LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2007 M. LAPKRIČIO 19 D. ĮSAKYMO Nr. ISAK-2243 „DĖL VAIKO MINIMALIOS IR VIDUTINĖS PRIEŽIŪROS PRIEMONIŲ POREIKIO SAVIVALDYBĖSE IR APSKRITYSE TYRIMO KRITERIJŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2010 m. birželio 7 d. Nr. V-830

Vilnius

 

Įgyvendindamas Priemonių apskričių viršininkų vykdomoms funkcijoms perskirstyti plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 815 (Žin., 2009, Nr. 90-3885), 13 punktą:

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. lapkričio 19 d. įsakymą Nr. ISAK-2243 „Dėl Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių poreikio savivaldybėse ir apskrityse tyrimo kriterijų aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 123-5050):

1.1. išbraukiu antraštėje žodžius „savivaldybėse ir apskrityse“;

1.2. išdėstau preambulę taip:

„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo (Žin., 2007, Nr. 80-3214; 2010, Nr. 54-2644) 32 straipsniu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 10 d. nutarimo Nr. 1092 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymą“ (Žin., 2007, Nr. 109-4459; 2010, Nr. 21-999) 2 punktu:“;

1.3. išbraukiu 1 punkte žodžius „savivaldybėse ir apskrityse“;

1.4. nurodytuoju įsakymu patvirtintame Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių poreikio savivaldybėse ir apskrityse tyrimo kriterijų apraše:

1.4.1. išbraukiu pavadinime žodžius „savivaldybėse ir apskrityse“;

1.4.2. išdėstau 1 punktą taip:

1. Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių poreikio tyrimo kriterijų apraše pateikti kriterijai vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių poreikiui ištirti ir informacijos šaltiniai.“;

1.4.3. išdėstau 2 punktą taip:

2. Vaiko minimalios priežiūros priemonių poreikio tyrimo kriterijais vadovaujasi savivaldybių institucijos, tirdamos vaiko minimalios priežiūros priemonių poreikį savivaldybėse įgyvendindamos Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymą (Žin., 2007, Nr. 80-3214; 2010, Nr. 54-2644).“;

1.4.4. išdėstau 3 punktą taip:

3. Vaiko vidutinės priežiūros priemonės poreikio tyrimo kriterijais vadovaujasi Švietimo ir mokslo ministerija, tirdama vaiko vidutinės priežiūros priemonės poreikį šalyje įgyvendindama Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymą.“;

1.4.5. išbraukiu II skyriaus pavadinime žodžius „savivaldybėse“;

1.4.6. išbraukiu 11 punkte žodžius „apskričių viršininkų administracijos“;

1.4.7. išbraukiu III skyriaus pavadinime žodžius „apskrityse“;

1.4.8. įrašau 18 punkte vietoj žodžių „apskričių viršininkų administracijos“ žodį „ŠVIS“;

1.4.9. išbraukiu 20 punkte žodžius „apskričių viršininkų administracijos“;

1.4.10. išdėstau 21 punktą taip:

21. Savivaldybių institucijos, ištyrusios vaiko minimalios priežiūros priemonių poreikį savivaldybėse, ir Švietimo ir mokslo ministerija, ištyrusi vaiko vidutinės priežiūros priemonės poreikį šalyje, imasi veiksmų Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo nuostatoms įgyvendinti.“

2. Šis įsakymas įsigalioja 2010 m. liepos 1 dieną.

 

 

Švietimo ir mokslo ministras                               Gintaras Steponavičius