LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO

į s a k y m a s

 

DĖL ŠILUMOS IR KARŠTO VANDENS TIEKIMO TINKLŲ IR JŲ ĮRENGINIŲ APSAUGOS TAISYKLių PAtvirtinimo

 

2012 m. rugsėjo 12 d. Nr. 1-176

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 56-2224; 2011, Nr. 160-7576) 6 straipsnio 2 punktu:

1. T v i r t i n u Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų ir jų įrenginių apsaugos taisykles (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2012 m. spalio 1 dieną.

 

 

 

Energetikos ministras                                                         Arvydas Sekmokas

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos energetikos ministro

2012 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. 1-176

 

ŠILUMOS IR KARŠTO VANDENS TIEKIMO TINKLŲ IR JŲ ĮRENGINIŲ APSAUGOS TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų ir jų įrenginių apsaugos taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų ir jų įrenginių apsaugos zonas, jose esančios žemės ir miško naudojimo, veiklos ir eksploatavimo sąlygas. Taisyklės taikomos projektuojant, statant ir eksploatuojant šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklus ir jų įrenginius nepriklausomai nuo nuosavybės formos, taip pat šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų ir jų įrenginių apsaugos zonoje atliekant darbus bei vykdant kitokią veiklą.

2. Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklams ir jų įrenginiams priskiriami: antžeminiai šilumos tiekimo vamzdynai, požeminės šilumos bei karšto vandens tiekimo trasos, šiluminės kameros, sklendžių aptarnavimo paviljonai, drenažo šuliniai, termofikacinio vandens bei drenažo siurblinės, boilerinės, šalia šilumos tiekimo trasų pakloti drenažo vamzdžiai, telesignalizacijos kabeliai ir kiti statiniai, skirti nurodytiesiems tinklams eksploatuoti ar aptarnauti.

3. Už šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų ir jų įrenginių apsaugą yra atsakingi jų savininkai, taip pat darbuotojai, eksploatuojantys šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklus ir jų įrenginius.

 

II. Vykdomos veiklos sąlygos

 

4. Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų ir jų įrenginių apsaugos zona yra žemės juosta, kurios plotis po 5 metrus į abi puses nuo kanalo (vamzdyno nekanalinių šilumos trasų) kraštų, kameros, kolektoriaus išorinės sienos.

5. Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų ir jų įrenginių apsaugos zonoje draudimas statyti, rekonstruoti, remontuoti statinius netaikomas kitiems inžineriniams tinklams tiesti ir jų įrenginiams statyti vadovaujantis Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu, nustatytomis sąlygomis, kai tinklai tiesiami miestų, miestelių ir kaimų gatvėse (tinklų koridoriuose).

6. Žemės valdų savininkai ar naudotojai, numatantys šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų ir jų įrenginių apsaugos zonoje statyti arba griauti įvairius statinius, įrenginius, požeminius tinklus, kloti kelių dangą arba dirbti kitus darbus, privalo nustatytąja tvarka gauti leidimą atlikti žemės darbus, taip pat šilumos ir karšto vandens tinklus eksploatuojančios įmonės (organizacijos) raštišką sutikimą ir gauti pažymą apie darbų užbaigimą.

7. Žemės valdų savininkai ar naudotojai, numatantys šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų ir jų įrenginių apsaugos zonoje rekonstruoti, remontuoti arba griauti įvairius statinius, įrenginius, požeminius tinklus, kloti kelių dangą arba vykdyti kitus darbus, privalo:

7.1. atlikti statinių, įrenginių, požeminių tinklų, kelio dangų projektus ir suderinti juos su šilumos ir karšto vandens tinklų savininku, nustatyta tvarka gauti leidimą žemės darbams, taip pat šilumos ir karšto vandens tinklus eksploatuojančios įmonės (organizacijos) raštišką sutikimą ir gauti pažymą apie darbų užbaigimą;

7.2. darbų paruošimą ir vykdymą pavesti asmenims, apmokytiems ir turintiems leidimą vykdyti atitinkamus darbus, taip pat gauti darbus vykdančios įmonės (organizacijos) įgaliojimą;

