LIETUVOS RESPUBLIKOS

APLINKOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO
2002 m. balandžio 30 d. ĮSAKYMO Nr. 214 „DĖL STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO STR 1.06.03:2002 „statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2011 m. rugsėjo 26 d. Nr. D1-739

Vilnius

 

 

P a k e i č i u statybos techninį reglamentą STR 1.06.03:2002 „Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 214 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.06.03:2002 „Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė“ patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 55-2200; 2010, Nr. 13-636):

1. Papildau 11 punktu:

11. Šio Reglamento nuostatos taikomos atliekant ir branduolinės energetikos objekto statinio (toliau – BEOS) projekto ekspertizę.“

2. Išdėstau 5.3 punktą taip:

5.3. Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 119-2771; 2011, Nr. 91-4314);“.

3. Išdėstau 6 punktą taip:

6. Šiame Reglamente vartojamos pagrindinės sąvokos yra tos pačios, kurios pateiktos Statybos įstatyme [5.1], Branduolinės energijos įstatyme [5.3]. Žemiau pateikiamos tik tiesiogiai su Reglamentu susijusios Statybos įstatymo sąvokos ir tos sąvokos, kurių nėra Statybos įstatyme:“.

4. Išdėstau 6.6 punktą taip:

6.6. projekto ekspertizės rūšys – bendroji projekto ekspertizė, dalinė projekto ekspertizė, specialioji projekto ekspertizė;“.

5. Pripažįstu netekusiu galios 6.10 punktą.

6. Pripažįstu netekusiu galios 6.20 punktą.

7. Išdėstau 7 punktą taip:

7. Naujo statinio (ir BEOS) statybos, statinio (ir BEOS) rekonstravimo ir kapitalinio remonto, taip pat BEOS griovimo atvejais bendroji projekto ir dalinė projekto ekspertizės yra privaloma, išskyrus atvejus, kai pastatai atnaujinami (modernizuojami) pagal Aplinkos ministerijos ar jos įgaliotos institucijos patvirtintus tipinius statinių projektus, pritaikytus konkretiems atnaujinamiems (modernizuojamiems) pastatams, arba pagal projektus, parengtus naudojant Aplinkos ministerijos ar jos įgaliotos institucijos patvirtintus tipinius konstrukcinius elementus [5.1]:“

8. Pripažįstu netekusiu galios XVIII skyrių.

9. Šis įsakymas įsigalioja 2011 m. spalio 1 d.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                        Gediminas Kazlauskas