LIETUVOS RESPUBLIKOS
 SODININKŲ BENDRIJŲ ĮSTATYMO 15, 16, 18 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO
ĮSTATYMAS

 

2009 m. gegužės 21 d. Nr. XI-266

Vilnius

 

(Žin., 2004, Nr. 4-40; 2008, Nr. 135-5231)

 

1 straipsnis. 15 straipsnio 1 dalies 7 punkto pakeitimas, 5 ir 6 dalių pripažinimas netekusiomis galios ir 7 dalies pakeitimas

1. pakeisti 15 straipsnio 1 dalies 7 punktą ir jį išdėstyti taip:

7) spręsti bendrijos narių šalinimo iš bendrijos klausimus;“.

2. 15 straipsnio 5 dalį pripažinti netekusia galios.

3. 15 straipsnio 6 dalį pripažinti netekusia galios.

4. Buvusią 15 straipsnio 7 dalį laikyti 5 dalimi.

 

2 straipsnis. 16 straipsnio 1, 4, 5, 6, 9, 10 ir 12 dalių pakeitimas

1. pakeisti 16 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Bendrijos narių susirinkimo (eilinio ir neeilinio) šaukimo iniciatyvos teisę turi bendrijos valdymo organas, 1/10 bendrijos narių ir revizijos komisija (revizorius).“

2. pakeisti 16 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Jeigu bendrijos valdymo organas nepriėmė sprendimo sušaukti bendrijos narių susirinkimą per mėnesį nuo šio straipsnio 3 dalyje nurodytos paraiškos gavimo dienos, narių susirinkimas gali būti sušaukiamas daugiau kaip 1/10 bendrijos narių, revizijos komisijos (revizoriaus) sprendimu.“

3. pakeisti 16 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Eilinis bendrijos narių susirinkimas turi būti šaukiamas kiekvienais metais ne vėliau kaip per 4 mėnesius po finansinių metų pabaigos, o neeiliniai – prireikus. Kiekviename bendrijos narių susirinkime išrenkamas susirinkimo pirmininkas ir sekretorius.“

4. pakeisti 16 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

6. Bendrijos valdymo organas pagal iniciatorių paraišką per nustatytą vieno mėnesio terminą neprivalo sušaukti bendrijos narių susirinkimo, jei nėra praėję 4 mėnesiai po finansinių metų pabaigos, jei iniciatorių siūlomi klausimai nepriskirti spręsti narių susirinkimo kompetencijai, nurodytai šio įstatymo 15 straipsnyje, jei paraiška paduota nesilaikant šio straipsnio 3 dalies reikalavimų. Šiais atvejais bendrijos valdymo organas atsisakymą sušaukti narių susirinkimą turi motyvuoti ir pranešti iniciatorių nurodytam atstovui.“

5. Pakeisti 16 straipsnio 9 dalį ir ją išdėstyti taip:

9. Bendrijos narių susirinkime dalyvaujantys bendrijos nariai registruojami pasirašytinai susirinkimo dalyvių sąraše. Už bendrijos narį, atstovaujamą įgalioto asmens pagal šio straipsnio 7 ir 16 dalis, pasirašo įgaliotas asmuo. Susirinkimo dalyvių sąrašą pasirašo bendrijos narių susirinkimo pirmininkas ir sekretorius. Bendrijos nariai dėl susirinkimuose svarstomų klausimų gali iš anksto pareikšti savo nuomonę raštu bendrijos įstatų nustatyta tvarka. Susirinkimo dalyvių sąraše turi būti nurodyti nariai, iš anksto pareiškę nuomonę raštu.“

6. pakeisti 16 straipsnio 10 dalį ir ją išdėstyti taip:

10. Bendrijos narių susirinkimas gali priimti sprendimus ir yra laikomas įvykusiu, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 bendrijos narių. Jeigu kvorumo nėra, bendrijos narių susirinkimas laikomas neįvykusiu ir ne anksčiau kaip po 14 dienų gali būti sušauktas pakartotinis bendrijos narių susirinkimas, turintis teisę priimti sprendimus pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę. Sprendimai pakartotiniame susirinkime priimami paprasta ar šio straipsnio 12 dalyje nustatytais atvejais – kvalifikuota bendrijos narių balsų dauguma. Į dalyvaujančių bendrijos susirinkime narių skaičių įskaičiuojami ir tie nariai, kurie iš anksto yra pareiškę savo nuomonę raštu.“

7. pakeisti 16 straipsnio 12 dalį ir ją išdėstyti taip:

12. Bendrijos narių susirinkimo sprendimai dėl nario pašalinimo iš bendrijos, dėl bendrijos įstatų pakeitimo, dėl valdymo organo arba kolegialaus valdymo organo narių rinkimo ar atšaukimo, dėl bendrijos reorganizavimo, pertvarkymo ar likvidavimo priimami kvalifikuota balsų dauguma, kurią nustato bendrijos įstatai ir kuri negali būti mažesnė kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių narių balsų. Bendrijos narių susirinkimo sprendimai dėl lėšų skolinimosi, taip pat kai sprendimai priimami raštu nesušaukus susirinkimo, yra teisėti, jei už juos balsuoja daugiau kaip 1/2 bendrijos narių.“

 

3 straipsnis. 18 straipsnio 2 dalies papildymas ir pakeitimas

1. 18 straipsnio 2 dalį papildyti nauju 8 punktu:

8) sprendžia naujų narių priėmimo į bendriją, narių skatinimo, drausminimo klausimus;“.

2. 18 straipsnio 2 dalies 8 punktą laikyti 9 punktu.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                         VALDAS ADAMKUS