LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL VALSTYBINIŲ ŠALPOS IŠMOKŲ SKYRIMO IR MOKĖJIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2004 m. kovo 29 d. Nr. 346

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybinių šalpos išmokų įstatymo (Žin., 1994, Nr. 96-1873; 2004, Nr. 21-619) 18 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Valstybinių šalpos išmokų skyrimo ir mokėjimo nuostatus (pridedama).

2. Pavesti Finansų ministerijai rengiant Lietuvos Respublikos 2005 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą numatyti lėšas valstybinėms šalpos išmokoms administruoti.

3. Pripažinti netekusiais galios:

3.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. sausio 29 d. nutarimą Nr. 96 „Dėl Šalpos (socialinių) pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 13-323);

3.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 30 d. nutarimą Nr. 107 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. sausio 29 d. nutarimo Nr. 96 „Dėl Šalpos (socialinių) pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 2001, Nr. 11-325);

3.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 23 d. nutarimą Nr. 1338 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. sausio 29 d. nutarimo Nr. 96 „Dėl Šalpos (socialinių) pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2002, Nr. 83-3605).

4. Šis nutarimas įsigalioja nuo 2004 m. balandžio 1 dienos.

 

 

 

ŪKIO MINISTRAS,

PAVADUOJANTIS MINISTRĄ PIRMININKĄ                                                   PETRAS ČĖSNA

 

 

 

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRĖ                           VILIJA BLINKEVIČIŪTĖ

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2004 m. kovo 29 d. nutarimu Nr. 346

 

VALSTYBINIŲ ŠALPOS IŠMOKŲ SKYRIMO IR MOKĖJIMO NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Valstybinių šalpos išmokų skyrimo ir mokėjimo nuostatai (toliau vadinama – Nuostatai) reglamentuoja Lietuvos Respublikos valstybinių šalpos išmokų įstatymo (Žin., 1994, Nr. 96-1873; 2004, Nr. 21-619) (toliau vadinama – Šalpos išmokų įstatymas) nustatytų valstybinių šalpos išmokų (toliau vadinama – šalpos išmokos) skyrimo ir mokėjimo tvarką.

2. Šalpos išmokos skiriamos ir mokamos tik nuolatiniams Lietuvos Respublikos gyventojams.

3. Šalpos išmokas skiria ir moka savivaldybės administracija, vadovaudamasi Šalpos išmokų įstatymu ir šiais Nuostatais.

4. Šalpos išmokos mokamos iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (toliau vadinama – valstybės biudžetas).

 

II. KREIPIMASIS DĖL ŠALPOS IŠMOKŲ

 

5. Asmenys, turintys teisę gauti šalpos išmoką, kreipiasi dėl jos skyrimo į savo gyvenamosios vietos savivaldybės administraciją ir pateikia jai visus reikiamus dokumentus. Dėl šalpos išmokos skyrimo kreipiasi pats asmuo arba įstatymų nustatyta tvarka jo įgaliotas asmuo, išskyrus šių Nuostatų 6 ir 7 punktuose numatytus atvejus.

Asmens gyvenamoji vieta – tai Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 66-1910) ir su juo susijusių teisės aktų nustatyta tvarka asmens deklaruota gyvenamoji vieta arba ta asmens gyvenamoji vieta, kuri pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatas pripažįstama jo nuolatine gyvenamąja vieta ar gyvenamąja vieta.

6. Dėl šalpos išmokos skyrimo asmeniui, nesukakusiam 18 metų, gali kreiptis vienas iš šio asmens tėvų (įtėvių), globėjas ar rūpintojas, kuris pateikia prašymą ir prie jo pridėtus visus reikiamus dokumentus.

7. Dėl šalpos išmokos skyrimo sukakusiam 18 metų asmeniui, kuriam nustatyta globa ar rūpyba, kreipiasi ir prašymą kartu su visais reikiamais dokumentais pateikia šio asmens globėjas ar rūpintojas.

8. Kreipimosi dėl šalpos išmokos diena laikoma diena, kurią savivaldybės administracijoje gautas prašymas kartu su visais reikiamais dokumentais. Kai prašymas ir dokumentai siunčiami paštu, kreipimosi dėl šalpos išmokos diena laikoma vietos pašto spaude pažymėta prašymo išsiuntimo diena.

 

III. DOKUMENTAI, BŪTINI ATITINKAMAI ŠALPOS IŠMOKAI PASKIRTI

 

9. Kai kreipiamasi dėl kurios nors šalpos išmokos, būtina pateikti:

9.1. asmens prašymą skirti atitinkamą šalpos išmoką;

9.2. asmens, turinčio teisę gauti šalpos išmoką, Lietuvos Respublikos piliečio pasą arba asmens tapatybės kortelę, arba leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, o jeigu kreipiamasi dėl šalpos išmokos paskyrimo nesukakusiam 16 metų vaikui – šio vaiko gimimo liudijimą (toliau visi šie dokumentai vadinami asmens tapatybės dokumentais). Jeigu asmens tapatybės dokumentuose nėra žymos apie asmens gyvenamąją vietą, būtina pateikti Lietuvos Respublikos gyventojų registro (toliau vadinama – Gyventojų registras) tvarkymo įstaigų arba asmens gyvenamosios vietos teritorinės policijos įstaigos migracijos skyriaus, poskyrio, grupės ar pasų poskyrio išduotą pažymą apie asmens gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje. Jeigu Gyventojų registre nėra duomenų apie asmens gyvenamąją vietą, pateikiama seniūno išduota pažyma;

9.3. vieno iš tėvų (įtėvių), globėjo ar rūpintojo kurį nors iš asmens tapatybės dokumentų, nurodytų šių Nuostatų 9.2 punkte, jeigu dėl šalpos išmokos paskyrimo šių Nuostatų 6 ir 7 punktuose nurodytais atvejais kreipiasi vienas iš asmens tėvų (įtėvių), globėjas ar rūpintojas. Šie asmenys taip pat pateikia dokumentus, patvirtinančius jų giminystės ryšius su asmeniu iki 18 metų, kuriam prašoma skirti šalpos išmoką (vaiko (įvaikio) gimimo liudijimą ir kitus dokumentus, kurie įstatymų nustatyta tvarka patvirtina giminystės ryšius), arba dokumentus apie globos ar rūpybos nustatymą ir asmens paskyrimą globėju ar rūpintoju. Asmens, turinčio teisę gauti šalpos išmoką, įgaliotas asmuo turi pateikti savo asmens tapatybės dokumentą ir įgaliojimą.

