LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO DIREKTORIAUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PREKIŲ ŽENKLŲ ĮSTATYMO NR. VIII-1981 ĮGYVENDINIMO

 

2000 m. gruodžio 29 d. Nr. 123

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymu Nr. VIII-1981, priimtu 2000 m. spalio 10 d. (Žin., 2000, Nr. 92-2844),

1. Tvirtinu:

1.1. Prekių ženklų registravimo taisykles ZR/01/2001 (pridedama);

1.2. Apeliacijų ir protestų dėl prekių ženklų nagrinėjimo taisykles AP/01/2001 (pridedama);

1.3. Prekių ženklo registracijos liudijimo formą (pridedama).

2. Iš dalies keičiu Valstybinio patentų biuro 1997 m. lapkričio 12 d. įsakymo Nr. 41 „Dėl Madrido sutarties dėl tarptautinės ženklų registracijos protokolo įgyvendinimo“ 1 punktą ir juo patvirtintą Madrido sutarties dėl tarptautinės ženklų registracijos protokolo įgyvendinimo tvarką TZR/01/97 ir išdėstau juos nauja redakcija:

1. Tvirtinu Madrido sutarties dėl tarptautinės ženklų registracijos protokolo įgyvendinimo tvarką TZR/01/2001 (pridedama)“.

3. Leidžiu iki 2001 m. kovo 30 d. naudoti ir seno pavyzdžio Prašymo išduoti prekių/paslaugų ženklo liudijimą blanko ZP-1/98 formą.

4. Pavedu:

4.1. patarėjai patentinei informacijai parengti ir paskelbti Lietuvos Respublikos prekių ženklų registro duomenų paskelbimo tvarką;

4.2. Juridiniam skyriui įsakymą ir jo priedus paskelbti „Valstybės žiniose“ ir Valstybinio patentų biuro tinklapyje internete.

5. Laikau netekusiais galios:

5.1. 1993 m. spalio 15 d. Valstybinio patentų biuro įsakymą Nr. 15 „Dėl prekių ir paslaugų ženklų registracijos“ (Žin., 1994, Nr. 01-17);

5.2. 1994 m. kovo 31 d. Valstybinio patentų biuro įsakymą Nr. 8 „Dėl Prekių ir paslaugų ženklų registracijos Lietuvos Respublikoje taisyklių dalinio papildymo“ (Žin., 1994, Nr. 27-486);

5.3. 1994 m. gruodžio 21 d. Valstybinio patentų biuro įsakymą Nr. 21 „Dėl plačiai žinomo ženklo sąvokos nustatymo“;

5.4. 1995 m. rugpjūčio 17 d. Valstybinio patentų biuro įsakymą Nr. 26 „Dėl Prekių ir paslaugų ženklų registracijos Lietuvos Respublikoje taisyklių dalinio papildymo“ (Žin., 1995, Nr. 73-1722);

5.5. 1995 m. gruodžio 4 d. Valstybinio patentų biuro įsakymą Nr. 37 „Dėl Prekių ir paslaugų ženklų registracijos Lietuvos Respublikoje taisyklių dalinio pakeitimo“ (Žin., 1995, Nr. 100-2244);

5.6. 1998 m. balandžio 27d. Valstybinio patentų biuro įsakymą Nr. 29 „Dėl Sutarties dėl prekių ženklų įstatymų įgyvendinimo“ (Žin., 1998, Nr. 44-1236).

 

 

 

DIREKTORIUS                                                                                                           R. NAUJOKAS


PATVIRTINTA

Valstybinio patentų biuro direktoriaus

2000 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 123

 

PREKIŲ ŽENKLŲ REGISTRAVIMO TAISYKLĖS ZR/01/2001

 

I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

Prekių ženklai (toliau – ženklai) registruojami Lietuvos Respublikos valstybiniame patentų biure vadovaujantis 2000 m. spalio 10 dienos Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymu Nr. VIII – 1981 (Žin., 2000, Nr. 92-2844).

Šios taisyklės nustato paraiškos įregistruoti ženklą padavimo, paraiškos ir ženklo ekspertizės, ženklo įregistravimo, apeliacijos padavimo, paraiškos atšaukimo, Lietuvos Respublikos prekių ženklų registro duomenų paskelbimo, ženklo registracijos užprotestavimo, liudijimo išdavimo, pakeitimų įrašymo į paraišką ir Lietuvos Respublikos prekių ženklų registrą, ženklo išregistravimo, ženklo registracijos galiojimo termino pratęsimo, teisės į ženklą perdavimo, licencijos suteikimo, teisės į ženklą įkeitimo, ženklo registracijos pripažinimo negaliojančia, registracijos panaikinimo tvarką.

Už paraiškos padavimą, ženklo įregistravimą, paskelbimą ir liudijimo išdavimą, paraiškos ir Lietuvos Respublikos prekių ženklų registro duomenų pakeitimus, išrašus iš registro, teisės į ženklą perdavimo ir licencinės sutarties įregistravimą, apeliacijos ar protesto pareiškimą bei kitus Valstybiniame patentų biure atliekamus veiksmus turi būti sumokėtas nustatytas mokestis. Mokesčių dydį, konkrečius veiksmus, už kuriuos turi būti sumokėti mokesčiai, mokesčių mokėjimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymas ir kiti Lietuvos Respublikos mokesčių įstatymai.

I SKIRSNIS. PAGRINDINĖS TAISYKLIŲ SĄVOKOS

 

 

1. Įstatymas – Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymas.

2. VPB – Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras.

3. Prekių ženklų registras – Lietuvos Respublikos prekių ženklų registras, kurį VPB tvarko Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

4. Atstovas – Lietuvos Respublikos fizinis ar juridinis asmuo, patentinis patikėtinis, atstovaujantis pareiškėjui ar ženklo savininkui paduodant paraiškas ir atliekant Valstybiniame patentų biure visus kitus, įskaitant ir atstovavimą Apeliaciniame skyriuje, su ženklo registracija susijusius veiksmus.

5. Parašas – fizinio asmens parašas arba juridinio asmens vadovo ar kito įgalioto asmens originalus parašas ar parašo faksimilė, patvirtinta juridinio asmens antspaudu. Užsienio valstybėse išduoti dokumentai turi būti pasirašyti valstybės, kurioje išduotas dokumentas, nustatyta tvarka.

6. INID kodai – tarptautiniai kodai ženklų duomenims identifikuoti.

7. Ekspertas – VPB specialistas, atliekantis ženklo ekspertizę ir priimantis sprendimą dėl ženklo registracijos.

8. Įstatymo 2 straipsnyje nurodytos sąvokos taikomos ir Taisyklėse.

 

II SKYRIUS. ŽENKLO REGISTRACIJA

 

II SKIRSNIS. PARAIŠKOS PADAVIMAS

 

9. Pagal Įstatymo 11 straipsnį fizinis ar juridinis asmuo, įmonė, neturinti juridinio asmens teisių, norinti įregistruoti ženklą, turi Valstybiniam patentų biurui paduoti paraišką. Paraišką gali paduoti keletas fizinių ar keletas juridinių asmenų arba fiziniai ir juridiniai asmenys kartu. Asmenų sąjunga (asociacija, susivienijimas, konsorciumas ir pan.) turi teisę paduoti paraišką registruoti kolektyvinį ženklą.

10. Paraišką pareiškėjo vardu gali paduoti ir jo atstovas.

Užsienio valstybių fiziniai asmenys, nuolat negyvenantys Lietuvos Respublikoje, ir užsienio valstybių juridiniai asmenys, neturintys Lietuvos Respublikoje įregistruoto filialo arba atstovybės, paraiškas paduoda ir visus su ženklo registracija susijusius veiksmus Valstybiniame patentų biure, įskaitant ir atstovavimą Apeliaciniame skyriuje, atlieka per Lietuvos Respublikos patentinį patikėtinį.

11. Jei yra keli pareiškėjai ir nors vienas iš jų yra Lietuvos Respublikos fizinis ar juridinis asmuo, paraišką galima paduoti ir ne per patentinį patikėtinį.

12. Atstovo paskyrimas ir suteikti įgaliojimai patvirtinami pareiškėjo išduotu rašytiniu įgaliojimu.

13. Vienam ženklui įregistruoti paduodama viena paraiška. Paraiškoje gali būti prašoma įregistruoti ženklą vienai ar daugiau Nicos klasifikacijos prekių ir (ar) paslaugų klasių.

14. Paraiška paduodama Valstybiniam patentų biurui tiesiogiai arba paštu.

Paraiškas priima VPB Paraiškų priėmimo ir raštvedybos skyrius.

15. Prašymas įregistruoti ženklą ir išduoti prekių ženklo liudijimą užpildomas lietuvių kalba. Jeigu kiti dokumentai pateikiami ne lietuvių kalba, per 3 mėnesius nuo paraiškos padavimo dienos turi būti Valstybiniam patentų biurui pateiktas jų vertimas į lietuvių kalbą.

16. Prieš paduodant paraišką, turi būti sumokėtas nustatytas mokestis už paraiškos padavimą. Už kiekvieną prekių ir (ar) paslaugų klasę, jeigu jų paraiškoje nurodyta daugiau negu viena, turi būti sumokėtas papildomas mokestis.

 

 

III SKIRSNIS. PARAIŠKOS DOKUMENTAI

 

17. Paraišką įregistruoti ženklą sudaro:

17.1. prašymas įregistruoti ženklą ir išduoti prekių ženklo liudijimą;

17.2. dokumentas, patvirtinantis, kad sumokėtas nustatytas mokestis už paraiškos padavimą;

17.3. pareiškėjo įgaliojimas atstovui, jeigu paraišką paduoda jo įgaliotas asmuo;

17.4. prašymas suteikti prioritetą (jei reikia);

17.5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka išduotas leidimas naudoti ženkle Lietuvos Respublikos oficialųjį ar tradicinį (trumpąjį) valstybės pavadinimą, herbą, vėliavą ar kitus valstybės heraldikos objektus ar juos mėgdžiojančius žymenis, taip pat garantinius ir prabos ženklus, antspaudus, pasižymėjimo ar apdovanojimo ženklus (jei reikia);

17.6. kitų valstybių ar tarptautinių organizacijų kompetentingų institucijų duotas sutikimas naudoti ženkle tų valstybių herbus, vėliavas, oficialius ar tradicinius valstybių pavadinimus, valstybių emblemas, garantinius ar prabos ženklus, antspaudus, pasižymėjimo ar apdovanojimo ženklus, tarptautinių organizacijų oficialius ar tradicinius pavadinimus, herbus, vėliavas (jei reikia);

17.7. kolektyvinio ženklo naudojimo nuostatai (jei reikia);

17.8. teisių savininko ar jo teisių perėmėjo duotas sutikimas naudoti ženkle saugomą pramoninį dizainą ar kitą pramoninės nuosavybės objektą, autorių teisių saugomą literatūros, mokslo, meno kūrinį, žinomo asmens pavardę ar vardą, meninį pseudonimą ar portretą (jei reikia).

18. Prašymas įregistruoti ženklą ir išduoti prekių ženklo liudijimą pateikiamas 3 egzemplioriais.

19. Kiti paraiškos dokumentai, nurodyti 17 punkte, jeigu jie yra reikalingi ženklo ekspertizei ir sprendimui priimti, pateikiami 1 egzemplioriumi.

 

IV SKIRSNIS. PRAŠYMAS ĮREGISTRUOTI ŽENKLĄ IR IŠDUOTI PREKIŲ ŽENKLO LIUDIJIMĄ

 

20. Blankas. Prašymas įregistruoti ženklą ir išduoti prekių ženklo liudijimą (toliau – prašymas) pateikiamas Valstybinio patentų biuro nustatytos formos blanke (ZP-1/2001 forma), kurį VPB išduoda nemokamai.

21. Žymėjimai. Prašymo blanko langeliai pažymėti tarptautiniais kodais, skirtais ženklų duomenims identifikuoti (INID kodai).

22. Būtini duomenys. Prašyme įregistruoti ženklą ir išduoti prekių ženklo liudijimą turi būti nurodyta:

22.1. 731 – pareiškėjo pavadinimas ir juridinio asmens registracijos kodas (jei pareiškėjas yra juridinis asmuo); vardas, pavardė ir asmens kodas (jei pareiškėjas yra fizinis asmuo); adresas, telefonas, faksas, elektroninis paštas;

22.2. 740 – pareiškėjo atstovo vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, telefonas, faksas, elektroninis paštas;

22.3. 540 – ženklo vaizdas ir jo aprašas pagal Taisyklių V skirsnį;

22.4. 511 – prekių ir (ar) paslaugų, kurioms žymėti pareikštas registruoti ženklas, pavadinimai suskirstyti klasėmis pagal paraiškos padavimo dieną galiojančią Nicos klasifikaciją pagal Taisyklių VI skirsnį;

22.5. 310, 320, 330 – pirmosios paraiškos numeris, data ir vieta, jei pareiškėjas prašo suteikti pirmosios paraiškos prioriteto datą pagal Taisyklių IX skirsnį;

22.6. 230 – parodos data ir vieta, jei pareiškėjas prašo suteikti tarptautinės parodos prioritetą pagal Taisyklių IX skirsnį;

22.7. 551 – nuoroda, kad ženklas, kuriam įregistruoti paduodama paraiška, yra kolektyvinis ženklas (jei reikia);

22.8. 554 – nuoroda, kad ženklas, kuriam įregistruoti paduodama paraiška, yra erdvinis (trimatės formos) ženklas (jei reikia);

22.9. 526 – nuoroda, kurie pareikšto registruoti ženklo elementai yra nesaugomi pagal Įstatymo 8 straipsnį (jei reikia);

22.10. 591 – nuoroda, kad spalva ar spalvų derinys, jų kompozicija yra skiriamasis ženklo požymis, jei pareikštas registruoti ženklas yra spalvotas. Blanko langelyje nurodomos ženklo ir jo elementų spalvos;

22.11. pridedami dokumentai ir jų lapų skaičius.

