LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS

SPRENDIMAS

 

DĖL INFORMACIJOS APIE VISUOMENĖS INFORMAVIMO AUDIOVIZUALINĖMIS PRIEMONĖMIS PASLAUGŲ TEIKĖJĄ SKELBIMO TVARKOS

 

2010 m. gruodžio 22 d. Nr. KS-117

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Visuomenės informavimo įstatymo (Žin., 1996, Nr. 71-1706; 2006, Nr. 82-3254; 2010, Nr. 123-6260) 342 straipsniu, Lietuvos radijo ir televizijos komisija nusprendžia:

1. Visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjai (toliau tekste – televizijos programos (-ų) transliuotojai) privalo kiekvienos dienos televizijos programos pradžioje ir jos pabaigoje paskelbti šią informaciją:

1) televizijos programos transliuotojo pilną pavadinimą;

2) buveinės adresą, kuriuo televizijos programos transliuotojas yra įsisteigęs;

3) televizijos programos transliuotojo duomenis: transliuojamos (-ų) programos (-ų) pavadinimą (-us), telefoną, elektroninio pašto adresą ir interneto svetainės adresą;

4) licenciją ar leidimą išdavusios institucijos – Lietuvos radijo ir televizijos komisijos – adresą, telefoną, elektroninio pašto adresą ir interneto svetainės adresą.

2. Šio sprendimo 1 p. nurodyta informacija turi būti skelbiama lengvai įskaitomu tekstu, vienspalviame fone ir rodoma ekrane ne trumpiau kaip 1 minutę.

3. Užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjai privalo katalogo skelbimo arba kitoje vartotojui lengvai prieinamoje vietoje nuolat skelbti šią informaciją:

1) užsakomosios visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugos teikėjo pilną pavadinimą;

2) buveinės adresą, kuriuo užsakomosios visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugos teikėjas yra įsisteigęs;

3) užsakomosios visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugos teikėjo duomenis: teikiamas paslaugas, telefoną, elektroninio pašto adresą ir interneto svetainės adresą;

4) užsakomosios visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugos teikėjo registravimo institucijos – Lietuvos radijo ir televizijos komisijos – adresą, telefoną, elektroninio pašto adresą ir interneto svetainės adresą.

 

 

 

Pirmininkas                                                                                     Jonas Liniauskas