7.3. darbus vykdančios įmonės (organizacijos) darbų vadovas privalo ne vėliau kaip prieš 24 valandas iki darbų pradžios į darbo vietą iškviesti šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklus eksploatuojančios įmonės (organizacijos) atstovą ir vykdyti darbus pagal raštu suderintas sąlygas, kurios įformintos kaip nurodymas, paskyra, protokolas, arba aktas. Veikiančių šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų ir jų įrenginių apsaugos zonoje darbus vykdyti dalyvaujant šiuos tinklus eksploatuojančios įmonės (organizacijos) atstovui;

7.4. aptikus šilumos ir karšto vandens tinklus, nepažymėtus brėžiniuose, nutraukti darbus ir iškviesti šiuos tinklus eksploatuojančios įmonės (organizacijos) atstovą, o aptikus sprogiąsias medžiagas ar sprogmenis – policiją ir šilumos ir karšto vandens tinklus eksploatuojančios įmonės (organizacijos) atstovą.

8. Žemės valdų savininkai, naudotojai, kurių teritorijoje pakloti šilumos ir karšto vandens tinklai, privalo užtikrinti bet kuriuo paros metu priėjimą ir privažiavimą prie šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų vamzdynų, kamerų, drenažo šulinių ir kitų statinių, taip pat neleisti užpilti kelio danga arba gruntu kamerų ir šulinių dangčių, neleisti asfaltuoti, betonuoti, kloti trinkeles, sandėliuoti šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų ir jų įrenginių apsaugos zonoje statybines medžiagas, konstrukcijas, įrenginius bei pilti iškastą gruntą be šiuos tinklus eksploatuojančios įmonės (organizacijos) raštiško sutikimo.

9. Žemės valdų savininkai ar naudotojai, kurių teritorijoje pakloti šilumos ir karšto vandens tinklai, privalo suderintu laiku leisti šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklus eksploatuojančios įmonės (organizacijos) atstovams apžiūrėti tinklus ir vykdyti reikalingus remonto bei žemės kasimo darbus.

10. Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų ir jų įrenginių apsaugos zonoje draudžiama:

10.1. statyti nuolatinius ir laikinus statinius bei įrenginius. Tinklams praeinant pastatų rūsiais ir techniniais koridoriais, savavališkai įrengti sandėlius, pagalbines patalpas, kurios uždaro priėjimus prie vamzdynų;

10.2. savavališkai tiesti ir prijungti prie veikiančių šilumos ir karšto vandens tinklų naujų arba rekonstruotų objektų įvadus;

10.3. užpilti kamerų ir šulinių dangčius kelio danga arba gruntu;

10.4. savavališkai atidengti šiluminių kamerų ir drenažo šulinių dangčius, lipti į kameras, tunelius, šulinius ir techninius koridorius, atidarinėti arba uždarinėti juose šilumos tinklų ir karšto vandens tinklų vamzdynų armatūrą, išjungti arba įjungti ryšio ar elektros tiekimo įtaisus, imti vandenį, mesti sniegą, gruntą, šiukšles ir kitas atliekas, nuleisti paviršinius ar kitokius vandenis bei skysčius į šilumines kameras ar drenažo šulinius;

10.5. daužyti, laužyti mechanizmais sušalusį gruntą, vykdyti grunto sprogdinimo darbus, mėtyti daiktus, sveriančius daugiau nei 50 kg, dirbti žemės darbus giliau kaip 0,3 metro, taip pat lyginti gruntą požeminių šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų ir jų įrenginių apsaugos zonoje, pilti rūgštis bei šarmus arčiau kaip 10 metrų nuo kanalo (vamzdyno) krašto;

10.6. naudoti šilumos ir karšto vandens tinklų konstrukcijas ir vamzdynus kitų įrenginių ir statinių konstrukcijoms, krovos darbams ir kabinti ant jų rankinio kėlimo mechanizmus;

10.7. sodinti medžius ir krūmus taip, kad medžio kamienas ar krūmas būtų arčiau kaip 2 metrai nuo tinklų kanalo (vamzdyno, drenažo) kraštų, kamerų išorinių sienų. Likusioje šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų ir jų įrenginių apsaugos zonoje medžius ir krūmus sodinti galima tik gavus įmonės (organizacijos), eksploatuojančios šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklus, raštišką sutikimą;