23. Prašymą įregistruoti ženklą ir išduoti prekių ženklo liudijimą turi pasirašyti pareiškėjas ar jo atstovas pagal 5 punkto reikalavimus. Prie parašo turi būti įskaitomai parašyta pasirašiusiojo asmens vardas ir pavardė. Jei prašymą pasirašo juridinio asmens atstovas, nurodomos pasirašiusiojo pareigos.

24. Prašymo blanko 731 kodu pažymėtame langelyje nurodomi nesutrumpinti oficialūs juridinių asmenų pavadinimai.

Rekomenduojama Lietuvos Respublikos fizinių ir juridinių asmenų adresus 731 ir 740 langeliuose rašyti su pašto indeksu, taip pat nurodyti telefono numerį su Lietuvos miestų ir rajonų telefono ryšio kodais.

25. Jei yra keli pareiškėjai ir jeigu prašymo įregistruoti ženklą ir išduoti prekių ženklo liudijimą 740 kodu pažymėtame langelyje nenurodytas jų atstovas, laikoma, kad pareiškėjams atstovauja pirmuoju prašyme įrašytas pareiškėjas.

26. Jei yra keli pareiškėjai, bet nėra jų atitinkamą susitarimą patvirtinančio dokumento, prašymo blanko 731 kodu pažymėtame langelyje pirmuoju nurodomas tas pareiškėjas, kuriam turi būti išduotas prekių ženklo liudijimas.

27. Valstybės kodas prašymo blanko 731 kodu pažymėtame langelyje nurodomas tarptautiniais valstybių žymėjimo kodais.

Valstybių, teritorijų ir tarptautinių organizacijų žymėjimo kodai pagal Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos standartą ST.3 skelbiami VPB oficialiame biuletenyje.

28. Jei duomenys kuriame nors prašymo blanko langelyje netelpa, jame nurodoma „tęsinį žr. priede“, ir netilpę duomenys išvardijami papildomame lape.

Priede rašomas atitinkamo langelio INID kodas ir šalia pažymima – „tęsinys“.

Prašymo priedai žymimi arabiškais skaitmenimis ir pareiškėjo ar jo atstovo prašymui suteikta žyma, jų skaičius nurodomas prašymo blanke prie prašymo pridedamų dokumentų sąraše.

Priedas turi būti pasirašytas prašymą įregistruoti ženklą ir išduoti prekių ženklo liudijimą pasirašiusiojo asmens, nurodant vardą ir pavardę.

Priedas pridedamas prie kiekvieno prašymo egzemplioriaus.

29. Valstybinis patentų biuras susirašinėja su pareiškėju adresu, kuris nurodytas pareiškėjo 731 INID kodu pažymėtame langelyje, arba jeigu paskirtas atstovas – su atstovu adresu, nurodytu 740 INID kodu pažymėtame langelyje. Valstybinis patentų biuras neatsako už pareiškėjo, ženklo savininko ar jo atstovo pareigos informuoti VPB apie adreso pakeitimus nevykdymą.

 

V SKIRSNIS. PAREIKŠTO REGISTRUOTI ŽENKLO VAIZDAS IR JO APRAŠAS

 

30. Ženklo vaizdas. Prašymo blanko 540 kodu pažymėtame langelyje atspausdinamas arba įklijuojamas ženklo vaizdas (fotografija, poligrafinis spaudas, etiketė ir pan.) atliktas ant geros kokybės poligrafinio popieriaus. Fotografijos ir grafiniai vaizdai turi būti ryškūs ir aiškūs.

Ženklo vaizdo formatas 80 x 80 mm. Etiketės gali būti pateiktos natūralaus dydžio arba sumažinto formato. Natūralaus dydžio etiketės neturi būti didesnės negu 260 x 160 mm.

Žodiniai ženklai, atspausdinti helvetiško šrifto didžiosiomis ir (ar) mažosiomis lotyniškomis raidėmis ir arabiškais skaitmenimis, registruojami ir skelbiami standartiniais rašmenimis.

31. Ženklo vaizdo kopijos. Ženklo vaizdo kopijos pridedamos prie prašymo atskirame voke. Kopijos turi būti tapačios atspausdintiems arba priklijuotiems prašymo blanke vaizdams. Į voką sudėtos kopijos turi būti supjaustytos 30 punkte nurodytu formatu. Kitoje kopijos pusėje turi būti pažymėta pareiškėjo ar jo atstovo paraiškai suteikta žyma ir ženklo padėtis plokštumoje.

32. Ženklo vaizdo kopijų skaičius. Jeigu prašyme nėra pareikšta, kad pareiškėjas prašo spalvos, kaip skiriamojo ženklo požymio, apsaugos, atskirai pateikiamos:

32.1. 2 nespalvotos kopijos, jeigu prašoma pareikštą ženklą registruoti ir skelbti standartiniais rašmenimis;

32.2. 5 nespalvotos kopijos, jei ženklas pateiktas registruoti nestandartiniais rašmenimis.

Jeigu prašymo 591 kodu pažymėtame langelyje yra pareikšta, kad pareiškėjas prašo spalvos, kaip skiriamojo ženklo požymio, apsaugos, atskirai pateikiamos 5 spalvotos ir 2 nespalvotos kopijos.

Jeigu prašymo 554 kodu pažymėtame langelyje yra pareikšta, kad pareiškėjas prašo erdvinio (trimatės formos) ženklo apsaugos, atskirai pateikiami 5 nespalvoti arba 5 spalvoti ir 2 nespalvoti grafiniai vaizdai arba fotografijos.

33. Ženklo aprašas. Ženklui identifikuoti prašymo blanko ženklo aprašo lauke parašomi žodžiai, raidės, skaitmenys ar jų deriniai, kuriuos prašoma įregistruoti ženklu, aprašoma kiekviena ženklo sudedamoji dalis, kiekvienos dalies spalva, jei pareikštas registruoti ženklas yra spalvotas.

Jeigu ženklas sudarytas arba jo sudėtyje yra žodžių, parašytų ne lietuvių kalba, parašomas jų vertimas į lietuvių kalbą, taip pat ženklo ar jo žodinių elementų, parašytų kirilica, hieroglifais ar kitais rašmenimis, ir skaičių transliteracija lotyniškomis raidėmis bei arabiškais skaitmenimis.

Jeigu ženklas sudarytas iš žodžių, raidžių, skaitmenų bei jų derinių, neturinčių grafinių elementų, nurodoma, kad prašoma ženklą įregistruoti ir skelbti standartiniais rašmenimis.

Jeigu ženklo sudėtyje yra specialių terminų, raidžių ir (ar) skaičių derinių, istorinių pavadinimų, datų, herbų, vėliavų ar kitokių žymenų, nurodoma jų reikšmė ir kilmė.

34. Netilpęs aprašymas pratęsiamas priede 28 punkte nurodyta tvarka.

 

VI SKIRSNIS. PREKIŲ IR PASLAUGŲ KLASIFIKACIJOS INDEKSAI, PREKIŲ IR (AR) PASLAUGŲ SĄRAŠAS

 

35. Prašymo blanko 511 kodu pažymėtame langelyje pateikiamas prekių ir (ar) paslaugų, kurioms žymėti pareikštas registruoti ženklas, sąrašas, kuriame prekių ir (ar) paslaugų pavadinimai turi būti suskirstyti klasėmis pagal paraiškos padavimo dieną galiojančią Nicos klasifikaciją.

36. Prieš kiekvieną prekių ir (ar) paslaugų grupę turi būti nurodytas Nicos klasifikacijos klasės numeris, kuriai priskiriama ta prekių ir (ar) paslaugų grupė.

Prekių ir paslaugų pavadinimai turi būti surašyti tokia eilės tvarka, kokia išdėstytos Nicos klasifikacijos klasės.

37. Jeigu vienoje ir toje pačioje paraiškoje nurodytos prekės ir (ar) paslaugos priskiriamos kelioms Nicos klasifikacijos klasėms, pagal tokią paraišką atliekama viena registracija.

38. Prekių ir (ar) paslaugų pavadinimai nurodomi vadovaujantis Nicos klasifikacijos abėcėliniu prekių ir paslaugų sąrašu, klasių sąrašu su aiškinamosiomis pastabomis ir lietuvių kalbos reikalavimais.

39. Jeigu ženklas pareikštas registruoti visoms nurodytos klasės prekėms ir (ar) paslaugoms žymėti, po klasės numerio išvardijami prekių ir paslaugų pavadinimai pagal Nicos klasifikacijos klasių antraštes.

Tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos klasių sąrašas yra skelbiamas VPB oficialiame biuletenyje.

40. Jeigu paraiškoje yra prašymas suteikti pirmosios paraiškos prioritetą, pateiktas prekių ir (ar) paslaugų sąrašas negali būti didesnis negu prekių ir (ar) paslaugų sąrašas pirmojoje paraiškoje.

41. Netilpęs prekių ir (ar) paslaugų sąrašas pratęsiamas prašymo priede 28 punkte nurodyta tvarka.

 

VII SKIRSNIS. DOKUMENTAS, PATVIRTINANTIS, KAD SUMOKĖTAS NUSTATYTAS MOKESTIS

 

42. Dokumentas, patvirtinantis, kad nustatytas mokestis sumokėtas, yra:

42.1. mokamasis pavedimas su banko žyma arba

42.2. banko kasos kvitas, arba

42.3. pašto perlaidos į nurodytą sąskaitą kvitas.

43. Mokestis už paraiškos įregistruoti ženklą padavimą ir kitus Valstybiniame patentų biure atliekamus veiksmus turi būti sumokėtas litais pagal mokėjimo dieną galiojančius dydžius.

44. Kad mokesčiai sumokėti, patvirtinama pateikus mokamuosius pavedimus su banko žymomis arba kvitų originalus.

Kai asmuo pateikia mokamąjį pavedimą arba kvito originalą bei jų kopijas, o VPB Paraiškų priėmimo ir raštvedybos skyriaus specialistas padaro atitinkamas žymas, iš mokėtojo gali būti paimti minėtų dokumentų nuorašai, kurių tikrumas patvirtinamas VPB specialisto parašu.

45. Kai dokumentai Valstybiniam patentų biurui siunčiami paštu, turi būti pateikti mokamųjų pavedimų su banko žyma arba kvitų originalai. Mokesčio sumokėjimą patvirtinančiame dokumente arba prie jo pridėtame lydraštyje turi būti nurodytas paraiškos ar registracijos numeris, taip pat nurodyta, už kokius Valstybiniame patentų biure veiksmus sumokėtas mokestis.

46. Asmuo, permokėjęs mokestį, arba kai VPB atsisako priimti paraišką ir ją grąžina pareiškėjui arba jo atstovui pagal 92 punktą, mokestį gali atsiimti, padavęs pareiškimą įstaigai, į kurios sąskaitą buvo sumokėtas mokestis, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

VIII SKIRSNIS. ĮGALIOJIMAS ATSTOVUI

 

47. Kai pareiškėjui ar ženklo savininkui Valstybiniame patentų biure atstovauja šio asmens paskirtas atstovas, toks paskyrimas turi būti patvirtintas įgaliojimu.

48. Įgaliojimas, patvirtinantis atstovui suteiktus įgaliojimus, gali būti išduotas vienai ar kelioms jame nurodytoms paraiškoms arba bendras įgaliojimas visoms esamoms ir būsimoms to paties asmens paraiškoms.

49. Jeigu atstovui išduotas bendras įgaliojimas, kartu su pirmąja paraiška turi būti pateiktas šio įgaliojimo originalas, o prie pirmosios ir kiekvienos kitos paraiškos pridedama įgaliojimo kopija.

50. Esant keliems pareiškėjams įgaliojimą atstovui gali išduoti kiekvienas pareiškėjas arba gali būti vienas kelių pareiškėjų išduotas įgaliojimas.

51. Lietuvos Respublikos fizinių ir juridinių asmenų išduoti įgaliojimai ar kiti atstovo įgaliojimus patvirtinantys dokumentai turi atitikti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso bei kitų teisės aktų reikalavimus.

52. Užsienio valstybių fizinių ir juridinių asmenų išduotų įgaliojimų formą nustato valstybių, kuriose jie išduoti, įstatymai. Įgaliojimo galiojimo terminas, jeigu nenurodytas įgaliojime, nustatomas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

53. Įgaliojime turi būti šie duomenys: įgaliotojo vardas, pavardė ir adresas; asmens kodas, kai įgaliojimą išduoda fizinis asmuo; juridinio asmens visas oficialus pavadinimas ir adresas; juridinio asmens registracijos kodas, kai įgaliojimą išduoda juridinis asmuo; atstovo visas pavadinimas arba vardas, pavardė, asmens arba registracijos kodas ir adresas, paraiškos numeris ar kitokie paraiškos identifikavimo duomenys, jeigu paraiškos numeris įgaliojimo išdavimo datą nėra žinomas.

54. Įgaliojimu gali būti suteikiama teisė atlikti visus su paraiškos padavimu ir ženklo registracija susijusius veiksmus. Įgaliojime turi būti tiksliai apibrėžti veiksmai, jeigu atstovui suteikiama teisė atšaukti paraišką, atsisakyti ženklo registracijos, paduoti apeliaciją ar protestą ir atstovauti VPB Apeliaciniame skyriuje, įgalioti kitą asmenį. Įgaliojime gali būti konkrečiai apibrėžti veiksmai, kuriems atstovauti atstovui paveda įgaliotojas, arba išvardyti veiksmai, kuriems atstovauti atstovui teisė nesuteikta.

Atstovas gali įgalioti kitą asmenį tik tuo atveju, jeigu tokią teisę jam suteikia įgaliotojo išduotas įgaliojimas. Perįgaliojimo turinį ir formą apibrėžia pagrindinio įgaliojimo turinys ir forma.

