LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS 2004 M. SAUSIO 6 D. ĮSAKYMO NR. V-1 „DĖL GYVENTOJŲ APRŪPINIMO ORTOPEDIJOS TECHNIKOS PRIEMONĖMIS KOMPENSAVIMO LAIKINOSIOS TVARKOS IR ORTOPEDIJOS TECHNIKOS PRIEMONIŲ, KOMPENSUOJAMŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS, BAZINIŲ KAINŲ NUSTATYMO LAIKINOSIOS METODIKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2004 m. birželio 28 d. Nr. V-466

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo (Žin., 1996, Nr. 55-1287; 2002, Nr. 123-5512) 9 straipsnio 3 dalies 4 punktu,

pakeičiu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. sausio 6 d. įsakymą Nr. V-1 „Dėl Gyventojų aprūpinimo ortopedijos technikos priemonėmis kompensavimo laikinosios tvarkos ir Ortopedijos technikos priemonių, kompensuojamų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis, bazinių kainų nustatymo laikinosios metodikos patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 7-166) ir šio įsakymo 1.1 punktu patvirtintą „Gyventojų aprūpinimo ortopedijos technikos priemonėmis kompensavimo laikinąją tvarką“ išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                                            JUOZAS OLEKAS

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

Ministro 2004 m. birželio 28 d.

įsakymu Nr. V-466

 

GYVENTOJŲ APRŪPINIMO ORTOPEDIJOS TECHNINĖMIS PRIEMONĖMIS

KOMPENSAVIMO LAIKINOSIOS TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Ši tvarka nustato nemokamą arba iš dalies mokamą Lietuvos Respublikos gyventojų aprūpinimą ortopedijos techninėmis priemonėmis.

2. Teisę į ortopedijos techninių priemonių kompensavimą turi Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo nustatyta tvarka privalomuoju sveikatos draudimu apdrausti asmenys (toliau – gyventojai), kuriems ją skiria asmens sveikatos priežiūros įstaigų gydytojai.

3. Šioje tvarkoje vartojamos sąvokos:

3.1. ortopedijos techninės priemonės – specialios techninės priemonės įvairiems judėjimo ir atramos aparato funkcijų sutrikimams kompensuoti, sveikatos sutrikimams gydyti ir jų prevencijai;

3.2. sudėtingos ortopedijos techninės priemonės – techninės priemonės, reikalaujančios papildomų specialių inžinerinių techninių sprendimų;

3.3. kompresinės priemonės asmenims, patyrusiems nudegimų – specialios presoterapijos priemonės (spaudžiantys drabužiai) hipertrofiniams ir keloidiniams randams po nudegimo gydyti;

3.4. prevencija – priemonės, padedančios išvengti sveikatos blogėjimo ir neįgalumo;

3.5. reabilitacija – įvairiapusė medicinos ir socialinių priemonių sistema, padedanti neįgaliajam, kiek įmanoma, atgauti sutrikusias organizmo funkcijas, savarankiškumą ir integruotis į visuomenę.

 

II. GYVENTOJŲ APRŪPINIMAS ORTOPEDIJOS TECHNINĖMIS PRIEMONĖMIS

 

4. Ortopedijos technines priemones (išskyrus dantų, sąnarių ir organų protezavimą) gyventojai gali įsigyti Lietuvos Respublikos įmonėse ir įstaigose, gaminančiose šias priemones arba tiekiančiose ortopedijos technines priemones iš kitų valstybių (toliau – įmonėse).

5. Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) ortopedijos techninių priemonių įsigijimo išlaidoms kompensuoti skirtas lėšas paskirsto atskirai suaugusiesiems ir vaikams bei pagal ortopedijos techninių priemonių rūšis (galūnių protezai ir galūnių aparatai, ortopedinė avalynė, įtvarai, korsetai ir kiti gaminiai).

6. VLK sutartis dėl gyventojų aprūpinimo ortopedijos techninėmis priemonėmis sudaro su šios tvarkos 4 punkte nurodytomis ir tokias sutartis sudaryti pageidaujančiomis įmonėmis.

7. VLK sutartyse su įmonėmis dėl gyventojų aprūpinimo ortopedijos techninėmis priemonėmis atskirai nurodo lėšų, skirtų ortopedinės avalynės bei įtvarų, korsetų ir kitų gaminių įsigijimui kompensuoti, sumas. Lėšos galūnių protezų bei aparatų įsigijimo išlaidoms kompensuoti įmonėms nepaskirstomos ir sumos sutartyse nenurodomos.

8. Ortopedijos techninės priemonės gyventojams gaminamos (parenkamos) įmonėse pagal medicinines indikacijas ligų, traumų bei defektų atvejais ir išduodamos asmeniškai gyventojams arba jų įstatyminiams atstovams.