10. Kai kreipiamasi dėl šalpos pensijos paskyrimo, atsižvelgiant į aplinkybes, lemiančias asmens teisę į šalpos pensiją (toliau vadinama – aplinkybės), būtina pateikti:

10.1. pensiją mokančiai įstaigai Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos asmens sveikatos priežiūros įstaigų gydytojų konsultacinės komisijos (toliau vadinama – Gydytojų konsultacinė komisija) išduotą vaiko invalidumo pažymą arba Valstybinės medicininės socialinės ekspertizės komisijos išduotą invalidumo pažymėjimą;

10.2. šių Nuostatų 10.1 punkte nurodytų įstaigų išduotas pažymas, patvirtinančias, kiek laiko namuose slaugytas asmuo buvo vaikas invalidas, I ar II grupės invalidas nuo vaikystės arba I ar II grupės invalidas, juo tapęs iki 18 metų, arba visiškos negalios invalidas;

10.3. vaiko (įvaikio) invalido gimimo liudijimą arba vaikų gimimo liudijimus;

10.4. asmens gyvenamosios vietos Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinio skyriaus pažymą apie asmeniui paskirtas ir mokamas valstybines socialinio draudimo, nukentėjusiųjų asmenų, mokslininkų valstybines pensijas, kompensaciją už ypatingas darbo sąlygas ir šių išmokų dydžius arba pažymą, kad nurodytos pensijos ir (ar) kompensacija nėra paskirtos ir (ar) mokamos;

10.5. asmens rašytinį pareiškimą, kad jam nėra paskirta ir (ar) mokama kita Šalpos išmokų įstatymo 2 straipsnio 5 dalyje nurodyta pensija ir (ar) pensijų išmoka, taip pat kad jam nėra paskirta šalpos išmoka kitoje savivaldybėje. Apie nurodytas aplinkybes galima atitinkamai pažymėti prašyme skirti šalpos išmoką;

10.6. globos, auklėjimo ar slaugos įstaigos (jeigu nesukakęs 18 metų asmuo apgyvendintas ar slaugomas šioje įstaigoje) išduotą pažymą apie tai, iš kokių lėšų – valstybės, savivaldybės biudžeto ar kitų lėšų – finansuojama ši įstaiga. Kai šie asmenys yra auklėjami, mokomi ar ugdomi stacionariose švietimo sistemos auklėjimo įstaigose, kurios visiškai ar iš dalies finansuojamos iš valstybės ar savivaldybės biudžeto, pateikiama šių įstaigų pažyma apie tai, kokį valstybės išlaikymą vaikai joje gauna – visišką ar dalinį;

10.7. asmens gyvenamosios vietos savivaldybės vaiko teisių apsaugos tarnybos pranešimą, kad vaikai nebuvo globojami ar rūpinami kūdikių namuose arba kitose globos, auklėjimo ar slaugos įstaigose ir įstatymų nustatyta tvarka motinai nebuvo apribota tėvų valdžia (atimtos motinystės ar vaikų auklėjimo teisės arba motinai tėvystės teisės nebuvo apribotos).

11. Kai kreipiamasi dėl šalpos našlaičių pensijos paskyrimo, atsižvelgiant į aplinkybes, būtina pateikti:

11.1. asmens, už kurį prašoma paskirti šalpos našlaičių pensiją, mirties liudijimą arba įsiteisėjusį teismo sprendimą apie nurodyto asmens paskelbimą mirusiu;

11.2. dokumentus, patvirtinančius tėvystės (motinystės) ryšius su mirusiuoju (paskelbtu mirusiu asmeniu), – vaikų gimimo liudijimus arba kitus dokumentus, kurie įstatymų nustatyta tvarka patvirtina giminystės ryšius;

11.3. mokymo įstaigos pažymą, jeigu našlaitis vaikas (įvaikis), vyresnis kaip 18 metų, mokosi ir jo teisė gauti šalpos našlaičių pensiją siejama su mokymusi;

11.4. Valstybinės medicininės socialinės ekspertizės komisijos išduotą invalidumo pažymėjimą, jeigu mirusiojo našlaitis vaikas (įvaikis), vyresnis kaip 18 metų, yra pripažintas invalidu iki 18 metų ir jo teisė gauti šalpos našlaičių pensiją siejama su jo invalidumu;

11.5. šių Nuostatų 10.4-10.6 punktuose nurodytus dokumentus.

12. Jeigu kreipiamasi dėl tikslinės kompensacijos slaugos išlaidoms (toliau vadinama – tikslinė kompensacija) ir slaugos pašalpos paskyrimo, atsižvelgiant į aplinkybes, būtina pateikti:

12.1. šių Nuostatų 10.1 punkte nurodytų įstaigų dokumentus, patvirtinančius, kad vaikui invalidui nustatytas sunkios ar vidutinės negalios lygis arba kad I ar II grupės invalidui reikia nuolatinės slaugos (nuolatinės priežiūros ar nuolatinės pagalbos), arba kad asmuo pripažintas visiškos negalios invalidu;

12.2. šių Nuostatų 10.6 punkte nurodytą pažymą, jeigu asmuo (neatsižvelgiant į jo amžių), kuriam prašoma paskirti tikslinę kompensaciją arba slaugos pašalpą, apgyvendintas ar slaugomas globos, auklėjimo ar slaugos įstaigoje.

13. Kai kreipiamasi dėl šalpos kompensacijos paskyrimo, atsižvelgiant į aplinkybes, būtina pateikti:

13.1. pensiją mokančiai įstaigai Valstybinės medicininės socialinės ekspertizės komisijos išduotą invalidumo pažymėjimą, jeigu asmens teisė gauti šalpos kompensaciją siejama su asmens I ar II grupės invalidumu;

13.2. vaiko (įvaikio) invalido gimimo liudijimą arba vaikų gimimo liudijimus;

13.3. šių Nuostatų 10.2 punkte nurodytus dokumentus, jeigu teisė gauti šalpos kompensaciją siejama su savo vaiko (įvaikio) invalido arba savo vaiko (įvaikio) – I ar II grupės invalido nuo vaikystės, arba tapusio I ar II grupės invalidu iki 18 metų slauga namuose;

13.4. šių Nuostatų 10.4, 10.5 ir 10.7 punktuose nurodytus dokumentus.

14. Kilus abejonėms, savivaldybės administracija turi teisę pareikalauti, kad asmuo, kuris kreipiasi dėl šalpos išmokos paskyrimo, pateiktų kitus papildomus, tam tikras aplinkybes patikslinančius dokumentus.

