TARPTAUTINIO PILIETINIŲ IR POLITINIŲ TEISIŲ PAKTO ANTRASIS FAKULTATYVINIS PROTOKOLAS MIRTIES BAUSMEI PANAIKINTI

 

Valstybės, šio Protokolo Šalys,

tikėdamos, kad mirties bausmės panaikinimas padeda kelti žmogaus orumą ir skatina laipsnišką žmogaus teisių plėtotę,

prisimindamos 1948 m. gruodžio 10 d. priimtos Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos 3 straipsnį ir 1966 m. gruodžio 16 d. priimto Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto 6 straipsnį,

pažymėdamos, kad Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto 6 straipsnyje apie mirties bausmės panaikinimą kalbama taip, jog yra aišku, kad mirties bausmę pageidautina panaikinti,

įsitikinusios, kad visos priemonės mirties bausmei panaikinti turėtų būti laikomos pažanga naudojantis teise į gyvybę,

norėdamos šiuo Protokolu prisiimti tarptautinį įsipareigojimą panaikinti mirties bausmę,

susitarė:

 

1 straipsnis

 

1. Valstybių, šio Protokolo Šalių, jurisdikcijoje niekam negali būti įvykdyta mirties bausmė.

2. Kiekviena Valstybė Šalis imasi visų būtinų priemonių mirties bausmei savo jurisdikcijoje panaikinti.

 

2 straipsnis

 

1. Šiam Protokolui negalima daryti jokių išlygų, išskyrus ratifikavimo ar prisijungimo metu daromą išlygą, numatančią mirties bausmės taikymą karo metu, pripažinus asmenį kaltu karo metu padarius labai sunkų karinio pobūdžio nusikaltimą.

2. Valstybė Šalis, kuri daro tokią išlygą, ratifikavimo ar prisijungimo metu Jungtinių Tautų Generaliniam Sekretoriui praneša atitinkamas savo nacionalinių įstatymų nuostatas, taikomas karo metu.

3. Valstybė Šalis, kuri yra padariusi tokią išlygą, Jungtinių Tautų Generaliniam Sekretoriui privalo pranešti apie karo padėties pradžią ir pabaigą jos teritorijoje.

 

3 straipsnis

 

Valstybės, šio Protokolo Šalys, savo ataskaitose, kurias jos pagal Pakto 40 straipsnį pateikia Žmogaus teisių komitetui, praneša, kokių priemonių ėmėsi šiam Protokolui įgyvendinti.

 

4 straipsnis

 

Jei Valstybė, Pakto Šalis, yra padariusi pareiškimą pagal 41 straipsnį, Žmogaus teisių komiteto kompetencija gauti ir svarstyti pranešimus, kuriuose Valstybė Šalis tvirtina, kad kita Valstybė Šalis nevykdo savo įsipareigojimų, taikoma ir šio Protokolo nuostatoms, nebent atitinkama Valstybė Šalis ratifikavimo ar prisijungimo metu yra padariusi priešingą pareiškimą.

 

5 straipsnis

 

Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto, priimto 1966 m. gruodžio 16 d., pirmojo fakultatyvinio protokolo Valstybių Šalių atžvilgiu Žmogaus teisių komiteto kompetencija gauti ir svarstyti jo jurisdikcijai priklausančių fizinių asmenų pranešimus taikoma ir šio Protokolo nuostatoms, nebent atitinkama Valstybė Šalis ratifikavimo ar prisijungimo metu yra padariusi priešingą pareiškimą.

 

6 straipsnis

 

1. Šio Protokolo nuostatos taikomos kaip papildomos Pakto nuostatos.

2. Nepažeidžiant išlygos galimybės pagal šio Protokolo 2 straipsnį, teisei, kuri garantuojama šio Protokolo 1 straipsnio 1 dalyje, netaikomos jokios išimtys pagal Pakto 4 straipsnį.

 

7 straipsnis

 

1. Šį Protokolą gali pasirašyti bet kuri valstybė, kuri yra pasirašiusi Paktą.

2. Šį Protokolą privalo ratifikuoti kiekviena Valstybė, kuri yra ratifikavusi Paktą arba prie jo prisijungusi. Ratifikavimo dokumentai deponuojami Jungtinių Tautų Generaliniam Sekretoriui.

3. Prie šio Protokolo gali prisijungti kiekviena Valstybė, kuri yra ratifikavusi Paktą arba prie jo prisijungusi.

4. Prisijungiama deponuojant prisijungimo dokumentą Jungtinių Tautų Generaliniam Sekretoriui.

5. Jungtinių Tautų Generalinis Sekretorius visoms Valstybėms, kurios yra pasirašiusios šį Protokolą ar prie jo prisijungusios, praneša apie kiekvieno ratifikavimo ar prisijungimo dokumento deponavimą.

 

8 straipsnis

 

1. Šis Protokolas įsigalioja praėjus trims mėnesiams nuo tos dienos, kai Jungtinių Tautų Generaliniam Sekretoriui deponuojamas dešimtas ratifikavimo ar prisijungimo dokumentas.

2. Kiekvienai Valstybei, ratifikuojančiai šį Protokolą ar prie jo prisijungiančiai po to, kai yra deponuotas dešimtas ratifikavimo ar prisijungimo dokumentas, šis Protokolas įsigalioja praėjus trims mėnesiams nuo tos dienos, kai ji deponuoja savo ratifikavimo ar prisijungimo dokumentą.

 

9 straipsnis

 

Šio Protokolo nuostatos taikomos visoms federacinių valstybių dalims be jokių apribojimų ir išimčių.

 

10 straipsnis

 

Jungtinių Tautų Generalinis Sekretorius praneša visoms Pakto 48 straipsnio 1 dalyje minimoms Valstybėms:

a) apie išlygas, pranešimus ir notifikacijas pagal šio Protokolo 2 straipsnį;

b) apie pareiškimus, padarytus pagal šio Protokolo 4 ir 5 straipsnius;

c) apie šio Protokolo pasirašymą, ratifikavimą ir prisijungimą prie jo pagal šio Protokolo 7 straipsnį;

d) šio Protokolo įsigaliojimo pagal jo 8 straipsnį datą.

 

11 straipsnis

 

1. Šis Protokolas, kurio tekstai arabų, kinų, anglų, prancūzų, rusų ir ispanų kalbomis turi vienodą teisinę galią, deponuojamas Jungtinių Tautų archyvuose.

2. Jungtinių Tautų Generalinis Sekretorius šio Protokolo patvirtintas kopijas nusiunčia visoms Valstybėms, minimoms Pakto 48 straipsnyje.

______________