VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

 

N U T A R I M A S

DĖL KOMISIJOS REKOMENDUOJAMŲ ŠILUMOS PASKIRSTYMO VARTOTOJAMS METODŲ PATVIRTINIMO

 

2004 m. lapkričio 11 d. Nr. O3-122

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2003, Nr. 51-2254) 12 straipsnio 2 dalimi, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija nutaria patvirtinti Komisijos rekomenduojamus šilumos paskirstymo vartotojams metodus: balansinį šilumos paskirstymo metodą Nr. 1 ir metrologinį šilumos paskirstymo metodą Nr. 2 (pridedama).

 

 

KOMISIJOS PIRMININKAS                                                           VIDMANTAS JANKAUSKAS

 


PATVIRTINTA

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės

komisijos2004 m. lapkričio 11 d.

nutarimu Nr. O3-122

 

BALANSINIS ŠILUMOS PASKIRSTYMO METODAS Nr. 1

 

1. Šis paskirstymo metodas gali būti taikomas, kai šiluma šildymui ir karštam vandeniui pastato įvade matuojama atskirai bei įrengta šildymo ir karšto vandens sistema:

1.1. tiekiant šilumą šildymui bei karštą vandenį iš grupinio šilumokaičio;

1.2. tiekiant šilumą šildymui bei karštą vandenį iš šilumos šaltinio;

1.3. tiekiant karštą vandenį atvira sistema (Visagino mieste).

2. Visas pastate suvartotas šilumos kiekis (QP) nustatomas įvadiniu dviejų kontūrų arba atskirais šilumos apskaitos prietaisais, kurių vienas matuoja šilumos kiekį patalpų šildymui (Q1P), kitas – šalto geriamojo vandens pašildymui ir cirkuliacijai (Q2P).

 

QP = Q1P + Q2P kWh.

 

3. Visų vartotojų suvartota šiluma pastate nustatoma:

3.1. šildymui (Q) – matavimo būdu, pagal įvadiniu šilumos skaitikliu išmatuotą šilumos kiekį (Q1P):

 

Q1P = Q kWh;

 

3.2. karštam vandeniui (QPKv + QPR) – matavimo būdu, pagal įvadiniu šilumos skaitikliu išmatuotą šilumos kiekį (Q2P):

 

Q2P = QPKv + QPR kWh;

 

3.2.1. šalto geriamojo vandens pašildymui (QPKv) – skaičiavimo būdu, sumuojant šilumos kiekius, apskaičiuotus pagal karšto vandens skaitiklių butuose rodmenis deklaruotą (QBKv metr) ir normatyvinį (QBKv norm) karšto vandens suvartojimą;

 

QPKv = SUMA QBKv metr + SUMA QBKv norm kWh;

 

3.2.2. cirkuliacijai (QPR) – skaičiavimo būdu, iš įvadiniu šilumos skaitikliu išmatuoto šilumos kiekio (Q2P) atėmus šilumos kiekį šalto geriamojo vandens pašildymui (QPKv):

 

QPR = Q2P – QPKv kWh.

 

4. Butui (patalpai, vartotojui) priskirtini šilumos kiekiai nustatomi:

4.1. patalpų šildymui (Q) – visą pastate suvartotą šilumos kiekį šildymui (Q) dauginant iš priskyrimo koeficiento (K):

 

Q = Q x K kWh,

 

čia: K – buitiniam šilumos vartotojui tenkančios pastate suvartotos šilumos per atsiskaitymo laikotarpį priskyrimo koeficientas, nustatomas:

4.1.1. pagal naudingąjį patalpų plotą (A), kai visų patalpų aukštis vienodas:

 

K = A / SUMA A;

 

4.1.2. pagal patalpų tūrį (V), kai patalpų aukštis nevienodas:

 

K = V / SUMA V;

 

4.1.3. patikrinama, ar šilumos sąnaudos šildymui (q) neviršija maksimalių šilumos suvartojimo normų (qŠmax) [4.18.] pagal formulę

 

q = Q/ AB qŠMax kWh/m2.

 

Paaiškinimas. Daugiabučiuose namuose, kurių šildymo ir (ar) karšto vandens sistemos neatitinka privalomųjų reikalavimų, šilumos tiekėjas neturi teisės reikalauti, kad tokių namų butų ir kitų patalpų savininkai mokėtų už suvartotos šilumos kiekį, viršijantį maksimalias šilumos suvartojimo normas.

Gyventojų prašymu Valstybinė energetikos inspekcija prie Ūkio ministerijos nustato, ar namų šildymo ir karšto vandens sistema atitinka privalomuosius reikalavimus.

