LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS APSAUGOS ĮSTATYMO 6 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

2010 m. balandžio 27 d. Nr. XI-783

Vilnius

 

(Žin., 1992, Nr. 5-75; 1996, Nr. 57-1335; 2002, Nr. 2-49; 2003, Nr. 61-2763;

2004, Nr. 60-2121; 2005, Nr. 47-1558)

 

1 straipsnis. 6 straipsnio 5 dalies 3 punkto pakeitimas

6 straipsnio 5 dalies 3 punkte vietoj žodžių „ministerijų, kitų Vyriausybės įstaigų, apskrities, vietos savivaldos, kitų institucijų“ įrašyti žodžius „valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų“ ir šį punktą išdėstyti taip:

3) rengia įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių naudojimo klausimais projektus, organizuoja bendrųjų, specialiųjų bei detaliųjų teritorinio planavimo dokumentų aplinkos apsaugos klausimais rengimą, pagal savo kompetenciją derina valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų teisės aktų, reguliuojančių ūkinę ir kitokią veiklą, galinčią turėti poveikio aplinkai, projektus bei teritorinio planavimo dokumentus, kad jie atitiktų aplinkos apsaugos įstatymus ir kitus teisės aktus;“.

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2010 m. liepos 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

_________________