LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBOS

PRIE APLINKOS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS 2003 M. VASARIO 3 D. ĮSAKYMO Nr. 1-06 „DĖL PAVOJINGŲ MEDŽIAGŲ IŠLEIDIMO Į POŽEMINĮ VANDENĮ INVENTORIZAVIMO IR INFORMACIJOS RINKIMO TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2011 m. rugpjūčio 24 d. Nr. 1-155

Vilnius

 

 

Įgyvendindamas 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/31/EB dėl anglies dioksido geologinio saugojimo, iš dalies keičiančios Tarybos direktyvą 85/337/EEB, direktyvas 2000/60/EB, 2001/80/EB, 2004/35/EB, 2006/12/EB, 2008/1/EB ir Reglamentą (EB) Nr. 1013/2006 (OL 2009 L 140, p. 114), 32 straipsnį,

Pakeičiu Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2003 m. vasario 23 d. įsakymą Nr. 1-06 „Dėl Pavojingų medžiagų išleidimo į požeminį vandenį inventorizavimo ir informacijos rinkimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 17-770):

1. išdėstau preambulę taip:

„Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymo (Žin., 1995, Nr. 63-1582; 2001, Nr. 35-1164 ) 4 straipsnio 2 dalimi ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. 135 „Dėl pavojingų medžiagų išleidimo į požeminį vandenį inventorizavimo ir informacijos rinkimo vykdymo tvarkos“ (Žin., 2002, Nr. 38-1406) 2.1 punktu ir įgyvendindamas 1979 m. gruodžio 17 d. Tarybos direktyvą 80/68/EEB dėl požeminio vandens apsaugos nuo tam tikrų pavojingų medžiagų keliamos taršos (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 1 tomas, p. 134), 2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/60/EB, nustatančią Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje pagrindus (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 5 tomas, p. 275), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/31/EB (OL 2009 L 140, p. 114), 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/118/EB dėl požeminio vandens apsaugos nuo taršos ir jo būklės blogėjimo (OL 2006 L 372, p 19).“;

2. nurodytu įsakymu patvirtintoje Pavojingų medžiagų išleidimo į požeminį vandenį inventorizavimo ir informacijos rinkimo tvarkoje:

2.1. papildau 5.4 punktu ir jį išdėstau taip:

5.4. asmenims, kurių veikla susijusi su anglies dioksido geologiniam saugojimui skirtų anglies dioksido srautų suleidimu į geologines formacijas.“;

2.2. papildau 111 punktu ir jį išdėstau taip:

111. Asmenys gali gauti leidimą į geologines formacijas suleisti anglies dioksido geologiniam saugojimui skirtus anglies dioksido srautus pateikę Lietuvos geologijos tarnybai informaciją, nurodytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintame Anglies dioksido geologinių saugyklų kompleksų žvalgybos, anglies dioksido geologinių saugyklų naudojimo ir uždarymo tvarkos apraše.“

 

 

 

Direktoriaus pavaduotojas,

pavaduojantis direktorių                                                        Jonas Satkūnas