15. Jeigu pagal duomenų teikimo sutartis, sudarytas teisės aktų nustatyta tvarka, savivaldybės administracija tiesiogiai gauna iš atitinkamų institucijų ar įstaigų šių Nuostatų 9.2, 10. 1, 10.4, 10.6 ir 10.7 punktuose nurodytus dokumentus ar duomenis, ji informuoja asmenį, kuris kreipiasi dėl šalpos išmokos, kad jam šių dokumentų ar duomenų pateikti nereikia. Šių Nuostatų 10.2 ir 12.1 punktuose nurodyti dokumentai pateikiami, jeigu šių dokumentų nėra savivaldybės administracijoje paskirtų ir mokamų arba saugomų šalpos išmokų bylose.

16. Savivaldybės administracija turi teisę pareikalauti reikiamų duomenų iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos, iš kitų Šalpos išmokų įstatymo 2 straipsnio 5 dalyje nurodytas pensijas ir (ar) pensijų išmokas mokančių institucijų ar įstaigų, iš kitų savivaldybių administracijų, jeigu yra pagrindo manyti, kad asmeniui jau yra paskirta ir (ar) mokama Šalpos išmokų įstatymo 2 straipsnio 5 dalyje nurodyta pensija ir (ar) pensijų išmoka ar šalpos išmoka.

17. Šių Nuostatų 16 punkte numatytais atvejais institucijos ir įstaigos, į kurias savivaldybės administracija kreipiasi, privalo pateikti reikiamus dokumentus ar duomenis šalpos išmokai skirti ir mokėti per 5 darbo dienas nuo tos dienos, kurią atitinkamas pareikalavimas gautas institucijoje ar įstaigoje.

18. Asmuo, kuris kreipiasi dėl šalpos išmokos paskyrimo, turi pateikti reikiamų dokumentų originalus, išskyrus šių Nuostatų 19 ir 20 punktuose numatytus atvejus. Dokumentus priėmęs asmuo privalo patvirtinti pateiktų dokumentų nuorašus. Šių Nuostatų 9.2, 9.3, 10.3, 11.1, 11.2 ir 13.2 punktuose nurodytų dokumentų originalai grąžinami pareiškėjui.

19. Jeigu pensiją mokančiai įstaigai Valstybinės medicininės socialinės ekspertizės komisijos išduoto invalidumo pažymėjimo originalas yra Šalpos išmokų įstatymo 2 straipsnio 5 dalyje nurodytą pensiją ar (ir) pensijų išmoką asmeniui mokančioje institucijoje ar įstaigoje, asmuo pateikia šio pažymėjimo nuorašą, patvirtintą atitinkamos institucijos ar įstaigos atsakingo asmens.

20. Jeigu prašymas skirti šalpos išmoką siunčiamas paštu, prie jo pridedami visų reikiamų dokumentų nuorašai, patvirtinti įstatymų nustatyta tvarka.

21. Savivaldybės administracija gautą prašymą skirti šalpos išmoką ir prie jo pridėtus reikiamus dokumentus tą pačią dieną registruoja ir išduoda kvitą apie prašymo ir dokumentų priėmimą, nurodydama jų priėmimo datą.

22. Jeigu prie prašymo pridėti ne visi reikiami dokumentai, savivaldybės administracija per 5 darbo dienas privalo pranešti pareiškėjui, kokie dokumentai turi būti pateikti papildomai. Jeigu asmuo dėl savo ligos, sveikatos būklės ar dėl kitų pateisinamų priežasčių negali pateikti visų reikiamų dokumentų, savivaldybės administracija pareikalauja trūkstamų dokumentų iš atitinkamų institucijų ar įstaigų.

 

IV. ŠALPOS IŠMOKŲ SKYRIMAS

 

23. Šalpos išmokos skiriamos savivaldybės administracijos direktoriaus (jo pavaduotojo) arba jo įgalioto asmens sprendimu.

24. Sprendimas dėl šalpos išmokos skyrimo turi būti priimtas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo tos dienos, kurią gautas prašymas su visais reikiamais dokumentais. Jeigu dokumentai buvo pateikti papildomai, sprendimas priimamas per 10 darbo dienų nuo tos dienos, kurią gautas paskutinis reikiamas dokumentas. Apie priimtą sprendimą skirti šalpos išmoką savivaldybės administracija raštu praneša pareiškėjui.

25. Atsisakiusi skirti šalpos išmoką, savivaldybės administracija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo privalo įteikti pareiškėjui priimto sprendimo nuorašą. Sprendime nurodomos atsisakymo skirti šalpos išmoką priežastys ir šio sprendimo apskundimo tvarka. Asmens pateikti dokumentai grąžinami, o šalpos išmokos gavėjo archyvinėje byloje paliekami šių dokumentų nuorašai.

26. Savivaldybės administracijos direktoriaus (jo pavaduotojo) arba jo įgalioto asmens sprendimai šalpos išmokų skyrimo ir (ar) mokėjimo klausimais skundžiami įstatymų nustatyta tvarka.

27. Savivaldybės administracija apie šalpos pensijos, šalpos našlaičių pensijos ar šalpos kompensacijos paskyrimą informuoja asmens gyvenamosios vietos Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinį skyrių per mėnesį nuo tos dienos, kurią priimtas sprendimas.

28. Asmenims, atvykusiems iš kitų valstybių, šalpos išmokos skiriamos ne anksčiau kaip nuo tos dienos, kurią jie tampa nuolatiniais Lietuvos Respublikos gyventojais, jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse nenustatyta kitaip. Jeigu šiose sutartyse numatyta, kad šalpos išmokos gali būti paskirtos ir mokamos teisėtai Lietuvos Respublikoje laikinai gyvenantiems asmenims, šios išmokos jiems skiriamos pateikus leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje.

29. Visiems mirusiojo vaikams (įvaikiams) skiriama viena šalpos našlaičių pensija. Pilnamečio našlaičio pageidavimu jam priklausanti šalpos našlaičių pensijos dalis atskiriama ir mokama jam atskirai. Toks sprendimas priimamas nuo pirmosios dienos mėnesio, einančio po to mėnesio, kurį buvo gautas atitinkamas prašymas atskirti paskirtos ir mokėtos šalpos našlaičių pensijos dalį.

30. Jeigu nepilnametis vaikas (įvaikis) našlaitis pageidauja pats gauti jam priklausančią šalpos našlaičių pensiją arba šios pensijos dalį (kai pensija paskirta keliems mirusiojo vaikams), sprendimą šiuo klausimu, pasitardamas su šio vaiko (įvaikio) našlaičio gyvu tėvu (įtėviu), globėju ar rūpintoju, atsižvelgdamas į konkrečias aplinkybes ir remdamasis savivaldybės vaiko teisių apsaugos tarnybos išvadomis, priima savivaldybės administracijos direktorius (jo pavaduotojas) arba jo įgaliotas asmuo.

