INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTROS KOMITETO

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS DIREKTORIAUS

ĮSAKYMAS

 

DĖL INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTROS KOMITETO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS DIREKTORIAUS 2009 M. BALANDŽIO 17 D. ĮSAKYMO Nr. T-30 „DĖL INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTROS INVESTICIJŲ PROJEKTŲ DERINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2010 m. balandžio 7 d. Nr. T-57

Vilnius

 

Įgyvendindamas 2009 m. spalio 16 d. Valstybinio audito ataskaitoje Nr. VA-P-60-2-17 „Valstybės investicijų programa“ pateiktas rekomendacijas,

pakeičiu Informacinės visuomenės plėtros investicijų projektų derinimo tvarkos aprašą, patvirtintą Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2009 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. T-30 „Dėl informacinės visuomenės plėtros investicijų projektų derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 47-1891) ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Direktoriaus pavaduotojas,

pavaduojantis direktorių                                                Edmundas Žvirblis


PATVIRTINTA

Informacinės visuomenės plėtros

komiteto prie Lietuvos Respublikos

Vyriausybės direktoriaus

2009 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. T-30

(Informacinės visuomenės plėtros

komiteto prie Lietuvos Respublikos

Vyriausybės direktoriaus

2010 m. balandžio 7 d. įsakymo Nr. T-57 redakcija)

 

Informacinės visuomenės plėtros investicijų projektų derinimo TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Informacinės visuomenės plėtros investicijų projektų derinimo tvarkos aprašo (toliau vadinama – Tvarkos aprašas) tikslas – nustatyti informacinės visuomenės plėtros investicijų projektų (toliau vadinama – Investicijų projektas) teikimo derinti Informacinės visuomenės plėtros komitetui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau vadinama – Komitetas) ir vertinimo tvarką.

2. Investicijų projektas – dokumentas, finansiškai (ekonomiškai), techniškai ir socialiai pagrindžiantis investavimo tikslus, įvertinantis investicijų grąžą (komercinis projektas) bei kitus efektyvumo rodiklius, nurodantis projekto įgyvendinimui reikalingas lėšas bei finansavimo šaltinius ir terminus.

3. Kitos šiame Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos investicijų įstatyme (Žin., 1999, Nr. 66-2127), Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatyme (Žin., 2004, Nr. 69-2382), Valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo investicijoms, planavimo, tikslinimo, naudojimo, apskaitos ir kontrolės taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. balandžio 26 d. nutarimu Nr. 478 (Žin., 2001, Nr. 37-1251; 2008, Nr. 136-5323), vartojamas sąvokas.

4. Tvarkos aprašas yra taikomas valstybės institucijoms, įstaigoms ir įmonėms, savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir įmonėms, taip pat kitiems ūkio subjektams (toliau vadinama – institucijos), kurie rengia Investicijų projektus.

 

II. INVESTICIJŲ PROJEKTŲ TEIKIMAS DERINIMUI

 

5. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais dėl atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projektų rengimo planais ir Valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo investicijoms, planavimo, tikslinimo, naudojimo, apskaitos ir kontrolės taisyklėmis, Investicijų projektai turi būti suderinti su Komitetu.

6. Investicijų projektai turi būti parengti vadovaujantis Valstybės kapitalo investicijų planavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2001 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 201 (Žin., 2001, Nr. 60-2172; 2002, Nr. 54-2139), ir teikiami derinti Komitetui Tvarkos apraše nustatyta tvarka.

7. Parengtus Investicijų projektus institucijos Komitetui teikia derinti ne vėliau kaip prieš 20 darbo dienų iki Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose dėl atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių rengimo planų tvirtinimo numatyto Investicijų projektų pateikimo Finansų ministerijai termino.

8. Investicijų projektai pateikiami derinti elektroniniu būdu per Informacinės visuomenės plėtros investicijų projektų derinimo informacinę sistemą (toliau vadinama – informacinė sistema). Investicijų projektus pateikia registruoti informacinės sistemos vartotojai, užpildydami informacinėje sistemoje nustatytos formos duomenų laukus apie teikiamą Investicijų projektą.