9. Gyventojas, užsisakantis ortopedijos techninę priemonę, pateikia įmonei asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojo išrašytą pažymą ir Lietuvos Respublikos piliečio pasą arba asmens tapatybės kortelę, o invalidai (neįgalieji) ir pensininkai pateikia invalido arba pensininko pažymėjimą. Šeimų, gaunančių socialinę pašalpą, nariai papildomai pateikia savivaldybės socialinės paramos skyriaus pažymą apie tai, kad jie yra socialinės pašalpos gavėjai.

10. I ir II grupės invalidai (neįgalieji), vaikai invalidai (neįgalieji) iki 18 metų, negalintys atvykti į ortopedijos įmonę dėl sveikatos būklės, taip pat asmenys, besigydantys sveikatos priežiūros įstaigų stacionaruose, ortopedijos techninėmis priemonėmis aprūpinami jų gyvenamojoje arba gydymosi vietoje.

11. Įmonės, neviršydamos joms skirtų asignavimų, aprūpina gyventojus ortopedine avalyne bei įtvarais, korsetais ir kitais gaminiais. Jeigu šiame punkte paminėtų ortopedijos priemonių poreikis viršija įmonei skirtas lėšas, įmonė registruoja gyventojus į eilę. Asmeniui nurodomas registracijos numeris ir pakartotinio kreipimosi dėl ortopedijos priemonės užsakymo laikas.

12. Užsakymus dėl gyventojų aprūpinimo galūnių protezais ir aparatais sutartyse numatyta tvarka įmonės pateikia Valstybinei ligonių kasai. VLK ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo užsakymo gavimo informuoja įmonę apie priimtą sprendimą.

13. VLK, priimdama sprendimus dėl gyventojų aprūpinimo galūnių protezais bei aparatais, negali viršyti galūnių protezų bei aparatų įsigijimo išlaidoms kompensuoti skirtų asignavimų. Jeigu šiame punkte paminėtų ortopedijos priemonių poreikis viršija VLK skirtas lėšas, VLK siūlymu įmonė registruoja gyventojus į eilę. Asmeniui nurodomas registracijos numeris ir pakartotinio kreipimosi dėl ortopedijos techninės priemonės užsakymo laikas.

14. Jei gyventojas, turintis teisę į ortopedijos techninių priemonių kompensavimą, nutaria nelaukti, kol jam eilės tvarka bus užsakyta ir pagaminta reikiama ortopedijos techninė priemonė, ir nusprendžia ją įsigyti savo lėšomis, tai įmonė informuoja jį apie Gyventojų aprūpinimo ortopedijos techninėmis priemonėmis kompensavimo tvarką ir bendra tvarka įrašo gyventoją į laukimo eilę.

Gyventojas šiuo atveju pildo prašymą (priedas Nr. 1), kad yra informuotas apie galimybę nemokamai ar iš dalies mokamai gauti reikalingą priemonę, tačiau pageidauja ją įsigyti savo lėšomis. Šis prašymas turi būti įklijuotas į užsakymo priėmimo dokumentus.

15. Siekdamas gauti kompensaciją už savo lėšomis įsigytą ortopedijos techninę priemonę, gyventojas rašo prašymą VLK (priedas Nr. 2), kuriame nurodo savo asmeninę sąskaitą banke, į kurią bus pervedama kompensacija. Su prašymu pateikiama sąskaita-faktūra, prašymo ortopedijos įmonės administracijai (priedas Nr. 1) kopija ir techninės priemonės priėmimą-perdavimą patvirtinantys dokumentai.

16. Kompensacijos skyrimo tvarka ir eiliškumas tolygus techninės priemonės užsakymo įvykdymo bendra tvarka eiliškumui pagal įrašymo į laukimo eilę datą. Šios kompensacijos mokamos iš lėšų, skirtų atitinkamos rūšies ortopedijos techninėms priemonėms kompensuoti, neviršijant gyventojui reikalingos priemonės kompensuojamos bazinės kainos dalies. Lėšos išmokamos per 30 dienų nuo techninės priemonės užsakymo įvykdymo bendra tvarka galutinio termino.

 

III. ORTOPEDIJOS TECHNINIŲ PRIEMONIŲ BAZINĖS KAINOS KOMPENSAVIMAS

 

17. Visa bazinė ortopedijos techninės priemonės, įrašytos į Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos patvirtintą ortopedijos technikos nomenklatūros sąrašą, kaina kompensuojama:

17.1. I grupės invalidams (neįgaliesiems);

17.2. vaikams iki 18 metų;

17.3. šeimų, gaunančių socialinę pašalpą, nariams;

17.4. asmenims, įsigyjantiems sudėtingą ortopedijos techninę priemonę, įrašytą į Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos patvirtintą ortopedijos technikos nomenklatūros sąrašą.

