MUITINĖS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

 

Į S A K Y M A S

DĖL PREKIŲ, PRISTATOMŲ IŠ NEAPMUITINAMŲ PARDUOTUVIŲ SANDĖLIŲ Į NEAPMUITINAMŲ PARDUOTUVIŲ PREKYBOS SALES, ORLAIVIUS ARBA LAIVUS, KURIUOSE PREKIAUJAMA ŠIOMIS PREKĖMIS, MUITINIO ĮFORMINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO

 

1997 m. rugpjūčio 13 d. Nr. 283

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Neapmuitinamų parduotuvių įstatymo (Žin., 1996, Nr. 116 -1689; 1997, Nr. 67 -1667) 5 straipsnio 4 dalimi ir siekdamas nustatyti prekių, pristatomų iš neapmuitinamų parduotuvių sandėlių į neapmuitinamų parduotuvių prekybos sales, orlaivius arba laivus, kuriuose prekiaujama šiomis prekėmis, muitinio įforminimo tvarką,

ĮSAKAU:

1. Patvirtinti Prekių, pristatomų iš neapmuitinamų parduotuvių sandėlių į neapmuitinamų parduotuvių prekybos sales, orlaivius arba laivus, kuriuose prekiaujama šiomis prekėmis, muitinio įforminimo tvarką (pridedama).

2. Teritorinių muitinių, kurių veiklos zonoje yra įsteigtos neapmuitinamos parduotuvės, viršininkams iki 1997 m. spalio 1 d. parengti, suderinti su Muitinės departamentu ir patvirtinti neapmuitinamų prekių apyvartos ataskaitos pavyzdinę formą ir jos pateikimo tvarką, neapmuitinamų prekių tiekimo ir pardavimo apskaitos lapų bei neapmuitinamų prekių pristatymo važtaraščių tvarkymo ir saugojimo tvarką.

3. Nustatyti, kad šiuo įsakymu patvirtinta Prekių, pristatomų iš neapmuitinamų parduotuvių sandėlių į neapmuitinamų parduotuvių prekybos sales, orlaivius arba laivus, kuriuose prekiaujama šiomis prekėmis, muitinio įforminimo tvarka taikoma nuo 1997 m. spalio 1 d.

4. Įsakymo vykdymo kontrolę pavesti teritorinių muitinių viršininkams.

 

 

 

DIREKTORIUS                                                                                                                A. BUDRYS


PATVIRTINTA

Muitinės departamento

prie Lietuvos Respublikos

finansų ministerijos

1997 m. rugpjūčio 13 d.

įsakymu Nr. 283

 

PREKIŲ, PRISTATOMŲ IŠ NEAPMUITINAMŲ PARDUOTUVIŲ SANDĖLIŲ Į NEAPMUITINAMŲ PARDUOTUVIŲ PREKYBOS SALES, ORLAIVIUS ARBA LAIVUS, KURIUOSE PREKIAUJAMA ŠIOMIS PREKĖMIS,

MUITINIO ĮFORMINIMO TVARKA

 

I. Bendrosios nuostatos

 

1. Ši tvarka reglamentuoja prekių, pristatomų iš neapmuitinamų parduotuvių sandėlių į neapmuitinamų parduotuvių prekybos sales, orlaivius arba laivus, kuriuose prekiaujama neapmuitinamomis prekėmis, ir iš jų atgal į neapmuitinamų parduotuvių sandėlius, muitinį įforminimą.

2. Jeigu Lietuvos Respublikos muitų teritorijoje laisvai cirkuliuojančios, muitinės sandėlyje laikomos arba laikinai įvežtos perdirbti prekės (kompensaciniai produktai) pristatomos į neapmuitinamą parduotuvę, joms turi būti įformintas bendrojo dokumento eksporto arba eksporto ir tranzito rinkinys muitinės procedūrai, naudojamai statistikoje, prekių tiekimas į neapmuitinamas parduotuves (kodas 96).

3. Jeigu į Lietuvos Respublikos muitų teritoriją įvežamos prekės pristatomos į neapmuitinamą parduotuvę, joms turi būti įformintas bendrojo dokumento importo rinkinys muitinės procedūrai, naudojamai statistikoje, prekių tiekimas į neapmuitinamas parduotuves (kodas 96). Šios prekės iš valstybės sienos perėjimo punkte veikiančios muitinės įstaigos gabenamos taikant muitinio tranzito procedūrą, išskyrus atvejus, kai neapmuitinama parduotuvė yra tame pačiame valstybės sienos perėjimo punkte, per kurį prekės įvežamos į Lietuvos Respublikos muitų teritoriją.

