LIETUVOS RESPUBLIKOS

GYVŪNŲ GLOBOS, LAIKYMO IR NAUDOJIMO ĮSTATYMO 1, 2, 5, 7 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO BEI PAPILDYMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 61 STRAIPSNIU

Į S T A T Y M A S

 

2001 m. lapkričio 8 d. Nr. IX-587

Vilnius

 

(Žin., 1997, Nr. 108-2728; 2000, Nr. 61-1808)

 

1 straipsnis. 1 straipsnio 1 dalies papildymas

1 straipsnio 1 dalyje po žodžio „poveikių“ įrašyti žodžius „ir būtų užtikrintas žmonių saugumas“ ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Lietuvos Respublikos gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo įstatymas nustato fizinių ir juridinių asmenų elgesio su naminiais, ūkinės paskirties, dekoratyviniais, laboratoriniais, nelaisvėje laikomais ir laukiniais gyvūnais bendruosius principus, kad gyvūnai būtų apsaugoti nuo kančių, žiauraus elgesio ir kitų neigiamų poveikių ir būtų užtikrintas žmonių saugumas.“

 

2 straipsnis. 2 straipsnio papildymas ir pakeitimas

1. Papildyti 2 straipsnį nauja 10 dalimi:

10. Agresyvūs šunys – kovoms išvestų veislių šunys bei jų mišrūnai, Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos specialiu sąrašu nustatytų veislių šunys bei jų mišrūnai.“

2. Buvusias 2 straipsnio 10, 11, 12, 13 ir 14 dalis laikyti atitinkamai 11, 12, 13, 14 ir 15 dalimis.

 

3 straipsnis. 5 straipsnio papildymas ir pakeitimas

1. 5 straipsnį papildyti nauja 1 dalimi:

1. Gyvūnų laikymo gyvenamosiose vietovėse bei atskirų rūšių gyvūnų registravimo tvarką nustato Vyriausybė ar jos įgaliota institucija. Kaip laikomasi šios tvarkos, kontroliuoja Vyriausybės įgaliotos institucijos.“

2. Buvusią 5 straipsnio 1 dalį laikyti 2 dalimi, ją pakeisti ir išdėstyti taip:

2. Savivaldybės tvirtina gyvūnų laikymo gyvenamosiose vietovėse savivaldybės teritorijoje taisykles ir prižiūri, kaip jos įgyvendinamos.“

3. Buvusias 5 straipsnio 2, 3 ir 4 dalis laikyti atitinkamai 3, 4 ir 5 dalimis.

4. Buvusią 5 straipsnio 5 dalį pripažinti netekusia galios.

 

4 straipsnis. Įstatymo papildymas 61 straipsniu

Papildyti Įstatymą 61 straipsniu:

61 straipsnis.     Agresyvių šunų įvežimas, įsigijimas, laikymas, registravimas, veisimas, dresavimas, prekyba jais bei jų paėmimas

1. Agresyvius šunis įvežti į Lietuvos Respubliką, įsigyti, laikyti, veisti, dresuoti ir jais prekiauti gali tik asmenys, turintys savivaldybės ar Vyriausybė įgaliotos institucijos išduotus leidimus. Agresyvių šunų įvežimo į Lietuvos Respubliką, įsigijimo, laikymo, registravimo, veisimo, dresavimo ir prekybos jais taisykles, kuriose nustatoma taip pat ir leidimų įvežti, įsigyti, laikyti, veisti, dresuoti ir prekiauti išdavimo, sustabdymo ir panaikinimo tvarka, tvirtina Vyriausybė ar jos įgaliota institucija. Šias taisykles įgyvendina ir jų priežiūrą vykdo savivaldybės ir Vyriausybės įgaliotos institucijos.

2. Leidimai, nurodyti šio straipsnio 1 dalyje, neišduodami asmenims:

1) jaunesniems nei 18 metų;

2) įrašytiems į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos ar psichinės ligos;

3) teistiems už tyčinius smurtinius nusikaltimus, kuriems teistumas neišnykęs arba nepanaikintas;

4) nepateikusiems pažymos apie atitinkamos mokymo programos, kurią tvirtina Vyriausybės įgaliota institucija, išklausymą;

5) gyvenantiems kartu su asmenimis, nurodytais šio straipsnio 2 dalies 2 ir 3 punktuose.

3. Savivaldybės ar Vyriausybės įgaliotos institucijos agresyvius šunis gali paimti Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka:

1) kai atsiranda šio straipsnio 2 dalies 2, 3 ir 5 punktuose numatyti pagrindai;

2) panaikinus leidimą laikyti agresyvų šunį;

3) sustabdžius leidimo laikyti agresyvų šunį galiojimą, kol išnyks leidimo sustabdymo pagrindai;

4) mirus šuns savininkui, kol jo įpėdiniui bus išduotas leidimas laikyti agresyvų šunį;

5) mirus šuns savininkui, jei įpėdinis nepriėmė palikimo ar įpėdiniui atsisakyta išduoti leidimą laikyti agresyvų šunį.

4. Šio straipsnio 3 dalies 1, 2 ir 4 punktuose numatytais atvejais paimti agresyvūs šunys realizuojami Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka. Realizavus šunį, gauti pinigai, atskaičius realizavimo išlaidas, grąžinami šuns savininkui ar įpėdiniui (išskyrus atvejį, jeigu įpėdinis nepriėmė palikimo).“

 

5 straipsnis. 7 straipsnio 7 dalies papildymas

7 straipsnio 7 dalį papildyti trečiu sakiniu ir šią dalį išdėstyti taip:

7. Visuomeninėse transporto priemonėse (priemiestiniuose ir tarpmiestiniuose autobusuose, traukiniuose, taip pat lėktuvuose ir laivuose) gyvūnus leidžiama vežti pagal galiojančias Keleivių ir bagažo vežimo taisykles. Vežimo tvarką miesto ir rajono transportu nustato savivaldybės. Keliaudamas savininkas privalo turėti šuns dokumentus, kuriuose nurodoma šuns sveikatos būklė ir skiepai.“

 

6 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Įstatymas įsigalioja nuo 2002 m. sausio 1 d.

 

7 straipsnis. Pasiūlymai Vyriausybei ir savivaldybėms

1. Šio Įstatymo nustatytus teisės aktus, kuriuos parengti ir patvirtinti privalo Vyriausybė ar jos įgaliotos institucijos, Vyriausybė ar jos įgaliotos institucijos parengia ir patvirtina iki 2002 m. sausio 1 d.

2. Savivaldybės iki 2002 m. kovo 1 d. patvirtina šio Įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje nurodytas taisykles.

 

8 straipsnis. Baigiamosios nuostatos

1. Asmenys, laikantys, veisiantys, dresuojantys agresyvius šunis ir (ar) jais prekiaujantys, privalo per 6 mėnesius nuo šio Įstatymo įsigaliojimo dienos kreiptis dėl leidimo laikyti, veisti, dresuoti agresyvius šunis ir (ar) jais prekiauti.

2. Iš asmens, kuris per šio straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą nesikreipė dėl leidimo laikyti, veisti, dresuoti agresyvius šunis ir (ar) jais prekiauti arba kuriam leidimas nebuvo išduotas, šuo paimamas ir realizuojamas Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS