LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL TEISINGUMO MINISTRO 1996 M. RUGSĖJO 12 D. ĮSAKYMO NR. 57 „DĖL NOTARŲ IMAMO ATLYGINIMO UŽ NOTARINIŲ VEIKSMŲ ATLIKIMĄ, SANDORIŲ PROJEKTŲ PARENGIMĄ, KONSULTACIJAS IR TECHNINES PASLAUGAS LAIKINŲJŲ DYDŽIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2007 m. gegužės 28 d. Nr. 1R-209

Vilnius

 

1. Pakeičiu Notarų imamo atlyginimo už notarinių veiksmų atlikimą, sandorių projektų parengimą, konsultacijas ir technines paslaugas laikinuosius dydžius, patvirtintus Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 1996 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. 57 „Dėl Notarų imamo atlyginimo už notarinių veiksmų atlikimą, sandorių projektų parengimą, konsultacijas ir technines paslaugas laikinųjų dydžių patvirtinimo“ (Žin., 1996, Nr. 87-2075; 2007, Nr. 41-1547):

1.1. Išdėstau 1.1 punkto pirmąją pastraipą taip:

1.1.                 Kai nekilnojamojo daikto savininkas, įgijėjas, panaudos gavėjas,

nuomininkas, lizingo gavėjas, įkeičiamo daikto savininkas, daiktinės teisės

įgijėjas yra fizinis asmuo:“.                                                                                    

1.2. Išdėstau 1.1.1 punktą taip:

1.1.1.             už nekilnojamojo daikto perleidimo, perdavimo už turtinę skolą (skolos      0,45 procento nuo sumos, bet

padengimo) ar turto perleidimo už rentą sutarties, išskyrus 1.1.8 punkte       ne mažiau kaip 100 Lt;“.

nurodytos sutarties, patvirtinimą                                                                           

1.3. Išdėstau 1.1.4 punktą taip:

„1.1.4.             už nekilnojamojo daikto nuomos ar lizingo (finansinės nuomos) sutarties   nuo 0,2 iki 0,6 procento nuo

patvirtinimą                                                                                                                sutartyje nurodytos nuomos

mokesčio sumos

(skaičiuojant už visą nuomos

terminą, bet ne ilgesnį kaip

25 metai), bet ne mažiau kaip

50 Lt;“.

1.4. Išdėstau 1.1.6 punktą taip:

1.1.6.             už servituto, uzufrukto, užstatymo teisės, naudojimosi tvarkos daiktu         100–300 Lt“.

nustatymo sutarties patvirtinimą                                                                          

1.5. Išdėstau 1.1.7 punktą taip:

1.1.7.             už nekilnojamojo daikto hipotekos lakšto patvirtinimą (fiziniams asmenims) nuo 0,2 iki 0,3 procento nuo

                                                                                                       daikto vertės, bet ne mažiau

                                                                                                       kaip 50 Lt ir ne daugiau kaip

                                                                                                       300 Lt;“.

1.6. Išdėstau 1.1.8 punktą taip:

1.1.8.             Už nekilnojamojo daikto dovanojimo sutuoktiniui, tėvams, vaikams          50–80 Lt;“.

(įvaikiams), seneliams, vaikaičiams ar mainų tarp šių asmenų sutarties

patvirtinimą                                                                                                               

1.7. Išdėstau 1.2 punkto pirmąją pastraipą taip:

1.2.                 Kai nekilnojamojo daikto savininkas, įgijėjas, panaudos gavėjas,

nuomininkas, lizingo gavėjas, daiktinės teisės įgijėjas ar įkeičiamo daikto

savininkas yra juridinis asmuo:“.                                                                          

1.8. Išdėstau 1.2.3 punktą taip:

1.2.3.             už nekilnojamojo daikto panaudos sutarties patvirtinimą                               nuo 0,3 iki 0,6 procentų nuo

panauda duodamo daikto

vertės;“.

1.9. Išdėstau 1.2.4 punktą taip:

1.2.4.            už nekilnojamojo daikto nuomos ar lizingo (finansinės nuomos) sutarties   nuo 0,3 iki 0,6 procento nuo

patvirtinimą                                                                                                                sutartyje nurodytos nuomos

mokesčio sumos

(skaičiuojant už visą nuomos

terminą, bet ne ilgesnį kaip

25 metai), bet ne mažiau kaip

100 Lt;“.

1.10. Išdėstau 1.2.6 punktą taip:

1.2.6.        už servituto, uzufrukto, užstatymo teisės, naudojimosi tvarkos daiktu              100–500 Lt;“.

nustatymo sutarties patvirtinimą                                                                               

 

1.11. Išdėstau 1.2.7 punktą taip:

1.2.7.        už nekilnojamojo daikto hipotekos laksto patvirtinimą (juridiniams                 nuo 0,2 iki 0,3 procento nuo

asmenims)                                                                                                                       daikto vertės, bet ne mažiau

kaip 100 Lt ir ne daugiau

kaip 500 Lt;“.

1.12. Išdėstau 2.1.6 punktą taip:

2.1.6.        už įkeitimo lakšto patvirtinimą                                                                                   nuo 0,2 iki 0,3 procento nuo

daikto vertės, bet ne mažiau

kaip 50 Lt ir ne daugiau kaip

300 Lt;“.

1.13. Išdėstau 2.1.7 punktą taip:

2.1.7.        už kilnojamojo daikto ir/ar teisių dovanojimo sutuoktiniui, tėvams, vaikams             30–60 Lt;“.

(įvaikiams), seneliams, vaikaičiams ar mainų tarp šių asmenų sutarties

patvirtinimą                                                                                                                  

1.14. Papildau šiuo 2.1.8 punktu

„2.1.8.          už kilnojamojo daikto dovanojimo sutarties patvirtinimą                                    50–200 Lt“.

1.15. Išdėstau 2.2.3 punktą taip:

2.2.3.         už kilnojamojo daikto panaudos sutarties patvirtinimą                                        nuo 0,3 iki 0,4 procento nuo

panauda duodamo daikto

vertės, tačiau ne mažiau kaip

100 Lt;“.

1.16. Išdėstau 2.2.5 punktą taip:

2.2.5.         už įkeitimo lakšto patvirtinimą                                                                                   nuo 0,2 iki 0,3 procento nuo

daikto vertės, bet ne mažiau

kaip 100 Lt ir ne daugiau

kaip 500 Lt;“.

1.17. Papildau šiuo 2.2.6 punktu:

2.2.6.        už kilnojamojo daikto dovanojimo sutarties patvirtinimą                                    100–300 Lt;“.

1.18. Išdėstau 3.1.1 punktą taip:

3.1.1.        už vertybinių popierių pirkimo-pardavimo sutarties patvirtinimą                        nuo 0,4 iki 0,5 procento nuo

perleidžiamų vertybinių

popierių pardavimo sumos,

bet ne mažiau kaip 50 Lt;“.

1.19. Išdėstau 3.1.7 punktą taip:

3.1.7.        už piniginių lėšų pasidalijimą                                                                                       nuo 0,1 iki 0,2 procento nuo

lėšų sumos, bet ne mažiau

kaip 100 Lt;“.

1.20. Papildau šiuo 3.1.8 punktu:

3.1.8.        už teisių pasidalijimą                                                                                                     50–200 Lt;“.

1.21. Išdėstau 3.2.1 punktą taip:

3.2.1.        už pinigų dovanojimo sutarties patvirtinimą                                                            nuo 0,4 iki 0,6 procento nuo

dovanojimo sumos, bet ne

mažiau kaip 100 Lt ir ne

daugiau kaip 1000 Lt;“.

1.22. Išdėstau 3.2.6 punktą taip:

3.2.6.        už piniginių lėšų pasidalijimą                                                                                       nuo 0,2 iki 0,3 procento nuo

lėšų sumos, bet ne mažiau

kaip 100 Lt;“.

1.23. Papildau šiuo 3.2.7 punktu:

3.2.7.        už teisių pasidalijimą                                                                                                     100–400 Lt“.

