LIETUVOS RESPUBLIKOS ir ISPANIJOS KARALYSTĖS

 

SUTARTIS

DĖL BENDRADARBIAVIMO KULTŪROS, ŠVIETIMO IR MOKSLO SRITYSE

 

Lietuvos Respublika ir Ispanijos Karalystė,

siekdamos plėtoti draugiškus abiejų šalių santykius,

būdamos įsitikinusios, kad mainai ir bendradarbiavimas kultūros, švietimo ir mokslo srityse leis geriau pažinti viena kitos tautas ir kultūras,

susitarė:

 

1 straipsnis

 

Susitariančiosios šalys rems ir skatins abiejų valstybių kultūrinius mainus, taip pat teiks žinių apie valstybių istoriją ir kultūras.

 

2 straipsnis

 

Susitariančiosios šalys padės keistis bibliografine medžiaga apie valstybių istoriją ir kultūrą.

 

3 straipsnis

 

Susitariančiosios šalys skatins bendradarbiauti muzikos, teatro, operos ir baleto srityse ir padės apsikeisti menininkų kolektyvų gastrolėmis.

 

4 straipsnis

 

Susitariančiosios šalys skatins keistis meno ir kitokiomis kultūros parodomis, padės jas organizuoti ir nustatyta tvarka teiks tų parodų valstybinę apsaugą.

 

5 straipsnis

 

Susitariančiosios šalys skatins bendradarbiauti kultūros paveldo, muziejininkystės ir archeologijos srityse. Kiekviena šalis sudarys sąlygas kitos šalies piliečiams naudotis savo šalies bibliotekomis, archyvais ir kitomis kultūros ir švietimo vertybėmis.

 

6 straipsnis

 

Kiekviena šalis pagal savo galiojančius įstatymus savo teritorijoje garantuos kitos šalies intelektualinės nuosavybės teises.

 

7 straipsnis

 

Susitariančiosios šalys skatins bendradarbiauti kino meno srityje ir kviesis viena kitą dalyvauti jų šalyse rengiamuose tarptautiniuose kino festivaliuose.

 

8 straipsnis

 

Susitariančiosios šalys skatins keistis mokytojais, moksleiviais, studentais, mokslininkais ir ekspertais. Jos taip pat skatins bendradarbiauti abiejų šalių universitetus, mokslo institutus ir tyrimo centrus.

 

9 straipsnis

 

Susitariančiosios šalys pasirūpins, kad būtų suteikiama stipendijų kitos šalies studentams ir mokslininkams studijuoti ir gilinti specializaciją meno, kultūros, mokslo ir technologijų srityse.

 

10 straipsnis

 

Susitariančiosios šalys nustatys sąlygas, kurios būtinos mokslo diplomams, titulams ir universiteto laipsniams abipusiškai pripažinti kiekvienoje iš šalių pagal tų šalių vidaus įstatymus.

 

11 straipsnis

 

Susitariančiosios šalys skatins keistis vadovėliais ir kita mokymo medžiaga, pagal kurią kiekvienoje šalyje dėstoma istorija, geografija, kultūra, ekonomikos ir socialinio gyvenimo plėtotė, taip pat skatins keistis mokymo kursais, abiejų šalių švietimo įstaigų išleidžiamomis programomis.

 

12 straipsnis

 

Susitariančiosios šalys pritars radijo, televizijos ir kitų masinio informavimo priemonių bendradarbiavimui.

 

13 straipsnis

 

Susitariančiosios šalys skatins ir rems abiejų šalių jaunimo organizacijų kontaktus ir jų atstovų mainus.

 

14 straipsnis

 

Susitariančiosios šalys rems bendradarbiavimą kūno kultūros ir sporto srityse, skatins abiejų šalių sporto organizacijų ryšius.

 

15 straipsnis

 

Susitariančiosios šalys skatins bendradarbiauti šioje Sutartyje paminėtose srityse, nepažeidžiant Susitariančiųjų šalių teisių ir įsipareigojimų, išplaukiančių iš kitų pasirašytų tarptautinių sutarčių bei tarptautinių organizacijų, kurių narėmis Šalys yra, nuostatų.

 

16 straipsnis

 

Susitariančiosios šalys nutaria steigti vienodais pagrindais sudarytą Mišrią komisiją, kurios pareiga bus įgyvendinti šią Sutartį ir spręsti iškylančius Sutarties įgyvendinimo klausimus.

Mišri komisija rinksis pakaitomis kiekvienoje iš šalių, susitikimų datos ir vietos bus derinamos diplomatiniais kanalais.

 

17 straipsnis

 

Ši Sutartis galios penkerius metus ir kaskart bus atnaujinama tam pačiam penkerių metų laikotarpiui, kol viena iš šalių prieš šešis mėnesius iki jos galiojimo pabaigos praneš kitai šaliai nutraukianti Sutartį.

Sutartis įsigalios nuo tos dienos, kai abi šalys raštu diplomatiniais kanalais informuos viena kitą įvykdžiusios visus toje valstybėje galiojančius reikalavimus, kurių reikia šiai Sutarčiai įsigalioti.

 

Surašyta Vilniuje 1995 m. lapkričio 22 d. dviem egzemplioriais lietuvių, ispanų ir anglų kalbomis, abu tekstai turi vienodą teisinę galią.

 

Jei bus interpretuojama skirtingai, reikės vadovautis anglišku tekstu.

 

Lietuvos Respublikos vardu

Ispanijos Karalystės vardu

______________