31. Nustatytąja tvarka paskelbus asmenį mirusiu, jo našlaičių vaikų (įvaikių) teisė gauti šalpos našlaičių pensiją įgyjama nuo teismo sprendimo apie asmens paskelbimą mirusiu įsiteisėjimo dienos.

32. Šalpos našlaičių pensijos skiriamos, iki našlaičiui vaikui (įvaikiui) sukaks 18 metų.

33. Vyresniems kaip 18 metų našlaičiams, kurie mokosi nustatytąja tvarka įregistruotų aukštųjų, aukštesniųjų, profesinių ir bendrojo lavinimo mokyklų dieniniuose skyriuose, šios pensijos skiriamos iki kitų tos mokyklos mokslo metų pradžios, bet ne ilgiau kaip iki šios mokyklos baigimo ir ne ilgiau negu jiems sukaks 24 metai.

34. Šių Nuostatų 33 punkte nurodyti našlaičiai per 30 dienų nuo mokslo metų mokyklose, kuriose jie mokosi, pradžios privalo pateikti savivaldybės administracijai tų mokyklų išduotas pažymas apie mokymąsi. Gavus pažymas, paskirtų šalpos našlaičių pensijų mokėjimas pratęsiamas iki kitų mokslo metų tose mokyklose pradžios. Jeigu pažymos apie mokymąsi nepateikiamos, laikoma, kad šalpos našlaičių pensijos gavėjai nebesimoko, ir pensijos mokėjimas jiems nutraukiamas nuo mokslo metų tose mokyklose pradžios. Jeigu pažymos apie mokymąsi pateikiamos pavėluotai, savivaldybės administracijos direktorius (jo pavaduotojas) arba jo įgaliotas asmuo sprendžia, ar pateisinamos priežastys, dėl kurių pažymos pateiktos pavėluotai.

35. Šalpos pensijos, šalpos našlaičių pensijos, šalpos kompensacijos skiriamos ir mokamos, o šalpos pensijos už invalidų slaugą namuose ir socialinės pensijos mokamos tik asmenims, negaunantiems Šalpos išmokų įstatymo 2 straipsnio 5 dalyje nurodytų pensijų ir (ar) pensijų išmokų, išskyrus tas, kurias pagal atitinkamų įstatymo straipsnių nuostatas leidžiama gauti kartu su šių Nuostatų 35.1-35.3 punktuose nurodytomis šalpos išmokomis, kaip antai:

35.1. Vaikai invalidai, taip pat invalidai, pripažinti invalidais iki tos dienos įskaitytinai, kai jiems sukanka 24 metai, kiti Šalpos išmokų įstatymo 5 straipsnio 2 punkte ir 25 straipsnyje nurodyti invalidai kartu su šalpos pensijomis turi teisę gauti valstybines socialinio draudimo našlaičių ar našlių pensijas ir (ar) valstybines našlaičių pensijas neatsižvelgiant į pastarųjų pensijų (bendros šių pensijų sumos) dydžius.

35.2. Asmenys, kurių teisė gauti šalpos pensiją nustatyta Šalpos išmokų įstatymo 5 straipsnio 3 ir 4 punktuose, taip pat asmenys, kurių teisė gauti šalpos kompensaciją nustatyta Šalpos išmokų įstatymo 15 straipsnyje, ir socialinių pensijų gavėjai (Šalpos išmokų įstatymo 27 straipsnis) kartu su šalpos pensijomis, šalpos kompensacijomis ir socialinėmis pensijomis turi teisę gauti valstybinę socialinio draudimo našlių pensiją neatsižvelgiant į pastarosios pensijos dydį.

35.3. Šalpos pensijų už invalidų slaugą namuose, paskirtų iki Šalpos išmokų įstatymo įsigaliojimo, gavėjai kartu su šiomis pensijomis turi teisę gauti visas jiems priklausančias pensijas ir (ar) pensijų išmokas.

36. Šių Nuostatų 35.1 ir 35.2 punktuose nurodytos valstybinės socialinio draudimo našlių ar našlaičių ir valstybinės našlaičių pensijos neįtraukiamos apskaičiuojant bendrą visų asmeniui paskirtų pensijų ir (ar) pensijų išmokų sumą.

 

V. ŠALPOS IŠMOKŲ MOKĖJIMAS

 

37. Kiekvienam atitinkamos šalpos išmokos gavėjui yra atskira byla, kurioje renkami visi su šios išmokos skyrimu ir mokėjimu susiję dokumentai.

38. Šalpos išmoka mokama už praėjusį mėnesį iki einamojo mėnesio 25 dienos.

39. Šalpos išmoka mokama pagal šalpos išmokos gavėjo deklaruotą ar nuolatinę gyvenamąją vietą, ar gyvenamąją vietą, kurioje jis faktiškai dažniausiai gyvena.

40. Asmeniui, kuriam skiriama ir mokama šalpos išmoka, išduodamas šalpos išmokos gavėjo pažymėjimas, kurio formą tvirtina socialinės apsaugos ir darbo ministras.

41. Šalpos išmoka jos gavėjo prašymu gali būti pervedama į šalpos išmokos gavėjo asmeninę sąskaitą Lietuvos Respublikos teritorijoje esančiame banke ar banko skyriuje arba gali būti mokama pašto perlaidomis (šalpos išmokos gavėjo prašymu – pristatoma į namus) per valstybės įmonės Lietuvos pašto vietos paštą pagal šalpos išmokos gavėjo gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikos teritorijoje. Paslaugas, susijusias su pensijų pristatymu į namus, už sutartą kainą gali teikti ir kitos įmonės konkurso tvarka. Konkursai rengiami Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2002, Nr. 118-5296) nustatyta tvarka. Jeigu konkurse dalyvauja daugiau kaip viena įmonė ir jų siūloma šalpos išmokų pristatymo kaina ir kitos sąlygos vienodos, pirmenybė teikiama paštui. Prireikus šalpos išmoka gali būti mokama per savivaldybės kasą. Būdą, kaip gauti šalpos išmoką, pasirenka pats šios išmokos gavėjas arba įstatymų nustatyta tvarka jo įgaliotas asmuo, arba vienas iš asmens, kuriam paskirta šalpos išmoka, tėvų (įtėvių), jo globėjas ar rūpintojas.

42. Šalpos išmoka gali būti mokama pagal įgaliojimą. Prireikus įgaliojimą gali tvirtinti įgaliojančio asmens gyvenamosios vietos seniūnas.

43. Kai invalidas praleidžia kartotinio tikrinimo laiką, jo teisė gauti šalpos išmoką laikoma išlikusia, jeigu Gydytojų konsultacinė komisija arba Valstybinė medicininės socialinės ekspertizės komisija kito kartotinio tikrinimo metu nustato, kad asmuo per praėjusį laiką buvo vaikas invalidas arba kurios nors grupės invalidas.