55. Įgaliojime nurodomas galiojimo terminas. Įgaliojimo galiojimo terminą reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas. Jeigu terminas nenurodytas, tai įgaliojimas galioja vienerius metus nuo jo sudarymo dienos.

56. Įgaliojimas turi būti pasirašytas, jame turi būti nurodyta jo sudarymo vieta ir data.

57. Įgaliojimas, kuriame nenurodyta sudarymo data, negalioja. Jei įgaliojime nenurodyta jo sudarymo vieta, laikoma, kad jis sudarytas Lietuvos Respublikoje ir jo galiojimo terminas nustatomas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

58. Parašui taikomi 5 punkto reikalavimai.

59. Įgaliotojas privalo pranešti Valstybiniam patentų biurui apie įgaliojimo panaikinimą, jeigu įgaliojimas išduotas palaikyti santykius su VPB.

60. Pasibaigus įgaliojimo galiojimo terminui ar įgaliojimą panaikinus, atstovas, registruojant ženklą ir atliekant Valstybiniame patentų biure visus kitus su ženklo registracija susijusius veiksmus, netenka teisės atstovauti pareiškėjui ar ženklo savininkui.

61. Jei įgaliotojas yra paskyręs keletą atstovų su tais pačiais įgaliojimais atstovauti jam registruojant ženklą, VPB oficialiai susirašinėja su tuo atstovu, kuris yra nurodytas paraiškoje.

62. Įgaliojimas sudaromas paprasta rašytine forma ir pateikiamas Valstybiniam patentų biurui kartu su paraiška arba per 3 mėnesius nuo paraiškos padavimo dienos, jei paraišką paduoda pareiškėjo atstovas.

 

IX SKIRSNIS. PRAŠYMAS SUTEIKTI PARAIŠKAI PRIORITETĄ

 

63. Pagal Įstatymo 10 straipsnio 1 dalį pareiškėjas ar jo teisių perėmėjas, norintis pasinaudoti teise į vienos ar daugiau pirmųjų paraiškų, paduotų valstybėje, kuri yra Paryžiaus konvencijos narė arba Pasaulinės prekybos organizacijos narė, prioriteto datą, paraišką įregistruoti tą patį ženklą paduoda Valstybiniam patentų biurui per 6 mėnesius nuo pirmosios paraiškos ar paraiškų padavimo datos.

64. Pareiškėjas kartu su paraiška arba per 3 mėnesius nuo paraiškos padavimo datos privalo Valstybiniam patentų biurui pateikti užsienio patentų tarnybos toje valstybėje galiojančia tvarka patvirtintą pirmosios paraiškos (paraiškų) kopiją ir jos (jų) vertimą į lietuvių kalbą.

65. Pagal Įstatymo 10 straipsnio 2 dalį pareiškėjas, norintis pasinaudoti teise į prioriteto datą, kuria pareikštu registruoti ženklu pažymėtos prekės ir (ar) paslaugos buvo eksponuojamos oficialioje arba pripažintoje oficialia tarptautinėje parodoje, paraišką Valstybiniam patentų biurui paduoda per 6 mėnesius nuo pirmojo šiuo ženklu pažymėtų prekių ir (ar) paslaugų eksponavimo parodoje dienos.

66. Pareiškėjas kartu su paraiška arba per 3 mėnesius nuo paraiškos padavimo datos privalo Valstybiniam patentų biurui pateikti tarptautinės parodos, kurioje pirmą kartą buvo eksponuojamos pareikštu registruoti ženklu pažymėtos prekės ir (ar) paslaugos, administracijos pažymą, patvirtinančią parodos statusą, atitinkantį reikalavimus prioritetui gauti, pareiškėjo dalyvavimą parodoje, jo naudoto ženklo vaizdą, eksponuotų prekių ir (ar) paslaugų sąrašą, eksponavimo parodoje datą ir pažymos vertimą į lietuvių kalbą.

67. Jeigu pareiškėjas neįvykdo Įstatymo 10 straipsnio ir Taisyklių 64 bei 66 punktų reikalavimų, VPB pripažįsta, kad nurodyti prašymai suteikti paraiškai prioritetą nebuvo paduoti.

 

X SKIRSNIS. LIETUVOS RESPUBLIKOS, KITŲ VALSTYBIŲ IR TARPTAUTINIŲ ORGANIZACIJŲ PAVADINIMŲ, HERBŲ, VĖLIAVŲ IR KITŲ HERALDIKOS OBJEKTŲ AR MĖGDŽIOJANČIŲ JUOS ŽYMENŲ NAUDOJIMAS ŽENKLUOSE

 

68. Pareiškėjas, norintis įregistruoti ženklą, kuriame yra Lietuvos Respublikos oficialusis ar tradicinis (trumpasis) valstybės pavadinimas, herbas, vėliava ar kiti valstybės heraldikos objektai ar juos mėgdžiojantys žymenys, garantiniai ir prabos ženklai, antspaudai, pasižymėjimo ar apdovanojimo ženklai (toliau – Lietuvos valstybės simbolika) pagal Įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 8 punktą, turi Valstybiniam patentų biurui pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos išduotą leidimą. Leidimų išdavimo tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai.

69. Pareiškėjas, norintis įregistruoti ženklą, sudarytą iš žymenų pagal Įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 9 punktą, turi Valstybiniam patentų biurui pateikti kitų valstybių ar tarptautinių organizacijų kompetentingų institucijų sutikimą raštu naudoti prekių ženkle tos valstybės ar tarptautinės organizacijos oficialųjį ar tradicinį (trumpąjį) pavadinimą, herbą, vėliavą, emblemas, antspaudus, pasižymėjimo ir apdovanojimo ženklus ir kitus simbolius.

 

XI SKIRSNIS. KOLEKTYVINIO ŽENKLO NAUDOJIMO NUOSTATAI

 

70. Pagal Įstatymo 29 straipsnio 1 dalį kolektyvinis ženklas registruojamas asmenų sąjungos (asociacijos, susivienijimo, konsorciumo ir pan.) vardu ir tik tada, kai kartu su paraiška pateikiami sąjungos patvirtinti jo naudojimo nuostatai.

71. Nuostatuose turi būti šie duomenys:

71.1. asmenų sąjungos pavadinimas ir buveinė;

71.2. asmenų sąjungos tikslai ir atstovavimo tvarka;

71.3. narystės sąlygos;

71.4. informacija apie kolektyvo narius, turinčius teisę naudoti kolektyvinį ženklą;

71.5. kolektyvinio ženklo naudojimo sąlygos, nurodant prekių ir paslaugų, kurios bus ženklinamos šiuo ženklu, sąrašą;

71.6. kolektyvo narių teisės ir pareigos kolektyvinio ženklo naudojimo sąlygų nesilaikymo ir teisių į jį pažeidimo atvejais.

72. Nuostatai turi būti pasirašyti sąjungos vadovo arba kito įgalioto asmens kolektyvinio ženklo naudojimo nuostatų nustatyta tvarka. Parašui taikomi 5 punkto reikalavimai.

73. Jeigu nuostatai pateikiami ne lietuvių kalba, kartu su paraiška arba per 3 mėnesius nuo paraiškos Valstybiniam patentų biurui padavimo datos turi būti pateiktas jų vertimas į lietuvių kalbą.

74. Suinteresuoti asmenys, pateikę prašymą ir sumokėję nustatytą mokestį, Valstybiniame patentų biure gali susipažinti su kolektyvinio ženklo naudojimo nuostatais.

 

XII SKIRSNIS. REIKALAVIMAI PATEIKIAMIEMS VALSTYBINIAM PATENTŲ BIURUI DOKUMENTAMS

 

75. Valstybiniam patentų biurui dokumentai pateikiami lietuvių kalba. Pateikęs dokumentus ne lietuvių kalba, pareiškėjas, ženklo savininkas ar jo atstovas per 3 mėnesius nuo dokumentų pateikimo datos privalo pristatyti jų vertimą į lietuvių kalbą.

76. Valstybiniam patentų biurui pateikiamų dokumentų legalizuoti nereikia.

77. Valstybiniam patentų biurui dokumentai pateikiami tokie, kad būtų galima padaryti jų bet kokį kopijų kiekį tiesioginės reprodukcijos, elektrografijos, fotoofsetinės spaudos ar mikrofilmavimo būdu.

78. Dokumentų lapai negali būti suglamžyti ar suplėšyti, juose neturi būti perlenkimų, taisymų, užrašų ar intarpų, trynimų.

79. Visi Valstybiniam patentų biurui pateikiami dokumentai turi būti spausdinti. Lapai ir tekstas dokumente turi būti vertikalūs.

Dokumentams turi būti naudojamas geros kokybės baltas A4 (29,7 x 21 cm) formato popierius.

80. Paraiškos dokumentai turi būti susegti į atskirus paraiškos egzempliorius. Dokumentai, kurie pateikiami vienu egzemplioriumi, prisegami prie pirmojo paraiškos egzemplioriaus.

81. Paraiškos dokumentai turi būti susegti taip, kad juos būtų galima lengvai vartyti, atskirti ir vėl susegti.

 

XIII SKIRSNIS. PARAIŠKOS PADAVIMO DATA

 

82. Pagal Įstatymo 12 straipsnio 1 dalį paraiškos padavimo data laikoma ta diena, kai Valstybinis patentų biuras gavo šiuos dokumentus:

82.1. prašymą įregistruoti ženklą ir išduoti prekių ženklo liudijimą;

82.2. dokumentą, patvirtinantį, kad sumokėtas nustatytas mokestis už paraiškos padavimą.

83. Kiti dokumentai pagal 17.3, 17.4, 17.7, 31 ir 32 punktus, jeigu jie reikalingi ženklo ekspertizei ir sprendimui dėl ženklo įregistravimo priimti, pateikiami per 3 mėnesius nuo pranešimo pagal 95 punktą išsiuntimo dienos.

84. Paraiškos padavimo datai suteikti atliekama pateiktų dokumentų formali ekspertizė pagal 89 punktą.

85. Jeigu nepateiktas nors vienas iš 82 punkte nurodytų dokumentų arba jeigu jie įforminti nesilaikant reikalavimų, paraiškai padavimo data nesuteikiama ir paraiška grąžinama pareiškėjui arba jo atstovui pagal 92 punktą.

 

XIV SKIRSNIS. PARAIŠKOS DOKUMENTŲ FORMALI EKSPERTIZĖ

 

86. Gautai tiesiogiai arba paštu paraiškai VPB Paraiškų priėmimo ir raštvedybos skyrius suteikia paraiškos gavimo datą ir numerį.

Pareiškėjui arba jo atstovui išduodamas pranešimas (ZP-2/2001 forma) apie dokumentų gavimą.

87. Paraiškų priėmimo ir raštvedybos skyrius per 1 mėnesį nuo paraiškos gavimo dienos atlieka formalią paraiškos dokumentų ekspertizę pagal Įstatymo 13 straipsnio 1 dalį.

88. Paraiškos padavimo datai nustatyti Paraiškų priėmimo ir raštvedybos skyriaus specialistas patikrina, ar pateikti ir ar tinkamai įforminti šie dokumentai:

88.1. prašymas įregistruoti ženklą ir išduoti prekių ženklo liudijimą;

88.2. dokumentas, patvirtinantis, kad sumokėtas nustatytas mokestis už paraiškos padavimą.

89. Tikrinama, ar 88 punkte nurodyti dokumentai atitinka Taisyklių IV, VII ir XII skirsnių reikalavimus. Remiantis patikrinimo rezultatais, paraiška priimama arba nepriimama ir grąžinama pareiškėjui arba jo atstovui.

90. Jeigu 88 punkte nurodyti dokumentai atitinka formalios dokumentų ekspertizės reikalavimus, Paraiškų priėmimo ir raštvedybos skyrius pagal Įstatymo 13 straipsnio 2 dalį paraiškai suteikia padavimo datą, kuri nustatoma pagal paraiškos gavimo VPB datą.

Kilus ginčui, padavimo data laikoma paraiškos atidavimo į paštą diena, kuri nustatoma pagal pašto spaudą. Paraiškų, gautų VPB tą pačią dieną arba siųstų paštu ir turinčių vienodą išsiuntimo datą, padavimo data nustatoma pagal paraiškų numerius, kurie suteikti, kai VPB jas gavo. Šiuo atveju ankstesnę padavimo datą turi ta paraiška, kurios mažesnis paraiškos eilės numeris.

91. Pareiškėjui arba jo atstovui išduodama arba išsiunčiama paraiškos priėmimo pažyma (prašymo įregistruoti ženklą ir išduoti prekių ženklo liudijimą antrasis egzempliorius su užpildytais VPB rekvizitais) pagal Įstatymo 13 straipsnio 3 dalį, kurioje nurodoma paraiškos padavimo data ir paraiškai suteiktas numeris.

92. Jeigu pareiškėjas nepateikė nors vieno iš 88 punkte išvardytų dokumentų arba pateikti dokumentai netinkamai įforminti, paraiškai padavimo data nesuteikiama ir paraiška grąžinama pareiškėjui arba atstovui kartu su sprendimu (ZP-3/2001 forma), nurodant paraiškos nepriėmimo motyvus pagal Įstatymo 12 straipsnio 2 dalį.

93. VPB paraiškos nepriima, jeigu:

93.1. prašymas įregistruoti ženklą ir išduoti prekių ženklų liudijimą neatspausdintas ant VPB nustatytos formos blanko;

93.2. trūksta duomenų, leidžiančių identifikuoti pareiškėją arba jo atstovą;

93.3. nepateiktas ženklo vaizdas arba nepateiktas pakankamai aiškus ženklo vaizdas, kurį prašoma įregistruoti;

93.4. nepateiktas prekių ir (ar) paslaugų sąrašas;

93.5. prašymas užpildytas ne lietuvių kalba;

93.6. prašymas ir (ar) prašymo tęsinys priede (-uose) nepasirašyti pareiškėjo arba jo atstovo;

93.7. nepateiktas dokumentas, patvirtinantis, kad sumokėtas nustatytas mokestis arba sumokėtas mažesnis mokestis negu reikia.

