Europos Bendrijos ir Lietuvos Respublikos

 

SUSITARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DALYVAVIMO EUROPOS APLINKOS AGENTŪROJE BEI EUROPOS INFORMACIJOS IR STEBĖJIMO TINKLE

 

EUROPOS BENDRIJA ir

LIETUVOS RESPUBLIKA, toliau „Lietuva“,

ATSIŽVELGDAMOS į Lietuvos paraišką dalyvauti Europos aplinkos agentūroje dar iki stojimo į ES,

PRISIMINDAMOS, kad po Liuksemburgo Europos viršūnių tarybos (1997) dalyvavimas Bendrijos programose ir agentūrose tapo būdu, kuriuo paspartinama Rytų ir Vidurio Europos šalių pasirengimo stojimui strategija,

ATSIŽVELGDAMOS į Tarybos Reglamentą 1210/901, su pakeitimais, padarytais Tarybos Reglamentu 933/19992, dėl Europos aplinkos agentūros įsteigimo ir Europos informacijos ir stebėjimo tinklo sukūrimo,

PRIPAŽINDAMOS, kad Lietuvos svarbiausias tikslas yra narystė Europos Sąjungoje ir kad jos dalyvavimas Europos aplinkos agentūroje padės jai įgyvendinti šį tikslą,

susitarė:

 

1 straipsnis

 

Lietuvos Respublika visapusiškai dalyvauja Europos aplinkos agentūroje, toliau – Agentūra, ir Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinkle, kaip numatyta Tarybos reglamente (EEC) Nr. 1210/90, su pakeitimais, padarytais Tarybos Reglamentu 933/99.

 

2 straipsnis

 

Lietuva prisideda prie 1 straipsnyje (Agentūra ir EIONET) nurodytos veiklos finansavimo, kaip nurodyta žemiau:

- Įnašas laipsniškai didės trejų metų laikotarpiu, per kurį Lietuva pamažu įsitrauks į veiklą. Reikalaujami tokie finansiniai įnašai:

- 1 metais

€ 103 000

- 2 metais

€ 130 000

- 3 metais

€ 157 000

Nuo ketvirtųjų šio Susitarimo galiojimo metų Lietuva turi savo lėšomis padengti visą finansinį įnašą, t. y.  € 157 000.

- Pirmuosius trejus metus Lietuva gali mokėti įnašą Agentūrai iš dalies pasinaudodama Bendrijos pagalba: PHARE indėlis pirmaisiais metais gali sudaryti ne daugiau kaip 75 proc., antraisiais – 60 procentų ir trečiaisiais metais – 50 procentų nacionalinio įnašo.

Nuo ketvirtųjų metų visą finansinį įnašą Lietuva padengia savo lėšomis.

Tolesnės Lietuvos finansinio įnašo mokėjimo sąlygos išdėstytos šio Susitarimo I priede, kuris yra šio Susitarimo sudėtinė dalis.

 

3 straipsnis

 

Lietuvos visapusiškai dalyvauja Agentūros valdyboje be teisės balsuoti ir yra susijusi su Agentūros mokslo komiteto darbu.

 

4 straipsnis

 

Lietuva per tris mėnesius po šio Susitarimo įsigaliojimo informuoja Agentūrą apie pagrindines šalies informacinių tinklų sudedamąsias dalis, kaip numatyta Tarybos reglamente (EEC) Nr. 1210/90, su pakeitimais, padarytais Reglamentu 933/99.

 

5 straipsnis

 

Pagal 4 straipsnio nuostatas Lietuva iš jos šalyje įsikūrusių organizacijų pirmiausia sudaro „nacionalinį centrą“, kuris koordinuotų ir /ar nacionaliniu lygiu teiktų informaciją Agentūrai bei institucijoms ar objektams, sudarantiems EIONET dalį, įskaitant 6 straipsnyje nurodytus svarbiausius centrus.

 

6 straipsnis

 

Lietuva taip pat gali per 4 straipsnyje nurodytą laikotarpį paskirti institucijas ar kitas jos teritorijoje įsisteigusiais organizacijas, kurioms galėtų būti patikėta bendradarbiauti su Agentūra tam tikrais ypatingos svarbos klausimais. Tokia institucija turėtų teisę su Agentūra sudaryti susitarimą, įgalinantį ją būti pagrindiniu tinklo centru sprendžiant tam tikras konkrečias užduotis. Šie centrai bendradarbiauja su kitomis institucijomis, sudarančiomis tinklą.

