LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL APLINKOS MINISTRO 2002 M. BALANDŽIO 12 D. ĮSAKYMO NR. 173 „DĖL STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO STR 1.01.05:2002 „NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2004 m. balandžio 9 d. Nr. D1-180

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. 1138 (Žin., 1998, Nr. 84-2353; 2002, Nr. 20-766), 11.5 punktu,

1. Pakeičiu statybos techninį reglamentą STR 1.01.05: 2002 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“ (toliau – Reglamentas), patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. 173 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.05:2002 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“ patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 42-1586):

1.1. išbraukiu pastabą, esančią po Reglamento 3 lentele;

1.2. Reglamento 32.1.2 papunktį išdėstau taip:

„32.1.2. Statybos taisyklių priėmimo (patvirtinimo) dokumentą (įsakymą ar kitą organizacinį dokumentą, priklausomai nuo subjekto juridinio statuso) ir šiuo dokumentu priimtas (patvirtintas) statybos taisykles;“;

1.3. Reglamento 32.2.2 papunktį išdėstau taip:

„32.2.2. Kartotinių statybos taisyklių priėmimo (patvirtinimo) dokumentą (įsakymą ar kitą organizacinį dokumentą, priklausomai nuo subjekto juridinio statuso);“;

1.4. Reglamento 32-2 punktą išdėstau taip:

„32-2. Statybos taisykles įregistruoja Aplinkos ministerijos Statybos ir būsto departamento Projektavimo normavimo skyrius. Registruojant, dokumentai, nurodyti Reglamento 32.1.2 ir 32.2.2 papunkčiuose, pažymimi specialiu spaudu, įrašant registracijos datą ir numerį. Informacija apie įregistruotas statybos taisykles ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų paskelbiama Aplinkos ministerijos tinklapyje (www.am.lt), nurodant juridinio asmens pavadinimą, adresą, statybos taisyklių pavadinimą, jų šifrą, registracijos numerį ir datą. Duomenys iš statybos taisyklių įregistravimo suvestinės kiekvieną metų ketvirtį skelbiami leidinyje „Informaciniai pranešimai.“.

2. Nustatau, kad, kol nėra parengtų ir patvirtintų kai kurių paskirčių statinių normatyvinių statybos techninių dokumentų, projektuojant ir statant šiuos statinius, vadovautis:

2.1. statinio esminius reikalavimus nustatančiais statybos techniniais reglamentais;

2.2. Lietuvoje galiojančiais standartais;

2.3. normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais;

2.4. statinio projektavimo užduotimi, kurioje statytojas (užsakovas) kartu su statinio projektuotoju nustato techninius reikalavimus, vadovaudamasis oficialiai įteisintais tarptautinių organizacijų, užsienio valstybių (nacionaliniais), užsienio valstybių organizacijų normatyviniais statybos techniniais dokumentais;

2.5. tarptautinių organizacijų, užsienio valstybių (nacionalinių), užsienio valstybių organizacijų normatyvinių statybos techninių dokumentų tiesioginio taikymo tvarka, nustatyta Reglamente.

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                          ARŪNAS KUNDROTAS