1.24. Išdėstau 4.1 punktą taip:

4.1.           už juridinio asmens steigimo sandorio patvirtinimą                                                nuo 0,1 iki 0,3 procento nuo

steigiamo juridinio asmens

įstatinio kapitalo sumos (jei

toks formuojamas

atitinkamai juridinio asmens

teisinei formai), bet ne

mažiau kaip 250 Lt ir ne

daugiau kaip 1000 Lt;“.

1.25. Išdėstau 4.3 punktą taip:

4.3.           Už filialo ar atstovybės nuostatų atitikties įstatymų reikalavimams                   nuo 50 iki 75 procentų

patvirtinimą, pakeitimą, taip pat patvirtinimą, kad filialą ar atstovybę               atlyginimo, nustatyto

įregistruoti galima, nes įstatymuose nustatytos prievolės yra įvykdytos ir           atitinkamai juridinio asmens

atsirado įstatymuose ar steigimo dokumentuose numatytos aplinkybės             teisinei formai pagal šiuo

įsakymu patvirtintų laikinųjų

dydžių 4.2.1–4.2.11

punktus;“.

1.26. Išdėstau 4.5.1 punktą taip:

4.5.1.        kai keičiamas juridinio asmens kapitalo dydis                                                        nuo 0,1 iki 0,3 procento už

padidinamą ar sumažinamą

įstatinio kapitalo sumą,

tačiau ne mažiau kaip 250 Lt

ir ne daugiau kaip 1000 Lt;“.

1.27. Išdėstau 4.6 punktą taip:

4.6.           Už šiuo įsakymu patvirtintų laikinųjų dydžių 4.2.1–4.2.7 punktuose                 atlyginimas, nustatytas

reorganizuojamo(-ų) ar pertvarkomo(-ų) juridinio asmens steigimo                     atitinkamai juridinio asmens

dokumentų atitikties įstatymų reikalavimams patvirtinimą, taip pat                   teisinei formai pagal šiuo

patvirtinimą, kad juridinį asmenį įregistruoti galima, nes įstatymuose ar             įsakymu patvirtintų laikinųjų

steigimo sandoryje nustatytos prievolės yra įvykdytos ir atsirado                         dydžių 4.2.1–4.2.7 punktus;“.

įstatymuose ar steigimo dokumentuose numatytos aplinkybės                            

1.28. Išdėstau 4.7 punktą taip:

„4.7.          Už šiuo įsakymu patvirtintų laikinųjų dydžių 4.2.8–4.2.11 punktuose                             nuo 0,1 iki 0,3 procento nuo

reorganizuojamo ar pertvarkomo juridinio asmens ar asmenų steigimo              juridinio asmens kapitalo

dokumentų atitikties įstatymų reikalavimams patvirtinimą, taip pat                   sumos, bet ne mažiau kaip

patvirtinimą, kad juridinį asmenį įregistruoti galima, nes įstatymuose ar             250 Lt ir ne daugiau kaip

steigimo sandoryje nustatytos prievolės yra įvykdytos ir atsirado įstatymuose ar         1000 Lt;“.

steigimo dokumentuose numatytos aplinkybės                                                       

1.29. Išdėstau 5.11 punktą taip:

5.11.         už pareiškimo apie palikimo priėmimą arba apie palikimo atsisakymą            10–50 Lt;“.

patvirtinimą                                                                                                                   

1.30. Papildau šiuo nauju 5.18 punktu (ankstesnįjį 5.18 punktą laikau 5.19 punktu):

5.18.         už paveldėjimo teisės liudijimo išdavimą į nekilnojamuosius daiktus                0,1 procentas nuo paveldimo

fiziniams asmenims                                                                                                      turto vertės, bet ne mažiau

kaip 50 Lt ir ne daugiau kaip

1000 Lt;“.

1.31. Išdėstau 5.19 punktą taip:

5.19.         už paveldėjimo teisės liudijimo išdavimą į kitą turtą fiziniams asmenims         20–100 Lt;“.