4. Jeigu neapmuitinamos parduotuvės steigėjas neapmuitinamas prekes, laikomas neapmuitinamos parduotuvės sandėlyje, pageidauja išleisti laisvai cirkuliuoti Lietuvos Respublikos muitų teritorijoje, šios prekės nustatyta tvarka turi būti deklaruojamos importo vidaus vartojimui muitinės procedūrai.

5. Jeigu neapmuitinamos prekės iš neapmuitinamos parduotuvės pristatomos atgal į muitinės sandėlį, nustatyta tvarka įforminama muitinio tranzito procedūra.

6. Pristatant neapmuitinamas prekes iš neapmuitinamų parduotuvių sandėlių į neapmuitinamų parduotuvių prekybos sales, orlaivius arba laivus, esančius kitos teritorinės muitinės veiklos zonoje, nustatyta tvarka įforminama muitinio tranzito procedūra.

7. Neapmuitinamos prekės paprastai pristatomos iš neapmuitinamų parduotuvių sandėlių į neapmuitinamų parduotuvių prekybos sales, orlaivius arba laivus, kuriuose prekiaujama neapmuitinamomis prekėmis, arba iš jų atgal į neapmuitinamų parduotuvių sandėlius periodiškai, suderintu su teritorine muitine, kurios veiklos zonoje įsteigta neapmuitinama parduotuvė, laiku. Kitu laiku pristatyti prekes galima tik ne vėliau kaip prieš valandą informavus neapmuitinamos parduotuvės priežiūrą vykdančią muitinės įstaigą ir gavus jos sutikimą.

8. Pristatant neapmuitinamas prekes iš neapmuitinamų parduotuvių sandėlių į neapmuitinamų parduotuvių prekybos sales, orlaivius ar laivus, kuriuose prekiaujama neapmuitinamomis prekėmis, arba atgal iš jų į neapmuitinamų parduotuvių sandėlius (išskyrus šios tvarkos 9 punkte nurodytus atvejus) surašomas neapmuitinamų prekių pristatymo važtaraštis (1 priedas).

9. Jeigu prieš kiekvieną reisą neapmuitinamos prekės iš neapmuitinamų parduotuvių sandėlių pristatomos į orlaivius arba laivus ir po reiso visos neparduotos prekės grąžinamos atgal į neapmuitinamų parduotuvių sandėlius, turi būti pildomas neapmuitinamų prekių tiekimo ir pardavimo apskaitos lapas (2 priedas).

10. Visos į neapmuitinamų parduotuvių sandėlius padėtos prekės turi būti nedelsiant įtrauktos į apskaitą. Neapmuitinamų parduotuvių sandėlių apskaitos registruose turi būti šie duomenys:

10.1. prekių kodai pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą, komerciniai pavadinimai, kainos ir kiekiai pagal kiekvieną skirtingos talpos pakuotę, į kurią tiesiogiai supakuotos prekės (dėžutę, pakelį, butelį, maišelį ir pan.);

10.2. nuorodos į bendrąjį dokumentą ir (arba) kitus dokumentus, įformintus padedant prekes į neapmuitinamų parduotuvių sandėlius ir paimant iš jų;

10.3. informacija apie prekių saugojimo vietas.

11. Neapmuitinamos parduotuvės prekių apskaitos tvarka turi būti suderinta su teritorine muitine, kurios veiklos zonoje parduotuvė įsteigta. Neapmuitinamos parduotuvės sandėliuose laikomų prekių apskaitos registruose esanti informacija bet kuriuo metu turi atitikti faktiškai neapmuitinamos parduotuvės sandėlyje esančias prekes. Neapmuitinamos parduotuvės priežiūrą vykdančiai muitinės įstaigai pareikalavus įmonės, gavusios leidimą steigti neapmuitinamą parduotuvę, savininkas (vadovas) arba jo įgaliotas asmuo privalo nedelsdamas pateikti apskaitos duomenis tikrinti.

12. Kiekviena neapmuitinama parduotuvė iki kiekvieno ketvirčio pirmojo mėnesio 10 dienos turi pateikti neapmuitinamos parduotuvės priežiūrą vykdančiai muitinės įstaigai ataskaitą apie neapmuitinamų prekių apyvartą per praėjusį ketvirtį. Teritorinė muitinė, atsižvelgdama į neapmuitinamos parduotuvės veiklos ir jos priežiūros sąlygas, turi teisę nustatyti trumpesnį neapmuitinamų prekių apyvartos ataskaitos pateikimo periodą.

