LIETUVOS RESPUBLIKOS

MIŠKŲ ĮSTATYMO 17 STRAIPSNIO PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

1997 m. spalio 7 d. Nr. VIII-434

Vilnius

 

(Žin., 1994, Nr. 96-1872)

 

1 straipsnis. 17 straipsnio 5 dalies pakeitimas

Pakeisti 17 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

„Miškotvarkos projektus rengia valstybinė miškotvarkos tarnyba, taip pat fiziniai ir juridiniai asmenys Žemės ir miškų ūkio ministerijos nustatyta tvarka. Šie asmenys gali atlikti ir miškų inventorizaciją, kurios duomenis turi pateikti valstybinei miškotvarkos tarnybai.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                       ALGIRDAS BRAZAUSKAS

______________