 

7 straipsnis

 

Agentūros valdyba per tris mėnesius nuo 4, 5 ir 6 straipsniuose nurodytos informacijos gavimo peržiūri pagrindines tinklo sudedamąsias dalis, kad įvertintų Lietuvos dalyvavimą.

 

8 straipsnis

 

Lietuva duomenis turėtų teikti pagal įsipareigojimus ir įprastą Agentūros darbo praktiką.

 

9 straipsnis

 

Agentūra gali susitarti su Lietuvos paskirtomis tam tikromis institucijomis ar objektais, sudarančiais dalį tinklo, kaip nurodyta 4, 5 ir 6 straipsniuose, dėl būtinų susitarimų, ypač sutarčių, kad būtų sėkmingai vykdomos joms patikėtos užduotys.

 

10 straipsnis

 

Agentūrai pateikti ar jos teikiami aplinkosaugos duomenys gali būti skelbiami ir turi būti prieinami visuomenei, jei konfidencialiai informacijai Lietuvoje suteikiamas toks pat apsaugos laipsnis kaip ir Bendrijoje.

 

11 straipsnis

 

Lietuvoje Agentūra turi juridinio asmens statusą bei tokį veiksnumą ir teisnumą, kokį šalies įstatymai numato kitiems juridiniams asmenims.

 

12 straipsnis

 

Lietuva Agentūrai taiko Europos Bendrijų Privilegijų ir imunitetų protokolą, kuris pateikiamas kaip šio Susitarimo 2 priedas ir yra jo neatskiriama dalis.

 

13 straipsnis

 

Nukrypdamas nuo Tarybos reglamento Nr. 259/68 dėl pareigūnų personalo taisyklių ir kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygų3, 12 straipsnio 2 dalies a punkto, Agentūros direktorius gali įdarbinti visateisius Lietuvos Respublikos piliečius, su jais sudarydamas sutartį.

 

14 straipsnis

 

Šalys turi imtis bet kokių bendrų ar konkrečių priemonių, reikalingų jų įsipareigojimų, numatytų šiame Susitarime, vykdymui. Jos turi rūpintis, kad būtų įgyvendinti šiame Susitarime numatyti tikslai.

 

15 straipsnis

 

Šis Susitarimas sudarytas neribotam laikotarpiui, kol Lietuva taps Europos Sąjungos nare. Bet kuri Šalis gali denonsuoti šį Susitarimą apie tai informuodama kitą Šalį. Šis Susitarimas nustoja galioti praėjus 6 mėnesiams po tokio pranešimo gavimo.

 

16 straipsnis

 

Šis Susitarimas taikomas teritorijoms, kuriose taikomos Europos ekonominės bendrijos, Europos atominės energijos bendrijos ir Europos anglių ir plieno bendrijos steigimo sutartys bei jose numatytomis sąlygomis ir Lietuvos teritorijai.

 

17 straipsnis

 

Šis Susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais danų, olandų, anglų, suomių, prancūzų, vokiečių, italų, ispanų, švedų, graikų, portugalų ir lietuvių kalbomis, visi tekstai turi vienodą teisinę galią.

 

18 straipsnis

 

Šį Susitarimą Šalys patvirtina pagal savo procedūras. Šis Susitarimas įsigalioja pirmą kito mėnesio dieną po to, kai paskutinioji Šalis praneša pirmajai Šaliai, kad ji atliko visas procedūras.

 

Tai patvirtindami toliau nurodyti asmenys pasirašė šį Susitarimą.

______________


I PRIEDAS

 

Lietuvos finansinis įnašas į Europos aplinkos agentūrą

 

1. Lietuva už dalyvavimą Europos aplinkos agentūroje mokės tokį įnašą:

- 1 dalyvavimo metais

€ 103 000

- 2 dalyvavimo metais

€ 130 000

- 3 dalyvavimo metais

€ 157 000

Nuo ketvirtųjų dalyvavimo metų Lietuva turi padengti visas finansinio įnašo išlaidas, t. y. € 157 000.