94. VPB tokią paraišką pagal 92 ir 93 punktus pripažįsta nepaduota. Valstybiniame patentų biure lieka vienas prašymo įregistruoti ženklą ir išduoti prekių ženklo liudijimą egzempliorius, o kiti dokumentai grąžinami pareiškėjui.

95. Nepateikus kartu su prašymu 17.3, 17.4 ir 17.7 punktuose nurodytų dokumentų ir 31 bei 32 punktuose nurodytų ženklo vaizdo kopijų, apie tai pranešama pareiškėjui arba jo atstovui atskiru pranešimu (ZP-4/2001 forma).

96. Kai paraiškai suteikti padavimo data ir numeris, Paraiškų priėmimo ir raštvedybos skyrius perkelia į kompiuterinę duomenų bazę šiuos priimtos paraiškos duomenis:

96.1. paraiškos padavimo datą ir paraiškos numerį;

96.2. pareiškėjo duomenis;

96.3. atstovo duomenis;

96.4. žodinio ženklo tekstą ar nuskenuotą ženklo vaizdą;

96.5. prekių ir (ar) paslaugų sąrašo klasės numerį (numerius);

96.6. mokesčių sumą ir mokėjimo datą.

Paraiška, kuriai suteikta padavimo data ir numeris, perduodama į Prekių ženklų ir pramoninio dizaino skyrių.

 

XV SKIRSNIS. PARAIŠKOS EKSPERTIZĖ

 

97. Paraiškos ekspertizę pagal Įstatymo 13 straipsnio 4 dalį atlieka Prekių ženklų ir pramoninio dizaino skyriaus prekių ženklų ekspertas.

Ekspertizei atlikti paraiškos ekspertams išduodamos eilės tvarka pagal suteiktą paraiškai numerį. Ekspertizė gali būti pagreitinta Valstybinio patentų biuro direktoriaus sprendimu, jeigu pareiškėjas pateikia motyvuotą prašymą dėl ekspertizės pagreitinimo būtinumo (pažeidinėjamos teisės į ženklą ir pan.) bei tai pagrindžiančius įrodymus. Kai direktorius priima sprendimą atlikti pagreitintą ekspertizę, paraiška nagrinėjama skubos tvarka laikantis Įstatymo ir Taisyklių nustatytų reikalavimų.

98. Paraiškos ekspertizės metu ekspertas nustato, ar pareiškėjas laikosi Įstatymo ir Taisyklių 10, 15 punktų ir IV, V, VI, VIII, IX, X bei XI skirsnių reikalavimų.

99. Atlikdamas paraiškos ekspertizę ekspertas patikrina ir nustato:

99.1. ar išsamiai ir teisingai užpildytas prašymas įregistruoti ženklą ir išduoti prekių ženklo liudijimą – pagal Taisyklių IV skirsnį;

99.2. pareikšto registruoti ženklo vaizdo kokybę, ženklo aprašą, ženklo kopijas – pagal Taisyklių V skirsnį;

99.3. ar teisingai suklasifikuotos prekės ir (ar) paslaugos pagal Nicos klasifikaciją – pagal Taisyklių VI skirsnį;

99.4. ar tinkamai pateiktas įgaliojimas atstovui, jei paraišką paduoda atstovas – pagal Taisyklių VIII skirsnį;

99.5. prašymo suteikti paraiškai pirmosios paraiškos prioritetą tam pačiam ženklui registruoti pagrįstumą ir prioriteto datą patvirtinančius dokumentus – pagal 63 ir 64 punktus;

99.6. prašymo suteikti paraiškai eksponavimo tarptautinėje parodoje prioritetą pagrįstumą ir prioriteto datą bei dalyvavimą parodoje patvirtinančius dokumentus – pagal 65 ir 66 punktus;

99.7. ar reikalingas kompetentingos institucijos leidimas dėl Lietuvos Respublikos valstybės simbolikos naudojimo prekių ženkle – pagal 68 punktą;

99.8. ar reikalingas kompetentingų institucijų sutikimas dėl kitų valstybių ar tarptautinių organizacijų simbolikos naudojimo prekių ženkle – pagal 69 punktą;

99.9. prašymo registruoti kolektyvinį ženklą pagrįstumą ir kolektyvinio ženklo naudojimo nuostatus – pagal Taisyklių XI skirsnį;

99.10. ar reikalingas kompetentingų institucijų (draugijų, savivaldybių ir pan.) leidimas dėl jų herbų, pavadinimų, emblemų ar kitų žymenų, kurių naudojimas reglamentuojamas Lietuvos Respublikos įstatymais, naudojimo prekių ženkle – pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

100. Nustatęs, kad pateikti ne visi 99 punkte nurodyti dokumentai (jeigu jie reikalingi), trūksta duomenų arba pateikti dokumentai neatitinka Įstatymo ir Taisyklių reikalavimų, ekspertas išsiunčia pareiškėjui arba jo atstovui pranešimą (ZP-5/2001 forma), kuriame nurodo, kokių dokumentų ir (ar) duomenų paraiškoje trūksta.

Pranešime nurodomas terminas, per kurį paraiška turi būti papildyta ar pataisyta.

101. Pranešimas pagal 100 punktą išsiunčiamas, jeigu:

101.1. prašyme nurodytas pareiškėjo pavadinimas neatitinka pridėtuose prie paraiškos dokumentuose nurodytam pavadinimui;

101.2. prekių ir (ar) paslaugų sąrašas neteisingai suskirstytas klasėmis pagal Nicos klasifikaciją, prekių ir (ar) paslaugų pavadinimai nurodyti nesilaikant paraiškos padavimo dieną galiojančios Nicos klasifikacijos ir lietuvių kalbos reikalavimų;

101.3. ženklo vaizdo kopijos neatitinka Taisyklėse nurodyto formato, vaizdo kopijos pateiktos nespalvotos arba nėra nespalvotų vaizdo kopijų spaudai, prašant registruoti spalvotą ženklą, kopijų pateikta mažiau negu reikia, bloga pateiktų vaizdo kopijų kokybė;

101.4. neaiški ženklo padėtis plokštumoje, erdvinio (trimatės formos) ženklo vaizdo kopija neatskleidžia arba nevisiškai atskleidžia jo ypatybes, prašyme nenurodytos pareikšto registruoti ženklo spalvos, nesaugomi ženklo elementai;

101.5. nėra ženklo aprašo arba pateiktas aprašas neatskleidžia ženklo ar jo sudedamųjų dalių esmės, nėra žodinio ženklo ar jo žodinių dalių vertimo į lietuvių kalbą, ženklo ar jo dalių transliteracijos lotyniškomis raidėmis, arabiškais skaitmenimis, ženklo vaizdinių elementų aprašo, nuorodos, kokiais rašmenimis įregistruoti ir skelbti žodinį ženklą;

101.6. nėra įgaliojimo atstovui, nenurodyta įgaliojimo pasirašymo data, nenurodytas įgaliotojo vardas, pavardė, pareigos, parašas arba įgaliojimas neatitinka Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir kitų teisės aktų reikalavimų;

101.7. nepateikti kolektyvinio ženklo naudojimo nuostatai arba nuostatai sudaryti neprisilaikant Įstatymo ir Taisyklių reikalavimų;

101.8. nėra dokumento, patvirtinančio, kad sumokėtas papildomas mokestis už papildomą prekių ir (ar) paslaugų klasę (klases);

101.9. nėra dokumento, patvirtinančio pirmosios paraiškos, ar dokumento, patvirtinančio eksponavimo tarptautinėje parodoje, prioritetą;

101.10. nėra leidimo naudoti ženkle Lietuvos valstybės simbolius arba sutikimo naudoti kitų valstybių, tarptautinių organizacijų simbolius;

101.11. trūksta dokumentų vertimų į lietuvių kalbą.

102. Pranešime gali būti įrašyti nurodymai papildyti paraišką duomenimis ar informacija, kuri reikalinga sprendimui dėl ženklo įregistravimo priimti pagal 113 punktą, jeigu atliekant paraiškos ekspertizę, eksperto nuomone:

102.1. pateiktos ženklo vaizdo kopijos nevisiškai atspindi erdvinio (trimatės formos) ženklo ypatybes, pasiūlant pateikti iki 6 skirtingų ženklo vaizdo kopijų ir (arba) jo aprašą;

102.2. ženklą sudaro arba jame yra geografinė nuoroda ne tos vietovės, kurioje prekė pagaminta ir dėl to visuomenė gali būti suklaidinta dėl tikrosios prekės kilmės vietos, ypač jeigu pareikštas registruoti ženklas skirtas vynui ar stipriems alkoholiniams gėrimams žymėti;

102.3. ženklas, kuriame yra geografinė nuoroda, negali būti įregistruotas pateiktoms prekėms be papildomos nuorodos prekių sąraše į jų kilmės vietą;

102.4. ženklas negali būti įregistruotas be papildomų įrodymų dėl ryšio tarp prekių gamintojo ir asmens, pareiškusio teisę registruoti ženklą, kai prekių gamintojas pagal prekių kilmės vietos nurodymą ženkle (pvz., etiketėje) nesutampa su pareiškėju;

102.5. ženklas negali būti įregistruotas be papildomų įrodymų dėl jo įteisinimo Lietuvos standartu, kai (eksperto turimomis žiniomis) tokio pavadinimo ir rūšies prekes (pvz., mėsa ir mėsos produktai, pienas ir pieno produktai, konditerija ir kt.) pagal Lietuvos standartus gamina ir daugiau Lietuvos gamintojų.

103. Akivaizdžios rašybos ar spausdinimo klaidos prašymo tekste (pvz., nenurodytas pašto indeksas, valstybės kodas, klaidingas pirmosios paraiškos numeris ar data, praleista nuoroda, kad pareikštas ženklas yra erdvinis (trimatės formos) ir pan.) gali būti eksperto pataisytos, ir nesiunčiamas 100 punkte nurodytas pranešimas.

104. Išsiuntus pranešimą, tolesnis paraiškos nagrinėjimas sustabdomas ir atnaujinamas, kai pareiškėjas ar jo atstovas pašalina nurodytus trūkumus Taisyklių nustatyta tvarka.

105. Jeigu per 3 mėnesius nuo pranešimo pagal 100 punktą išsiuntimo dienos paraiška nepataisoma arba prašyme nurodyti dokumentai ar duomenys nepateikiami, VPB paraišką pripažįsta nepaduota. Ekspertas tokią paraišką atiduoda į archyvą.

106. Paraišką pripažinus nepaduota, ne vėliau kaip per 10 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos ekspertas apie tai raštu (ZP-6/2001 forma) praneša pareiškėjui ar jo atstovui, nurodydamas tokio sprendimo motyvus.

107. Jeigu pareiškėjas ar jo atstovas per 3 mėnesius nuo pranešimo pagal 100 punktą išsiuntimo dienos pranešė, kad nesutinka su eksperto nurodymais dėl prekių ir (ar) paslaugų klasifikavimo pagal Nicos klasifikaciją, galutinį sprendimą dėl ženklo įregistravimo prekėms ir (ar) paslaugoms, su kurių klasifikavimu nesutiko pareiškėjas ar jo atstovas, priima ekspertas, atlikdamas ženklo ekspertizę pagal Taisyklių XVII skirsnį.

 

XVI SKIRSNIS. Įstatymo numatytų terminų pratęsimas

 

108. Jeigu pagal Įstatymo 26 straipsnio 1 dalį pareiškėjas ar jo atstovas pateikia Valstybiniam patentų biurui prašymą raštu ir sumoka nustatytą mokestį, 105 ir 107 punktuose numatytas 3 mėnesių terminas gali būti pratęstas vieną kartą, bet ne ilgiau kaip 2 mėnesiams nuo pirmojo termino pasibaigimo dienos.

109. Prašymas pratęsti terminą turi būti paduotas ir nustatytas mokestis turi būti sumokėtas nepasibaigus pirmajam 3 mėnesių terminui. Terminas pratęsiamas eksperto, nagrinėjusio paraišką, sprendimu. Sprendimą dėl termino pratęsimo priima ekspertas, jeigu įvykdyti 108 ir šiame punkte nustatyti reikalavimai.

110. 108 ir 109 punktų reikalavimai taikomi ir tais atvejais, kai termino pratęsimas yra susijęs su veiksmais pagal 75, 122, 128 ir 137 punktus.

111. Atsisakymas pratęsti terminą gali būti skundžiamas teismui įstatymų nustatyta tvarka.

 

xvii SKIRSNIS. Ženklo ekspertizė

 

112. Pareikšto registruoti ženklo ekspertizę pagal Įstatymo 14 straipsnį atlieka Prekių ženklų ir pramoninio dizaino skyriaus ekspertas.

113. Ženklo ekspertizės metu ekspertas nustato, ar pareikštas registruoti ženklu žymuo atitinka Įstatymo 6 straipsnyje nustatytus absoliučius reikalavimus.

114. Ekspertas žymens nepripažįsta ženklu ir jo neregistruoja, jeigu:

114.1. žymuo negali sudaryti ženklo pagal Įstatymo 5 straipsnį. Ženklą gali sudaryti bet kokie žymenys, kuriuos galima pavaizduoti grafiškai. Tokiais žymenimis gali būti žodžiai, asmens pavardė, vardas, meninis pseudonimas, firmos vardas, šūkis, raidės, skaitmenys, gaminio, jo pakuotės ar talpyklos išorinis vaizdas, piešinys, emblema, spalva ar spalvų derinys, jų kompozicija arba bet koks nurodytų žymenų derinys.

