Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2008 M. GRUODŽIO 3 D. NUTARIMO NR. 1302 „DĖL RENTŲ BUVUSIEMS SPORTININKAMS MOKĖJIMO SĄLYGŲ IR TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2013 m. sausio 29 d. Nr. 91

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. gruodžio 3 d. nutarimą Nr. 1302 „Dėl Rentų buvusiems sportininkams mokėjimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 142-5650; 2010 Nr. 28-1314) ir išdėstyti jį nauja redakcija:

 

Lietuvos respublikos vyriausybė

 

Nutarimas

DĖL RENTŲ BUVUSIEMS SPORTININKAMS SKYRIMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymo (Žin., 1996, Nr. 9-215; 2008, Nr. 47-1752; 2009, Nr. 144-6346; 2012, Nr. 155-7982) 7 straipsnio 3 punktu ir 41 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti Rentų buvusiems sportininkams skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašą (pridedama).“

 

 

 

FINANSŲ MINISTRAS,

PAVADUOJANTIS MINISTRĄ PIRMININKĄ                               RIMANTAS ŠADŽIUS

 

 

 

VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS                         DAILIS ALFONSAS BARAKAUSKAS


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. gruodžio 3 d. nutarimu Nr. 1302

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. sausio 29 d. nutarimo Nr. 91

redakcija)

 

RENTŲ BUVUSIEMS SPORTININKAMS SKYRIMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Rentų buvusiems sportininkams skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymo (Žin., 1996, Nr. 9-215; 2008, Nr. 47-1752) (toliau – Įstatymas) 41 straipsnyje nustatytų rentų skyrimą ir mokėjimą.

2. Rentas buvusiems sportininkams (toliau – rentos) skiria Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – departamentas), o jas moka Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba) įgaliotos Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigos (toliau – rentas mokančios įstaigos).

3. Rentos skiriamos ir mokamos vadovaujantis Įstatymu, Aprašu, Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymu (Žin., 1991, Nr. 17-447; 2004, Nr. 171-6295) ir Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymu (Žin., 1994, Nr. 59-1153; 2005, Nr. 71-2555). Kiti rentų skyrimo ir mokėjimo klausimai, nereglamentuoti nurodytuose teisės aktuose, sprendžiami vadovaujantis Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 18 d. nutarimu Nr. 1156 (Žin., 1994, Nr. 91-1781; 2005, Nr. 83-3066), ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatomis.

4. Apraše vartojamos sąvokos paaiškintos Įstatyme, Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatyme, Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatyme ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

 

II. RENTOS SKYRIMO IR MOKĖJIMO SĄLYGOS

 

5. Renta buvusiam sportininkui gali būti skiriama, o paskirta renta mokama, jeigu jis yra Lietuvos Respublikos pilietis ir atitinka šias sąlygas:

5.1. jis, turėdamas Lietuvos Respublikos pilietybę ir atstovaudamas Lietuvos Respublikai, tapo arba iki 1996 m. sausio 31 d. įgijo Lietuvos Respublikos pilietybę ir iki pilietybės įgijimo yra tapęs:

5.1.1. olimpinių žaidynių čempionu ar prizininku (aukso, sidabro ar bronzos medalių laimėtoju);

5.1.2. arba olimpinės sporto šakos olimpinės rungties Europos ar pasaulio čempionu;

5.1.3. arba rungties, kuri iki rezultato pasiekimo buvo išbraukta iš olimpinių žaidynių programos arba įtraukta į ją po rezultato pasiekimo, pasaulio ar Europos čempionu iki 1990 m. kovo 11 dienos;

5.1.4. arba olimpinės sporto šakos olimpinės rungties Europos ar pasaulio, ar olimpinių žaidynių rekordininku;

5.1.5. arba parolimpinių ar kurčiųjų žaidynių nugalėtoju;

5.1.6. arba olimpinės sporto šakos neolimpinės rungties ir pasaulio čempionu, ir pasaulio rekordininku;

5.2. jis yra baigęs sportininko karjerą ir nedalyvauja olimpinėse žaidynėse, pasaulio ir Europos čempionatuose;

5.3. jis neturi draudžiamųjų pajamų, išskyrus pajamas, gaunamas už darbą kūno kultūros ir sporto srityje;

5.4. jam neįsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už tyčinio nusikaltimo padarymą arba teistumas išnykęs;

5.5. jis negauna valstybinės pensijos;

5.6. jis nebuvo diskvalifikuotas už dopingo preparatų vartojimą ar sporto organizacijų uždraustų metodų taikymą ir jo sportiniai rezultatai, nurodyti Aprašo 5.1 punkte, nebuvo anuliuoti.