13. Neapmuitinamų prekių apyvartos ataskaitos pavyzdinę formą ir pateikimo tvarką nustato teritorinė muitinė, kurios veiklos zonai priklauso neapmuitinama parduotuvė.

14. Įmonės, gavusios leidimą steigti neapmuitinamą parduotuvę, savininkas (vadovas) arba jo įgaliotas asmuo Muitinės departamento nustatyta tvarka turi:

14.1. deklaruoti importo vidaus vartojimui muitinės procedūrai neapmuitinamas prekes, negrąžinamai prarastas (dingusias, pavogtas ir pan.) neapmuitinamos parduotuvės prekybos salėje, orlaivio arba laivo reiso metu, ir sumokėti už jas importo muitus ir kitus mokesčius;

14.2. muitinei prižiūrint sunaikinti nepataisomai sugadintas (sudaužytas, sulaužytas, sugedusias ir pan.) arba nebetinkamas vartoti neapmuitinamas prekes arba jų atsisakyti perduodant valstybei.

15. Muitinio tikrinimo metu nustačius neatitikimą tarp neapmuitinamos parduotuvės apskaitos registruose esančių duomenų ir neapmuitinamos parduotuvės sandėlyje, prekybos salėje, orlaivyje arba laive esančių prekių, įmonės, gavusios leidimą steigti neapmuitinamą parduotuvę, savininkas (vadovas) arba jo įgaliotas asmuo turi pateikti neapmuitinamos parduotuvės priežiūrą vykdančiai muitinės įstaigai raštišką paaiškinimą, pagrindžiantį šį skirtumą (trūkumą arba perteklių).

Prekių trūkumas turi būti deklaruojamas 14.1 punkte nustatyta tvarka.

Prekių perteklius turi būti įtrauktas į apskaitą (įforminant neapmuitinamų prekių pristatymo važtaraštį ir (arba) įrašant duomenis apie perteklines prekes į neapmuitinamų prekių tiekimo ir pardavimo apskaitos lapą).

16. Įmonės, gavusios leidimą steigti neapmuitinamą parduotuvę, savininkui (vadovui) Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka taikomos sankcijos už šioje tvarkoje nustatytų reikalavimų nesilaikymą.

17. Muitinė neatsako už neapmuitinamos parduotuvės nuostolius, patirtus dėl šioje tvarkoje nustatytų reikalavimų nesilaikymo.

 

II. Neapmuitinamų prekių tiekimo ir pardavimo apskaitos lapo pildymo tvarka

 

18. Neapmuitinamų prekių tiekimo ir pardavimo apskaitos lapo skilčių ir eilučių pavadinimai turi būti atspausdinti lietuvių kalba. Įmonės, gavusios leidimą steigti neapmuitinamą parduotuvę, savininko (vadovo) pageidavimu neapmuitinamų prekių tiekimo ir pardavimo apskaitos lapo skilčių ir eilučių pavadinimai gali būti atspausdinti dviem kalbomis – lietuvių ir viena iš užsienio kalbų (anglų, vokiečių, prancūzų, rusų ar kt.).

Neapmuitinamų prekių tiekimo ir pardavimo apskaitos lapo skiltys turi atitikti šios tvarkos priede pateiktos pavyzdinės formos skiltis. Įmonės, gavusios leidimą steigti neapmuitinamą parduotuvę, savininkas (vadovas) gali papildyti neapmuitinamų prekių tiekimo ir pardavimo apskaitos lapą jo reikmėms reikalingomis skiltimis.

19. Neapmuitinamų prekių tiekimo ir pardavimo apskaitos lape negali būti išskutimų, ištepimų, uždažymų ar užklijavimų. Visi pataisymai turi būti atliekami tvarkingai išbraukiant klaidingus duomenis ir virš jų aiškiai užrašant teisingus. Kiekvienas pataisymas tvirtinamas jį padariusio įmonės, gavusios leidimą steigti neapmuitinamą parduotuvę, savininko (vadovo) arba jo įgalioto asmens parašu. Skiltyje „Muitinės žymos“ muitinės pareigūnas įrašo „Duomenys taisyti“ ir deda pareigūno antspaudą.