2. Pirmuosius trejus metus Lietuva gali mokėti įnašą Agentūrai iš dalies pasinaudodama Bendrijos pagalba: PHARE indėlis pirmaisiais metais gali sudaryti ne daugiau kaip 75 proc., antraisiais – 60 procentų ir trečiaisiais metais – 50 procentų nacionalinio įnašo. Pagal PHARE atskirą programavimo procedūrą reikalaujamos PHARE lėšos bus pervestos Lietuvai pagal atskirą Finansavimo memorandumą.

Likusią įnašo dalį sumoka Lietuva. Nuo ketvirtųjų metų visas dalyvavimo Agentūroje išlaidas Lietuva padengs pati.

3. Lietuvos įnašas bus tvarkomas pagal finansinį reglamentą, taikomą bendram Europos Sąjungos biudžetui.

Lietuvos atstovų ir ekspertų kelionės ir pragyvenimo išlaidas, susijusias su jų dalyvavimu Europos aplinkos agentūros veikloje ar susitikimuose, skirtuose Agentūros darbo programos įgyvendinimui, padengs Europos aplinkos agentūra tuo pačiu pagrindu ir tokia tvarka, kuri šiuo metu taikoma Europos Sąjungos valstybėms narėms.

4. Įsigaliojus šiam Susitarimui ir kiekvienų metų pradžioje Komisija atsiųs Lietuvai reikalavimą mokėti, atitinkantį jos įnašą į Europos aplinkos agentūrą, numatytą šiuo Susitarimu. Pirmaisiais kalendoriniais dalyvavimo metais Lietuva mokės įnašą, proporcingai apskaičiuotą nuo dalyvavimo pradžios iki metų galo.

5. Šis įnašas išreiškiamas eurais ir mokamas į Europos Komisijos banko eurų sąskaitą.

6. Lietuva mokės savo įnašą pagal pateiktą reikalavimą:

iki gegužės 1 d. už dalį, mokamą iš valstybės biudžeto, jeigu reikalavimą mokėti Komisija atsiunčia iki balandžio 1 dienos, arba ne vėliau kaip per 30 dienų, jei reikalavimas mokėti atsiunčiamas vėliau;

iki gegužės 1 d. už dalį, finansuojamą iš PHARE, jei iki to laiko Lietuvai pervedamos atitinkamos sumos, arba ne vėliau kaip per 30 dienų po šių lėšų pervedimo Lietuvai.

7. Už laiku nesumokėtą įnašą Lietuva moka delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną. Palūkanų norma atitinka Europos centrinio banko taikomą normą banko operacijoms eurais nustatytą dieną, padidintą 1,5 procento punkto.

______________


II PRIEDAS

Protokolas dėl Europos Bendrijų privilegijų ir imunitetų

 

Aukštosios Susitariančiosios Šalys,

atsižvelgdamos į tai, kad pagal Europos Bendrijų bendros Tarybos ir bendros Komisijos steigimo sutarties 28 straipsnį toms Bendrijoms ir Europos investicijų bankui valstybių narių teritorijoje suteikiamos jų užduotims vykdyti būtinos privilegijos ir imunitetai,

susitarė dėl toliau išdėstytų nuostatų, kurios pridedamos prie šios Sutarties.

 

1 skyrius

Europos Bendrijų nuosavybė, lėšos, turtas ir veikla

 

1 straipsnis

 

Bendrijų patalpos ir pastatai yra neliečiami. Juose negali būti atliekama krata, jie negali būti rekvizuojami, konfiskuojami ar eksproprijuojami. Be Teisingumo Teismo leidimo Bendrijų nuosavybei ir turtui negali būti taikomos jokios administracinės ar teisminės suvaržymo priemonės.

 

2 straipsnis

 

Bendrijų archyvai yra neliečiami.

 

3 straipsnis

 

Bendrijos, jų turtas, pajamos ir kita nuosavybė atleidžiami nuo visų tiesioginių mokesčių.

Jei tik įmanoma, valstybių narių vyriausybės imasi reikiamų priemonių, kad atleistų Bendrijas nuo netiesioginių mokesčių ar pardavimo mokesčių, įtrauktų į kilnojamojo ar nekilnojamojo turto kainą, kai Bendrijos oficialiems tikslams atlieka didelės vertės pirkimus, į kurių kainą įeina tokio pobūdžio mokesčiai, arba grąžintų tokių mokesčių sumą. Tačiau šios nuostatos netaikomos, jei dėl jų poveikio Bendrijose pažeidžiama konkurencija.