Atsižvelgiant į tai, iš kokių žymenų sudaryti ženklai, ženklai skirstomi į:

114.1.1. žodinius ženklus, sudarytus tik iš žodžių, raidžių, skaitmenų ar jų derinio;

114.1.2. figūrinius (grafinius) ženklus, sudarytus iš grafinių elementų;

114.1.3. spalvinius ženklus, sudarytus iš spalvų ar jų derinio;

114.1.4. kombinuotus ženklus, sudarytus iš žodžių, grafinių elementų, spalvų ar bet kokio Įstatymo 5 straipsnio 1 – 5 punkte nurodyto žymenų derinio;

114.1.5. erdvinius (trimatės formos) ženklus, kuriuos sudaro gaminio, jo pakuotės ar talpyklos išorinis vaizdas.

Ženklai gali būti garsiniai, kvapiniai, tačiau jie turi būti pavaizduoti grafiškai.

Vieno ženklo visumos dalimis (pvz., pora ar daugiau skirtingų etikečių) laikomos tik tos ženklo dalys, kurios susietos grafinėmis linijomis ar kitokiais grafiniais elementais, jų santykiniu išdėstymu bei teksto žodžių prasmėmis.

Periodinių leidinių vardai gali būti registruojami prekių ženklais Įstatymo ir Taisyklių nustatyta tvarka;

114.2. žymuo neturi jokio skiriamojo požymio. Skiriamojo požymio neturi žymenys, jeigu toks žymuo negali atskirti vieno asmens prekių ar paslaugų nuo kito asmens prekių arba paslaugų dėl to, kad:

114.2.1. aprašo prekes ar paslaugas žodžiu arba vaizdu (pvz., žodis „batas“ ar bato vaizdas negali būti registruojamas avalynei žymėti);

114.2.2. sudaryti tik iš elementarių geometrinių figūrų bei linijų (žymenys, kurių vienintelis elementas yra trikampio, skritulio, kvadrato, linijos ir pan. vaizdas arba paprasti šių elementų deriniai), išskyrus jeigu jie sudaryti neįprastu būdu ar kitais ypatingais atvejais;

114.2.3. sudaryti iš mažiau kaip dviejų raidžių ar dviejų skaičių.

Išimtį gali sudaryti atskiros raidės ar skaičiai, jeigu pagal grafinį apipavidalinimą jie priskiriami figūrinių ženklų kategorijai;

114.2.4. sudaryti tik iš vienos, ypač pagrindinės spalvos, pateiktos elementarioje geometrinėje figūroje (paprastai kvadrate), jei neatitinka 120 punkto reikalavimų;

114.2.5. sudaryti iš dviejų spalvų (ypač pagrindinių) ar dviejų silpnai besiskiriančių tos pačios spalvos atspalvių, pateiktų elementarioje geometrinėje figūroje (paprastai kvadrate), jei neatitinka 120 punkto reikalavimų;

114.2.6. sudaryti tik iš visuotinai pripažintų bendrinių žodžių, pavadinimų ar žymenų;

114.2.7. sudaryti tik iš aprašomojo pobūdžio žodžių bei žinių apie prekę ar jos pagaminimą;

114.3. žymuo dabartinėje kalboje ar sąžiningoje ir nusistovėjusioje veikloje arba prekybos praktikoje yra tapęs bendriniu. Prie tokių žymenų priskiriami:

114.3.1. žodžiai, kurie vartotojo suprantami kaip kilmės arba rūšies pavadinimai, kadangi ilgą laiką buvo naudojami tam tikrai prekių rūšiai žymėti ir dėl to yra praradę skiriamąsias savybes (pvz., „vazelinas“, „kseroksas“ „linoleumas“) arba prekių kilmės ir rūšies pavadinimai (pvz., „kava“, „arbata“, „brendis“, „tabakas“, „kvepalai“);

114.3.2. žodžiai arba kiti žymenys, nusakantys tiesioginę veiklos rūšį, kuriai priklauso paraiškoje nurodytos prekės ir (ar) paslaugos, ir žodžiai arba kiti žymenys, kurie dėl plataus naudojimo nusistovėjusioje veikloje negali būti individualizuoti (pvz., tikroviškas krumpliaračio vaizdas – mašinų gamybai, skriestuvas – projektavimo įstaigai, arba terminais tapę žodžiai, pvz., „statyba“, „prekyba“, „mokymas“);

114.3.3. žymenys, naudojami mokslo ir technikos srityje (pvz., cheminių elementų ženklai, grafiniai žymenys techniniuose dokumentuose ir principinėse schemose), taip pat leksiniai elementų pavadinimai, naudojami specializuotose mokslo bei technikos srityse (pvz., „kobaltas“, „chromas“), žodžiai, nusakantys technikos sritį (pvz., „mechanika“, „hidrodinamika“);

114.3.4. skiriamojo požymio neturintys žymenys, sudaryti iš bendrinių ar visuotinai pripažintų terminų bei santrumpų (pvz., UAB, ŽŪB, „bendrovė“, „asociacija“, Ltd., GmbH, KGaA);

114.4. žymuo žymi arba nurodo tik prekių rūšį, kiekį, kokybę, paskirtį, vertę, geografinę kilmę, prekių pagaminimo ar paslaugų teikimo laiką, pagaminimo būdą ar kitas prekių ir (ar) paslaugų charakteristikas. Prie tokių žymenų priskiriami žymenys, nurodantys:

114.4.1. prekės rūšį (pvz., „pieniškas“ – šokoladui, „lengvos“, „light“ – cigaretėms);

114.4.2. prekės kiekį (pvz., skaičiai, parašyti žodžiais arba skaitmenimis, skirti prekės kiekiui nusakyti);

114.4.3. prekės kokybę (pvz., „švari oda“, „extra“, „premium“);

114.4.4. prekės paskirtį (pvz., „bathroom“ – valikliams);

114.4.5. prekės vertę (pvz., „pigiausias“, „best“ – prekės vertei nusakyti);

114.4.6. prekės geografinę kilmę (pvz., įvardijama konkreti vietovė, regionas, šalis, miestas ar gatvė), jeigu atitinkama visuomenės dalis gali manyti, kad prekės ar paslaugos yra kilusios iš tos vietovės, regiono ar šalies;

114.4.7. prekės pagaminimo laiką (pvz., konkretūs metai – vynui, alui, „fresh each day“ – daržovėms);

114.4.8. paslaugų teikimo laiką (pvz., „24 valandos“ – bankų paslaugoms, „1 valanda“ – fotopaslaugoms);

114.4.9. pagaminimo būdą (pvz., „šaldyta“ – mėsos produktams, „galvanal“ – metalo dirbiniams);

114.4.10. kitas prekių ir (ar) paslaugų charakteristikas (pvz., medžiagą „metal“ – plieno liejiniams, „mint“ – kramtomajai gumai);

114.5. žymuo gali suklaidinti visuomenę, pavyzdžiui, dėl prekių ir (ar) paslaugų rūšies, kokybės, gamintojo ar geografinės kilmės.

Kaip klaidinantys ženklais nepripažįstami žymenys, iš dalies arba ištisai sudaryti iš geografinių nuorodų, kurios vartotojo gali būti suprastos kaip neteisingas prekių gamintojo buvimo vietos nurodymas ir pan.

Kad žymuo nebūtų pripažintas ženklu, pakanka, kad klaidinančiu būtų nors vienas iš žymenį sudarančių elementų;

114.6. žymuo prieštarauja moralei ar viešajai tvarkai, etinėms visuomenės normoms, žmogiškumo principams.

Žymuo nepripažįstamas ženklu, jeigu savo turiniu prieštarauja moralei ar viešajai tvarkai ir ypač jeigu jis yra tokio pobūdžio, kad gali suklaidinti visuomenę, prieštarauja tarptautinėms sutartims, kurias yra pasirašiusi Lietuvos Respublika, propaguoja agresyvumą ar rasizmą (keiksmažodžiai, nepadorūs piešiniai, žodžiai, vaizdai, rasistiniai šūkiai ir pan.);

114.7. žymuo yra vien forma, kurią lemia pačių prekių rūšis arba forma, būtina techniniam rezultatui gauti, arba forma, suteikianti prekėms esminę vertę. Žymuo nepripažįstamas erdviniu ženklu, jeigu:

114.7.1. savo forma tapatus ar panašus į prekę, kuriai žymėti pareikštas registruoti ženklu, pvz., butelis, neturintis skiriamųjų požymių – buteliams žymėti;

114.7.2. savo forma nusako savybes, būtinas techniniam rezultatui gauti, pvz., grąžto sukamieji sraigtai, kurie reikalingi gręžimo funkcijai atlikti;

114.7.3. savo forma suteikia prekėms (paslaugoms) išskirtinę padėtį kitų gamintojų atžvilgiu nesąžiningos konkurencijos požiūriu;

114.8. žymuo yra sudarytas iš Lietuvos Respublikos oficialiojo ar tradicinio (trumpojo) valstybės pavadinimo, herbo, vėliavos ar kitų valstybės simbolių ar juos mėgdžiojančių žymenų, garantinių ir prabos ženklų, antspaudų, pasižymėjimo ar apdovanojimo ženklų.

Žymuo, kuriame naudojama Lietuvos valstybės simbolika, neregistruojamas ženklu, jeigu nepateiktas Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka išduotas leidimas naudoti juos ženkle.

Simboliai, kuriems naudoti gautas leidimas, įrašomi į Prekių ženklų registro kompiuterinės duomenų bazės 523 INID kodu pažymėtą lauką „Elementai, kuriems naudoti gautas sutikimas“;

114.9. žymuo yra sudarytas iš kitų valstybių ar tarptautinių organizacijų simbolių, kuriems naudoti ženkle nepateiktas kitų valstybių ar tarptautinių organizacijų kompetentingų institucijų sutikimas.

Simbolis, kuriam naudoti gautas sutikimas, įrašomas į Prekių ženklų registro kompiuterinės duomenų bazės 523 INID kodu pažymėtą lauką;

114.10. žymuo yra didelės vertės simbolis, ypač religinis simbolis.

Nepripažįstamas ženklu žymuo, jeigu tai yra religinis simbolis arba jeigu tai valstybinės reikšmės istorinis, architektūros ar bet kuris kitas valstybės požiūriu didelės vertės objektas ar simbolis, valstybės istorijoje žinomo žmogaus pavardė ar portretas.

Išimtį gali sudaryti kompetentingos valstybės institucijos, kurios administravimo sričiai priklauso konkretus objektas ar simbolis, išduotas sutikimas naudoti juos ženkle.

Simbolis ar žymuo, kuriam naudoti gautas sutikimas, įrašomas į Prekių ženklų registro kompiuterinės duomenų bazės 523 INID kodu pažymėtame lauke;

114.11. žymuo yra sudarytas iš geografinės nuorodos arba turi geografinę nuorodą, skirtą žymėti prekėms, kilusioms iš kitos nei nurodytoji kilmės vieta, jeigu šios nuorodos naudojimas prekių ženkle Lietuvos Respublikoje gali klaidinti visuomenę dėl tikrosios prekių kilmės vietos.

Ši nuostata taikoma taip pat ir ženklams su geografine nuoroda, kuri, nors ir teisingai nurodo prekių kilmės vietą, tačiau gali klaidinti visuomenę neteisingai informuodama, kad prekės, kurioms žymėti pareikštas registruoti ženklas, kilusios iš kitos vietos.

Pvz., žymuo „šampanas“ negali būti registruojamas kaip galintis klaidinti visuomenę vynui, kilusiam iš kitos nei Šampanės provincija Prancūzijoje, žymėti.

Taip pat ženklas, kuriame naudojamos dvi skirtingos prekių kilmę nusakančios nuorodos, nors viena iš jų ir teisingai nusako prekių geografinę kilmę, gali būti pripažintas klaidinančiu visuomenę (pvz., konjakas „JEREVAN“);

114.12. žymuo yra sudarytas iš geografinės nuorodos arba turi geografinę nuorodą, skirtą žymėti vynui ir stipriems alkoholiniams gėrimams, kilusiems iš kitos nei nurodytoji kilmės vieta, net ir tada, kai jis nurodo tikrąją prekių kilmės vietą arba kai ta geografinė nuoroda pateikiama išversta į kitą kalbą, kai ji vartojama su papildomais apibūdinamaisiais žodžiais (pvz., „rūšis“, „tipas“, „stilius“, „imitacija“ ar pan.).

Pvz., „Porto“ tipo vynas, Madeiros rūšies vynas, šampanizuotas vynas.

115. Žymenys, neturintys skiriamojo požymio pagal 114.2 punktą, tapę bendriniais (114.3 punktas), žymintys prekių rūšį, kiekį ir pan. (114.4 punktas) bei nurodantys prekių kilmės vietą (114.11 ir 114.12 punktai) ir įeinantys į pareikšto registruoti ženklo sudėtį, jeigu jie nevyrauja, gali būti pripažinti sudėtine ženklo dalimi. Tačiau registruojant ženklą pareiškėjo prašymu ir eksperto sprendimu pripažįstami nesaugomais ženklo elementais.

116. Prie nesaugomų ženklo elementų taip pat priskiriamas ženklo savininko teisių apsaugos žymuo, kurį sudaro raidė R apskritime (gali būti ir žymuo TM, reiškiantis „prekių ženklas“).

Šiuos žymenis nurodyti įregistruoto ženklo sudėtine dalimi ir nesaugomų elementų lauke nėra būtina.

117. Jeigu pareiškėjas ar jo atstovas paraiškoje nenurodė nesaugomų elementų, atliekant ženklo ekspertizę, jie gali būti nurodyti eksperto sprendimu.

118. Nesaugomi ženklo elementai nesuteikia ženklo savininkui išimtinių teisių į jų naudojimą atskirai nuo ženklo visumos.