20. Neapmuitinamų prekių tiekimo ir pardavimo apskaitos lapas pildomas 2 egzemplioriais prieš kiekvieną orlaivio arba laivo reisą ir po jo. Neapmuitinamų prekių tiekimo pardavimo apskaitos lapo 1 egzempliorius yra skirtas muitinės įstaigai, vykdančiai neapmuitinamos parduotuvės priežiūrą, 2 egzempliorius – neapmuitinamai parduotuvei. Neapmuitinamų prekių tiekimo ir pardavimo apskaitos lape nurodyti duomenys tvirtinami orlaivio vado (laivo kapitono) arba įgalioto įgulos nario parašu. Nesutelpantys visų pakraunamų į orlaivį arba laivą neapmuitinamų prekių komerciniai pavadinimai viename neapmuitinamų prekių tiekimo ir pardavimo apskaitos lape gali būti nurodomi kitame lape, tęsiant pirmajame lape pradėtą numeraciją.

21. Prieš orlaivio arba laivo reisą neapmuitinamų prekių tiekimo ir pardavimo apskaitos lape nurodomi šie duomenys:

21.1. neapmuitinamos parduotuvės pavadinimas;

21.2. aviakompanijos pavadinimas ir reiso numeris arba laivo pavadinimas ir maršrutas;

21.3. išvykimo data ir laikas;

21.4. išvykstančių keleivių skaičius;

21.5. į orlaivį arba laivą pristatytų neapmuitinamų prekių komerciniai pavadinimai, nurodant kainas ir kiekius pagal kiekvieną skirtingos talpos pakuotę, į kurią tiesiogiai supakuotos prekės (dėžutę, pakelį, butelį, maišelį ir pan.).

22. Po orlaivio arba laivo reiso neapmuitinamų prekių tiekimo ir pardavimo apskaitos lape nurodomi šie duomenys:

22.1. atvykimo data ir laikas;

22.2. atvykusių keleivių skaičius;

22.3. reiso metu parduotų neapmuitinamų prekių kiekiai pagal kiekvieną komercinį pavadinimą ir kiekvieną skirtingos talpos pakuotę, į kurią tiesiogiai supakuotos prekės (dėžutę, pakelį, butelį, maišelį ir pan.);

22.4. reiso metu negrąžinamai prarastų arba sugadintų neapmuitinamų prekių kiekiai pagal kiekvieną komercinį pavadinimą ir kiekvieną skirtingos talpos pakuotę, į kurią tiesiogiai supakuotos prekės (dėžutę, pakelį, butelį, maišelį ir pan.);

22.5. iš orlaivio arba laivo grąžinamų neapmuitinamų prekių kiekiai pagal kiekvieną komercinį pavadinimą ir kiekvieną skirtingos talpos pakuotę, į kurią tiesiogiai supakuotos prekės (dėžutę, pakelį, butelį, maišelį ir pan.).

23. Muitinės pareigūnas, dalyvaujantis pakraunant neapmuitinamas prekes į orlaivį ar laivą arba iškraunant šias prekes iš orlaivio ar laivo (komplektuojant arba iškomplektuojant neapmuitinamų prekių krovinį), atitinkamoje neapmuitinamų prekių tiekimo ir pardavimo apskaitos lapo skilties „Muitinės žymos“ dalyje „išvykimas“ („atvykimas“) įrašo muitinio tikrinimo būdo kodą iš Muitinio tikrinimo būdų klasifikatoriaus bei muitinio tikrinimo rezultato kodą iš Muitinio tikrinimo rezultatų klasifikatoriaus. Įrašas tvirtinamas muitinės pareigūno, atlikusio muitinį tikrinimą, antspaudu ir parašu.

24. Neapmuitinamų prekių tiekimo ir pardavimo apskaitos lapų egzemplioriai, skirti muitinės įstaigai, tvarkomi ir saugomi teritorinės muitinės, kurios veiklos zonai priklauso neapmuitinama parduotuvė, nustatyta tvarka.

 

III. Neapmuitinamų prekių pristatymo važtaraščio surašymo tvarka

 

25. Neapmuitinamų prekių pristatymo važtaraštis spausdinamas ant neapmuitinamos parduotuvės steigėjo firminio blanko lietuvių kalba. Jis turi būti pasirašytas įmonės, gavusios leidimą steigti neapmuitinamą parduotuvę, savininko (vadovo) arba jo įgalioto asmens.

26. Neapmuitinamų prekių pristatymo važtaraštis turi būti surašytas aiškiai ir tvarkingai. Jame negali būti išskutimų, ištepimų, uždažymų ar užklijavimų. Visi pataisymai turi būti atliekami tvarkingai išbraukiant klaidingus duomenis ir virš jų aiškiai užrašant teisingus. Kiekvienas pataisymas tvirtinamas jį padariusio įmonės, gavusios leidimą steigti neapmuitinamą parduotuvę, savininko (vadovo) arba jo įgalioto asmens parašu. Skiltyje „Muitinės žymos“ muitinės pareigūnas įrašo „Duomenys taisyti“ ir deda pareigūno antspaudą.

