LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
2000 M. SAUSIO 28 D. ĮSAKYMO Nr. 49 „DĖL KOMPENSUOJAMŲJŲ VAISTŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2011 m. kovo 22 d. Nr. V-270

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo (Žin., 1996, Nr. 55-1287; 2002, Nr. 123-5512; 2005, Nr. 67-2402) 10 straipsnio 1 dalimi, Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti, Kompensuojamųjų vaistų ir Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašų keitimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Žin., 2002, Nr. 39-1450; 2007, Nr. 21-788), 41 punktu ir atsižvelgdamas į Privalomojo sveikatos draudimo tarybos 2010 m. gruodžio 23 d. nutarimą Nr. 8/7,

p a k e i č i u Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti sąrašą (A sąrašą), patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 49 „Dėl kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 10-253; 2010, Nr. 83-4387; 2011, Nr. 20-1013):

1. Papildau III skyriaus „KRAUJO IR KRAUJODAROS ORGANŲ LIGOS BEI TAM TIKRI SUTRIKIMAI, SUSIJĘ SU IMUNINIAIS MECHANIZMAIS“ 1 skirsnį „Krešėjimo defektai (100 %)“ šiuo 1.5 punktu:

„1.

5.

Eptacogum alfa (activatum)

D66-D68

Skiria gydytojas hematologas ir gydytojas vaikų hematologas gydytojų konsiliumo sprendimu, jei gydymas vaistiniu preparatu Aktyvuotu protrombino koaguliacijos kompleksu ar kitais šiuo metu vartojamais krešėjimo faktoriais neefektyvus, vėliau laikotarpiui iki 6 mėn. gali skirti vidaus ligų, vaikų ligų ir šeimos gydytojai“.

 

2. Pripažįstu netekusiais galios IV skyriaus „ENDOKRININĖS, MITYBOS IR MEDŽIAGŲ APYKAITOS LIGOS“ 1 skirsnio „Cukrinis diabetas. Nėščiųjų cukrinis diabetas. Poprocedūrinė hipoinsulinemija (100 %)“ 1.12–1.14 punktus ir laikau 1.15 punktą 1.12 punktu.

3. IX skyriuje „KRAUJOTAKOS SISTEMOS LIGOS“:

3.1. 9 skirsnyje „Hipertenzinės ligos (80 %)“:

3.1.1. Išdėstau 9.46 punktą taip:

„9.

46.

Telmisartanum et Hydrochlorothiazidum

I10-I11

Ne daugiau kaip 1 tabletė per parą“.

 

3.1.2. Papildau šiuo 9.53 punktu:

„9.

53.

Olmesartanum medoxomilum et Amlodipinum

I10-I11

Išrašo gydytojas kardiologas ar gydytojas nefrologas, jei gydant kompensuojamuoju angiotenzino receptorių blokatoriumi per 3 mėnesius nepasiekiamas lauktinas rezultatas“.

 

4. Papildau XIV skyriaus „UROGENITALINĖS SISTEMOS LIGOS“ 7 skirsnį „Priešinės liaukos (prostatos) hiperplazija (50 %)“ šiuo 7.7 punktu:

„7.

7.

Dutasteridum et Tamsulosinum

N40“.

 

 

 

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                           RAIMONDAS ŠUKYS