LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS KRAŠTO APSAUGOS SISTEMOS ORGANIZAVIMO IR KARO TARNYBOS ĮSTATYMO NUOSTATAS

 

1998 m. gruodžio 3 d. Nr. 1397

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo (Žin., 1998, Nr. 49-1325) 44 straipsnio 3 dalimi, 62 straipsnio 6 dalimi, 63 straipsnio 4 dalimi, 64 straipsnio 7 dalimi ir 66 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Įgalioti Krašto apsaugos ministeriją patvirtinti:

1.1. kariui suteikiamų tarnybinių butų ploto, už kurį nemokamas nuomos mokestis, normas;

1.2. suderinus su Finansų ministerija:

1.2.1. kelionės išlaidų vykti į tarnybą, grįžti iš jos ir vykdyti tarnybines pareigas atlyginimo kariams savanoriams ir aktyviojo rezervo prievolininkams, pašauktiems į pratybas, mokymus ar vykdyti tarnybos užduočių, tvarką;

1.2.2. įstatymo nustatytais atvejais išieškomų išlaidų, tiesiogiai susijusių su profesinės karo tarnybos kario, kario savanorio mokymu, profesiniu parengimu ar kvalifikacijos kėlimu, apskaičiavimo taisykles;

1.3. kartu su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija – draudiminių įvykių karo tarnyboje pripažinimo sąlygas ir tvarką, taip pat draudimo išmokų dydį priklausomai nuo sveikatos sutrikimo laipsnio ir draudimo išmokų mokėjimo tvarką.

2. Įgalioti krašto apsaugos ministrą patvirtinti sąrašą pareigų, kurias einantys karininkai turi teisę turėti iškilmingiems priėmimams skirtas uniformas, ir nustatyti šių uniformų įsigijimo sąlygas, kurios turi būti suderintos su Finansų ministerija.

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              GEDIMINAS VAGNORIUS

 

KRAŠTO APSAUGOS MINISTRAS                                               ČESLOVAS STANKEVIČIUS

______________