119. Ženklas registruojamas toks, koks pareikštas bet kokios spalvos ar spalvų derinio.

Žymuo, pareikštas registruoti ženklu nenurodant jo spalvos, registruojamas nespalvotas. Šiuo atveju spalvos prašyme ir ženklo registracijos liudijime nenurodomos.

Žymuo, pareikštas registruoti spalvotu, registruojamas ir saugomas tik tokios spalvos ar spalvų derinio, kokia nurodyta ženklo registracijos liudijime.

120. Nagrinėjant žymenį, kurį sudaro vien tik spalva ar spalvų derinys, svarbu nustatyti ženklo (spalvos) ir prekių, kurioms jis yra skirtas žymėti, ryšį. Nustatinėjant, ar toks žymuo turi skiriamųjų požymių prekėms, kurioms žymėti jis registruojamas, turi būti įvertinami tokio ženklo naudojimą ir nusistovėjimą rinkoje patvirtinantys įrodymai.

Registruojant ženklu spalvą, ekspertas vadovaujasi šiais principais:

120.1. spalva turi būti įgijusi antrinę reikšmę, t. y. pareiškėjo pateikta medžiaga ir argumentai turi įrodyti, kad šią spalvą vartotojai supranta kaip ja žymimų prekių skiriamąjį požymį;

120.2. spalva neatlieka funkcinio ar praktinio vaidmens, t. y. spalva nėra tokia, kuri suteikia naudingumo ar veiksmingumo privalumų ja žymimoms prekėms ar paslaugoms, pvz., geltona ar oranžinė spalva pagerina saugos ženklų ar viešųjų telefonų matomumą bet kokio apšvietimo aplinkoje, juoda spalva variklius optiškai sumažina, saulės šviesą atspindinčios spalvos apsaugo mašinas-šaldytuvus nuo įkaitimo ir t. t.;

120.3. spalva neturi atlikti konkurencinio vaidmens tam tikroje rinkoje, t. y. prekės pažymėjimas spalva neturi suteikti joms išskirtinių savybių, kurios būtų būtinos kitiems gamintojams ir trukdytų kitoms panašioms prekėms konkuruoti, pvz., natūrali prekės spalva, reikalinga gamybos procesui vykdyti ir t. t.

Spalvų derinių skirtingumas vertinamas taip pat kaip ir kitokių elementarių požymių derinių skirtingumas ženkle. Skirtingumas stiprėja, jeigu nurodoma, kurios prekių dalys kokia spalva spalvinamos. Registruojant ženklu spalvų derinį, ekspertas vadovaujasi tais pačiais principais kaip ir registruodamas vieną spalvą.

121. Jeigu pareikštas ženklas neatitinka Įstatymo 6 straipsnyje ir Taisyklėse nustatytų reikalavimų, ekspertas priima sprendimą neregistruoti ženklo arba ženklą registruoti daliai prekių ir (ar) paslaugų, kurioms toks žymuo gali būti registruotas ženklu. Ekspertas užpildo ekspertizės ataskaitos blanką, kuriame nurodo sprendimo neregistruoti ženklo pagrindą bei motyvus.

Eksperto pasirašytas sprendimas (ZP-7/2001 forma), kuriame nurodyti atsisakymo registruoti ženklą pagrindai ir motyvai, ne vėliau kaip per 10 dienų nuo jo priėmimo dienos išsiunčiamas pareiškėjui ar jo atstovui.

122. Pareiškėjas ar jo atstovas turi teisę per 3 mėnesius nuo sprendimo neregistruoti ženklo arba ženklo neregistruoti daliai prekių ir (ar) paslaugų išsiuntimo dienos pateikti Valstybiniam patentų biurui raštu motyvuotą prašymą atlikti pakartotinę ekspertizę.

123. Pareiškėjas ar jo atstovas, vadovaudamasis Įstatymo 6 straipsnio 2 dalimi, jeigu, jo nuomone, ženklas iki paraiškos padavimo ar po paraiškos padavimo datos dėl naudojimo yra įgijęs skiriamąjį požymį toms prekėms ir (ar) paslaugoms, kurioms žymėti ženklas yra pareikštas registruoti, gali pateikti Valstybiniam patentų biurui prašymą atlikti pakartotinę ekspertizę, jeigu ekspertas nepripažino ženklu 114.2, 114.3 ar 114.4 punktuose nurodyto žymens.

124. Terminas paduoti prašymą atlikti pakartotinę ekspertizę gali būti pratęstas Taisyklių XVI skirsnyje nustatyta tvarka.

125. Gavęs prašymą ir išnagrinėjęs pareiškėjo ar jo atstovo pateiktus argumentus, ekspertas atlieka pakartotinę ekspertizę ir priima vieną iš šių sprendimų:

125.1. ankstesnį sprendimą neregistruoti ženklo pripažinti netekusiu galios ir įregistruoti ženklą visoms prekėms ir (ar) paslaugoms;

125.2. įregistruoti ženklą daliai prekių ir (ar) paslaugų;

125.3. sprendimą neregistruoti ženklo palikti galioti.

126. Eksperto pasirašytas sprendimas (ZP-8/2001 forma) ne vėliau kaip per 10 dienų nuo jo priėmimo dienos išsiunčiamas pareiškėjui ar jo atstovui.

127. Ekspertas neatlieka ženklo ekspertizės dėl trečiųjų asmenų teisių galimo pažeidimo pagal Įstatymo 7 straipsnį.

xviii SKIRSNIS. Apeliacijos pareiŠkimas

 

128. Pareiškėjas ar jo atstovas, nesutinkantis su pakartotinės ekspertizės metu eksperto priimtu sprendimu, turi teisę per 3 mėnesius nuo šio sprendimo išsiuntimo dienos paduoti VPB Apeliaciniam skyriui (toliau – Apeliacinis skyrius) apeliaciją raštu su motyvuotu prašymu peržiūrėti ekspertizės išvadas ir dokumentą, patvirtinantį, kad nustatytas mokestis už apeliacijos padavimą sumokėtas.

129. Terminas paduoti apeliaciją gali būti pratęstas Taisyklių XVI skirsnyje nurodyta tvarka.

130. Išnagrinėjęs apeliaciją, Apeliacinis skyrius priima vieną iš šių sprendimų:

130.1. apeliaciją patenkinti ir priimti sprendimą įregistruoti ženklą visoms arba daliai prekių ir (ar) paslaugų;

130.2. apeliaciją atmesti ir palikti galioti eksperto sprendimą ženklo neregistruoti.

131. Jeigu pareiškėjas ar jo atstovas nesutinka su Apeliacinio skyriaus sprendimu, jis turi teisę per 6 mėnesius nuo sprendimo priėmimo dienos apskųsti Apeliacinio skyriaus sprendimą Vilniaus apygardos teismui.

132. Apeliacijos nagrinėjamos VPB direktoriaus patvirtintų Apeliacijų ir protestų dėl prekių ženklų nagrinėjimo taisyklių nustatyta tvarka.

 

XIX SKIRSNIS. Ženklo įregistravimas

 

133. Nustatęs, kad pareikštas ženklas atitinka Įstatymo 6 straipsnio ir Taisyklių reikalavimus, ekspertas priima sprendimą ženklą įregistruoti.

Eksperto pasirašytas sprendimas (ZP-9/2001 forma) ne vėliau kaip per 10 dienų nuo jo priėmimo dienos išsiunčiamas pareiškėjui ar jo atstovui.

134. Patenkinus apeliaciją pagal 130.1 punktą, toliau veiksmus dėl ženklo įregistravimo ekspertas atlieka 133 punkte nurodyta tvarka.

135. Kai pareiškėjas ar jo atstovas pristato dokumentą, patvirtinantį, kad nustatytas mokestis už ženklo įregistravimą, paskelbimą ir liudijimo išdavimą sumokėtas, ekspertas ženklą įrašo į Prekių ženklų registrą.

Įregistruoto ženklo duomenys skelbiami VPB oficialiame biuletenyje.

136. Sprendimą dėl ženklo įregistravimo ekspertas įrašo tam tikslui skirtame lauke prašymo blanko antroje pusėje.

 

XX SKIRSNIS. Paraiškos atŠaukimas

 

137. Jeigu pareiškėjas ar jo atstovas per 3 mėnesius nuo sprendimo įregistruoti ženklą išsiuntimo dienos nesumoka mokesčio už ženklo registraciją, paskelbimą ir liudijimo išdavimą, VPB sprendimu pagal Įstatymo 17 straipsnio 1 dalį paraiška pripažįstama atšaukta.

138. 137 punkte nustatytas terminas gali būti pratęstas Taisyklių XVI skirsnyje nurodyta tvarka.

139. Paraišką pripažinus atšaukta, ne vėliau kaip per 10 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos, ekspertas apie tai raštu (ZP-10/2001 forma) praneša pareiškėjui arba jo atstovui. Tokia paraiška atiduodama į archyvą.

140. Pareiškėjas ar jo atstovas savo iniciatyva turi teisę bet kuriuo paraiškos ar ženklo ekspertizės metu iki ženklo įregistravimo pagal 135 punktą atšaukti savo paraišką arba sumažinti paraiškoje nurodytų prekių ir (ar) paslaugų sąrašą.

 

XXI SKIRSNIS. Termino, nustatyto sumokėti mokestį už ženklo registraciją, paskelbimą ir liudijimo išdavimą, atkūrimas

 

141. Terminas pagal Įstatymo 26 straipsnio 3 dalį gali būti atkurtas VPB direktoriaus sprendimu pareiškėjui ar jo teisių perėmėjui pateikus šiuos dokumentus:

141.1. motyvuotą prašymą atkurti praleistą terminą;

141.2. praleidimo priežastis pagrindžiantį dokumentą;

141.3. dokumentą, patvirtinantį, kad sumokėtas nustatytas mokestis.

Prašymas atkurti terminą turi būti pateiktas VPB ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo tos dienos, kai pašalinama priežastis, dėl kurios buvo nesilaikyta termino sumokėti mokestį už ženklo registraciją ir liudijimo išdavimą, bei ne vėliau kaip 10 metų nuo paraiškos registruoti ženklą padavimo dienos.

142. VPB direktorius, gavęs prašymą atkurti terminą, per 14 dienų išnagrinėja pareiškėjo ar jo teisių perėmėjo prašymą ir praleidimo priežastis ir priima vieną iš šių sprendimų:

142.1. atkurti praleistą terminą;

142.2. atsisakyti atkurti praleistą terminą.

143. Terminas mokesčiui sumokėti atkuriamas nustačius netyčinius pažeidimus ir aplaidumo nebuvimą ir ypač dėl šių nuo pareiškėjo valios nepriklausančių aplinkybių:

143.1. nenugalimos jėgos aplinkybių (karas, stichinės nelaimės, valstybės institucijų veiksmai, ekonominė blokada, visuomenės neramumai, katastrofos ir pan.);

143.2. pareiškėjo ligos ar mirties, jeigu pareiškėjas yra fizinis asmuo;

143.3. pašto klaidos.

Pateisinama priežastimi atkurti terminą nelaikoma, jeigu pareiškėjas nesumoka mokesčio dėl juridinio asmens reorganizavimo, juridinio asmens vadovų, adreso, atstovų pasikeitimo, jeigu pranešimas sumokėti mokestį buvo įteiktas pareiškėjui ar jo atstovui pasirašytinai ar paštu.

144. Kai VPB direktorius priima sprendimą atkurti praleistą terminą, paraiška paimama iš archyvo ir veiksmai toliau atliekami Įstatymo bei Taisyklių nustatyta tvarka.

145. Kai VPB direktorius priima sprendimą atsisakyti atkurti praleistą terminą, pareiškėjui išsiunčiamas pranešimas su nurodytais atsisakymo motyvais.

146. Atsisakymas atkurti praleistą terminą gali būti skundžiamas teismui įstatymų nustatyta tvarka.

 

XXII SKIRSNIS. Ženklo registracijos užprotestavimas

 

147. Suinteresuoti asmenys per 3 mėnesius nuo įregistruoto ženklo paskelbimo VPB oficialiame biuletenyje dienos, remdamiesi Įstatymo 6 ir 7 straipsniais, gali užprotestuoti ženklo registraciją paduodami Apeliaciniam skyriui raštu motyvuotą protestą.

148. Už protesto padavimą turi būti sumokėtas nustatytas mokestis.

149. Protestai nagrinėjami VPB direktoriaus patvirtintų Apeliacijų ir protestų dėl prekių ženklų nagrinėjimo taisyklių nustatyta tvarka.

150. Kai Apeliacinis skyrius priima sprendimą ženklo registraciją pripažinti negaliojančia visoms arba daliai prekių ir (ar) paslaugų, Prekių ženklų registro tvarkytojas apie tai įrašo į Prekių ženklų registrą ir skelbia VPB oficialiame biuletenyje.

 

XXIII SKIRSNIS. SPRENDIMAS DĖL ŽENKLO REGISTRACIJOS DALIAI PREKIŲ IR (AR) PASLAUGŲ

 

151. Pagal Įstatymo 48 straipsnį, priėmus sprendimą neregistruoti ženklo, registraciją pripažinus negaliojančia arba ją panaikinus tik daliai prekių ir (ar) paslaugų, sprendimas neregistruoti ženklo, registraciją pripažinti negaliojančia arba panaikinti taikomas tik toms prekėms ir (ar) paslaugoms, dėl kurių priimtas sprendimas.

 

XXIV SKIRSNIS. Ženklo registracijos liudijimas ir jo išdavimas

 

152. Pagal Įstatymo 20 straipsnio 1 dalį VPB įregistruoto ženklo savininkui ar jo atstovui išduoda ženklo registracijos liudijimą, jeigu Įstatymo nustatyta tvarka nebuvo pareikštas protestas arba jeigu protestas buvo atmestas ar patenkintas iš dalies.