44. Kai asmens teisė gauti šalpos išmoką yra išlikusi, bet dėl šios išmokos mokėjimo asmuo kreipiasi pavėluotai (Šalpos išmokų įstatymo 21 straipsnio 1 dalis), savivaldybės administracijos direktorius (jo pavaduotojas) arba jo įgaliotas asmuo sprendžia, ar pateisinamos priežastys, dėl kurių kreiptasi pavėluotai.

45. Jeigu šalpos išmokos mokėjimas invalidui buvo nutrauktas atgavus darbingumą, nutrauktos išmokos mokėjimas atnaujinamas vėl pripažinus jį invalidu, jeigu nuo dienos, kurią buvo nutrauktas šalpos išmokos mokėjimas, praėjo ne daugiau kaip 3 metai. Kitaip šalpos išmoka skiriama iš naujo.

46. Šalpos išmokos gavėjui, keičiančiam gyvenamąją vietą (išskyrus tą atvejį, kai gyvenamoji vieta keičiama tos pačios savivaldybės administracijos aptarnaujamoje vietovėje), šalpos išmoka išmokama už du mėnesius į priekį (už einamąjį ir dar vieną mėnesį). Naujosios gyvenamosios vietos savivaldybės administracija, gavusi šalpos išmokos gavėjo bylą, toliau išmoką moka nuo mėnesio, einančio po to mėnesio, už kurį ji buvo išmokėta ankstesnėje gyvenamojoje vietoje.

47. Šalpos išmokos gavėjo byla persiunčiama į naujosios gyvenamosios vietos savivaldybę tuo atveju, jeigu jis išvyksta nuolat gyventi į kitos savivaldybės administracijos aptarnaujamą vietovę arba keičia gyvenamąją vietą ilgesniam kaip 3 mėnesių laikotarpiui. Šalpos išmokos gavėjų išrašymo iš įskaitos savivaldybės administracijoje pagal ankstesnę gyvenamąją vietą ir įrašymo į įskaitą savivaldybės administracijoje pagal naująją gyvenamąją vietą, taip pat šalpos išmokų gavėjų bylų persiuntimo tvarką nustato socialinės apsaugos ir darbo ministras.

48. Šalpos išmokos gavėjui mirus, Šalpos išmokų įstatymo 22 straipsnio 6 dalyje nustatytos šalpos išmokos sumos išmokamos mirusįjį laidojusiems asmenims, pateikusiems prašymą ir pažymos laidojimo pašalpai gauti originalą. Tuo atveju, jeigu mirusiam asmeniui buvo paskirta ir mokama pensija ir (ar) pensijų išmoka kitoje pensijas ir (ar) išmokas mokančioje institucijoje ar įstaigoje, išmokėjus šalpos išmokų sumas, pažymos originalas su žyma apie išmokėtą išmoką grąžinamas laidojusiems asmenims. Savivaldybės administracijoje lieka šio dokumento nuorašas.

49. Kitos priskaičiuotos šalpos išmokų sumos, kurios jam priklausė ir kurių šalpos išmokų gavėjas dėl mirties negavo, išmokamos mirusį asmenį pergyvenusiam sutuoktiniui, pateikusiam liudijimą dėl nuosavybės teisės į sutuoktinių bendro turto dalį ir (ar) asmenims, pateikusiems paveldėjimo teisės liudijimą.

 

VI. ŠALPOS IŠMOKŲ SKYRIMAS IR MOKĖJIMAS ASMENIMS, APGYVENDINTIEMS

AR SLAUGOMIEMS GLOBOS, AUKLĖJIMO AR SLAUGOS ĮSTAIGOSE

 

50. Asmenims (neatsižvelgiant į jų amžių), apgyvendintiems ar slaugomiems stacionariose globos, auklėjimo ar slaugos įstaigose, kurios nėra visiškai ar iš dalies finansuojamos iš valstybės ar savivaldybės biudžeto, šalpos išmokos skiriamos ir mokamos Šalpos išmokų įstatymo nustatyta tvarka.

51. Šalpos pensijos ar (ir) šalpos našlaičių pensijos, išskyrus šių Nuostatų 52 punkte numatytą atvejį, neskiriamos, o paskirtos nemokamos nesukakusiems 18 metų asmenims, apgyvendintiems ar slaugomiems stacionariose globos, auklėjimo ar slaugos įstaigose, kurios yra visiškai ar iš dalies finansuojamos iš valstybės ar savivaldybės biudžeto. Šiose įstaigose apgyvendintiems ar slaugomiems invalidams tikslinės kompensacijos slaugos išlaidoms ar (ir) slaugos pašalpos neskiriamos, o paskirtosios nemokamos, neatsižvelgiant į invalidų amžių.

52. Šalpos pensijų gavėjams nuo 16 iki 18 metų, kurie buvo pripažinti I, II ar III grupės invalidais iki 2004 m. balandžio 1 d. ir iki šios datos buvo apgyvendinti arba pradėti slaugyti stacionariose globos, auklėjimo ar slaugos įstaigose, šalpos pensijos mokamos neatsižvelgiant į šių įstaigų visišką ar dalinį finansavimą iš valstybės ar savivaldybės biudžeto.

53. Šalpos pensijos už invalidų slaugą namuose nemokamos, jeigu invalidas, už kurio slaugą namuose ši pensija buvo paskirta, apgyvendintas ar slaugomas stacionarioje globos, auklėjimo ar slaugos įstaigoje, kuri visiškai ar iš dalies finansuojama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto.

54. Šalpos išmokų mokėjimo šių išmokų gavėjams, apgyvendintiems arba slaugomiems stacionariose ir nestacionariose globos, auklėjimo ar slaugos įstaigose tvarką, šias įstaigas, taip pat šalpos išmokų pervedimo į stacionarias globos įstaigas, kurios yra visiškai ar iš dalies finansuojamos iš valstybės ar savivaldybės biudžeto, tvarką ir sąlygas nustato socialinės apsaugos ir darbo ministras.

 

VII. INVALIDŲ SLAUGOS NAMUOSE IR VAIKŲ IKI 8 METŲ AUGINIMO

NAMUOSE LAIKO NUSTATYMAS

 

55. Invalidų slaugos namuose faktas ir laikas, taip pat vaikų iki 8 metų auginimo namuose faktas ir laikas, suteikiantys teisę gauti šalpos pensiją pagal Šalpos išmokų įstatymo 5 straipsnio 3 ar 4 punktą arba šalpos kompensaciją pagal nurodyto įstatymo 15 straipsnį, nustatomi savivaldybės administracijos direktoriaus (jo pavaduotojo) arba jo įgalioto asmens sprendimu.