 

III. PATEIKTŲ DERINIMUI INVESTICIJŲ PROJEKTŲ VERTINIMAS

 

9. Siekiant įvertinti Komitetui pateiktus derinti Investicijų projektus, Komiteto direktoriaus įsakymu sudaroma Informacinės visuomenės plėtros investicijų projektų derinimo komisija (toliau vadinama – Komisija).

10. Pateiktus Investicijų projektus Komisija vertina vadovaudamasi Investicijų projektų tinkamumo vertinimo metodika (Tvarkos aprašo 1 priedas) ir Investicijų projektų naudos ir kokybės vertinimo metodika (Tvarkos aprašo 2 priedas):

10.1. Investicijų projektų tinkamumo vertinimo kriterijai ir paaiškinimai, kaip bus nustatoma Investicijų projektų atitiktis šiems kriterijams, pateikiami Tvarkos aprašo 1 priede. Investicijų projektų tinkamumo vertinimo metu nustatoma Investicijų projektų atitiktis tinkamumo vertinimo kriterijams;

10.2. Investicijų projektų naudos ir kokybės vertinimo kriterijai pateikiami Tvarkos aprašo 2 priede. Komisija, vertindama Investicijų projektų naudą ir kokybę, nustato Investicijų projektų atitiktį naudos ir kokybės vertinimo kriterijams. Komisija Investicijų projektų naudą ir kokybę vertina balais, vadovaudamiesi patvirtintais metodiniais nurodymais (Tvarkos aprašo 2 priedas).

11. Komitetas, suderinęs ir įvertinęs visus institucijų pateiktus derinti Investicijų projektus, sudaro Investicijų projektų prioritetinį sąrašą.

12. Komitetas ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo Investicijų projekto arba patikslinto Investicijų projekto gavimo dienos:

12.1. informuoja institucijas, kad Investicijų projektas suderintas ir atliktas jo tinkamumo, naudos bei kokybės vertinimas. Nurodomas naudos ir kokybės vertinimo rezultatas;

12.2. informuoja institucijas, kad Investicijų projektas nesuderintas ir nurodo nesuderinimo priežastis;

12.3. informuoja institucijas, kad Investicijų projektas tikslintinas, paprašo papildomos informacijos apie Investicijų projektą ir nurodo pastabas ir / arba pasiūlymus, kaip Investicijų projektas turėtų būti patikslintas.

13. Tvarkos aprašo 12 punkte nurodytus veiksmus Komitetas atlieka per informacinę sistemą.

14. Suderinęs Investicijų projektą, Komitetas institucijai pateikia tai patvirtinantį raštą, kurį institucijos kartu su Investicijų projektais teikia Finansų ministerijai.

15. Po asignavimų Investicijų projektui skyrimo arba dėl kitų priežasčių pasikeitus suderintų Investicijų projektų apimtims (Investicijų projekto tikslams, uždaviniams, vertinimo kriterijams ar asignavimų dydžiams), Investicijų projektai su Komitetu turi būti suderinti pakartotinai.

_________________

 

 

 

Informacinės visuomenės plėtros

investicijų projektų derinimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

INVESTICIJŲ PROJEKTŲ TINKAMUMO VERTINIMO METODIKA

 

Kriterijus

Kriterijaus vertinimo aspektai

Vertinimo klausimai ir (arba) teiginiai, paaiškinimai

Taip (ne)

Komentarai

1

2

3

4

5

1. Investicijų projektas atitinka nacionalinius strateginius dokumentus.

1.1. Investicijų projektas prisideda prie nacionalinių ir (arba) regioninių strateginių dokumentų įgyvendinimo.

1.1.1. Investicijų projekte nurodytas ryšys su Lietuvos Respublikos Vyriausybės veiklos programa, Lietuvos Respublikos Vyriausybės strateginiais tikslais (prioritetais), Lietuvos Respublikos tarptautiniais įsipareigojimais, Nacionaliniu plėtros planu ir (ar) kitais teisės aktais.