Savivaldybė turi teisę įpareigoti daugiabučio namo, kuriame buvo viršyta maksimali šilumos suvartojimo norma, butų ir kitų patalpų savininkus Vyriausybės nustatyta tvarka rekonstruoti namo šildymo ir (ar) karšto vandens sistemą pagal privalomuosius reikalavimus. Įpareigojimo butų ir kitų patalpų savininkams terminas negali būti trumpesnis, negu 18 mėnesių.

Butų ir kitų patalpų savininkams per nustatytą laiką neįvykdžius nustatyto savivaldybės įpareigojimo, savivaldybė įgyja teisę nebetaikyti šiam daugiabučiam namui maksimalių šilumos suvartojimo normų.

4.2. šalto vandens pašildymui (QBKv) – skaičiavimo būdu, šilumos sąnaudų normatyvą šalto geriamojo vandens kubinio metro pašildymui (qKV) dauginant iš pagal karšto vandens skaitiklių butuose rodmenis deklaruoto (QBKv metr) ar normatyvinio (QBKv norm) karšto vandens kiekio:

4.2.1. kai skaitikliai butuose įrengti:

 

QBKv metr = qkv x gBKv metr kWh;

 

4.2.2. kai skaitikliai butuose neįrengti arba jų rodmenys netaikomi:

 

QBkv norm = qkv x gBKv norm kWh,

 

čia qKv – šilumos sąnaudų normatyvas šalto geriamojo vandens kubinio metro pašildymui kWh/m3 nustatomas iš [4.19.];

gBKv metr – karšto vandens suvartojimas bute pagal gyventojų deklaruotus karšto vandens skaitiklių butuose rodmenis, m3;

gBKv norm – karšto vandens suvartojimas bute pagal [4.13] arba kitais teisės aktais nustatytą karšto vandens suvartojimo normą, m3;

4.3. cirkuliacijai (QBR) – pagal šio Paskirstymo metodo 3.2.2 punktą apskaičiuotą šilumos kiekį cirkuliacijai pastate (QPR) dalijant iš butų skaičiaus (n), kuriuose įrengta vienoda karšto vandens tiekimo sistema:

 

QBR = QPR / n kWh/butui per mėn.

 

Pastaba. Kai butuose įrengta nevienoda karšto vandens tiekimo sistema, taikomas svertinis skaičiavimo būdas.

 

METROLOGINIS ŠILUMOS PASKIRSTYMO METODAS Nr. 2

 

1. Šis paskirstymo metodas gali būti taikomas, kai kiekviename bute įrengtas kompaktinis šilumos punktas, skirtas šildymui ir karštam vandeniui ruošti su šilumos apskaitos prietaisu.

2. Visas pastate suvartotas šilumos kiekis (QP) nustatomas įvadiniu šilumos apskaitos prietaisu, kurį sudaro butuose suvartotų šilumos kiekių (visoms reikmėms), nustatytų pagal šilumos apskaitos prietaisų rodmenis, suma (SUMA QB) bei šilumos kiekio pastato bendrojo naudojimo patalpoms šildyti (QPŠ bn) suma:

 

QP = SUMA QB + QPŠ bn kWh,

 

čia: SUMA QB – butuose suvartotų šilumos kiekių (visoms reikmėms) suma;

QPŠ bn – šilumos kiekis pastato bendrojo naudojimo patalpoms šildyti.

3. Visų vartotojų suvartota šiluma pastato bendrojo naudojimo patalpoms šildyti nustatoma iš įvadinio skaitiklio išmatuoto šilumos kiekio atimant butuose suvartotų šilumos (visoms reikmėms) kiekių sumą (SUMA QB):

 

QPŠ bn = QP – SUMA QB kWh.

 

4. Butui (patalpai, vartotojui) priskirtini šilumos kiekiai nustatomi:

4.1. visoms reikmėms:

 

QB – nustatomas šilumos apskaitos prietaisu kWh;

 

4.2. bendrojo naudojimo patalpų šildymui (QBŠ bn) – visą pastate suvartotą šilumos kiekį bendrojo naudojimo patalpų šildymui (QPŠ bn) dauginant iš priskyrimo koeficiento (K):

 

QBŠ bn = QPŠ bn x K kWh,

 

čia K– buitiniam šilumos vartotojui tenkančios pastate suvartotos šilumos per atsiskaitymo laikotarpį priskyrimo koeficientas, nustatomas:

4.2.1. pagal naudingą buto ar kitų patalpų plotą A, kai patalpų aukštis vienodas

 

K = A/ SUMA A;

 

4.2.2. pagal buto ar kitų patalpų tūrį, kai patalpų aukštis skirtingas

 

K = V/ SUMA V.

 

 

______________