Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS 2010 Metų VISUOTINIO ŽEMĖS ŪKIO SURAŠYMO

 

2009 m. gegužės 27 d. Nr. 516

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos statistikos įstatymo (Žin., 1993, Nr. 54-1048; 1999, Nr. 114-3299) 8 straipsnio 4 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo (Žin., 1994, Nr. 43-772; 1998, Nr. 41(1)-1131; 2000, Nr. 92-2843; 2007, Nr. 72-2831; 2008, Nr. 117-4442) 22 straipsnio 15 punktu, 27 straipsnio 1, 4, 5 dalimis ir įgyvendindama 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1166/2008 dėl ūkių struktūros tyrimų bei žemės ūkio gamybos metodų tyrimo, panaikinantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 571/88 (OL 2008 L 321, p. 14), Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Nustatyti, kad Lietuvos Respublikos 2010 metų visuotinis žemės ūkio surašymas (toliau vadinama – surašymas) atliekamas 2010 metų gegužės–rugsėjo mėnesiais – apklausiami žemės ūkio veiklos subjektai ir kiti žemės naudotojai.

2. Pavesti Statistikos departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau vadinama – Statistikos departamentas) organizuoti ir atlikti surašymą, apdoroti ir pateikti Europos Bendrijų statistikos tarnybai (toliau vadinama – Eurostatas) surinktus statistinius duomenis, paskelbti surašymo rezultatus:

2.1. surašymo statistinius duomenis perduoti Eurostatui iki 2012 m. gruodžio 31 d.;

2.2. išankstinius pagrindinius surašymo rezultatus paskelbti Statistikos departamento interneto svetainėje 2011 metų vasario mėnesį;

2.3. galutinius išsamius surašymo rezultatus paskelbti atskirame surašymo rezultatų leidinyje iki 2012 metų gruodžio mėnesio.

3. Patvirtinti Gyventojų pasitelkimo Lietuvos Respublikos 2010 metų visuotinio žemės ūkio surašymo darbams ir jų darbo apmokėjimo tvarkos aprašą (pridedama).

4. Įpareigoti žemės ūkio veiklos subjektus ir kitus žemės naudotojus per surašymą teikti statistinius duomenis Statistikos departamentui.

5. Sudaryti šią Lietuvos Respublikos 2010 metų visuotinio žemės ūkio surašymo komisiją (toliau vadinama – komisija):

žemės ūkio viceministras (komisijos pirmininkas);

Statistikos departamento generalinio direktoriaus pirmasis pavaduotojas (komisijos pirmininko pavaduotojas);

Statistikos departamento atstovas (komisijos sekretorius);

Žemės ūkio ministerijos atstovas;

Statistikos departamento atstovas;

Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos atstovas;

Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovas;

Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų atstovas;

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atstovas;

Lietuvos ūkininkų sąjungos atstovas;

Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos atstovas;

valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro atstovas.

6. Pavesti:

6.1. šio nutarimo 5 punkte nurodytoms ministerijoms, kitoms institucijoms, įstaigoms ir organizacijoms – skirti atstovus į komisiją ir apie tai per mėnesį nuo šio nutarimo įsigaliojimo informuoti Statistikos departamento generalinį direktorių;

6.2. Statistikos departamento generaliniam direktoriui – per 2 mėnesius nuo šio nutarimo įsigaliojimo patvirtinti personalinę komisijos sudėtį;

6.3. komisijai – teikti organizacinę ir metodinę pagalbą Statistikos departamentui rengiantis atlikti ir atliekant surašymą;

6.4. Statistikos departamentui – ūkiškai ir techniškai aptarnauti komisiją.

7. Nustatyti šias komisijos funkcijas:

7.1. koordinuoti ir kontroliuoti pasirengimą surašymui ir jo eigą;

7.2. svarstyti pasirengimo surašymui ir per jį kilusias problemas;

7.3. padėti Statistikos departamentui įrengti darbo vietas vyriausiesiems specialistams (surašymo darbams), vyresniesiems specialistams (surašinėtojams) ir specialistams (surašinėtojams) (toliau vadinama – surašymo darbuotojai) savivaldybėse ir seniūnijose;

7.4. padėti Statistikos departamentui organizuoti surašymo darbuotojų mokymą ir spręsti kitus organizacinius klausimus;

7.5. padėti užtikrinti surašymo darbuotojų saugumą per surašymą;

7.6. svarstyti surašymo populiarinimo klausimus;

7.7. padėti Statistikos departamentui sudaryti žemės ūkio veiklos subjektų ir kitų žemės naudotojų sąrašus;

7.8. nagrinėti suinteresuotų asmenų pasiūlymus ir skundus surašymo klausimais.

