LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL VALANDINĖS ELEKTROS ENERGIJOS PREKYBOS PRADŽIOS

 

2009 m. rugsėjo 29 d. Nr. 1-173

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. vasario 11 d. nutarimu Nr. 86 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos nuostatų patvirtinimo“ ir siekdamas užtikrinti efektyvų elektros rinkos funkcionavimą,

n u s t a t a u valandinės elektros energijos prekybos su tiekėjais pradžią nuo 2010 m. sausio 1 d.

 

 

Energetikos ministras                                                         Arvydas Sekmokas

 

_________________