56. Sprendimas dėl invalidų slaugos namuose fakto ir laiko, atsižvelgiant į aplinkybes, priimamas remiantis:

56.1. asmens, kuris kreipiasi dėl šalpos pensijos ar šalpos kompensacijos paskyrimo, rašytiniu pareiškimu, kad:

56.1.1. būdamas vienas iš tėvų (įtėvių), globėjas ar rūpintojas, jis ne mažiau kaip 15 metų slaugė namuose vaiką (įvaikį) invalidą (nesvarbu, kokio negalios lygio) arba I ar II grupės invalidą nuo vaikystės, arba tapusį I ar II grupės invalidu iki 18 metų, arba visiškos negalios invalidą, – kai prašoma skirti šalpos pensiją;

56.1.2. būdamas vienas iš tėvų (įtėvių), iki 1995 m. sausio 1 d. ne mažiau kaip 10 metų slaugė namuose savo vaiką (įvaikį) invalidą arba savo vaiką (įvaikį), pripažintą I ar II grupės invalidu nuo vaikystės, arba tapusį I ar II grupės invalidu iki 18 metų, – kai prašoma skirti šalpos kompensaciją;

56.2. dokumentais, įstatymų nustatyta tvarka patvirtinančiais giminystės ryšius su vaiku (įvaikiu) invalidu (t. y. vaiko (įvaikio) gimimo liudijimu arba kitais dokumentais), o jeigu asmuo buvo paskirtas globėju ar rūpintoju, – dokumentais, patvirtinančiais globos ar rūpybos nustatymą ir asmens paskyrimą globėju ar rūpintoju;

56.3. Gydytojų konsultacinės komisijos išduota pažyma apie buvimo vaiku invalidu laiką, – jeigu atitinkamų dokumentų nėra savivaldybės administracijoje;

56.4. Valstybinės medicininės socialinės ekspertizės komisijos išduotu pažymėjimu apie asmens buvimo I ar II grupės invalidu nuo vaikystės arba jo buvimo I ar II grupės invalidu, kai asmuo invalidu tapo iki 18 metų, laiką, – jeigu atitinkamų dokumentų nėra savivaldybės administracijoje;

56.5. šių Nuostatų 56.3 ir 56.4 punktuose nurodytų komisijų pažyma apie asmens pripažinimą visiškos negalios invalidu ir buvimo juo laiką, – jeigu atitinkamų dokumentų nėra savivaldybės administracijoje;

56.6. asmens nuoroda prašyme, kad invalidas buvo nuolat slaugomas namuose, t. y. nebuvo apgyvendintas arba slaugomas globos, auklėjimo ar slaugos įstaigose (neatsižvelgiant į šių įstaigų finansavimo šaltinius).

57. Vaikų (įvaikių) invalidų, I ar II grupės invalidų nuo vaikystės, taip pat asmenų, tapusių I ar II grupės invalidais iki 18 metų, slaugos namuose laikas skaičiuojamas nuo tos dienos, kurią nurodytieji asmenys tapo invalidais.

58. Visiškos negalios invalidų slaugos namuose laikas skaičiuojamas nuo tos dienos, kurią šie invalidai buvo pripažinti visiškos negalios invalidais.

59. Jeigu šių Nuostatų 57 ir 58 punktuose nurodytus invalidus namuose slaugo jų globėjai ar rūpintojai, invalidų slaugos namuose laikas skaičiuojamas nuo tos dienos, kurią šie asmenys įstatymų nustatyta tvarka buvo paskirti globėjais ar rūpintojais. Jeigu asmuo buvo paskirtas globėju ar rūpintoju anksčiau negu jo globotinis ar rūpintinis tapo invalidu, šio invalido slaugos namuose laikas skaičiuojamas nuo tos dienos, kurią globotinis ar rūpintinis tapo invalidu. Kai yra duomenų, kad globėju ar rūpintoju paskirtas asmuo faktiškai globojo invalidą ar rūpinosi juo dar iki paskyrimo globėju ar rūpintoju, invalido slaugos namuose laikas skaičiuojamas nuo faktiškos globos ar rūpybos pradžios. Tokiu atveju šios globos ar rūpybos faktas patvirtinamas seniūno pažyma.

60. Jeigu asmuo atskirais laikotarpiais slaugė namuose kelis invalidus, šių invalidų slaugos laikas sumuojamas tik tuo atveju, kai jis nesutampa.

61. Sprendimas dėl vaikų auginimo fakto ir laiko, suteikiančių teisę gauti šalpos pensiją pagal Šalpos išmokų įstatymo 5 straipsnio 4 punktą arba šalpos kompensaciją pagal Šalpos išmokų įstatymo 15 straipsnio 2 punktą, atsižvelgiant į aplinkybes, priimamas remiantis:

61.1. motinos rašytiniu pareiškimu, kad ji pagimdė 5 ar daugiau vaikų, kuriuos išaugino iki 8 metų (nesvarbu, kada vaikams sukako 8 metai – iki 1995 m. sausio 1 d., ar po 1995 m. sausio 1 d.);

61.2. vaikų gimimo liudijimais. Sukakusio 8 metus ar vyresnio vaiko mirties atveju turi būti pateikiamas mirties liudijimas ir savivaldybės administracijos civilinės metrikacijos skyriaus archyvų išduoti išrašai iš archyvinių dokumentų apie vaiko gimimą;

61.3. motinos gyvenamosios vietos savivaldybės vaiko teisių apsaugos tarnybos pranešimu, kad vaikai nebuvo globojami ar rūpinami kūdikių namuose arba kitose globos, auklėjimo ar slaugos įstaigose ir įstatymų nustatyta tvarka motinai nebuvo apribota tėvų valdžia (atimtos motinystės ar vaikų auklėjimo teisės arba motinai tėvystės teisės nebuvo apribotos), taip pat atitinkama nuoroda motinos pareiškime.

62. Prieš priimdamas sprendimą dėl invalidų slaugos namuose ar dėl vaikų iki 8 metų auginimo namuose fakto ir laiko nustatymo, savivaldybės administracijos direktorius (jo pavaduotojas) arba jo įgaliotas asmuo gali pavesti savivaldybės darbuotojui, kad šis nuvyktų į asmens, kuris kreipiasi dėl atitinkamos išmokos paskyrimo, gyvenamąją vietą ir patikrintų abejones keliančias aplinkybes, taip pat paprašyti, kad minėtasis asmuo pateiktų papildomus dokumentus, arba pareikalauti reikiamų dokumentų iš kitų valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų.