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

ŪKIO MINISTRAS                                                                                  DAINIUS KREIVYS

 

_________________

 

 

 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2009 m. gegužės 27 d. nutarimu Nr. 516

 

GYVENTOJŲ PASITELKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS 2010 METŲ VISUOTINIO ŽEMĖS ŪKIO SURAŠYMO DARBAMS IR JŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

1. Gyventojų pasitelkimo Lietuvos Respublikos 2010 metų visuotinio žemės ūkio surašymo darbams ir jų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas (toliau vadinama – šis aprašas) reglamentuoja Lietuvos Respublikos 2010 metų visuotinio žemės ūkio surašymo (toliau vadinama – surašymas) darbams reikalingų gyventojų – vyriausiųjų specialistų (surašymo darbams), vyresniųjų specialistų (surašinėtojų) ir specialistų (surašinėtojų) (toliau vadinama – surašymo darbuotojai) – pasitelkimą ir jų darbo apmokėjimą. Pasitelktų surašymo darbuotojų skaičius neįeina į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1641 „Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 121-5484; 2004, Nr. 162-5917) patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau vadinama – Statistikos departamentas) ir jam pavaldžių įstaigų didžiausią leistiną valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičių.

2. Surašymo darbuotojus pasitelkia Statistikos departamentas ir teritorinės statistikos įstaigos.

3. Surašymo darbuotojais gali būti valstybinę kalbą mokantys ir turintys ne mažesnį kaip vidurinį išsilavinimą fiziniai asmenys.

4. Vyriausiųjų specialistų (surašymo darbams) skaičių nustato Statistikos departamentas. Vyresniųjų specialistų (surašinėtojų) ir specialistų (surašinėtojų) skaičių nustato teritorinės statistikos įstaigos, atsižvelgdamos į reikiamą apklausti žemės ūkio veiklos subjektų ir kitų žemės naudotojų skaičių. Teritorinės statistikos įstaigos parengia ir sudaro specialistų (surašinėtojų), kurie galėtų pakeisti dėl ligos ar kitų nenumatytų priežasčių negalinčius atlikti surašymo darbų specialistus (surašinėtojus), rezervą (5 procentai visų teritorinės statistikos įstaigos specialistų (surašinėtojų).

5. Su surašymo darbuotojais Statistikos departamento ir teritorinių statistikos įstaigų vadovai sudaro terminuotas darbo sutartis iki surašymo darbų pabaigos. Konkrečias surašymo darbuotojų pasitelkimo datas nustato, jų mokymą ir žinių tikrinimą organizuoja Statistikos departamentas.

6. Surašymo darbuotojas, prieš pasirašydamas darbo sutartį, pasirašo pasižadėjimą saugoti surašymo duomenų konfidencialumą.

7. Surašymo darbuotojui išduodamas Statistikos departamento nustatytos formos pažymėjimas su nuotrauka. Pažymėjime įrašomas asmens vardas ir pavardė, pareigos, pažymėjimo galiojimo laikas. Pažymėjimą pasirašo jį išduodančios įstaigos vadovas.

8. Statistikos departamentas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. 511 „Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo“ (Žin., 1993, Nr. 28-655) ir atsižvelgdamas į funkcijas, darbo krūvį ir surašymui atlikti skirtus asignavimus, nustato vyriausiajam specialistui (surašymo darbams) ir vyresniajam specialistui (surašinėtojui) taikomą bazinės mėnesinės algos dydžio koeficientą.

9. Specialistams (surašinėtojams) mokama už kiekvieną tinkamai užpildytą surašymo lapą. Statistikos departamentas, atsižvelgdamas į surašymui atlikti skirtus asignavimus, nustato surašymo lapo pildymo įkainius ir kokybės reikalavimus.

10. Išmokos už specialisto (surašinėtojo) kelionę pas žemės ūkio veiklos subjektus ir kitus žemės naudotojus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 28 d. nutarimu Nr. 116 „Dėl Kompensuojamų išmokų dydžio ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 11-413; 2009, Nr. 53-2093), mokamos iš surašymui atlikti skirtų asignavimų darbo užmokesčio dalies.

11. Teritorinių statistikos įstaigų darbuotojams, pasitelktiems atlikti surašymo darbus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. 511, gali būti skiriamos priemokos už papildomą darbą iš surašymui atlikti skirtų asignavimų.

 

_________________