LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJA

 

Į S A K Y M A S

DĖL KELEIVINIAME KELIŲ TRANSPORTE NAUDOJAMŲ BILIETŲ ŪKIO TAISYKLIŲ DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO

 

1998 m. rugsėjo 14 d. Nr. 351

Vilnius

 

Siekdamas patikslinti Keleiviniame kelių transporte naudojamų bilietų ūkio taisykles, patvirtintas Susisiekimo ministerijos 1997 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. 443 „Dėl Keleiviniame kelių transporte naudojamų bilietų ūkio taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 1997, Nr. 114-2905),

įsakau:

1. Papildyti nurodytų taisyklių 1.1 punktą trečiąja pastraipa:

„Kiekvienas vežėjas, atsižvelgdamas į veiklos specifiką, gali sugriežtinti šiomis Taisyklėmis nustatytą bilietų (kvitų) ir pinigų apskaitos tvarką, siekdamas užkirsti kelią bilietų (kvitų) ir pinigų grobstymams“.

2. Išbraukti nurodytų taisyklių 4.7 punkte žodžius „dėl ligos ar kitų priežasčių“. Šį punktą papildyti sakiniu:

„Atsakingų asmenų pravaikštos, ligos ar mirties atvejais jų turėtus bilietus ir grąžai skirtus pinigus paima ir atiduoda į kasą įmonės vadovo paskirta komisija“.

3. Išdėstyti nurodytų taisyklių 4.11 punkto paskutiniąją pastraipą taip:

„- maršrute dirbant su programuojamais kasos aparatais (biliete spausdinami išvykimo ir atvykimo stotelių pavadinimai, bilieto pardavimo laikas ir kiti rekvizitai) – parduodamų bilietų registravimo bilietų kontrolės lape tvarką nustato patys vežėjai, tačiau reiso galiniame punkte ir baigus darbą būtina atspausdinti reiso finansines ataskaitas ir jas pridėti prie bilietų kontrolės lapo“.

4. Išbraukti nurodytų taisyklių 5.3 punkto paskutiniajame sakinyje žodžius „(bilietų kontrolės lapo dalis, skirta parduotų bilietų registracijai, nepildoma, o pritvirtinama bilietų kasos aparato fiskalinė ataskaita)“.

5. Išbraukti nurodytų taisyklių 5.14.2 punkto antrosios pastraipos paskutinįjį sakinį.

6. Papildyti nurodytų taisyklių 6.3.10 punkto pirmąjį sakinį žodžiais „arba išduoti kasos čekį“.

 

 

 

SUSISIEKIMO MINISTRAS                                                                     ALGIS ŽVALIAUSKAS