 

Paaiškinimai: būtina įsitikinti, kad Investicijų projekte nurodytas ryšys su strateginiais dokumentais ir kitais teisės aktais.

Informacijos šaltinis: Investicijų projekto aprašymas, Valstybės kapitalo investicijų planavimo metodikos 1 priedas.

 

 

2. Investicijų projektas atitinka asignavimų valdytojo vykdomos programos tikslus ir uždavinius.

2.1. Investicijų projektas prisideda prie asignavimų valdytojo programos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo.

2.1.1. Investicijų projekte numatytas ryšys su asignavimų valdytojo programa.

 

Paaiškinimai: įsitikinti, kad Investicijų projekte nurodytas ryšys su asignavimų valdytojo programoje nustatytais tikslais ir uždaviniais.

Informacijos šaltinis: Investicijų projekto aprašymas, Valstybės kapitalo investicijų planavimo metodikos 1 priedas.

 

 

3. Investicijų projekto tikslingumo nustatymas.

3.1. Nuosekli vidinė investicijų projekto logika ir kokybiški investicijų projekto tikslai, uždaviniai bei siekiami įgyvendinti rezultatai.

3.1.1. Išlaikyta nuosekli vidinė Investicijų projekto logika.

 

Paaiškinimai: būtina įsitikinti, kad išlaikyta nuosekli vidinė Investicijų projekto logika, t. y. Investicijų projekto rezultatai turi būti Investicijų projekto veiklų rezultatas, Investicijų projekto veiklos – sudaryti prielaidas Investicijų projekto uždaviniams pasiekti, o pastarieji – įgyvendinti nustatytus Investicijų projekto tikslus.

Informacijos šaltinis: Investicijų projekto aprašymas, Valstybės kapitalo investicijų planavimo metodikos 1 priedas.

 

 

3.1.2. Investicijų projekto tikslas nusako rezultatą, kurį tikimasi pasiekti per Investicijų projekto įgyvendinimo laikotarpį.

 

Paaiškinimai: būtina įsitikinti, kad Investicijų projekto tikslas nusako rezultatus, kuriuos tikimasi pasiekti įgyvendinus Investicijų projektą.

Informacijos šaltinis: Investicijų projekto aprašymas, Valstybės kapitalo investicijų planavimo metodikos 1 priedas.

 

 

3.1.3. Investicijų projekto uždaviniai yra specifiniai, išmatuojami, pasiekiami ir susieti. Investicijų projekto uždavinių rezultatai nurodo kokybiškus pokyčius (pokyčių kryptį ir apimtį). Aprašyta, kokiu būdu bus galima įsitikinti, kad pasiekti numatyti uždavinio įgyvendinimo rezultatai.

 

 

Paaiškinimai: būtina įsitikinti, kad Investicijų projekto uždaviniai atitinka šiuos kokybinius reikalavimus: – yra specifiniai, t. y. parodo Investicijų projekto esmę ir charakteristikas;

– išmatuojami, t. y. kiekybiškai išreikšti ir matuojami;

– pasiekiami, t. y. realūs;

– susieti, t. y. adekvatūs vykdomoms Investicijų projekto veikloms.

Įsitikinti, kad Investicijų projekto uždavinių rezultatai nurodo teigiamą poveikį visuomenei ir / arba šalies ūkio plėtrai, ir / arba viešajam ir privačiajam sektoriui, ir asignavimų valdytojo veiklai.

Įsitikinti, kad aprašyta, kokiu būdu bus galima įsitikinti, kad pasiekti numatyti uždavinio įgyvendinimo rezultatai.

Informacijos šaltinis: Investicijų projekto aprašymas.

 

 

3.2. Investicijų projekto vertinimo kriterijai yra kiekybiniai, kokybiniai ir / arba efektyvumo rodikliai.

3.2.1. Investicijų projekto vertinimo kriterijai yra išmatuojami, pasiekiami ir atspindintys rezultatus, t. y. vertinimo kriterijai turi būti suformuluoti aiškiai ir leisti įvertinti Investicijų projekto tikslų ir uždavinių įgyvendinimo lygį. Aprašyta, kokiu būdu bus galima įsitikinti, kad įvykdyti nustatyti Investicijų projekto vertinimo kriterijai.

