LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL TEISINGUMO MINISTRO 2001 m. BIRŽELIO 20 d. ĮSAKYMO Nr. 111 „DĖL ASMENS VARDO, PAVARDĖS, TAUTYBĖS PAKEITIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2009 m. spalio 12 d. Nr. 1R-318

Vilnius

 

P a k e i č i u Asmens vardo, pavardės ir tautybės keitimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2001 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. 111 „Dėl Asmens vardo, pavardės, tautybės pakeitimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 56-2007; 2008, Nr. 126-4823):

1. Išdėstau 1 punktą taip:

1. Asmens vardo, pavardės ir tautybės keitimo taisyklės (toliau vadinama – šios taisyklės) nustato vardo, pavardės keitimo pagrindus ir šių asmens duomenų bei tautybės keitimo civilinės būklės aktų įrašuose tvarką. Tautybės keitimo pagrindus nustato Lietuvos Respublikos tautinių mažumų įstatymas (Žin., 1989, Nr. 34-486; 2008, Nr. 149-5993).“

2. Išdėstau 3 punktą taip:

3. Keisti vardą, pavardę turi teisę Lietuvos Respublikos piliečiai, asmenys be pilietybės ir užsienio valstybių piliečiai (toliau vadinama – pareiškėjas). Šiuos asmens duomenis keisti leidžiama pareiškėjui, sulaukusiam 18 metų amžiaus, išskyrus šių taisyklių 15 punktą.“

3. Išbraukiu 4 punkte žodį „tautybė“.

4. Išbraukiu II skyriaus pavadinime žodį „tautybės“.

5. Papildau šiuo 11.12 punktu:

11.12. nori susitrumpinti pavardę, jeigu ta pavardė tradicinėje vartosenoje turi trumpesnį, nepriesaginį, variantą.“

6. Išdėstau 13 punktą taip:

13. Jeigu norima pavardę keisti šių taisyklių 11.1 punkte nustatytu pagrindu, gali būti pasirenkama tik tėvų, senelių, prosenelių ar kitų protėvių pavardė. Keičiant pavardę šių taisyklių 11.6 punkte nustatytu pagrindu, turi būti pateikiamas patėvio (pamotės) ar buvusio globėjo (rūpintojo) rašytinis sutikimas.“

7. Išdėstau 15 punktą taip:

15. Nepilnamečio vaiko pavardė gali būti keičiama į vieno iš tėvų pavardę. Kartu su šių taisyklių 5 punkte nurodytais dokumentais civilinės metrikacijos įstaigai turi būti pateikiamas kito iš turimų tėvų, jeigu jam teismo sprendimu nėra neterminuotai apribota tėvų valdžia, rašytinis sutikimas ir vaiko, jeigu jam yra suėję 10 metų, rašytinis sutikimas.“

8. Išdėstau 16 punktą taip:

16. Kilus neaiškumų dėl asmenvardžių darybos, turi būti prašoma Valstybinės lietuvių kalbos komisijos išvados.“

9. Pripažįstu netekusiu galios 17 punktą.

10. Pripažįstu netekusiu galios 18 punktą.

11. Išdėstau 25 punktą taip:

25. Teisingumo ministro įsakymu įgaliotas valstybės tarnautojas tvirtina arba atsisako tvirtinti išvadą. Išvados patvirtinimas ar atsisakymas patvirtinti išvadą gali būti skundžiamas teisės aktų nustatyta tvarka.“

12. Išdėstau 26 punktą taip:

26. Jeigu atsisakoma patvirtinti išvadą leisti pakeisti vardą, pavardę, tautybę, per 5 darbo dienas motyvuotu raštu apie tai pranešama pareiškėjui ir išvadą pateikusiai civilinės metrikacijos įstaigai.“

13. Išdėstau 34 punktą taip:

34. Jeigu patvirtinama išvada leisti pakeisti vardą, pavardę, tautybę, tačiau pareiškėjas per 6 mėnesius nuo šių taisyklių 29 punkte nurodyto pranešimo išsiuntimo dienos nesikreipia į civilinės metrikacijos įstaigą, leidimas keisti vardą, pavardę, tautybę netenka galios.“

14. Nurodytųjų taisyklių 1 priede:

14.1. įrašau vietoj žodžių „pažymėti, išskyrus atvejus, kai keičiamas vardas“ žodžius „pažymėti, kai keičiama pavardė“;

14.2. įrašau po žodžio „padėties“ žodžius „arba atvirkščiai“;

14.3. įrašau vietoj žodžių „noriu turėti tėvų ar senelių tautybę“ žodžius „noriu susitrumpinti pavardę, jeigu ta pavardė tradicinėje vartosenoje turi trumpesnį, nepriesaginį, variantą.“

 

 

 

Teisingumo ministras                                                             Remigijus Šimašius