LIETUVOS RESPUBLIKOS
KELIŲ TRANSPORTO KODEKSO 38 STRAIPSNIO PAKEITIMO
ĮSTATYMAS

 

2013 m. liepos 2 d. Nr. XII-504

Vilnius

 

(Žin., 1996, Nr. 119-2772)

 

1 straipsnis. 38 straipsnio 2 dalies 8 punkto pakeitimas

Pakeisti 38 straipsnio 2 dalies 8 punktą ir jį išdėstyti taip:

8) vežėjo parašas ir antspaudas, kai pareiga turėti antspaudą nustatyta vežėjo steigimo dokumentuose arba įstatymuose.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