LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2006 M. BALANDŽIO 3 D. ĮSAKYMO NR. D1-154 „DĖL LIETUVOS HIDROMETEOROLOGIJOS TARNYBOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2011 m. kovo 31 d. Nr. D1-273

Vilnius

 

 

Pakeičiu Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. D1-154 „Dėl Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 46-1663; 2009, Nr. 84-3556; 2010, Nr. 91-4861), 15.7 punktą ir vietoj žodžių „tvirtina Tarnybos struktūrą,“ įrašau atitinkamai žodžius „teikia aplinkos ministrui tvirtinti Tarnybos nuostatus ir Tarnybos administracijos struktūrą, tvirtina“.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                        Gediminas Kazlauskas