 

VIII. ŠALPOS PENSIJŲ BEI KOMPENSACIJŲ SKYRIMAS IR MOKĖJIMAS ASMENIMS, KURIE TEISĘ Į ŠIAS IŠMOKAS ĮGIJO IKI 2004 M. BALANDŽIO 1 D. (ŠALPOS ĮSTATYMO 28 STRAIPSNIS)

 

63. Šio skyriaus nuostatos taikomos invalidams, invalidus slaugiusiems asmenims ir daugiavaikėms motinoms, kurie įgijo teisę gauti šalpos pensijas ar kompensacijas (toliau atitinkamai – šalpos pensijos, kompensacijos) pagal Lietuvos Respublikos šalpos (socialinių) pensijų įstatymo (Žin., 1994, Nr. 96-1873) nuostatas, galiojusias iki Šalpos išmokų įstatymo įsigaliojimo, t. y. iki 2004 m. balandžio 1 d., tačiau dėl jų paskyrimo kreipiasi jau po 2004 m. balandžio 1 d., bet ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo Šalpos išmokų įstatymo įsigaliojimo, t. y. iki 2005 m. balandžio 1 dienos. Kai dėl nurodytų išmokų kreipiamasi praėjus daugiau kaip 12 mėnesių nuo Šalpos išmokų įstatymo įsigaliojimo (t. y. pradedant 2005 m. balandžio 1 d. ir vėliau), asmens teisė gauti šalpos pensiją ar šalpos kompensaciją nustatoma pagal Šalpos išmokų įstatymo nuostatas.

64. Šių Nuostatų 63 punkte numatytais atvejais šalpos pensijos bei kompensacijos skiriamos nuo teisės gauti šalpos pensiją ar kompensaciją atsiradimo dienos, bet ne daugiau kaip už 12 mėnesių iki dokumentų gavimo savivaldybės administracijoje dienos.

65. Už laikotarpį iki 2004 m. balandžio 1 d. šalpos pensijos bei kompensacijos skiriamos ir mokamos šių Nuostatų 68 ir 69 punktuose nustatytų dydžių, o nuo 2004 m. balandžio 1 d. – Šalpos išmokų įstatymo nustatytų dydžių.

66. Šių Nuostatų 63 punkte numatytais atvejais šalpos pensijos skiriamos:

66.1. vaikams invalidams;

66.2. I, II ir III grupės invalidams nuo vaikystės arba tapusiems invalidais iki 18 metų;

66.3. asmenims, kurie tapo invalidais mokydamiesi nustatytąja tvarka įregistruotų vidurinių, profesinių, aukštesniųjų ar aukštųjų mokyklų dieniniuose skyriuose, taip pat būdami doktorantais, tačiau ne vyresniems kaip 24 metų;

66.4. nustatytąja tvarka įregistruotų vidurinių, profesinių, aukštesniųjų ar aukštųjų mokyklų dieninių skyrių absolventams, kurie tapo invalidais iki mokslo metų pradžios (iki 2003 m. rugsėjo 1 d. arba, jeigu stojo mokytis, – iki tos datos, nuo kurios toje mokykloje 2003 metais prasidėjo mokslo metai);

66.5. nustatytąja tvarka įregistruotų vidurinių, profesinių, aukštesniųjų ar aukštųjų mokyklų dieninių skyrių absolventams, kurie tapo invalidais prasidėjus mokslo metams (nuo 2003 m. rugsėjo 1 d. arba, jeigu stojo mokytis, bet neįstojo, – nuo tos datos, nuo kurios toje mokykloje 2003 metais prasidėjo mokslo metai), nustatytąja tvarka užsiregistravusiems Lietuvos darbo biržos teritorinėje darbo biržoje bedarbiais, bet ne vėliau kaip pirmaisiais metais po šių mokyklų dieninių skyrių baigimo;

66.6. asmenims, sukakusiems Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo (Žin., 1994, Nr. 59-1153) nustatytą senatvės pensijos amžių (toliau vadinama – senatvės pensijos amžius) arba pripažintiems I ar II grupės invalidais:

66.6.1. tėvams (įtėviams), kurie ne mažiau kaip 15 metų slaugė namuose savo vaikus (įvaikius) invalidus ar savo vaikus (įvaikius) I ar II grupės invalidus nuo vaikystės arba tapusius I ar II grupės invalidais iki 18 metų;

66.6.2. globėjams ar rūpintojams, kurie ne mažiau kaip 15 metų slaugė namuose globotinius ar rūpintinius: vaikus invalidus arba I ar II grupės invalidus nuo vaikystės arba tapusius I ar II grupės invalidais iki 18 metų, arba visiškos negalios invalidus;

66.6.3. motinoms, pagimdžiusioms 5 ar daugiau vaikų ir išauginusioms juos iki 8 metų;

66.7. tėvams (įtėviams), globėjams ar rūpintojams, neatsižvelgiant į jų amžių ir darbingumą, slaugantiems namuose vaikus (įvaikius) invalidus arba I grupės invalidus nuo vaikystės arba tapusius I grupės invalidais iki 18 metų. Už vieno invalido slaugą šalpos pensija skiriama tik vienam asmeniui. Jeigu tėvai (įtėviai), globėjai ar rūpintojai slaugė namuose kelis vaikus (įvaikius) invalidus ar (ir) I grupės invalidus nuo vaikystės arba tapusius I grupės invalidais iki 18 metų, šalpos pensija skiriama vienam iš tėvų (įtėvių), globėjų ar rūpintojų už kiekvieno invalido slaugą;

66.8. mirus asmeniui, gavusiam šalpos pensiją arba galėjusiam ją gauti pagal šių Nuostatų 66.1-66.7 punktus, mirusiojo vaikams (įvaikiams) iki 18 metų, taip pat vyresniems, jeigu jie tapo invalidais iki 18 metų arba mokosi nustatytąja tvarka įregistruotų vidurinių, profesinių, aukštesniųjų, aukštųjų mokyklų dieniniuose skyriuose. Besimokantiems vyresniems kaip 18 metų vaikams (įvaikiams) šalpos pensijos skiriamos, kol jie baigs šias mokyklas, bet ne ilgiau kaip iki to laiko, kai jiems sukaks 24 metai.

67. Šių Nuostatų 63 punkte numatytais atvejais kompensacijos skiriamos šiems invalidus slaugiusiems asmenims ir daugiavaikėms motinoms, kurie sukako 5 metais mažesnį už senatvės pensijos amžių arba tapo I ar II grupės invalidais:

67.1. tėvams (įtėviams), kurie iki 1995 m. sausio 1 d. ne mažiau kaip 10 metų slaugė savo vaikus (įvaikius) invalidus arba savo vaikus (įvaikius) I ar II grupės invalidus nuo vaikystės, arba tapusius I ar II grupės invalidais iki 18 metų. Už vieno invalido slaugą kompensacija skiriama tik vienam asmeniui;

67.2. motinoms, kurios iki 1995 m. sausio 1 d. pagimdė 5 ar daugiau vaikų ir iki 1995 m. sausio 1 d. išaugino juos iki 8 metų.