 

III. KREIPIMASIS DĖL RENTOS

 

6. Buvę sportininkai dėl rentos skyrimo kreipiasi į departamentą ir pateikia šiuos dokumentus:

6.1. prašymą skirti rentą;

6.2. Lietuvos Respublikos pilietybę ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

6.3. Lietuvos tautinio olimpinio komiteto arba atitinkamai Lietuvos parolimpinio komiteto ar Lietuvos kurčiųjų sporto komiteto pažymą, kad jis yra olimpinių žaidynių čempionas ar prizininkas (aukso, sidabro ar bronzos medalių laimėtojas) arba parolimpinių ar kurčiųjų žaidynių nugalėtojas, arba nacionalinės sporto (šakos) federacijos pažymą, kad jis yra olimpinės sporto šakos olimpinės rungties Europos ar pasaulio čempionas arba olimpinės sporto šakos olimpinės rungties Europos ar pasaulio, ar olimpinių žaidynių rekordininkas, arba rungties, kuri iki rezultato pasiekimo buvo išbraukta iš olimpinių žaidynių programos arba įtraukta į ją po rezultato pasiekimo, pasaulio ar Europos čempionas iki 1990 m. kovo 11 d., arba olimpinės sporto šakos neolimpinės rungties ir pasaulio čempionas, ir pasaulio rekordininkas;

6.4. jeigu jis dirba kūno kultūros ir sporto srityje, – pažymą iš darbovietės, patvirtinančią jo darbą ir funkcijas.

7. Dokumentus, nurodytus Aprašo 6 punkte, turi teisę pateikti pats buvęs sportininkas arba jo teisėtas atstovas. Atstovavimo atveju papildomai pateikiamas tai patvirtinantis dokumentas.

8. Aprašo 6 ir 7 punktuose išvardyti dokumentai gali būti pateikti tiesiogiai arba registruotu laišku.

9. Buvę sportininkai turi pateikti Aprašo 6 ir 7 punktuose nurodytų dokumentų originalus ar teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas. Jeigu pateikiami dokumentų originalai, departamentas patvirtina dokumentų, kurių reikia rentai skirti, kopijas ir jas pasilieka, o originalus grąžina.

10. Departamentas per 3 darbo dienas nuo visų Aprašo 6 ir 7 punktuose nurodytų dokumentų gavimo kreipiasi į:

10.1. Fondo valdybą, prireikus į Fondo valdybos teritorinius skyrius – dėl duomenų apie buvusio sportininko draudžiamąsias pajamas, taip pat jų gavimo šaltinį; Fondo valdybos teritoriniai skyriai privalo teikti šiuos duomenis tik tuo atveju, kai šie duomenys neteikiami pagal Fondo valdybos su departamentu sudarytą duomenų teikimo sutartį;

10.2. Informatikos ir ryšių departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos – dėl Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų apie buvusį sportininką;

10.3. valstybines pensijas mokančias institucijas – dėl duomenų apie buvusio sportininko atitinkamą valstybinę pensiją. Institucijos privalo teikti šiuos duomenis tik tuo atveju, jeigu šie duomenys nėra teikiami pagal institucijų su departamentu sudarytą duomenų teikimo sutartį;

10.4. Migracijos departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos – dėl duomenų apie buvusio sportininko Lietuvos Respublikos pilietybės įgijimo datą – prireikus;

10.5. atitinkamos sporto šakos federaciją – dėl duomenų, ar buvęs sportininkas nebuvo diskvalifikuotas už dopingo preparatų vartojimą ar sporto organizacijų uždraustų metodų taikymą ir jo sportiniai rezultatai, nurodyti Aprašo 5.1 punkte, nebuvo anuliuoti.

11. Kreipimosi dėl rentos skyrimo diena laikoma ta diena, kurią departamente gautas prašymas su visais Aprašo 6 ir 7 punktuose nurodytais dokumentais.

 

IV. RENTOS SKYRIMAS

 

12. Sprendimą skirti rentą (jos neskirti) ir sprendimą panaikinti rentos skyrimą priima departamento generalinis direktorius.

13. Sprendimų, susijusių su rentų buvusiems sportininkams skyrimu ir skyrimo panaikinimu, projektus, išvadas ir rekomendacijas rengia departamento generalinio direktoriaus įsakymu sudaryta nuolat veikianti komisija (toliau – komisija).

