LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ PAPILDYMO

 

2001 m. gegužės 23 d. Nr. 284

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo (Žin.,1992, Nr. 5-75; 1996, Nr. 57-1325; 1997, Nr. 65-1540) 23 straipsniu, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 61-1726) 26 straipsniu ir siekdamas sumažinti aplinkos teršimą pavojingomis atliekomis:

1. Papildau Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 (Žin., 1999, Nr. 63-2065) patvirtintas Atliekų tvarkymo taisykles nauju 301 punktu ir jį išdėstau taip:

301. Įmonės, užsiimančios variklinių transporto priemonių technine priežiūra ir remontu, kuriose susidaro pavojingos atliekos, turi pildyti pirminės atliekų apskaitos žurnalus nepriklausomai nuo jose dirbančių darbuotojų skaičiaus“.

2. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2001 m. liepos 1 dienos.

3. Šio įsakymo vykdymo kontrolę pavedu Aplinkos ministerijos Valstybinei aplinkos apsaugos inspekcijai ir regionų aplinkos apsaugos departamentams.

4. Aplinkos ministerijos informacijos kompiuterinėje sistemoje vadovautis reikšminiu žodžiu „atliekos“.

 

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                      HENRIKAS ŽUKAUSKAS