 

Paaiškinimas: būtina įsitikinti, kad Investicijų projekto vertinimo kriterijai atitinka šiuos kokybinius reikalavimus:

– išmatuojami, t. y. matuojami absoliučiu skaičiumi arba procentine išraiška;

– pasiekiami, t. y. realūs;

– atspindintys rezultatus, t. y. adekvatūs vykdomoms Investicijų projekto veikloms.

Įsitikinti, kad aprašyta, kokiu būdu bus galima įsitikinti, kad įvykdyti nustatyti Investicijų projekto vertinimo kriterijai.

Informacijos šaltinis: Investicijų projekto aprašymas, Valstybės kapitalo investicijų planavimo metodikos 1 priedas.

 

 

4. Investicijų projekto racionalaus kapitalo ir kitų išteklių poreikio nustatymas.

4.1. Investicijų projekto kapitalo ir kitų lėšų poreikis atitinka racionalumo, optimalumo ir proporcingumo principus.

4.1.1. Investicijų projekto kapitalo ir kitų lėšų poreikis adekvatus siekiamiems rezultatams bei rinkos tendencijoms.

 

Paaiškinimai: netaikoma.

Informacijos šaltinis: Investicijų projekto aprašymas, Valstybės kapitalo investicijų planavimo metodikos 1 ir 2 priedai.

 

 

5. Investicijų projekto įgyvendinimo alternatyvų nustatymas.

5.1. Investicijų projekto įgyvendinimo alternatyvų analizė.

5.1.1. Atlikta Investicijų projekto įgyvendinimo alternatyvų analizė. Analizės rezultatai turi rodyti palyginamąjį skirtumą tarp alternatyvų.

 

Paaiškinimai: vertinama, koks bus poveikis asignavimų valdytojo veiklai įgyvendinus Investicijų projektą arba, jeigu bus atsisakyta jį įgyvendinti ir / arba vertinama, koks bus poveikis asignavimų valdytojo veiklai įgyvendinus Investicijų projektą vienu iš kelių analizuotų būdų.

Informacijos šaltinis: Investicijų projekto aprašymas.

 

 

6. Investicijų projekto sąnaudų ir rezultatų analizė.

6.1. Investicijų projekto sąnaudų ir rezultatų analizė atlikta siekiant nustatyti geriausią Investicijų projektą.

6.1.1. Sąnaudų ir rezultatų skaičiavimai pateikti pagal asignavimų valdytojo pokyčių formas.

 

Paaiškinimai: sąnaudų ir rezultatų skaičiavimai pateikti pagal asignavimų valdytojo pokyčių formas vertinami naujai teikiamiems Investicijų projektams. Investicijų projektai, kurie buvo finansuoti iš valstybės lėšų, gali būti teikiami be sąnaudų ir rezultatų skaičiavimo pokyčių formų (Valstybės kapitalo investicijų planavimo metodikos 3– 7 priedų).

Informacijos šaltinis: Valstybės kapitalo investicijų planavimo metodikos 3– 7 priedai.

 

 

7. Investicijų projekto atitikimas valstybės registrų (kadastrų) / valstybės informacinių sistemų įsteigimą reglamentuojantiems teisės aktams.

7.1. Investicijų projektas planuojamas įgyvendinti vadovaujantis valstybės registrų (kadastrų) / valstybės informacinių sistemų įsteigimą reglamentuojančiais teisės aktais.

7.1.1. Nurodytas investicijų projekto ryšys su valstybės registro (kadastro) / valstybės informacinės sistemos įsteigimo dokumentais.

 

Paaiškinimai: būtina įsitikinti, ar nurodytas ryšys su valstybės registro (kadastro) / valstybės informacinės sistemos įsteigimo dokumentais. Kriterijus taikomas Investicijų projektams, kuriais kuriami arba modernizuojami valstybės registrai (kadastrai), valstybės informacinės sistemos.