27. Neapmuitinamų prekių pristatymo važtaraštis surašomas 2 egzemplioriais. Neapmuitinamų prekių pristatymo važtaraščio 1 egzempliorius skirtas muitinės įstaigai, vykdančiai neapmuitinamos parduotuvės priežiūrą, 2 egzempliorius – neapmuitinamai parduotuvei. Pristatant neapmuitinamas prekes iš neapmuitinamų parduotuvių sandėlių į neapmuitinamų parduotuvių prekybos sales, orlaivius arba lėktuvus, kuriuose prekiaujama neapmuitinamomis prekėmis, ir išgabenant atgal į nurodytuosius sandėlius, turi būti pildomi atskiri neapmuitinamų prekių pristatymo važtaraščiai.

28. Neapmuitinamų prekių pristatymo važtaraštyje turi būti šie rekvizitai:

28.1. neapmuitinamų prekių, pristatomų į neapmuitinamos parduotuvės prekybos salę, orlaivį arba laivą arba išgabenamų iš jų, komerciniai pavadinimai;

28.2. kiekvieno komercinio pavadinimo neapmuitinamų prekių kiekis pagal kiekvieną skirtingos talpos pakuotę, į kurią tiesiogiai supakuotos prekės (dėžutę, pakelį, butelį, maišelį ir pan.);

28.3. kiekvieno komercinio pavadinimo ir kiekvienos skirtingos talpos pakuotės, į kurią tiesiogiai supakuotos prekės (dėžutės, pakelio, butelio, maišelio ir pan.), neapmuitinamų prekių vertė litais ir viso kiekio vertė litais;

28.4. bendra visų pristatomų arba išgabenamų neapmuitinamų prekių vertė litais.

29. Muitinės pareigūnas, dalyvaujantis pristatant neapmuitinamas prekes iš neapmuitinamų parduotuvių sandėlių į neapmuitinamų parduotuvių prekybos sales, orlaivius arba laivus, kuriuose prekiaujama neapmuitinamomis prekėmis, arba išgabenant šias prekes atgal į nurodytuosius sandėlius, neapmuitinamų prekių pristatymo važtaraščio skiltyje „Muitinės žymos“ įrašo muitinio tikrinimo būdo kodą iš Muitinio tikrinimo būdų klasifikatoriaus bei muitinio tikrinimo rezultato kodą iš Muitinio tikrinimo rezultatų klasifikatoriaus. Įrašas tvirtinamas muitinės pareigūno, atlikusio muitinį tikrinimą, antspaudu ir parašu.

30. Neapmuitinamų prekių pristatymo važtaraščių egzemplioriai, skirti muitinės įstaigai, tvarkomi ir saugomi teritorinės muitinės, kurios veiklos zonai priklauso neapmuitinama parduotuvė, nustatyta tvarka.

______________


1 PRIEDAS

 

____________________________________

Neapmuitinamos parduotuvės pavadinimas, adresas

 

199 m.                                  ____ mėn. d.

 

NEAPMUITINAMŲ PREKIŲ PRISTATYMO

Į __________________________________ VAŽTARAŠTIS

                                 neapmuitinamos parduotuvės sandėlio, prekybos

                               salės arba laivo pavadinimas, orlaivio reiso numeris

 

Eil. Nr.

Prekės komercinis pavadinimas

Mato vnt.

Kiekis

Vieneto vertė litais

Bendra vertė litais

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

_________________________________________________________________

Neapmuitinamos parduotuvės savininko (vadovo)                                                     parašas

arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė

 

MUITINĖS ŽYMOS

______________


2 PRIEDAS

 

____________________________________

                        Neapmuitinamos parduotuvės pavadinimas

 

Neapmuitinamų prekių tiekimo ir pardavimo apskaitos lapas

 

Eil. Nr.

Prekės komercinis pavadinimas

Pakuotės aprašymas

Vienos pakuotės kaina litais

Pakrauta (pakuočių sk.)

Parduota (pakuočių sk.)

Sugadinta (pakuočių sk.)

Gražinta (pakuočių sk.)

 

______________________

Aviakompanijos (laivo) pavadinimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reiso numeris (laivo maršrutas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Išvykimo laikas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keleivių skaičius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orlaivio vado (laivo kapitono) arba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

įgalioto įgulos nario parašas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUITINĖS ŽYMOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Išvykimas:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atvykimas:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Išvykimo laikas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keleivių skaičius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orlaivio vado (laivo kapitono) arba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

įgalioto įgulos nario parašas

______________