Nuo mokesčių ir rinkliavų, kurie tėra mokestis už komunalines paslaugas, nėra atleidžiama.

 

4 straipsnis

 

Bendrijos atleidžiamos nuo visų muito mokesčių, draudimų ir apribojimų, susijusių su jų oficialiam naudojimui skirtų daiktų įvežimu ir išvežimu. Taip įvežti daiktai šalies, į kurią jie buvo įvežti, teritorijoje negali būti perleidžiami nei už užmokestį, nei be jo, išskyrus tos šalies vyriausybės patvirtintomis sąlygomis.

Bendrijos taip pat atleidžiamos nuo visų muito mokesčių, draudimų ir apribojimų, taikomų įvežamiems ir išvežamiems jų leidiniams.

 

5 straipsnis

 

Europos anglių ir plieno bendrija gali disponuoti bet kokia valiuta ir tvarkyti sąskaitas bet kokia valiuta.

 

2 skyrius

Ryšiai ir kelionės leidimai

 

6 straipsnis

 

Kiekvienos valstybės narės teritorijoje Bendrijų institucijos oficialiems ryšiams ir perduodamos visus savo dokumentus naudojasi režimu, kurį ta valstybė yra nustačiusi diplomatinėms atstovybėms.

Bendrijų institucijų oficiali korespondencija ir kiti oficialūs ryšiai necenzūruojami.

 

7 straipsnis

 

1. Bendrijų institucijų pirmininkai tų institucijų nariams ir tarnautojams gali išduoti kelionės leidimus, kurių formą nustato Taryba ir kuriuos valstybių narių valdžios institucijos pripažįsta kaip galiojančius kelionės dokumentus. Minėti kelionės leidimai išduodami pareigūnams ir kitiems tarnautojams pagal Bendrijų pareigūnų darbo tvarkos taisyklių ir kitų tarnautojų darbo sąlygų nuostatas.

Komisija gali sudaryti susitarimus, kad tokie kelionės leidimai būtų pripažįstami kaip galiojantys kelionės dokumentai trečiųjų šalių teritorijoje.

2. Tačiau Protokolo dėl Europos anglių ir plieno bendrijos privilegijų ir imunitetų 6 straipsnio nuostatos lieka galioti tiems institucijų nariams ir tarnautojams, kurie šios Sutarties įsigaliojimo dieną turi tame straipsnyje nurodytus kelionės leidimus, kol bus pradėtos taikyti šio straipsnio 1 dalies nuostatos.

 

3 skyrius

Europos Parlamento nariai

 

8 straipsnis

 

Europos Parlamento nariams, vykstantiems į Europos Parlamento posėdžio vietą arba iš jos, netaikomi jokie administraciniai ar kiti judėjimo laisvės apribojimai.

Europos Parlamento nariams muitinės procedūrų ir valiutos keitimo kontrolės atžvilgiu:

a. jų vyriausybės suteikia tokias pat lengvatas, kokios suteikiamos į užsienį laikino oficialaus vizito vykstantiems aukšto rango pareigūnams;

b. kitų valstybių narių vyriausybės suteikia tokias pat lengvatas, kokios suteikiamos laikino oficialaus vizito atvykusiems užsienio vyriausybių atstovams.

 

9 straipsnis

 

Prieš Europos Parlamento narius negali būti pradėtas tyrimas ar teismo procesas ir jie negali būti sulaikomi dėl vykdant savo pareigas pareikštos nuomonės ar balsavimo vienu ar kitu klausimu.

 

10 straipsnis

 

Europos Parlamento sesijų metu jo nariai:

a. savo valstybės teritorijoje naudojasi imunitetais, suteikiamais jų valstybės parlamento nariams;

b. bet kurios kitos valstybės narės teritorijoje naudojasi imunitetu nuo bet kokio sulaikymo ir nuo teismo proceso.

Imunitetas Europos Parlamento nariams taip pat galioja jiems vykstant į Europos Parlamento posėdžio vietą arba iš jos.

Imuniteto negali reikalauti Europos Parlamento narys, sulaikytas darantis nusikaltimą. Imunitetas netrukdo Europos Parlamentui pasinaudoti savo teise panaikinti bet kurio iš savo narių imunitetą.