Informacijos šaltinis: Investicijų projekto aprašymas.

 

 

8. Numatyti Investicijų projekto darbų ir prekių pirkimai.

8.1. Investicijų projekte nurodyti darbų ir prekių pirkimo būdai.

8.1.1. Numatyta, kaip bus atliekami darbų ir prekių pirkimai.

 

Paaiškinimai: vertinama, ar nurodyta kaip bus atliekami darbų ir prekių pirkimai.

Informacijos šaltinis: Investicijų projekto aprašymas.

 

 

9. Investicijų projekto įgyvendinimo trukmės pagrįstumas.

9.1. Investicijų projekto įgyvendinimo trukmė užtikrina rezultatų pasiekimą laiku.

9.1.1. Investicijų projekto įgyvendinimo trukmė reali, racionali ir optimali siekiant įgyvendinti projektą.

 

Paaiškinimai: vertinama, ar Investicijų projekto vykdytojas tinkamai įvertinęs projekto įgyvendinimo trukmę, atsižvelgiant į finansinius, žmogiškuosius ir kitus išteklius bei šio projekto rezultatų aktualumą ateityje.

Informacijos šaltinis: Investicijų projekto aprašymas, Valstybės kapitalo investicijų planavimo metodikos 1 priedas.

 

 

10. Užtikrintas Investicijų projekto suderinamumas su Europos Sąjungos paramos lėšomis finansuojamais projektais pagal prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ priemones.

10.1. Investicijų projekto veiklos nėra, nebuvo ir jų neplanuoja finansuoti Europos Sąjungos paramos lėšomis pagal prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ priemones.

10.1.1. Užtikrintas Investicijų projektų suderinamumas su Europos Sąjungos paramos lėšomis finansuojamais projektais pagal prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ priemones.

 

Paaiškinimai: Komisija užtikrina derinamų Investicijų projektų suderinamumą su Europos Sąjungos paramos lėšomis finansuojamais projektais pagal prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ priemones.

Informacijos šaltinis: Investicijų projekto aprašymas.

 

 

 

_________________


Informacinės visuomenės plėtros

investicijų projektų derinimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

INVESTICIJŲ PROJEKTŲ NAUDOS IR KOKYBĖS VERTINIMO METODIKA

 

1. Informacinių sistemų investicijų projektai, t. y. projektai, kuriais siekiama sukurti arba modernizuoti valstybės registrus (kadastrus), valstybės informacines sistemas ir kitas informacines sistemas arba jų funkcionavimo užtikrinimui reikalingą techninę ir programinę įrangą (licencijas),vertinami pagal visus naudos ir kokybės vertinimo kriterijus.

2. Kiti investicijų projektai, t. y. projektai, kuriais įsigyjama arba modernizuojama techninė ir programinė įranga (licencijos), neskirta valstybės registrų (kadastrų), valstybės informacinių sistemų ir kitų informacinių sistemų kūrimui arba modernizavimui, vertinami pagal 4 vertinimo kriterijus:

2.1. Investicijų projekto poveikis atskiram ūkio sektoriui arba valdymo sričiai;

2.2. Investicijų projekto vykdymo rizikos faktorių nustatymas ir jų sprendimo būdų vertinimas;

2.3. Investicijų projektų analizės ir alternatyvų vertinimas;

2.4. Investicijų projekto tęstinumas.

3. Vertinimas atliekamas priskiriant Investicijų projektui vertinimo balus, nurodytus skiltyje „Pagrindiniai vertinimo aspektai“. Pirmojo vertinimo kriterijaus vertinimo balai dauginami iš skiltyje „Vertinimo skalė“ nurodytos daugiklio reikšmės (pirmajam vertinimo kriterijui suteiktas didesnis lyginamasis vertinimo svoris, todėl skiltyje „Vertinimo skalė“ šio kriterijaus daugiklis išskirtas atskirai). Antrojo–šeštojo vertinimo kriterijaus vertinimo balai sumuojami, dalijami iš vertinimo kriterijų skaičiaus ir dauginami iš skiltyje „Vertinimo skalė“ nurodytos daugiklio reikšmės. Gautos balų skaitinės reikšmės sumuojamos.

