LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS Aplinkos ministro 2008 m. RUGPJŪČIO 27 d. įsakymo Nr. D1-442 „Dėl priemonės „ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMOS SUKŪRIMAS“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2013 m. sausio 29 d. Nr. D1-63

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. rugpjūčio 27 d. įsakymą Nr. D1-442 „Dėl priemonės „Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 103-3947; 2010, Nr. 110-5651):

1. Išdėstau antraštę taip:

 

DĖL PRIEMONĖS Nr. VP3-3.2-AM-01-V „ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMOS SUKŪRIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“.

 

2. Išdėstau 1 punktą taip:

1. T v i r t i n u Priemonės Nr. VP3-3.2-AM-01-V „Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą.“

3. Pripažįstu netekusiu galios 2 punktą.

4. Nurodytuoju įsakymu patvirtintame Priemonės Nr. VP3-3.2-AM-01-V „Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ projektų finansavimo sąlygų apraše:

4.1. išdėstau 1 punktą taip:

1. Priemonės Nr. VP3-3.2-AM-01-V „Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – Aprašas) skirtas pareiškėjams, numatantiems teikti paraiškas projektų finansavimui gauti pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ priemonės „Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ veiklas:“;

4.2. išdėstau 12 punktą taip:

12. Pagal Aprašą teikiamoms paraiškoms dėl projektų finansavimo numatoma skirti iki 240 553 720,00 Lt, iš jų 220 088 970,00 Lt – Sanglaudos fondo lėšos, 20 464 750,00 Lt – Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.“

 

 

 

Aplinkos ministras                                                        Valentinas Mazuronis