LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS 2006 M. GRUODŽIO 22 D. ĮSAKYMO NR. V-1103 „DĖL PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO LĖŠOMIS APMOKAMŲ KRAUJO, JO KOMPONENTŲ IR PREPARATŲ NOMENKLATŪROS SĄRAŠO IR BAZINIŲ KAINŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2007 m. gegužės 3 d. Nr. V-335

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo (Žin., 1996, Nr. 55-1287; 2002, Nr. 123-5512) 9 straipsnio 6 dalimi ir 25 straipsnio 1 dalimi bei atsižvelgdamas į Privalomojo sveikatos draudimo tarybos 2007 m. balandžio 26 d. nutarimą Nr. 3/1 „Dėl IV darbo užmokesčio didinimo etapo prioritetų bei asmens sveikatos priežiūros paslaugų bazinių kainų indeksavimo“:

1. Pakeičiu Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis apmokamų kraujo, jo komponentų ir preparatų nomenklatūros ir bazinių kainų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V-1103 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis apmokamų kraujo, jo komponentų ir preparatų nomenklatūros sąrašo ir bazinių kainų patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 144-5509), ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama).

2. Nustatau, kad šis įsakymas taikomas atsiskaitant už paslaugas, suteiktas nuo 2007 m. gegužės 1 dienos.

3. Pavedu įsakymo vykdymą kontroliuoti ministerijos sekretoriui pagal administravimo sritį.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                            RIMVYDAS TURČINSKAS

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro 2006 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr.

V-1103 (Lietuvos Respublikos sveikatos

apsaugos ministro 2007 m. gegužės 3 d.

įsakymo Nr. V-335 redakcija)

 

PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO LĖŠOMIS APMOKAMŲ KRAUJO, JO KOMPONENTŲ IR PREPARATŲ NOMENKLATŪRA IR BAZINIŲ KAINŲ SĄRAŠAS

 

I. KRAUJO IR JO KOMPONENTŲ 1 VIENETO (TOLIAU 1 V) BAZINIŲ KAINŲ SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Kraujo ir jo komponento pavadinimas

Bazinė kaina (balais)

1.

Konservuotas kraujas (1 V = 450 ml±50 ml)l(neapskaitant antikoagulianto)

208,05

2.

Eritrocitai be leukocitų-trombocitų sluoksnio pridėtiniame tirpale (1 V = 250 ml±50 ml)

60,43

3.

Eritrocitai be leukocitų pridėtiniame tirpale (1 V = 250 ml±50 ml)

77,61

4.

Nuplauti eritrocitai (1 V = 280 ml±60 ml)

146,83

5.

Šviežiai užšaldyta plazma (1 V = 220 ml±50 ml)

29,36

6.

Trombocitai, gauti iš konservuoto kraujo (1 V ≥ 40 ml)

26,42

7.

Trombocitai gauti iš konservuoto kraujo, be leukocitų, sukaupti iš 3 V(1 V ≥ 120 ml)

218,88

8.

Trombocitai gauti iš konservuoto kraujo, be leukocitų, sukaupti iš 4 V(1 V ≥ 160 ml)

237,97

9.

Trombocitai gauti iš konservuoto kraujo, be leukocitų, sukaupti iš 5 V (1 V ≥ 200 ml)

254,06

10.

Krioprecipitatas (1 V = 30-40 ml)

44,35

11.

Afereziniai trombocitai (1 V ≥ 200 ml)

733,25

 

II. KRAUJO PREPARATŲ 1 VIENETO (TOLIAU 1 V) BAZINIŲ KAINŲ SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Kraujo preparato pavadinimas

Bazinė kaina (balais)

1.

Albuminas

1.1.

5 proc. albuminas (buteliukais):

1.1.1.

50 ml

28,31

1.1.2.

200 ml

109,39

1.1.3.

250 ml

135,78

1.2.

20 proc. albuminas (buteliukais):

1.2.1.

10 ml

22,93

1.2.2.

50 ml

108,89

1.2.3.

100 ml

196,42

2.

5 proc. imunoglobulinas vartoti į veną (buteliukais):

2.1.

50 ml

134,34

2.2.

100 ml

252,07

______________