1.32. Papildau šiuo nauju 5.20 punktu (ankstesniuosius 5.19–5.32 punktus laikau atitinkamai 5.21–5.34 punktais):

5.20.         už paveldėjimo teisės liudijimo išdavimą į nekilnojamuosius daiktus ir             0,2 procento nuo paveldimo

pinigines lėšas sąskaitose juridiniams asmenims                                                     turto vertės, bet ne mažiau

kaip 100 Lt ir ne daugiau

kaip 2000 Lt;“.

1.33. Išdėstau 5.21 punktą taip:

5.21.         už paveldėjimo teisės liudijimo išdavimą į kitą turtą juridiniams asmenims     40–200 Lt;“.

1.34. Papildau šiuo 5.35 punktu:

5.35.         už notarinio veiksmo projekto 1 puslapio parengimą                                            2 Lt“.

1.35. Išdėstau pastabų 1 punktą taip:

„1. Notaro atlyginimas už sutarčių patvirtinimą sumokamas šalių susitarimu. Notaro imamo atlyginimo dydis už vieno notarinio veiksmo atlikimą negali būti didesnis kaip 50 000 Lt.

Notaro atlyginimo dydis už šiuo įsakymu patvirtintų Notarų imamo atlyginimo už notarinių veiksmų atlikimą, sandorių projektų parengimą, konsultacijas ir technines paslaugas laikinųjų dydžių (toliau vadinama – laikinieji dydžiai) 1.1.1 ir 1.2.1 punktuose nurodytų nekilnojamojo daikto sandorių patvirtinimą skaičiuojamas nuo sandorio šalių nurodytos nekilnojamojo daikto vertės.

Notaro atlyginimo dydis už šiuo įsakymu patvirtintų laikinųjų dydžių 1.1.2–1.1.6 ir 1.2.2–1.2.6 punktuose nurodytų nekilnojamojo daikto sandorių patvirtinimą skaičiuojamas nuo sandorio šalių nurodytos nekilnojamojo daikto vertės, jeigu ji ne mažesnė už centrinio registratoriaus pateiktą to nekilnojamojo daikto vidutinės rinkos vertę. Priešingu atveju notaro atlyginimas už nekilnojamojo daikto sandorių patvirtinimą skaičiuojamas nuo centrinio registratoriaus nurodytos nekilnojamojo daikto vidutinės rinkos vertės.

Už šiuo įsakymu patvirtintų laikinųjų dydžių 1.1.1, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.6, 1.2.1, 1.2.3, 1.2.4, 2.1.1, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.8, 2.2.1, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.6, 3.1.1–3.1.3, 3.1.5–3.1.8, 3.2.1–3.2.4 punktuose nurodytų sandorių atlikimą notaro atlyginimas skaičiuojamas pagal daikto, daiktinės ar turtinės teisės įgijėjo statusą.

Už šiuo įsakymu patvirtintų laikinųjų dydžių 1.1.7, 1.2.6, 2.1.6, 2.2.5 punktuose nurodytų sandorių atlikimą notaro atlyginimas skaičiuojamas pagal įkeičiamo daikto savininko statusą.

Už šiuo įsakymu patvirtintų laikinųjų dydžių 1.1.2, 1.1.5, 1.2.2, 1.2.5, 2.1.2, 2.1.5 punktuose nurodytų sandorių atlikimą notaro atlyginimas skaičiuojamas pagal didesnįjį daiktą arba didesniąją daiktinę teisę įgyjančio asmens statusą.

Tuo atveju, jei vienas iš nekilnojamojo daikto savininkų, įgijėjų, panaudos gavėjų, nuomininkų, lizingo gavėjų, įkeičiamo daikto savininkų, daiktines teises įgijėjų yra juridinis asmuo, notarinio veiksmo atlyginimo dydis yra skaičiuojamas pagal šiuo įsakymu patvirtintų laikinųjų dydžių 1.2.1–1.2.6 punktus.

Tuo atveju, jei vienas iš kilnojamojo daikto savininkų, įgijėjų, panaudos gavėjų, nuomininkų, lizingo gavėjų, įkeičiamo kilnojamojo daikto savininkų yra juridinis asmuo, notarinio veiksmo atlyginimo dydis yra skaičiuojamas pagal laikinųjų dydžių 2.2.1–2.2.6 punktus.

