LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS IR

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL ZONŲ IR AGLOMERACIJŲ APLINKOS ORO KOKYBEI VERTINTI BEI VALDYTI SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2000 m. spalio 30 d. Nr. 470/581

Vilnius

 

 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos aplinkos oro apsaugos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 98-2813) 5, 6, 7 straipsniais ir remdamiesi Valstybinio aplinkos monitoringo duomenimis apie aplinkos oro kokybę bei siekdami taikyti aplinkos oro kokybės vertinimo ir valdymo Europos Sąjungoje nustatytus kriterijus ir metodus:

1. Tvirtiname Zonų ir aglomeracijų aplinkos oro kokybei vertinti bei valdyti sąrašą (pridedama).

2. Pavedame Aplinkos ministerijos Jungtiniam tyrimo centrui iki 2002 m. gruodžio 31 d. atlikti aplinkos oro kokybės vertinimą aglomeracijose ir zonose pagal aplinkos ministro įsakymu patvirtintą Aplinkos oro kokybės vertinimo tvarką ir teikti siūlymus ministerijai dėl zonų bei aglomeracijų sąrašo ar jų ribų patikslinimo.

3. Nustatome, kad antrame punkte nurodyta nuostata įsigalioja nuo aplinkos ministro įsakymu patvirtintos Aplinkos oro kokybės vertinimo tvarkos įsigaliojimo datos.

4. Aplinkos ministerijos informacijos kompiuterinėje sistemoje vadovautis reikšminiais žodžiais: „atmosfera“, „valdymo sistema“.

 

 

 

L. E. APLINKOS MINISTRO PAREIGAS                                                            DANIUS LYGIS

 

L. E. SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO PAREIGAS                     RAIMUNDAS ALEKNA


PATVIRTINTA

aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro

2000 10 30 įsakymu Nr. 470/581

 

ZONŲ IR AGLOMERACIJŲ APLINKOS ORO KOKYBEI VERTINTI IR VALDYTI SĄRAŠAS

 

1. Zonų ir aglomeracijų sąrašas sudarytas siekiant optimizuoti aplinkos oro kokybės vertinimą bei valdymą, įgyvendinant ES direktyvų reikalavimus. Nustačius Lietuvos Respublikos teritorijoje zonas bei aglomeracijas bus galima tiksliau įvertinti aplinkos oro kokybę atskiruose regionuose bei taikyti atitinkamas priemones jai gerinti ten, kur gali būti viršijamos kokybės normos. Be to, sudaromos sąlygos teikti visuomenei operatyvesnę informaciją apie aplinkos oro kokybę atskiruose regionuose.

2. Šiame sąraše terminai „zona“ ir „aglomeracija“ vartojami taip, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos aplinkos oro apsaugos įstatymo 2 straipsnio 15 ir 16 dalyse.

3. Šis zonų ir aglomeracijų sąrašas sudarytas remiantis aplinkos oro monitoringo duomenimis, gautais vykdant Valstybinę aplinkos monitoringo programą 1999 – 2004 metams, kuriai buvo pritarta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 1 d. nutarimu Nr. 27.

4. Gyventojų skaičius nustatytas pagal Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. duomenis.

5. Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikos teritorijoje aplinkos oro kokybė pagal sieros dioksido, azoto dioksido, kietųjų dalelių bei kitų teršalų koncentraciją neviršija nustatytų gyvenamosios aplinkos orą teršiančių medžiagų normų ir šalyje yra tik du miestai, kuriuose gyvena daugiau kaip 250 000 gyventojų, sudaromas šis Zonų ir aglomeracijų aplinkos oro kokybei vertinti bei valdyti sąrašas:

 

Eilės Nr.

Pavadinimas

Gyventojų skaičius

Gyventojų skaičius 1 km2

Ribos

1.

Vilniaus miesto aglomeracija

577 969

1 466,9

Sutampa su Vilniaus miesto ribomis.

2.

Kauno miesto aglomeracija

412 639

2 628,3

Sutampa su Kauno miesto ribomis.

3.

Zona

2 707 992

Mažiau nei 56, 6

Lietuvos Respublikos teritorija be Vilniaus ir Kauno miestų.

______________