 

1 lentelė.

 

Eil. Nr.

Vertinimo kriterijai

Pagrindiniai vertinimo aspektai

Vertinimo skalė

Vertinimo balas

Informacijos šaltinis

Didžiausia galima pirmojo vertinimo kriterijaus balų suma

20

 

 

1.

Investicijų projekto poveikis atskiram ūkio sektoriui arba valdymo sričiai

Vertinamas projekto reikšmingumas ūkio sektoriui arba valstybės institucijos valdymo sričiai. Vertinama šia tvarka:

5 balai suteikiami Investicijų projektams, turintiems teigiamą poveikį šalies ūkiui ir / arba visuomenei, ir / arba viešajam ir privačiajam sektoriui arba Investicijų projektas tiesiogiai susijęs su kitais įgyvendinamais ar planuojamais įgyvendinti Investicijų projektais, turinčiais atitinkamą reikšmę. Vertinimas suteikiamas, jeigu Investicijų projektu tiesioginę naudą gauna išoriniai naudos gavėjai (gyventojai, įmonės, kitos valstybės institucijos ir įstaigos) ir / arba Investicijų projektu siekiama užtikrinti tarptautinių įsipareigojimų vykdymą. Investicijų projekto poveikis matuojamas naudos gavimo mastu, naudos gavėjų skaičiumi.

3 balai suteikiami Investicijų projektams, turintiems teigiamą poveikį ūkio sektoriui ir / arba institucijos valdymo sričiai arba Investicijų projektas tiesiogiai susijęs su kitais įgyvendinamais ar planuojamais įgyvendinti Investicijų projektais, turinčiais atitinkamą reikšmę.

1 balas suteikiamas Investicijų projektams, turintiems teigiamą poveikį tik institucijos veiklai ir kurie nėra tiesiogiai susiję su kitais Investicijų projektais arba jų ryšys su kitais projektais yra nežymus.

1–5

 

Investicijų projekto aprašymas, Valstybės kapitalo investicijų planavimo metodikos 1 priedas.

Daugiklis

4

 

 

Didžiausia galima antrojo–šeštojo vertinimo kriterijų balų suma

80

 

 

2.

Informacinės sistemos diegimo tinkamumas, racionalumas ir optimalumas

Vertinamas Investicijų projektu numatytos diegti ar modernizuoti informacinės sistemos diegimo ar modernizavimo tinkamumas, racionalumas ir optimalumas. Vertinama šia tvarka:

5 balai suteikiami, kai Investicijų projekto įgyvendinimas apibrėžtas ir išsamiai paaiškintas. Investicijų projektas turi techninių sprendimų apibūdinimą, pateiktas diegimo planas, atsižvelgiama į technologinių sprendimų diegimo specifiką: laikotarpis, pagrindinių darbų atlikimo etapai ir tarpusavio sąsajos, eksploatacijos ypatybės (reikalingi ištekliai, žinios, kiti reikalavimai), integralumas esamos techninės bazės požiūriu, patikimumo, saugos aspektai.

3 balai suteikiami, kai Investicijų projekto įgyvendinimas apibrėžtas ir paaiškintas, išsamiai ir aiškiai aprašytos veiklos, būtinos įgyvendinti Investicijų projektą, nurodyti racionalūs veikloms atlikti reikalingi ištekliai.

1 balas suteikiamas, kai Investicijų projekto įgyvendinimas apibrėžtas, bet išsamiai nepaaiškintas. Taip pat Investicijų projekto veiklos, būtinos įgyvendinti Investicijų projektą, nėra aiškiai aprašytos, nepakankamai ar neracionaliai struktūrizuotos. Pateiktas nepakankamai išsamus informacinės sistemos diegimo planas.

1–5

 

Investicijų projekto aprašymas.

3.