14. Komisija sudaroma iš 3–5 departamento valstybės tarnautojų.

15. Sprendimas skirti rentą (jos neskirti) priimamas per 40 kalendorinių dienų nuo visų Aprašo 6 ir 7 punktuose nurodytų dokumentų gavimo departamente. Apie sprendimą skirti rentą arba atsisakyti ją skirti per 5 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo pranešama asmeniui raštu, pridedama generalinio direktoriaus sprendimo kopija. Jeigu priimamas sprendimas skirti rentą, pranešime kartu nurodoma ir paskirtąją rentą mokanti įstaiga. Informuojant asmenį apie sprendimą, kuriuo atsisakoma skirti rentą, nurodoma motyvuota atsisakymo priežastis ir sprendimo apskundimo tvarka.

16. Departamento generaliniam direktoriui priėmus sprendimą skirti rentą, per 10 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo rentas mokančiai įstaigai persiunčiamos sprendimo skirti rentą ir rentos gavėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintos kopijos.

17. Renta buvusiam sportininkui, kuris rentos skyrimo metu atitinka Aprašo 5 punkte nustatytas sąlygas, skiriama ir mokama nuo kreipimosi dėl rentos paskyrimo dienos iki gyvos galvos.

18. Buvusiam sportininkui netekus Lietuvos Respublikos pilietybės ar jį diskvalifikavus už dopingo preparatų vartojimą ar sporto organizacijų uždraustų metodų taikymą ir anuliavus jo sportinius rezultatus, nurodytus Aprašo 5.1 punkte, sprendimas panaikinti rentą priimamas per 40 kalendorinių dienų nuo šių aplinkybių paaiškėjimo departamente. Departamento generaliniam direktoriui priėmus sprendimą panaikinti rentos skyrimą, apie tai departamentas per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo informuoja rentą mokančią įstaigą. Asmuo, dėl kurio priimtas sprendimas, apie tai informuojamas per 5 darbo dienas, kartu nurodomos tokio sprendimo priežastys ir sprendimo apskundimo tvarka.

 

V. RENTOS MOKĖJIMAS

 

19. Rentos buvusiems sportininkams mokamos už praėjusį mėnesį iki einamojo mėnesio paskutinės dienos Fondo valdybos nustatyta tvarka ir terminais.

20. Rentos gavėjui mirus, jo įpėdiniams (pagal įstatymą ar testamentą), kuriems paveldėjimo tvarka pereina mirusio asmens turtas, arba (ir) mirusį rentos gavėją pergyvenusiam sutuoktiniui išmokama mirusio rentos gavėjo iki mirties dienos (įskaitytinai) priklausiusi renta (jeigu ji mirusiajam neišmokėta). Ši suma išmokama asmeniui, turinčiam teisę gauti iki rentos gavėjo mirties dienos priklausiusią rentą, pateikus rašytinį prašymą, asmens tapatybės dokumentą ir atitinkamai paveldėjimo teisės liudijimą ar nuosavybės teisės į sutuoktinių bendro turto dali liudijimą.

21. Buvusiam sportininkui netekus Lietuvos Respublikos pilietybės, paskirtosios rentos skyrimas naikinamas nuo šios aplinkybės atsiradimo dienos, o iki rentos skyrimo panaikinimo nepagrįstai išmokėta renta išieškoma įstatymų nustatyta tvarka.

22. Buvusį sportininką diskvalifikavus už dopingo preparatų vartojimą ar sporto organizacijų uždraustų metodų taikymą ir anuliavus jo sportinius rezultatus, nurodytus Aprašo 5.1 punkte, paskirtosios rentos skyrimas naikinamas nuo šios aplinkybės atsiradimo dienos.

23. Jeigu buvęs sportininkas neatitinka Aprašo 5 punkte nurodytų rentos mokėjimo sąlygų (išskyrus sąlygas, nurodytas Aprašo 21 ir 22 punktuose), paskirtosios rentos mokėjimas sustabdomas nuo šių aplinkybių atsiradimo dienos.

