pagal visų projekto sudėties sąvadą esančių statinių sutartines kainas, užsakovo rezervą, projektavimo darbų ir inžinerinių paslaugų kainą, sklypo kainą.

105. Atominės elektrinės, branduolinio reaktoriaus, branduolinio kuro ir radioaktyviųjų medžiagų (įskaitant atliekas) saugyklų projektai kartu su ekspertų išvadomis pateikiami tvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybei. Kitų branduolinės energetikos objektų projektus tvirtina jų statytojai (užsakovai). Iki patvirtinimo branduolinės energetikos objektų projektai derinami Branduolinės energetikos įstatymo [6.4] penktojo skirsnio nustatyta tvarka.

106. Parengtą statinio projektą tvirtina Statytojas. Statinio, įrašyto į Valstybės investicijų programą, projektą tvirtina asignavimų valdytojas. Visų statinių, taip pat branduolinės energetikos objektų projektai tvirtinami tik tais atvejais, kai projektų ekspertizės išvados yra teigiamos.

 

XV. PROJEKTO PASIRAŠYMAS, PAKEITIMAI, KOMPLEKTAVIMAS IR SAUGOJIMAS

 

107. Statinio projektą pasirašo:

107.1. Įmonės vadovas ar jo įgaliotas kitas įmonės darbuotojas ir Projekto vadovas (kai Projektuotojas – juridinis asmuo);

107.2. Projekto vadovas, kai Projektuotojas – fizinis asmuo.

108. Projekto dalių vadovų ir specialistų pasirašymo tvarką nustato projektavimo įmonės vadovas.

109. Statinio projekte nurodomi Projekto vadovo ir Projekto dalių vadovų kvalifikacijos atestato numeriai [6.36]. Ypatingų statinių [6.19] projektuose nurodomi ir projektavimo įmonės kvalifikacijos atestato numeris.

110. Patvirtintas statinio projektas pakeičiamas, papildomas ar taisomas Statytojo iniciatyva. Kiti statybos proceso dalyviai savo pasiūlymus šiais klausimais teikia Statytojui.

111. Projektuotojas, parengęs projektą, jo pakeitimus, papildymus ir taisymus, prisiima atsakomybę už viso statinio projekto kokybę bei šių pakeitimų pasekmes. Projektuotojas privalo pasirašyti statinio projektą (privalomi įmonės vadovo ar jo įgalioto kito įmonės darbuotojo ir projekto vadovo parašai, o kai projektuotojas yra fizinis asmuo, – tik Projekto vadovo parašas), tuo prisiimdamas atsakomybę, kad statinio projektas atitinka įstatymų, kitų teisės aktų, privalomųjų projekto rengimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas.

112. Jei patvirtinto ypatingo statinio projekto sprendiniai keičiami, taisomi ar papildomi taip, kad dėl to keičiasi statinio projekto rengimo privalomųjų dokumentų reikalavimai, privaloma papildomai atlikti projekto ekspertizę ir projektą patvirtinti iš naujo bei jį pateikti statybos leidimą išdavusiam viešojo administravimo subjektui, kuris sprendžia, ar išduoti naują statybos leidimą, ar galioja esamas, patikslinant jame pakeistus duomenis apie statinį.

113. Ypatingų statinių, taip pat kitų statinių bei darbų projektinius pakeitimus, taisymus ir papildymus, nekeičiančius statinio privalomųjų dokumentų statinio projektui rengti reikalavimų, derina arba tvirtina Statytojas.

114. Patvirtintos projektinės dokumentacijos pakeitimai, papildymai ir taisymai atliekami visuose statinio projekto egzemplioriuose, kuriuos turi Statytojas, statybos rangovas ir Projektuotojas, išsaugojus prieš tai buvusius sprendinius. Taisymai, pakeitimai ir papildymai pasirašomi 111 punkte nustatyta tvarka.

115. Statinio projektas komplektuojamas ir perduodamas (statinio projekto kopijos) Statytojui ar kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims projektavimo užduoties ir sutarties nustatyta tvarka.

116. Statinio projekto originalus saugo Projektuotojas archyvų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

 

XVI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

117. Statinio projektuotojas (įmonė, Projekto vadovas, Projekto dalių vadovai bei rengėjai) už neigiamas pasekmes dėl šio reglamento nustatytos statinio projektavimo tvarkos pažeidimų atsako įstatymų nustatyta tvarka, už statinio sugriuvimą ar per garantinį terminą nustatytus defektus – Civilinio kodekso [6.8] nustatyta tvarka.

118. Ginčai dėl šio reglamento taikymo sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka.

______________


 

STR 1.05.06:2002

priedas (privalomasis)

PATVIRTINTA ……………    įsakymu Nr.

Įmonės pavadinimas, data

 

STATINIO PROJEKTAS____________________________ PATVIRTINIMAS

(statinio projekto pavadinimas, adresas)

Statinio kategorija__________________________________________________________

(ypatingas statinys ar statinys, įrašytas į investicijų programą)

Statybos rūšis_____________________________________________________________

(nauja statyba, rekonstrukcija, remontas)

 

Statinio projekte tvirtinami šie statybos, gamybos bei naudojimo techniniai ekonominiai rodikliai:

Eilės Nr.

Projekto sudėtyje esamų statinių bei jų projekto dalių pavadinimas

Statybos, gamybos bei naudojimo pagrindiniai techniniai-ekonominiai rodikliai

Skaičiuojamoji kaina,

tūkst. Lt

Sutartinė kaina, tūkst. Lt

1.

Sklypo plotas, užstatymo plotas, įsigijimo kaina

ha ir kvad. metrais

 

 

2.

Projektavimo darbai ir projekto vykdymo priežiūra

Įrašomas numatomas projektavimo darbams ir priežiūrai skirti valandų ir specialistų skaičius

 

 

3.

Statinio statybos techninė priežiūra

Įrašomas numatomas priežiūrai skirti valandų ir specialistų skaičius

 

 

4.

Aplinkosauga bei kraštotvarka

Pateikiame pagrindinių sprendinių esmę

 

 

5.

Pastatų ir inžinerinių tinklų statinių sąrašas pagal suvestinę (objektines) sąmatą

Statinio sąmatinė vertė:

-       bendra;

-       tiesioginės išlaidos;

-       pridėtinės išlaidos;

-       pelnas;

-       statytojo rezervas;

-       pridėtinės vertės mokestis.

 

Nurodoma pastato (statinio) paskirtis, viso statinio tūris, užimtas žemės plotas (užstatymo plotas), bendras statinio plotas (gyvenamiesiems pastatams, taip pat nurodomas gyvenamasis plotas, negyvenamiesiems – pagrindinis ir pagalbinis plotas) [6.40], aukštų skaičius, inžinerinių tinklų ilgis, diametras (ar kitas rodiklis), gamybos pajėgumas, susisiekimų komunikacijų ilgis, važiuojamosios dalies plotis ir kiti rodikliai. Prie kiekvieno pastato ar inžinerinio statinio nurodomi pagrindiniai statybos produktai, iš kurių jie pastatyti (pagaminti)

 

 

 

Projekto vadovas_____________________________________________________

(parašas, pavardė, vardas, atestato Nr., data)

______________