Informacinės sistemos svarba

Vadovaujantis Valstybės institucijų ir įstaigų informacinių sistemų klasifikavimo pagal jose tvarkomą elektroninę informaciją gairėmis, patvirtintomis 2007 m. liepos 11 d. Vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-247 (Žin., 2007, Nr. 78-3160), vertinama Investicijų projektu numatytos diegti ar modernizuoti informacinės sistemos svarba. Vertinama šia tvarka:

5 balai suteikiami, jei Investicijų projektu siekiama kurti arba modernizuoti pirmos kategorijos informacinę sistemą.

3 balai suteikiami, jei Investicijų projektu siekiama kurti arba modernizuoti antros kategorijos informacinę sistemą.

2 balai suteikiami, jei Investicijų projektu siekiama kurti arba modernizuoti trečios kategorijos informacinę sistemą.

1 balas suteikiamas, jei Investicijų projektu siekiama kurti arba modernizuoti ketvirtos kategorijos informacinę sistemą.

1–5

 

Investicijų projekto aprašymas, Valstybės kapitalo investicijų planavimo metodikos 1 priedas.

4.

Investicijų projekto vykdymo rizikos faktorių nustatymas ir jų sprendimo būdų vertinimas

Vertinami investicijų projekto vykdymo rizikos faktoriai ir galimi jų sprendimų būdai. Vertinama šia tvarka:

5 balai suteikiami, kai pateikta išsami rizikos veiksnių analizė, pasiūlyti jų sprendimo būdai ar priemonės rizikai išvengti, pagrįstos siūlomų techninių sprendimų ypatybėmis apimant ir laikotarpį po Investicijų projekto įgyvendinimo.

3 balai suteikiami, kai pateikta išsami rizikos veiksnių analizė, pasiūlyti jų sprendimo būdai ar priemonės rizikai išvengti, pagrįstos siūlomų techninių sprendimų ypatybėmis, tačiau yra neesminių trūkumų, prieštaravimų ar neatitikimų Investicijų projektui.

1 balas suteikiamas, kai pateikta apibendrinta rizikos veiksnių analizė, neatsižvelgta į nepagrindinius veiksnius.

1–5

 

Investicijų projekto aprašymas.

5.

Investicijų projektų analizės ir alternatyvų vertinimas

Vertinama Investicijų projektų analizė ir alternatyvos. Vertinama šia tvarka:

5 balai suteikiami, kai pateikta išsami Investicijų projekto analizė ir alternatyvos, aiškiai apibrėžti alternatyvos pasirinkimo motyvai, projektų analizė ir alternatyvos neturi trūkumų, prieštaravimų ar neatitikimų.

3 balai suteikiami, kai pateikta išsami Investicijų projekto analizė ir alternatyvos, aiškiai apibrėžti alternatyvos pasirinkimo motyvai, tačiau projektų analizėje yra neesminių trūkumų, prieštaravimų ar neatitikimų.

1 balas suteikiamas, kai pateikta apibendrinta Investicijų projektų analizė ir alternatyvos, tačiau neatsižvelgta į nepagrindinius veiksnius.

1–5

 

Investicijų projekto aprašymas.

6.

Investicijų projekto tęstinumas

Vertinamas Investicijų projekto tęstinumas. Vertinama šia tvarka:

5 balai suteikiami, kai Investicijų projektas buvo finansuotas prieš tai buvusiais biudžetiniais metais (taikoma tęstiniams Investicijų projektams).

3 balai suteikiami, kai Investicijų projektas arba Investicijų projektu numatytas finansavimo objektas buvo finansuotas ankstesniais negu praėję biudžetiniai metai.

1 balas suteikiamas, kai Investicijų projektas nebuvo finansuotas prieš tai buvusiais biudžetiniais metais (taikoma pradedamiems įgyvendinti Investicijų projektams).

1–5

 

Investicijų projekto aprašymas, Valstybės kapitalo investicijų planavimo metodikos 1 ir 2 priedai.

Daugiklis

16

 

 

Didžiausia galima visų vertinimo kriterijų balų suma

100

 

 

 

2 lentelė.

 

Vertinimo kriterijaus Eil. Nr.

Vertinimo balų pagrindimas

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

 

_________________