24. Išnykus aplinkybėms, dėl kurių rentos mokėjimas sustabdytas, buvęs sportininkas rentas mokančiai įstaigai turi pateikti rašytinį prašymą atnaujinti rentos mokėjimą (toliau – prašymas). Prašyme turi būti nurodytos aplinkybės, su kurių atsiradimu siejamas teisės į rentos mokėjimo atnaujinimą pagrįstumas. Jeigu buvęs sportininkas dirba kūno kultūros ir sporto sityje, kartu su prašymu jis turi pateikti Aprašo 6.4 punkte nurodytą pažymą. Rentas mokanti įstaiga, tikslindama prašyme nurodytas aplinkybes, per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo kreipiasi į Aprašo 10.2–10.4 punktuose nurodytas institucijas, jeigu reikiami duomenys neteikiami pagal duomenų teikimo sutartis. Sprendimas atnaujinti (atsisakyti atnaujinti) rentos mokėjimą priimamas per 40 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo rentas mokančioje įstaigoje. Priėmus sprendimą atnaujinti sustabdytos rentos mokėjimą, renta mokama nuo aplinkybių, dėl kurių rentos mokėjimas sustabdytas, išnykimo dienos.

25. Priimto sprendimo sustabdyti rentos mokėjimą (jį atnaujinti ar atsisakyti atnaujinti) kopija buvusiam sportininkui ir departamentui išsiunčiama registruotu laišku per 5 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo.

 

VI. APLINKYBIŲ, GALINČIŲ TURĖTI ĮTAKOS RENTOS MOKĖJIMUI, TIKSLINIMAS

 

26. Aprašo 5 punkte nustatytas rentos mokėjimo sąlygas rentas mokanti įstaiga patikslina iki rentos mokėjimo dienos, kreipdamasi į atitinkamas institucijas.

27. Aprašo 5.1, 5.2 ir 5.6 punktuose nustatytas rentos skyrimo sąlygas departamentas prireikus patikslina kreipdamasis į Lietuvos tautinį olimpinį komitetą, Lietuvos parolimpinį komitetą, Lietuvos kurčiųjų sporto komitetą ar nacionalines sporto (šakos) federacijas. Paaiškėjus, kad buvęs sportininkas nebeatitinka rentos skyrimo sąlygų, departamentas apie tai per 3 darbo dienas informuoja rentą mokančią įstaigą.

28. Departamentas rentas mokančiai įstaigai teikia išvadas, ar draudžiamosios pajamos gautos už darbą kūno kultūros ir sporto srityje.

 

VII. BUVUSIŲ SPORTININKŲ PAREIGA PRANEŠTI RENTAS MOKANČIAI INSTITUCIJAI APIE APLINKYBES, GALINČIAS TURĖTI ĮTAKOS RENTOS MOKĖJIMUI

 

29. Buvę sportininkai privalo raštu pranešti rentas mokančiai įstaigai apie Aprašo 5 punkte nurodytų aplinkybių pasikeitimą arba kitas aplinkybes, galinčias turėti įtakos rentos mokėjimui, per 5 darbo dienas po to, kai šios aplinkybės atsiranda. Jeigu apie nurodytas aplinkybes laiku nepranešama ir dėl to renta permokama, permokėtos rentos suma išieškoma iš gavėjo rentos rentą mokančios įstaigos vadovo (ar jo įgalioto tarnautojo) sprendimu Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 18 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka. Tais atvejais, kai rentos skyrimas panaikinamas, iki rentos skyrimo panaikinimo nepagrįstai išmokėta renta išieškoma teismo tvarka. Rentas mokanti įstaiga apie aplinkybes, kurios gali turėti įtakos rentos skyrimo panaikinimui, privalo raštu pranešti departamentui per 5 darbo dienas nuo pranešimo raštu apie šių aplinkybių atsiradimą gavimo.

30. Rentų gavėjai privalo pranešti rentas mokančiai įstaigai per Aprašo 29 punkte nustatytą terminą, kai išvyksta nuolat gyventi į užsienio valstybę. Nuolat gyvenantys užsienio valstybėse rentų gavėjai kiekvienų metų gruodžio mėnesį rentas mokančiai įstaigai pateikia Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos konsulinio pareigūno patvirtinimą apie jų gyvenamąją vietą. Negavus patvirtinimo, rentos mokėjimas sustabdomas nuo kito mėnesio, jį pateikus – atnaujinamas nuo rentos mokėjimo sustabdymo dienos, jeigu išlikusi teisė gauti rentą.

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

31. Departamento generalinio direktoriaus sprendimai, susiję su rentos skyrimu (neskyrimu) ar panaikinimu, gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308) nustatyta tvarka.

32. Rentas mokančių įstaigų sprendimai, susiję su rentų mokėjimu (mokėjimo sustabdymu, atnaujinimu, atsisakymu jį atnaujinti), skundžiami Fondo valdybai Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo nustatyta tvarka.

 

_________________