Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAs

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2005 M. BALANDŽIO 27 D. NUTARIMO NR. 468 „DĖL ASMENŲ TURTO IR PAJAMŲ LYGIŲ ANTRINEI TEISINEI PAGALBAI GAUTI NUSTATYMO“ PAKEITIMO

 

2009 m. liepos 8 d. Nr. 707

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 27 d. nutarimą Nr. 468 „Dėl asmenų turto ir pajamų lygių antrinei teisinei pagalbai gauti nustatymo“ (Žin., 2005, Nr. 54-1856; 2006, Nr. 61-2181; 2008, Nr. 73-2833):

1.1. Išdėstyti 1.1 punktą taip:

1.1. pirmasis lygis – kai asmens turto vertė neviršija turto vertės normatyvo, nustatyto šeimai (vieniems gyvenantiems asmenims) pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymo (Žin., 2003, Nr. 73-3352; 2006, Nr. 130-4889) 14 straipsnį, dydžio ir jo metinės pajamos neviršija 8 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų minimalių mėnesinių algų (toliau vadinama – MMA), pridedant po 3 MMA kiekvienam jo išlaikytiniui, dydžio;“.

1.2. Išdėstyti 1.2 punktą taip:

1.2. antrasis lygis – kai asmens turto vertė neviršija 1,5 turto vertės normatyvo, nustatyto šeimai (vieniems gyvenantiems asmenims) pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymo 14 straipsnį, dydžio ir jo metinės pajamos neviršija 12 MMA, pridedant po 4,5 MMA kiekvienam jo išlaikytiniui, dydžio.“

2. Nustatyti, kad asmenims, pateikusiems prašymą suteikti antrinę teisinę pagalbą iki šio nutarimo įsigaliojimo, taikomi prašymo suteikti antrinę teisinę pagalbą pateikimo dieną Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 27 d. nutarime Nr. 468 „Dėl asmenų turto ir pajamų lygių antrinei teisinei pagalbai gauti nustatymo“ nustatyti turto ir pajamų lygiai antrinei teisinei pagalbai gauti.

3. Nustatyti, kad šis nutarimas galioja iki 2010 m. gruodžio 31 dienos.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS                        RIMANTAS DAGYS