LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL TEISINGUMO MINISTRO 1996 m. RUGSĖJO 12 d. ĮSAKYMO Nr. 57 „DĖL NOTARŲ IMAMO ATLYGINIMO UŽ NOTARINIŲ VEIKSMŲ ATLIKIMĄ, SANDORIŲ PROJEKTŲ PARENGIMĄ, KONSULTACIJAS IR TECHNINES PASLAUGAS LAIKINŲJŲ DYDŽIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2012 m. rugsėjo 3 d. Nr. 1R-230

Vilnius

 

P a k e i č i u Notarų imamo atlyginimo už notarinių veiksmų atlikimą, sandorių projektų parengimą, konsultacijas ir technines paslaugas laikinuosius dydžius, patvirtintus Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 1996 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. 57 „Dėl Notarų imamo atlyginimo už notarinių veiksmų atlikimą, sandorių projektų parengimą, konsultacijas ir technines paslaugas laikinųjų dydžių patvirtinimo“ (Žin., 1996, Nr. 87-2075; 2008, Nr. 17-590):

1. Išdėstau 4.2.4 punktą taip:

4.2.4. savivaldybės įmonės                                                    150–250 Lt;“.

2. Išdėstau 4.2.5 punktą taip:

4.2.5. žemės ūkio bendrovės, kooperatinės bendrovės

(kooperatyvo)                                                                          150–350 Lt;“.

3. Papildau šiuo 4.2.71 punktu:

4.2.71. mažosios bendrijos steigimą                                       200–700 Lt;“.

 

 

 

Teisingumo ministras                                                             Remigijus Šimašius

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

2012 m. rugpjūčio 29 d. raštu Nr. ((1.19-0206)-5K-1217687)-6K-1207373

 

Lietuvos notarų rūmų

2012 m. rugpjūčio 29 d. raštu Nr. S-872