LIETUVOS RESPUBLIKOS

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO 64 IR 65 STRAIPSNIŲ PAPILDYMO IR PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

2003 m. gruodžio 23 d. Nr. IX-1955

Vilnius

 

(Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2002, Nr. 118-5296; 2003 m. gruodžio 16 d. Nr. IX-1894)

 

1 straipsnis. 64 straipsnio papildymas 3 dalimi

Papildyti 64 straipsnį 3 dalimi:

3. Šio Įstatymo 65 straipsnio 1 dalies 4 ir 5 punktuose nurodytais būdais supaprastinti pirkimai gali būti atliekami, kai iš pataisos įstaigų, valstybės įmonių prie pataisos įstaigų, kuriose dirba daugiau kaip po 50 procentų nuteistųjų, atliekančių arešto, terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmes, įmonių, kuriose dirba daugiau kaip 50 procentų invalidų ir kurių veiklos nėra įtrauktos į neremtinų veiklos rūšių sąrašą, ir įmonių prie sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose darbo terapijos pagrindais dirba ne mažiau kaip 50 procentų pacientų, perkamos jų pagamintos prekės, teikiamos paslaugos ar atliekami darbai. Įmonių, kuriose dirba daugiau kaip 50 procentų invalidų, neremtinų veiklos rūšių sąrašą tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė arba jos įgaliota institucija. Perkančioji organizacija, atlikdama supaprastintą pirkimą šio Įstatymo 65 straipsnio 1 dalies 4 ir 5 punktuose nurodytais būdais valstybės ir savivaldybių biudžetų lėšomis, ne mažiau kaip 10 procentų visų asignavimų, numatytų biudžeto programų sąmatoje prekėms ir paslaugoms pirkti bei materialiajam turtui įsigyti, skiria šioje dalyje nurodytų įstaigų ir įmonių pagamintoms prekėms, teikiamoms paslaugoms ar atliekamiems darbams pirkti, išskyrus tuos atvejus, kai jai reikiamų prekių šios įstaigos ir įmonės negamina, paslaugų neteikia ar darbų neatlieka. Šioje dalyje nurodytos įstaigos ir įmonės parengia ir patvirtina gaminamų prekių, teikiamų paslaugų ar atliekamų darbų sąrašus ir skelbia juos „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ kasmet iki spalio 1 dienos.“

 

2 straipsnis. 65 straipsnio 5 dalies 5 punkto pripažinimas netekusiu galios

65 straipsnio 5 dalies 5 punktą pripažinti netekusiu galios.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                 ROLANDAS PAKSAS

______________