153. Ženklo registracijos liudijime nurodomi šie duomenys:

153.1. liudijimo (registracijos) numeris;

153.2. paraiškos numeris, padavimo data;

153.3. registracijos data;

153.4. tarptautinės parodos data, valstybė;

153.5. pirmosios paraiškos numeris, data, valstybė;

153.6. tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos indeksai, prekių ir (arba) paslaugų sąrašas;

153.7. tarptautinės ženklų vaizdinių elementų klasifikacijos indeksai;

153.8. ženklo reprodukcija;

153.9. ženklo elementai, kuriems naudoti gautas leidimas arba sutikimas;

153.10. nesaugomi ženklo elementai;

153.11. apsaugotų spalvų nuoroda;

153.12. ženklo transliteracija;

153.13. ženklo vertimas į lietuvių kalbą;

153.14. nuoroda, kad ženklas yra kolektyvinis;

153.15. nuoroda, kad ženklas yra erdvinis (trimatės formos);

153.16. ženklo savininko pavadinimas/vardas, pavardė, buveinės adresas;

153.17. atstovo vardas, pavardė, buveinės adresas;

153.18. registracijos paskelbimo data;

153.19. registracijos termino pasibaigimo data.

154. Ženklo registracijos liudijimas yra teisinis dokumentas, patvirtinantis ženklo įrašymą į Lietuvos Respublikos prekių ženklų registrą ir ženklo savininko išimtines teises į įregistruotą ženklą.

155. Įregistruotas ženklas Lietuvos Respublikoje galioja tik toms prekėms ir (ar) paslaugoms, kurios yra nurodytos ženklo registracijos liudijime.

156. Papildyti prekių ir (ar) paslaugų, kurioms žymėti įregistruotas ženklas, sąrašą ženklo savininkas gali tik Įstatymo ir Taisyklių nustatyta tvarka padavęs naują paraišką.

157. Ženklo registracijos liudijimo titulinį lapą pasirašo VPB direktorius arba naudojama VPB direktoriaus parašo faksimilė. Ženklo registracijos liudijime esančių duomenų tikrumas patvirtinamas VPB Prekių ženklų ir pramoninio dizaino skyriaus vedėjo parašu ir VPB antspaudu.

158. Ženklo registracijos liudijimas išduodamas pasirašytinai ženklo savininkui ar jo atstovui.

Jeigu ženklo savininkas ar jo atstovas per 1 mėnesį nuo ženklo registracijos liudijimo išdavimo dienos nepasiima liudijimo Valstybiniame patentų biure, liudijimas išsiunčiamas paštu.

159. Jei ženklo registracijos liudijimas pametamas ar susidėvi, ženklo savininkas pateikia motyvuotą prašymą dėl liudijimo dublikato išdavimo ir sumoka nustatytą mokestį pagal Taisyklių VII skirsnį. VPB išduoda ženklo registracijos liudijimo dublikatą.

160. Ženklo savininko prašyme išduoti liudijimo dublikatą turi būti tokie duomenys:

160.1. visas oficialus ženklo savininko pavadinimas/fizinio asmens vardas ir pavardė, buveinės adresas;

160.2. liudijimo numeris;

160.3. liudijimo originalo pametimo aplinkybės.

Prie prašymo turi būti pridėtas susidėvėjęs liudijimo originalas (jeigu toks yra).

Prašymas turi būti pasirašytas pagal 5 punkto reikalavimus.

161. Liudijimo dublikatas išduodamas 158 punkte nurodyta tvarka.

Liudijimo dublikato dešiniajame kampe užrašoma „dublikatas“.

162. Jeigu, išdavus dublikatą, atsiranda dingęs ar pamestas ženklo registracijos liudijimo originalas, jis turi būti sugrąžintas Valstybiniam patentų biurui.

 

XXV SKIRSNIS. Lietuvos Respublikos prekių ženklų registras

 

163. Lietuvos Respublikos prekių ženklų registras yra valstybės registras, kurį tvarko VPB.

164. Prekių ženklų dokumentų ir duomenų kaupimo, tvarkymo, saugojimo bei naudojimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybės tvirtinami Lietuvos Respublikos prekių ženklų registro nuostatai.

165. Pagal Įstatymo 22 straipsnį Prekių ženklų registre registruojami ir kaupiami šie duomenys:

165.1. ženklo vaizdas;

165.2. prekių ir (ar) paslaugų, kurioms žymėti pareikštas registruoti ženklas, pavadinimai, suskirstyti klasėmis pagal paraiškos padavimo dieną galiojančią Nicos klasifikaciją;

165.3. paraiškos padavimo data ir numeris;

165.4. ženklo įregistravimo data ir numeris;

165.5. pareiškėjo pavadinimas arba vardas, pavardė, įregistravimo/asmens kodas, buveinės adresas;

165.6. ženklo savininko pavadinimas arba vardas, pavardė, įregistravimo/asmens kodas, buveinės adresas;

165.7. registracijos galiojimo termino pasibaigimo data;

165.8. pirmosios paraiškos numeris, valstybės kodas, jei pagal Įstatymo 10 straipsnio 1 dalį paraiškai suteiktas pirmosios paraiškos prioritetas;

165.9. tarptautinės parodos pavadinimas, prekių ir (ar) paslaugų eksponavimo data, jei pagal įstatymo 10 straipsnio 2 dalį paraiškai suteiktas eksponavimo parodoje prioritetas;

165.10. atstovo pavadinimas arba vardas, pavardė, įregistravimo/asmens kodas, buveinės adresas;

165.11. nuoroda, kad ženklas yra kolektyvinis, erdvinis (trimatės formos) arba, kad spalva yra skiriamasis ženklo požymis;

165.12. kiti duomenys, susiję su ženklo registracija, naudojimu ir apsauga, įskaitant duomenis apie tarptautinę ženklo registraciją, išplėstą Lietuvoje, nacionalinės ženklo registracijos pakeitimą tarptautine registracija, tarptautinės ženklo registracijos savininko suteiktą licenciją;

165.13. duomenų keitimo pagrindai ir data.

166. Lietuvos Respublikos prekių ženklų registro nuostatų nustatyta tvarka naudotis Prekių ženklų registro duomenimis turi teisę visi fiziniai ir juridiniai asmenys.

167. Asmenų, sumokėjusių nustatytą mokestį, prašymu VPB išduoda išrašą iš Prekių ženklų registro.

168. Prekių ženklų registro duomenys teikiami nemokamai valstybės valdžios ir valdymo institucijoms pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintą sąrašą.

169. Išrašas išduodamas ženklo savininkui ar jo atstovui pasirašytinai arba išsiunčiamas paštu. Išrašai valstybės valdžios ir valdymo institucijoms išsiunčiami paštu.

170. Išrašui naudojamos ženklo vaizdo nespalvotos kopijos. Išrašams, kurie pateikiami teismui šio prašymu, pateikiamos originalios ženklo vaizdo kopijos.

 

XXVI SKIRSNIS. Pakeitimai paraiškoje ir Prekių ženklų registre

 

171. Pagal Įstatymo 23 straipsnio 1 dalį pareiškėjas, ženklo savininkas ar jų įgaliotas atstovas privalo pranešti Valstybiniam patentų biurui, kad:

171.1. pasikeitė pareiškėjo ar ženklo savininko pavadinimas arba vardas, pavardė, arba jų buveinės adresas;

171.2. pasikeitė pareiškėjo ar ženklo savininko atstovas arba jo buveinės adresas;

171.3. pasikeitė pareikšto registruoti ar įregistruoto ženklo vaizdas, jeigu VPB nuomone, šis pasikeitimas nėra susijęs su skiriamuoju ženklo požymiu;

171.4. trumpinamas prekių ir (ar) paslaugų sąrašas;

171.5. visiškai arba iš dalies pasikeitė pareiškėjas arba ženklo savininkas;

171.6. reikia ištaisyti akivaizdžias rašybos ar spausdinimo klaidas. Pakeitimas atliekamas pagal Taisyklių XXVII skirsnį.

172. Pareiškėjas, ženklo savininkas ar jų atstovas, prašydami įrašyti pakeitimus paraiškoje arba Prekių ženklų registre, turi pateikti Valstybiniam patentų biurui šiuos dokumentus:

172.1. prašymą įrašyti pakeitimus paraiškoje ir (arba) Prekių ženklų registre, jeigu keičiasi 171.1 – 171.4 punktuose nurodyti duomenys, užpildytą VPB nustatytos formos blanke (ZP-11/2001 forma);

172.2. prašymą įrašyti 171.5 punkte nurodytą pareiškėjo arba ženklo savininko pasikeitimą, užpildytą VPB nustatytos formos blanke (ZP -14/2001 forma) pagal Taisyklių XXX skirsnio reikalavimus;

172.3. dokumentą, patvirtinantį, kad sumokėtas nustatytas mokestis pagal Taisyklių VII skirsnio reikalavimus;

172.4. įgaliojimą atstovui (jei reikia) pagal Taisyklių VIII skirsnio reikalavimus.

173. Jeigu pareiškėjas arba ženklo savininkas pagal 171.5 punktą pasikeitė dėl įmonės ar organizacijos reorganizavimo (pvz., susijungimas, padalijimas, prijungimas ar kt.), prie prašymo pridedamas kompetentingos institucijos išduotas reorganizavimą patvirtinantis dokumentas (pvz., išrašas iš įmonių rejestro).

Jeigu pareiškėjas arba ženklo savininkas pasikeitė nesant įmonės ar organizacijos reorganizavimui, prie prašymo pridedamas kompetentingos institucijos išduotas pareiškėjo ar ženklo savininko pasikeitimą patvirtinantis dokumentas (pvz., teismo sprendimas dėl įstatymų taikymo).

174. Jeigu pareiškėjas ar ženklo savininkas pasikeitė dėl teisių perdavimo, pakeitimas atliekamas pagal Taisyklių XXX skirsnio reikalavimus.

175. Jeigu prašymas paduodamas pakeisti pareikštą registruoti arba įregistruotą ženklą, kartu su prašymu pateikiamos pakeisto ženklo vaizdo kopijos pagal Taisyklių V skirsnio reikalavimus.

176. Jeigu prašymas paduodamas įrašyti pareiškėjo arba ženklo savininko atstovo pasikeitimą, kartu su prašymu pateikiamas naujas įgaliojimas atstovui ir tiek įgaliojimo kopijų, su kiek paraiškų ir (arba) registracijų susijęs paduotas prašymas.

177. Prašyme turi būti nurodytas paraiškos arba registracijos, kurioje prašoma įrašyti pakeitimus, numeris, prašymą padavusio asmens (pareiškėjo, ženklo savininko ir jų atstovų) duomenys, duomenys, kuriuos reikia pakeisti ir kurie turi būti įrašyti.

178. Prašymas pateikiamas 2 egzemplioriais, vienas iš jų grąžinamas pagal 188 punktą pareiškėjui su VPB žyma, kurioje nurodyta prašymo gavimo data ir sprendimas dėl pakeitimų įrašymo.

179. Kiti prašymo dokumentai, nurodyti 172 punkte, pateikiami 1 egzemplioriumi.

180. Vienu prašymu gali būti prašoma įrašyti tą patį pakeitimą keliose to paties pareiškėjo ar ženklo savininko paraiškose ir (arba) registracijose. Tokiu atveju kartu su prašymu turi būti pateikta tiek prašymo (su priedais) kopijų, su kiek paraiškų ir (arba) registracijų susijęs paduotas prašymas.

181. Mokestis turi būti sumokėtas už kiekvieną pakeitimų rūšį kiekvienoje paraiškoje ir(arba) registracijoje.

Jeigu pareiškėjas ar ženklo savininkas pasikeičia dėl teisių perdavimo, mokestis mokamas tik už teisių perdavimą pagal 234 ir 235 punktų reikalavimus.

182. Parašui taikomi 5 punkto reikalavimai.

183. Kolektyvinio ženklo savininkas turi pateikti VPB kiekvieną kolektyvinio ženklo naudojimo nuostatų pakeitimą ar papildymą šiame skirsnyje nustatyta tvarka.

184. Paraiškų priėmimo ir raštvedybos skyrius gautam tiesiogiai arba paštu prašymui suteikia gavimo datą. Gavus prašymą patikrinama, ar pateikti visi dokumentai ir ar jie atitinka Taisyklių reikalavimus:

184.1. prašymas – XII skirsnio ir 172.1, 178, 180, 182 punktų reikalavimus;

184.2. dokumentas, patvirtinantis, kad sumokėtas mokestis – 172.3 ir 181 punktų reikalavimus;

184.3. įgaliojimas atstovui (jei reikia).

185. Jeigu pareiškėjas, ženklo savininkas arba jų atstovas nepateikė reikiamų dokumentų arba dokumentai įforminti ne pagal 184 punkto reikalavimus, arba nesumokėtas nustatytas mokestis, arba nėra pareiškėjo ar ženklo savininko išduoto įgaliojimo, kai prašymą pateikia jų įgaliotas atstovas, pagal Įstatymo 25 straipsnio 5 dalį prašymas pripažįstamas nepaduotu.

Prašymas grąžinamas pareiškėjui, ženklo savininkui ar jų atstovui kartu su sprendimu (ZP-19/2001 forma), nurodant prašymo nepriėmimo motyvus.

Valstybiniame patentų biure lieka vienas prašymo egzempliorius.

186. Jeigu pateikti dokumentai atitinka Taisyklių reikalavimus, Paraiškų priėmimo ir raštvedybos skyrius per 5 dienas nuo gavimo datos juos perduoda Prekių ženklų ir pramoninio dizaino skyriui.