18. 80 procentų bazinės ortopedijos techninės priemonės, įrašytos į Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos patvirtintą ortopedijos technikos nomenklatūros sąrašą, kainos kompensuojama:

18.1. II ir III grupės invalidams (neįgaliesiems);

18.2. pensinio amžiaus asmenims.

19. 50 procentų bazinės ortopedijos techninės priemonės, įrašytos į Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos patvirtintą ortopedijos technikos priemonių nomenklatūros sąrašą, kainos kompensuojama kitiems asmenims, kurių gydymui, reabilitacijai ir prevencijai būtinos ortopedijos techninės priemonės.

20. Ortopedijos techninės priemonės bazinė kaina šios tvarkos 17–19 punktuose nurodytomis sąlygomis kompensuojama šiais terminais:

21.1. kojų, rankų protezų, ortopedinių aparatų, korsetų (išskyrus tekstilinius) – kas dveji metai;

21.2. įtvarų (išskyrus tekstilinius) – kas dveji metai;

21.3. modulinių protezų – kas treji metai;

21.4. dviejų protezų (rankų, kojų – nuolatinio ir papildomo), papildomo – kas treji metai;

21.5. ortopedinės avalynės, bandažų, tekstilinių korsetų ir įtvarų, krūties protezų (papildomo liemenėlio), smulkių ortopedinių priemonių – kasmet;

21.6. sudėtingos ortopedinės avalynės, esant sudėtingai pėdos patologijai, – dukart per metus;

21.7. liemenėlio, išduodamo kartu su krūties protezu, – kasmet;

21.8. dviejų bigės movų, išduodamų asmenims, dėvintiems kojų protezus, kurių techniniame aprašyme nurodytos tokios movos, – kasmet;

21.9. prietaisų (ne daugiau kaip 5 įrankių) komplekto naudotis darbe ir buityje, išduodamo kartu su darbiniu rankos protezu, – kasmet;

21.10. papildomų priemonių, išduodamų asmenims, kurie naudojasi kompresinėmis priemonėmis po nudegimų, – kasmet;

21.11. protezų ir ortopedinių aparatų vaikams iki 18 metų ir asmenims be abiejų kojų, taip pat sudėtingos ortopedinės avalynės, išduodamos asmenims, kurių paralyžiuotos abi kojos, gydomųjų ortopedinių priemonių ir kitų ortopedijos techninių priemonių, pakeistų nepasibaigus garantiniam laikui, – jas pakeitus. Šie gaminiai keičiami gydytojo sprendimu ir pagal įmonės specialistų pasirašytą aktą, suderintą su VLK, nurodžius keitimo priežastį (pirma laiko sulūžus bigės ėmikliui, bandažo spyruoklei, nepataisomai plyšus ortopedijos techninės priemonės detalėms ir pan.);

21.12. vaikams ortopedijos techninės priemonės kompensuojamos 21.1–21.11 punktuose numatytais terminais. Jei būtina (kai ortopedijos techninės priemonės neatitinka savo paskirties dėl sparčiai augančio vaiko kūno proporcijų ar pan.) šios priemonės gali būti keičiamos ir kompensuojamos gydytojo sprendimu ir pagal įmonės specialistų pasirašytą aktą, suderintą su Valstybine ligonių kasa.

22. Jeigu gyventojui reikalinga ortopedijos techninė priemonė neįtraukta į ortopedijos technikos nomenklatūros sąrašą, tačiau ji neabejotinai yra būtina jam (tai įrodo sveikatos būklės įvertinimas, surašytas gydytojų konsiliumo, ir teigiamos sveikatos bei gyvenimo kokybės prognozės), gyventojas ar jį gydantis gydytojas gali kreiptis į VLK su prašymu dėl priemonės kompensavimo.

23. VLK, išnagrinėjusi gyventojo ir jį gydančio gydytojo prašymą, gali kompensuoti visą faktinę priemonės kainą, jei ji neviršija tos gaminių grupės vidutinės bazinės kainos.

24. Jei priemonė kainuoja daugiau, skirtumą sumoka gyventojas, jei mažiau – kompensuojama faktinė priemonės kaina.

25. Ortopedijos techninė priemonė iki kito kompensavimo laikotarpio remontuojama nemokamai įmonės sąskaita.

 

IV. GAMINIŲ ATITIKTIS

 

26. Ortopedijos techninės priemonės turi atitikti Medicinos prietaisų direktyvos 93/42/EEB reikalavimus, kurios nuostatos yra išdėstytos Lietuvos medicinos normoje MN4:2001 „Medicinos prietaisų saugos techninis reglamentas“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. 101 (Žin., 2001, Nr. 15-467).

 

V. SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS

 

27. Gyventojų pareiškimai ir skundai dėl ortopedijos techninių priemonių ir paslaugų kokybės nagrinėjami ir sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka.

28. Jei skundą nagrinėja įmonė, kuri teikia paslaugą bei duoda garantiją, jo kopiją įmonė persiunčia VLK ir Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos.

______________