LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. LAPKRIČIO 5 D. NUTARIMO NR. 1235 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DIPLOMATINĖS TARNYBOS VEIKLOS“ PAKEITIMO

 

2006 m. lapkričio 21 d. Nr. 1160

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. lapkričio 5 d. nutarimą Nr. 1235 „Dėl Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos veiklos“ (Žin., 1999, Nr. 95-2750; 2005, Nr. 137-4931) ir įrašyti 3.2 punkte vietoj žodžių „Lietuvos Respublikos Vyriausybės valstybės tarnautojams patvirtintam minimalios mėnesinės algos dydžiui“ žodžius „Lietuvos Respublikos Seimo patvirtintam atitinkamų metų baziniam dydžiui, taikomam apskaičiuojant valstybės tarnautojų pareigines algas“.

2. Šis nutarimas įsigalioja nuo 2007 m. sausio 1 dienos.

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                                   GEDIMINAS KIRKILAS

 

UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS                                                       PETRAS VAITIEKŪNAS

______________