LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. SAUSIO 18 D. NUTARIMO NR. 53 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKESČIO UŽ APLINKOS TERŠIMĄ ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO“ PAKEITIMO

 

2003 m. gruodžio 24 d. Nr. 1675

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. sausio 18 d. nutarimą Nr. 53 „Dėl Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo įgyvendinimo“ (Žin., 2000, Nr. 6-159; 2002, Nr. 92-3934):

1.1. Išdėstyti preambulę taip:

„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo (Žin., 1999, Nr. 47-1469; 2002, Nr. 13-474) 5 straipsnio 1 dalimi, 6 straipsnio 5, 6 ir 9 dalimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1.2. Išdėstyti nurodytuoju nutarimu patvirtintus mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių tarifų koregavimo koeficientus nauja redakcija (pridedama).

2. Šis nutarimas įsigalioja nuo 2004 m. sausio 1 dienos.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                             Algirdas Brazauskas

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                          Arūnas Kundrotas

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2000 m. sausio 18 d. nutarimu Nr. 53

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2003 m. gruodžio 24 d. nutarimo

Nr. 1675 redakcija)

 

MOKESČIO UŽ APLINKOS TERŠIMĄ IŠ MOBILIŲ TARŠOS ŠALTINIŲ TARIFŲ KOREGAVIMO KOEFICIENTAI

 

Transporto priemonės apibūdinimas

 

Koeficientai

1. Motorinės transporto priemonės, turinčios variklį, atitinkantį:

 

Tarybos direktyvos 91/542/EEB (EURO I) reikalavimus

0,43

Tarybos direktyvos 91/542/EEB (EURO II) reikalavimus

0,37

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 1999/96/EB (EURO III) reikalavimus

0,3

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 1999/96/EB (EURO IV) reikalavimus

0,2

2. Geležinkelių ir vandens transporto priemonės, turinčios dyzelinio variklio konstrukcijos ypatumų:

 

deginių recirkuliavimo sistemą

0,5

suodžių filtrą

0,4

3. Motorinės, geležinkelių ir vandens transporto priemonės, pagamintos:

 

mažiau nei prieš 5 metus

0,4*

daugiau nei prieš 5 metus ir mažiau nei prieš 10 metų

0,8*

daugiau nei prieš 20 metų

1,1

4. Lėktuvai:

 

SAAB 2000 (variklis AE2100A)

0,5

„Boeing 737-524“ (variklis CFM56-3C-1)

0,6

 

* Netaikoma kelių transporto priemonėms.

______________