68. Šių Nuostatų 63 punkte numatytais atvejais šalpos pensijos už laikotarpį iki 2004 m. balandžio 1 d. skiriamos ir iki 2004 m. balandžio 1 d. mokamos šių dydžių:

68.1. šių Nuostatų 66.1-66.5 punktuose nurodytiems asmenims, pripažintiems: I grupės invalidais – 1,5 valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos (toliau vadinama – bazinė pensija) dydžio, II grupės invalidais ir vaikais invalidais – bazinės pensijos dydžio, III grupės invalidais – 0,5 bazinės pensijos dydžio;

68.2. šių Nuostatų 66.6 punkte nurodytiems asmenims, pripažintiems I grupės invalidais, – 1,5 bazinės pensijos dydžio, sukakusiems senatvės pensijos amžių ir pripažintiems II grupės invalidais, – bazinės pensijos dydžio. Šių Nuostatų 66.7 punkte nurodytiems asmenims – bazinės pensijos dydžio;

68.3. šių Nuostatų 66.8 punkte nurodytiems mirusiojo vaikams (įvaikiams) – 50 procentų mirusiojo gautos ar priklausiusios gauti šalpos pensijos dydžio, jeigu teisę gauti šalpos pensiją turi vienas mirusiojo vaikas (įvaikis). Jeigu teisę gauti šią pensiją turi daugiau vaikų, kiekvienam skiriama po lygiai, tačiau bendra suma turi sudaryti ne daugiau kaip 100 procentų mirusiojo gautos ar priklausiusios gauti pensijos dydžio. Mirusio III grupės invalido vaikams nurodyti pensijų dydžiai skaičiuojami nuo bazinės pensijos dydžio.

69. Šių Nuostatų 63 punkte numatytais atvejais šalpos kompensacijos už laikotarpį iki 2004 m. balandžio 1 d. skiriamos ir iki 2004 m. balandžio 1 d. mokamos 1,5 bazinės pensijos dydžio.

70. Šių Nuostatų 63 punkte numatytais atvejais šalpos pensijos ir kompensacijos dydžiui už laikotarpį iki 2004 m. balandžio 1 d. apskaičiuoti taikomas bazinės pensijos dydis, galiojęs tą mėnesį, už kurį skiriama ir (ar) mokama šalpos pensija ar kompensacija. Nuo 2003 m. sausio 1 d. iki 2004 m. kovo 31 d. galioję bazinės pensijos dydžiai, kurie taikomi šalpos pensijos ir kompensacijos dydžiui už laikotarpį iki 2004 m. balandžio 1 d. apskaičiuoti šių Nuostatų 63–73 punktuose numatytais atvejais, nurodyti šių Nuostatų priede.

71. Šalpos pensija už vieną slaugytą ar slaugomą invalidą gali būti paskirta tik vienam asmeniui (iš nurodytų šių Nuostatų 66.6.1, 66.6.2 ir 66.7 punktuose). Asmenims, kuriems tuo pat metu gali būti paskirtos kelios šalpos pensijos arba šalpos pensija ir kompensacija, skiriama didesnioji arba asmens pasirinkimu – viena iš šių išmokų, išskyrus šių Nuostatų 72 punkte nurodytą atvejį.

72. Asmenims, nurodytiems šių Nuostatų 66.7 punkte, skiriamos ir mokamos šalpos pensijos, nors šie asmenys jau gauna jiems patiems priklausančią šalpos pensiją, kompensaciją, socialinę pensiją arba ši pensija ar kompensacija jiems gali būti paskirta pagal šių Nuostatų 66.1–66.6 ir 67 punktus.

73. Šalpos pensijos ir kompensacijos skiriamos asmenims, neturintiems teisės gauti didesnės ar tokio pat dydžio valstybinės socialinio draudimo pensijos ar valstybinės pensijos, išskyrus šiuos atvejus:

73.1. asmenims, nurodytiems šių Nuostatų 66.1–66.2 punktuose, skiriamos šalpos pensijos, nors jie jau gauna valstybinę socialinio draudimo našlių ar našlaičių pensiją ar (ir) valstybinę našlaičių pensiją;

73.2. asmenims, nurodytiems šių Nuostatų 66.3–66.6 punktuose, skiriamos šalpos pensijos ir kompensacijos, nors jie jau gauna valstybinę socialinio draudimo našlių pensiją;

73.3. asmenims, nurodytiems šių Nuostatų 66.7 punkte, skiriamos šalpos pensijos, nors jie jau gauna jiems patiems priklausančias valstybines socialinio draudimo pensijas ar (ir) valstybines pensijas.

74. Kiti šalpos pensijų ir kompensacijų skyrimo ir mokėjimo klausimai, nereglamentuoti šių Nuostatų 63–73 punktuose, sprendžiami laikantis Šalpos išmokų įstatymo ir šių Nuostatų nustatytos šalpos išmokų skyrimo ir mokėjimo tvarkos.

 

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

75. Institucijos ar įstaigos, skiriančios ir mokančios Šalpos išmokų įstatymo 2 straipsnio 5 dalyje nurodytas pensijas ir (ar) pensijų išmokas, taip pat kitos valstybės ir savivaldybių institucijos bei įstaigos teikia savivaldybių administracijoms informacinę ir kitokią pagalbą, kurios reikia šalpos išmokoms skirti ir (ar) mokėti, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (Žin., 1999, Nr. 60-1945) nustatyta tvarka.

______________


Valstybinių šalpos išmokų

skyrimo ir mokėjimo nuostatų

PRIEDAS

 

VALSTYBINĖS SOCIALINIO DRAUDIMO BAZINĖS PENSIJOS DYDIS ŠALPOS PENSIJAI IR KOMPENSACIJAI APSKAIČIUOTI UŽ LAIKOTARPĮ IKI 2004 M. BALANDŽIO 1 D. ŠIŲ NUOSTATŲ 63-73 PUNKTUOSE NUMATYTAIS ATVEJAIS

 

Eil.

Nr.

Valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos dydis

galiojimo laikotarpis

suma (litais)

taikymo pagrindas

1.

Nuo 2003 m. sausio 1 d. iki 2003 m. balandžio 30 d

147

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 28 d. nutarimas Nr. 1363 (Žin., 2002, Nr. 84-3657)

2.

Nuo 2003 m. gegužės 1 d. iki 2004 m. kovo 31 d.

152

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimas Nr. 485 (Žin., 2003, Nr. 38-1744)

______________