LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2003 m. rugsėjo 25 d. ĮSAKYMO Nr. 469 „DĖL ATLIEKŲ TVARKYMO VEIKLOS NUTRAUKIMO PLANO RENGIMO, DERINIMO IR ĮGYVENDINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITImo

 

2010 m. lapkričio 15 d. Nr. D1-919

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo plano rengimo, derinimo ir įgyvendinimo tvarką, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 469 „Dėl Atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo plano rengimo, derinimo ir įgyvendinimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 99-4466):

1. Išdėstau 13 punktą taip:

13. Garantija turi būti suteikta sumai, ne mažesnei, negu nurodyta suderinto Plano priemonių įgyvendinimo sąmatoje.“

2. Papildau nauju 131 punktu ir jį išdėstau taip:

131. Žemės gelmių naudotojams, kurie pagal Kasybos pramonės atliekų tvarkymo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. D1-239 (Žin., 2008, Nr. 58-2184), privalo turėti Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą kasybos pramonės atliekoms tvarkyti, garantijos suma apskaičiuojama vadovaujantis:

131.1. galimu kasybos pramonės atliekų įrenginio poveikiu aplinkai, pirmiausia atsižvelgiant į kasybos pramonės atliekų įrenginio kategoriją, kasybos pramonės atliekų savybes ir rekultivuotos žemės naudojimą ateityje;

131.2. prielaida, kad nepriklausomos ir tinkamai kvalifikuotos trečiosios šalys įvertins rekultivavimo darbus ir juos atliks;

131.3. 2009 m. balandžio 20 d. Komisijos sprendimu 2009/335/EB dėl finansinės garantijos nustatymo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/21/EB dėl kasybos pramonės atliekų tvarkymo techninių gairių (OL 2009 m. L 101, p. 25).“

3. Išdėstau 14 punktą taip:

14. Garantija turi būti suteikta Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento (Garantijos gavėjo) naudai. Garantijoje turi būti numatyta, kad bankas ar draudimo bendrovė, gavę raštišką Garantijos gavėjo reikalavimą ir šios Tvarkos 26 punkte nurodytus dokumentus, įsipareigoja šios Tvarkos 25 punkte nurodytu atveju (-ais), išskyrus šio Tvarkos 261 punkte nurodytą atvejį, Garantijos gavėjui sumokėti jo nurodytą sumą, tačiau ne didesnę negu Garantijoje nurodyta suma.“

4. Papildau nauju 261 punktu ir jį išdėstau taip:

261. lėšos kasybos pramonės atliekų įrenginio paveiktos žemės rekultivavimui, kaip tai numatyta kasybos pramonės atliekų tvarkymo plane, parengtame pagal Kasybos pramonės atliekų tvarkymo aprašą, Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui (Garantijos gavėjui) prieinamos bet kuriuo metu.“

 

 

Aplinkos ministras                                                        Gediminas Kazlauskas