LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL TEISINGUMO MINISTRO 2007 M. LIEPOS 18 D. ĮSAKYMO Nr. 1R-294 „DĖL TEISINGUMO MINISTRO 2004 M. GEGUŽĖS 17 D. ĮSAKYMO Nr. 1R-119 „DĖL REIKALAVIMŲ, KELIAMŲ NOTARŲ BIURAMS IR NOTARŲ DARBO LAIKUI, PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PAKEITIMO

 

2010 m. gruodžio 20 d. Nr. 1R-281

Vilnius

 

Pakeičiu Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2007 m. liepos 18 d. įsakymą Nr. 1R-294 „Dėl teisingumo ministro 2004 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. 1R-119 „Dėl Reikalavimų, keliamų notarų biurams ir notarų darbo laikui, patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2007, Nr. 82-3367):

1. Išdėstau 2 punktą taip:

2. Nustatau, kad šiuo įsakymu patvirtintų Reikalavimų, keliamų notarų biurams ir notarų darbo laikui, 8.1, 8.5, 8.9.2 punktai netaikomi notaro (notarų) biurų, kurie yra įsteigti iki šio įsakymo įsigaliojimo, patalpoms ir notarų biurų patalpoms, kuriose dar neįsteigtas notaro (notarų) biuras, bet dėl šių patalpų notarai yra sudarę pirkimo–pardavimo arba nuomos sutartį dėl notaro (notarų) biuro patalpų ir per tris mėnesius nuo šio įsakymo įsigaliojimo pateiks Lietuvos Respublikos teisingumo ministrui prašymą ir dokumentus dėl notaro (notarų) biuro steigimo ir notaro pareigų atlikimo.“

2. Išdėstau 3 punktą taip:

3. Nustatau, kad šiuo įsakymu patvirtintų Reikalavimų, keliamų notarų biurams ir notarų darbo laikui, 8.4 punkto reikalavimai dėl specialaus įėjimo neįgaliesiems netaikomi notarų biurų, kurie yra įsteigti iki šio įsakymo įsigaliojimo, patalpoms ir notarų biurų patalpoms, kuriose dar neįsteigtas notaro (notarų) biuras, bet dėl šių patalpų notarai yra sudarę pirkimo–pardavimo arba nuomos sutartį dėl notaro (notarų) biuro patalpų ir per tris mėnesius nuo šio įsakymo įsigaliojimo pateiks Lietuvos Respublikos teisingumo ministrui prašymą ir dokumentus dėl notaro (notarų) biuro steigimo ir notaro pareigų atlikimo. Šių notarų biurų notarai, jei jų biurai neatitinka Reikalavimų, keliamų notarų biurams ir notarų darbo laikui, 8.4 punkto reikalavimo dėl specialaus įėjimo neįgaliesiems, privalo atlikti notarinius veiksmus neįgalaus asmens pasirinktoje vietoje, neimdami didesnio atlyginimo nei nustato Notarų imamo atlyginimo už notarinių veiksmų atlikimą, sandorių projektų parengimą, konsultacijas ir technines paslaugas laikinieji dydžiai, patvirtinti Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 1996 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. 57 (Žin., 1996, Nr. 87-2075; 2008, Nr. 17-590).“

 

 

 

Teisingumo ministras                                                             Remigijus Šimašius