Notaro atlyginimas už hipotekos sandorių patvirtinimą skaičiuojamas nuo sandorio šalių nurodytos hipotekos objekto vertės, kuri nustatoma šalių susitarimu, jeigu ji ne mažesnė už centrinio registratoriaus pateiktą to hipotekos objekto vidutinę rinkos vertę. Priešingu atveju notaro atlyginimas už hipotekos sandorius skaičiuojamas nuo centrinio registratoriaus nurodytos hipotekos objekto vidutinės rinkos vertės.

Notaro atlyginimas už kilnojamojo daikto įkeitimo sandorių patvirtinimą skaičiuojamas nuo sandorio šalių nurodytos įkeitimo objekto vertės, kuri nustatoma šalių susitarimu.“.

1.36. Išdėstau pastabų 2 punkto pirmąją pastraipą taip:

„2. Kai turto įgijėjas, panaudos gavėjas, nuomininkas, lizingo gavėjas, įkeitimo objekto savininkas, daiktinės teisės įgijėjas yra fizinis asmuo iki 18 metų, kuriam nustatytas sunkaus neįgalumo lygis, nedarbingas asmuo, senatvės pensijos amžiaus sulaukęs asmuo, kuriam nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis; visiškas našlaitis(-ė) iki 18 metų:“.

1.37. Išdėstau pastabų 3 punktą taip:

„3. Kai fiziniam asmeniui iki 18 metų yra nustatytas sunkaus neįgalumo lygis; nedarbingam asmeniui; senatvės pensijos amžiaus sulaukusiam asmeniui, kuriam nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis; visiškam našlaičiui(-ei) iki 18 metų notaro minimalus atlyginimas už šiuo įsakymu patvirtintų laikinųjų dydžių 5.1–5.22 ir 5.26–5.35 punktuose teikiamas paslaugas mažinamas ketvirtadaliu“.

1.38. Išdėstau pastabų 4 punkto pirmąją pastraipą taip:

„4. Kai turto įgijėjas, panaudos gavėjas, nuomininkas, lizingo gavėjas, įkeitimo objekto savininkas, daiktinės teisės įgijėjas yra fizinis asmuo, kuriam yra nustatytas vidutinis neįgalumo lygis, senatvės pensijos amžiaus sulaukęs asmuo, kuriam nustatytas vidutinių specialiųjų poreikių lygis, asmuo yra iš dalies darbingas; asmuo yra tremtinys, politinis ar geto kalinys:“.

1.39. Papildau pastabas šiuo 4.3 punktu:

„4.3. pateikus iki 2005 m. liepos 1 d. gautą neįgaliojo pažymėjimą, asmuo laikytinas šių pastabų 4 punkto pirmojoje pastraipoje nurodytu subjektu, jei jam buvo suteikta II invalidumo grupė“.

1.40. Išdėstau pastabų 5 punktą taip:

„5. Kai įgijėjas yra fizinis asmuo:

5.1. iš valstybės perkantis žemės sklypą, kurio vertė pagal centrinio registratoriaus vertinimą yra iki 25000 Lt, notaro minimalus atlyginimas už tokio sandorio patvirtinimą mažinamas per pusę. Šiais atvejais fiziniams asmenims nėra taikomos kitos lengvatos pagal šių pastabų 2, 3 ir 4 punktus;

5.2. studentas, imantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės skiriamą studijų kreditą, asmuo, dovanojantis ar kitaip perduodantis turtą labdaros ir paramos fondams, įgaliotojas, duodantis įgaliojimus pensijai, pašalpai ir alimentams gauti, notaro atlyginimas už tokių veiksmų atlikimą neimamas.“

1.41. Išdėstau pastabų 9 punktą taip:

„9. Į notaro imamą atlyginimą už notarinio veiksmo atlikimą įeina atlyginimas už teisės konsultaciją.“

2. Nustatau, kad šis įsakymas, išskyrus 1.24–1.28 punktus, įsigalioja nuo 2007 m. birželio 15 d.

 

 

 

TEISINGUMO MINISTRAS                                                                            PETRAS BAGUŠKA

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministras

Rimantas Šadžius

2007 m. gegužės 28 d.