10.8. įrengti sąvartynus ir įvairius atliekų tvarkymo infrastruktūros objektus, taip pat ir pavojingųjų atliekų surinkimo ir saugojimo aikšteles, pilti chemines medžiagas ir jų tirpalus, naftą, jos produktus;

10.9. įrengti pervažas per vamzdynų trasas, automobilių, traktorių bei kitos technikos aikšteles, kapavietes, aikšteles laikyti gyvuliams;

10.10. sandėliuoti pašarus, trąšas bei kitas medžiagas.

11. Apgadinus šilumos ir karšto vandens tinklus, darbams vadovaujantis asmuo privalo nedelsdamas apie tai pranešti šiuos tinklus eksploatuojančiai įmonei (organizacijai) ir imtis priemonių, kad per trumpiausią laiką būtų likviduoti avarijos padariniai ar gedimai savo lėšomis.

12. Žemės savininkas ar naudotojas, pastebėjęs šilumos ir karšto vandens tinklų gedimą, turi nedelsdamas apie tai pranešti šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklus eksploatuojančiai įmonei (organizacijai).

13. Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklus eksploatuojančioms įmonėms (organizacijoms) šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų ir jų įrenginių apsaugos zonoje leidžiama:

13.1. aptarnauti ir remontuoti trasas;

13.2. dirbti žemės darbus, jeigu tai būtina remontuojant šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklus;

13.3. privažiuoti prie šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų bei įrenginių automobiliais ar kita technika;

13.4. šalinti kliūtis, trukdančias atlikti būtinus avarijų likvidavimo darbus.

14. Medžių ir krūmų, esančių šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų ir jų įrenginių apsaugos zonoje, kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo tvarką nustato Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu.

15. Planinis šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų remontas atliekamas suderinus su kelio savininkais ir su žemės savininkais ar naudotojais.

16. Darbai, kuriais siekiama išvengti, lokalizuoti arba likviduoti avarijų padarinius, gali būti dirbami bet kuriuo metų ir paros laiku, iš anksto jų nesuderinus su žemės savininkais ar naudotojais, tačiau pranešus jiems apie atliekamus darbus nuo darbų pradžios.

17. Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklus eksploatuojančios įmonės (organizacijos), atlikusios planinius arba avarinius vamzdyno remonto ar atstatymo darbus, kelio sankasą ir dangą turi atstatyti savo lėšomis, taip pat sutvarkyti žemės savininkų ir naudotojų teritorijas taip, kad jos būtų tinkamos toliau naudoti pagal paskirtį, taip pat atlyginti žemės savininkams ar žemės naudotojams nuostolius, padarytus atliekant šiuos darbus. Nuostoliai nustatomi ir atlyginami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

18. Statybos rangovų bei užsakovo įforminta šilumos ir karšto vandens tinklų išpildomoji geodezinė nuotrauka turi būti perduota šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklus eksploatuojančiai įmonei (organizacijai) ir miesto ar rajono savivaldybei, kad ji būtų pažymėta rajonų žemės naudojimo žemėlapiuose.

 

III. Baigiamosios nuostatos

 

19. Organizacija, įmonė ar asmuo, apgadinęs ar pažeidęs šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklus ir jų įrenginius, apsaugos nuo korozijos įrenginius, vamzdynų telemechanikos priemones, elektros teikimo linijas, vamzdyno žymėjimo ženklus ir kitus statinius bei įrenginius, susijusius su šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklais, privalo atlyginti nuostolius. Už padarytą žalą atsako pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatas, reglamentuojančias žalos atlyginimo klausimus.

20. Ginčai dėl šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų ir jų įrenginių apsaugos zonoje savavališkai pastatytų pastatų ar įrenginių, statybos taisyklių ar leidimo statybai tvarkos pažeidimo bei žalos, padarytos tokiu pažeidimu, sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

21. Asmenys, pažeidę šių Taisyklių reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

_________________