 

4 skyrius

Europos Bendrijų institucijų darbe dalyvaujantys valstybių narių atstovai

 

11 straipsnis

 

Europos Bendrijų institucijų darbe dalyvaujantys valstybių narių atstovai, jų patarėjai ir techniniai ekspertai, eidami savo pareigas ir vykdami į posėdžio vietą arba iš jos, naudojasi įprastinėmis privilegijomis, imunitetais ir lengvatomis.

Šis straipsnis taip pat taikomas Bendrijų patariamųjų organų nariams.

 

5 skyrius

Europos Bendrijų pareigūnai ir kiti tarnautojai

 

12 straipsnis

 

Kiekvienos valstybės narės teritorijoje, nesvarbu, kokia jų pilietybė, Bendrijų pareigūnams ir kitiems tarnautojams:

a. suteikiamas imunitetas nuo teismo proceso už einant oficialias pareigas padarytus veiksmus, įskaitant pasakytus ar parašytus žodžius, tačiau laikantis Sutarčių nuostatų, susijusių, viena, su taisyklėmis dėl pareigūnų ir kitų tarnautojų atsakomybės Bendrijoms, ir antra, su Teismo jurisdikcija sprendžiant ginčus tarp Bendrijų ir jų pareigūnų bei kitų tarnautojų. Toks imunitetas galioja ir minėtiems asmenims baigus eiti savo pareigas;

b. taip pat jų sutuoktiniams ir išlaikomiems šeimos nariams, netaikomi imigracijos apribojimai ir užsieniečių registracijos formalumai;

c. valiutai ir valiutos keitimo taisyklėms taikomos tokios pat lengvatos, kokios paprastai suteikiamos tarptautinių organizacijų pareigūnams;

d. suteikiama teisė pradedant eiti pareigas tam tikroje šalyje be muito mokesčio įsivežti į ją savo baldus ir asmeninius daiktus ir teisė baigus eiti pareigas toje šalyje išsivežti savo baldus ir asmeninius daiktus, abiem atvejais laikantis tos šalies, kurioje naudojamasi tokia teise, vyriausybės manymu, būtinų sąlygų;

e. suteikiama teisė be muito mokesčio įsivežti automobilį asmeniniam naudojimui, įsigytą atitinkamos šalies vidaus rinkoje galiojančiomis sąlygomis arba paskutinėje šalyje, kurioje jie gyveno, arba šalyje, kurios pilietybę jie turi, taip pat išsivežti jį be muito mokesčio, abiem atvejais laikantis, atitinkamos šalies vyriausybės manymu, būtinų sąlygų.

 

13 straipsnis

 

Pagal sąlygas ir tvarką, kurią remdamasi Komisijos pasiūlymu nustato Taryba, Bendrijų pareigūnai ir kiti tarnautojai moka Bendrijoms mokesčius už atlyginimus, algas ir kitas tarnybines pajamas, kurias jiems moka Bendrijos.

Bendrijų pareigūnai ir kiti tarnautojai atleidžiami nuo nacionalinių mokesčių už Bendrijų mokamus atlyginimus, algas ir kitas tarnybines pajamas.

 

14 straipsnis

 

Taikant pajamų, turto ir palikimo mokesčius, taip pat sutartis dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo, sudarytas tarp Bendrijų valstybių narių, Bendrijų pareigūnai ir kiti tarnautojai, kurie tik dėl Bendrijose einamų pareigų apsigyvena kitoje valstybėje narėje nei ta šalis, kurioje buvo jų gyvenamoji vieta mokesčių tikslais jiems pradedant eiti pareigas Bendrijose, ir tikrosios jų gyvenamosios vietos šalyje, ir šalyje, kurioje jie moka mokesčius, laikomi išlaikiusiais gyvenamąją vietą pastarojoje šalyje, jei tik ji yra Bendrijų narė. Ši nuostata taip pat taikoma sutuoktiniui, jei šis nesiverčia savarankiška mokama veikla, ir vaikams, kurie yra šiame straipsnyje nurodytų asmenų išlaikomi arba globojami.

Pirmiau išdėstytoje šio straipsnio pastraipoje nurodytiems asmenims priklausantis kilnojamasis turtas, esantis šalies, kurioje jie gyvena, teritorijoje, toje šalyje atleidžiamas nuo palikimo mokesčio. Nustatant tokį mokestį minėtasis turtas, atsižvelgiant į trečiųjų šalių teises ir galimą tarptautinių sutarčių dėl dvigubo apmokestinimo nuostatų taikymą, laikomas esančiu toje šalyje, kurioje yra gyvenamoji vieta mokesčių tikslais.

Taikant šio straipsnio nuostatas į gyvenamąsias vietas, kuriose gyvenama dėl tarnybos kitose tarptautinėse organizacijose, neatsižvelgiama.

 

15 straipsnis

 

Remdamasi Komisijos pasiūlymu Taryba visais balsais nustato socialinės apsaugos išmokų sistemą Bendrijų pareigūnams ir kitiems tarnautojams.

 

16 straipsnis

 

Remdamasi Komisijos pasiūlymu ir pasikonsultavusi su kitomis suinteresuotomis institucijomis, Taryba nustato Bendrijų pareigūnų ir kitų tarnautojų kategorijas, kurioms taikomos visos 12 straipsnio, 13 straipsnio antros pastraipos ir 14 straipsnio nuostatos arba jų dalis.

Tokioms kategorijoms priklausančių pareigūnų ir kitų tarnautojų pavardės, laipsniai ir adresai periodiškai pranešami valstybių narių vyriausybėms.

 

6 skyrius

Europos Bendrijose akredituotų trečiųjų šalių atstovybių

privilegijos ir imunitetai

 

17 straipsnis

 

Valstybė narė, kurios teritorijoje yra įsikūrusi Bendrijų būstinė, Bendrijose akredituotų trečiųjų šalių atstovybėms suteikia įprastines diplomatines privilegijas ir imunitetus.

 

7 skyrius

Bendrosios nuostatos

 

18 straipsnis

 

Bendrijų pareigūnams ir kitiems tarnautojams privilegijos, imunitetai ir lengvatos suteikiami tik Bendrijų interesų labui.

Kiekvienos Bendrijų institucijos reikalaujama panaikinti pareigūnui ar kitam tarnautojui suteiktą imunitetą, jei ta institucija mano, kad tai neprieštarauja Bendrijų interesams.

 

19 straipsnis

 

Taikydamos šį protokolą Bendrijų institucijos bendradarbiauja su atitinkamų valstybių narių atsakingomis institucijomis.

 

20 straipsnis

 

12-15 straipsniai ir 18 straipsnis taikomi Komisijos nariams.

 

21 straipsnis

 

12-15 straipsniai ir 18 straipsnis galioja Teisingumo Teismo teisėjams, generaliniams advokatams, Teismo sekretoriui ir bylų pranešėjų padėjėjams, nepažeidžiant Protokolų dėl Teisingumo Teismo statuto 3 straipsnio nuostatų dėl teisėjų ir generalinių advokatų imuniteto nuo teismo proceso.

 

22 straipsnis

 

Šis Protokolas taip pat galioja Europos investicijų bankui, jo padalinių nariams, jo personalui ir jo veikloje dalyvaujantiems valstybių narių atstovams, nepažeidžiant Protokolo dėl Banko statuto nuostatų.

Be to, Europos investicijų bankas kapitalo didinimo atveju atleidžiamas nuo bet kokio pobūdžio mokesčių bei kitų rinkliavų ir nuo visų formalumų, kurie gali būti tam taikomi toje valstybėje, kurioje įsikūrusi Banko būstinė. Banko veiklos nutraukimui ar likvidavimui taip pat netaikomi jokie mokesčiai. Galiausiai, Banko ir jo padalinių veiklai, vykdytai laikantis jo Statuto, netaikomas apyvartos mokestis.

 

Tai patvirtindami toliau nurodyti įgaliotieji atstovai pasirašė šį Protokolą.

 

Priimta Briuselyje tūkstantis devyni šimtai šešiasdešimt penktųjų metų balandžio aštuntą dieną.

 

Paul Henri SPAAK

Kurt SCHMÜCKER

Maurice COUVE DE MOURVILLE

Amintore FANFANI

Pierre WERNER

J. M. A. H. LUNS

______________1 OJ L 120, 1990/05/11, 0001-0006 p.

2  OJ L 117, 1999/05/05, 0001-0004 p.

3 OJ L 56, 1968 03 04