187. Prekių ženklų ir pramoninio dizaino skyriuje sprendimą dėl pakeitimų įrašymo į paraišką ir (arba) Prekių ženklų registrą priima:

187.1. ekspertas – dėl pakeitimų įrašymo į paraišką;

187.2. Prekių ženklų registro tvarkytojas – dėl pakeitimų įrašymo į Prekių ženklų registrą.

188. 187 punkte nurodytas VPB specialistas per 1 mėnesį nuo prašymo gavimo dienos pakeitimus įrašo į paraišką ir (arba) Prekių ženklų registrą.

Pareiškėjui, ženklo savininkui ar jų atstovui išsiunčiamas prašymo (ZP-11/2001 forma) antras egzempliorius su sprendimu dėl pakeitimų įrašymo.

189. Prašymas pakeisti pareikšto registruoti arba įregistruoto ženklo vaizdą nepriimamas ir pakeitimas neatliekamas, jeigu eksperto nuomone ženklo pakeitimas yra susijęs su skiriamuoju ženklo požymiu.

190. Pakeitimas įsigalioja nuo jo įrašymo į paraišką ir (arba) Prekių ženklų registrą dienos.

191. Apie pakeitimus Prekių ženklų registre skelbiama VPB oficialiame biuletenyje.

 

XXVII SKIRSNIS. Taisymai paraiškoje ir Prekių ženklų registre

 

192. Pareiškėjas, ženklo savininkas ar jų atstovas, kreipdamasis į Valstybinį patentų biurą dėl klaidos ar klaidų ištaisymo paraiškoje, Prekių ženklų registre ar bet kuriame pateiktame prašyme turi pateikti šiuos dokumentus:

192.1. prašymą ištaisyti klaidas paraiškoje ženklui registruoti ir (arba) Prekių ženklų registre, užpildytą VPB nustatytos formos blanke (ZP-12/2001 forma);

192.2. dokumentą, patvirtinantį, kad sumokėtas nustatytas mokestis pagal Taisyklių VII skirsnio reikalavimus;

192.3. įgaliojimą atstovui (jei reikia) pagal Taisyklių VIII skirsnio reikalavimus.

193. Prašyme turi būti nurodytas paraiškos arba registracijos, kurioje prašoma ištaisyti klaidas, numeris, prašymą padavusio asmens (pareiškėjo, ženklo savininko ir jų atstovų) duomenys, duomenys, kuriuos reikia pataisyti ir kurie turi būti įrašyti.

194. Prašymas pateikiamas 2 egzemplioriais, vienas iš jų grąžinamas pagal 204 punktą pareiškėjui su VPB žyma, kurioje nurodyta prašymo gavimo VPB data ir sprendimas dėl taisymo įrašymo.

195. Kiti prašymo dokumentai pagal 192 punktą pateikiami 1 egzemplioriumi.

196. Vienu prašymu gali būti prašoma ištaisyti tą pačią klaidą ar klaidas keliose to paties pareiškėjo ar ženklo savininko paraiškose ir(arba) registracijose.

Tokiu atveju kartu su prašymu turi būti pateikta tiek prašymo (su priedais) kopijų, su kiek paraiškų ir (arba) registracijų susijęs paduotas prašymas.

197. Mokestis turi būti sumokėtas už kiekvieną taisymų rūšį kiekvienoje paraiškoje ir (arba) registracijoje. Valstybinis patentų biuras savo specialistų padarytas klaidas ištaiso pagal gautą pareiškėjo, ženklo savininko ar jų atstovų pranešimą arba savo iniciatyva be jokių mokesčių.

198. Parašui taikomi 5 punkto reikalavimai.

199. Paraiškų priėmimo ir raštvedybos skyrius gautam tiesiogiai arba paštu prašymui suteikia gavimo datą.

200. Gavus prašymą patikrinama, ar pateikti visi dokumentai ir ar jie atitinka Taisyklių reikalavimus:

200.1. prašymas – XII skirsnio ir 192.1, 194, 196, 198 punktų reikalavimus;

200.2. dokumentas, patvirtinantis, kad sumokėtas mokestis – 192.2 ir 197 punktų reikalavimus;

200.3. įgaliojimas atstovui (jei reikia).

201. Jeigu pareiškėjas, ženklo savininkas arba jų atstovas nepateikė reikiamų dokumentų arba dokumentai įforminti ne pagal 200 punkto reikalavimus, arba nesumokėtas nustatytas mokestis, arba nėra pareiškėjo ar ženklo savininko išduoto įgaliojimo, kai prašymą pateikia jų įgaliotas atstovas, pagal Įstatymo 25 straipsnio 5 dalį prašymas pripažįstamas nepaduotu.

Prašymas grąžinamas pareiškėjui, ženklo savininkui ar jų atstovui kartu su sprendimu (ZP-19/2001 forma), nurodant prašymo nepriėmimo motyvus.

Valstybiniame patentų biure lieka vienas prašymo egzempliorius.

202. Jeigu pateikti dokumentai atitinka Taisyklių reikalavimus, Paraiškų priėmimo ir raštvedybos skyrius per 5 dienas nuo gavimo datos juos perduoda Prekių ženklų ir pramoninio dizaino skyriui.

203. Prekių ženklų ir pramoninio dizaino skyriuje sprendimą dėl klaidos ištaisymo ir taisymų įrašymo į paraišką ir (arba) Prekių ženklų registrą priima:

203.1. ekspertas – dėl taisymų įrašymo į paraišką;

203.2. Prekių ženklų registro tvarkytojas – dėl taisymų įrašymo į Prekių ženklų registrą.

204. 203 punkte nurodytas VPB specialistas per 1 mėnesį nuo prašymo gavimo dienos taisymus įrašo į paraišką ir (arba) Prekių ženklų registrą.

Pareiškėjui, ženklo savininkui ar jų atstovui išsiunčiamas prašymo (ZP-12/2001 forma) antras egzempliorius su sprendimu dėl taisymų įrašymo.

205. Apie taisymus Prekių ženklų registre skelbiama VPB oficialiame biuletenyje.

206. Ši taisyklė yra taikoma akivaizdžioms rašybos ir spausdinimo klaidoms ištaisyti.

 

III SKYRIUS. TARPTAUTINĖ ŽENKLO REGISTRACIJA

 

XXVIII SKIRSNIS. NUOSTATOS, TAIKOMOS TarptautinEI ženklO registracijaI

 

207. Paraiškų tarptautinei ženklų registracijai ir kitų su tuo susijusių dokumentų padavimo, tarptautinių registracijų išplėtimo Lietuvos Respublikoje, tarptautinės registracijos pakeitimo nacionaline paraiška, nacionalinės registracijos pakeitimo tarptautine registracija ir licencijų naudoti ženklą suteikimo tvarką ir sąlygas bei Valstybinio patentų biuro, kaip susitariančiosios šalies tarnybos veiksmus, nustato Valstybinio patentų biuro direktoriaus patvirtinta Madrido sutarties dėl tarptautinės ženklų registracijos protokolo įgyvendinimo tvarka TZR/01/2001.

 

IV SKYRIUS. ŽENKLO REGISTRACIJOS GALIOJIMAS

 

XXIX SKIRSNIS. Ženklo registracijos galiojimo terminas ir jo pratęsimas

 

208. Pradinis ženklo registracijos galiojimo terminas pagal Įstatymo 35 straipsnį yra 10 metų nuo paraiškos ženklui registruoti padavimo Valstybiniam patentų biurui dienos.

209. Pasibaigus ženklo registracijos galiojimo 10 metų terminui, ženklo registracijos galiojimas pagal ženklo savininko prašymą gali būti pratęsiamas visoms arba daliai prekių ir (ar) paslaugų kiekvieną kartą ne ilgiau kaip 10 metų.

210. Ženklo registracijos galiojimas pratęsiamas Valstybinio patentų biuro sprendimu pateikus šiuos dokumentus:

210.1. prašymą pratęsti ženklo registracijos galiojimą visoms arba daliai prekių ir (ar) paslaugų, kurioms žymėti ženklas įregistruotas;

210.2. dokumentą, patvirtinantį, kad sumokėtas nustatytas mokestis pagal Taisyklių VII skirsnio reikalavimus;

210.3. įgaliojimą atstovui, jeigu prašymą paduoda ženklo savininko įgaliotas asmuo pagal Taisyklių VIII skirsnio reikalavimus.

211. Pateikiant Valstybiniam patentų biurui prašymą pratęsti ženklo registracijos galiojimą turi būti laikomasi šių sąlygų:

211.1. prašymas turi būti pateiktas ne vėliau kaip paskutiniais ženklo registracijos galiojimo metais;

211.2. mokestis už ženklo registracijos galiojimo pratęsimą turi būti sumokėtas mokėjimo dieną galiojančiais dydžiais;

211.3. prašymas ir prie jo pridėti dokumentai turi būti sudaryti pagal Taisyklių reikalavimus.

212. Pagal Įstatymo 36 straipsnio 4 dalį ženklo savininkas ar jo atstovas, sumokėjęs mokesčio už ženklo registracijos galiojimo pratęsimą 50 procentų priemoką, prašymą pratęsti registracijos galiojimą gali paduoti per 6 mėnesius nuo ženklo registracijos galiojimo pasibaigimo dienos.

213. Prašymą pratęsti ženklo registracijos galiojimą ženklo savininkas ar jo atstovas pateikia VPB Paraiškų priėmimo ir raštvedybos skyriui atspausdintą 2 egzemplioriais VPB nustatytos formos blanke (ZP-13/2001 forma).

Vienas prašymas paduodamas vieno ženklo registracijos galiojimui pratęsti.

Papildomi dokumentai prie prašymo pridedami 1 egzemplioriumi.

214. Prašyme turi būti nurodytas ženklo registracijos numeris ir registracijos data, paraiškos, kurios pagrindu atlikta registracija, numeris ir padavimo data, ženklo savininko ir jo atstovo visas oficialus pavadinimas (fizinio asmens vardas ir pavardė) ir adresas, prekės ir (ar) paslaugos, kurioms prašoma pratęsti ženklo registracijos galiojimą.

215. Prašymą pasirašo ženklo savininkas arba jo atstovas pagal 5 punkto reikalavimus.

216. Paraiškų priėmimo ir raštvedybos skyrius gautam tiesiogiai arba paštu prašymui suteikia gavimo datą.

217. Gavus prašymą patikrinama, ar pateikti visi 210 punkte nurodyti dokumentai ir ar jie atitinka Taisyklių reikalavimus:

217.1. prašymas – XII skirsnio ir 211.1, 212, 213, 215 punktų reikalavimus;

217.2. dokumentas, patvirtinantis, kad sumokėtas mokestis – VII skirsnio ir 211.2, 212 punktų reikalavimus;

217.3. įgaliojimas atstovui (jei reikia).

218. Jeigu ženklo savininkas arba jų atstovas nepateikė reikiamų dokumentų arba dokumentai įforminti ne pagal 217 punkto reikalavimus, arba nesumokėtas nustatytas mokestis, arba nėra pareiškėjo ar ženklo savininko išduoto įgaliojimo, kai prašymą pateikia jų įgaliotas atstovas, pagal Įstatymo 25 straipsnio 5 dalį prašymas pripažįstamas nepaduotu.

Prašymas grąžinamas pareiškėjui, ženklo savininkui ar jų atstovui kartu su sprendimu (ZP-19/2001 forma), nurodant prašymo nepriėmimo motyvus.

Valstybiniame patentų biure lieka vienas prašymo egzempliorius.

219. Paraiškų priėmimo ir raštvedybos skyrius, jeigu pateikti dokumentai atitinka Taisyklių reikalavimus, per 5 dienas nuo gavimo datos juos perduoda Prekių ženklų ir pramoninio dizaino skyriui.

220. Ekspertas per 1 mėnesį nuo prašymo gavimo dienos priima sprendimą dėl ženklo registracijos galiojimo pratęsimo.

221. Kai pratęsiamas registracijos galiojimas, nedaromi jokie ženklo savininko ar įregistruoto ženklo pakeitimai, palyginti su paskutiniu pavidalu iki ženklo registracijos galiojimo pratęsimo, išskyrus prekių ir (ar) paslaugų sąrašo sutrumpinimą.

222. Priėmus sprendimą pratęsti ženklo registracijos galiojimą, duomenys apie tai įrašomi į Prekių ženklų registrą.

Ženklo registracijos galiojimo pratęsimas įsigalioja kitą dieną po esamos registracijos galiojimo pabaigos dienos.

223. Ženklo savininkui ar jo atstovui išsiunčiamas eksperto pasirašytas prašymo (ZP-13/2001 forma) antras egzempliorius su žyma apie ženklo registracijos galiojimo pratęsimą.

224. Duomenys apie ženklo registracijos galiojimo pratęsimą įrašomi į Prekių ženklų registrą ir skelbiami VPB oficialiame biuletenyje.

225. Kai ženklo savininkas ar jo atstovas pateikia prašymą ir sumoka nustatytą mokestį, išduodamas išrašas iš Prekių ženklų registro su duomenimis apie ženklo registracijos galiojimo pratęsimą.

226. Ženklo registracijos galiojimas nepratęsiamas ir ženklas pagal Įstatymo 24 straipsnį išregistruojamas iš Prekių ženklų registro, jeigu:

226.1. ženklo savininkas ar jo atstovas per Įstatymo nustatytus terminus nesumoka nustatyto mokesčio arba nesikreipia į VPB dėl registracijos galiojimo pratęsimo;

226.2. ženklo savininkas pateikė raštu prašymą ženklą išregistruoti.

227. Duomenys apie ženklo išregistravimą įrašomi į Prekių ženklų registrą ir skelbiami VPB oficialiame biuletenyje.

 

V SKYRIUS. TEISĖS Į ŽENKLĄ PERDAVIMAS, LICENCIJAVIMAS IR ĮKEITIMAS. ŽENKLO IŠREGISTRAVIMAS

 

XXX SKIRSNIS. Teisės į pareikštą registruoti ar įregistruotą ženklą perdavimas

 

228. Teisė į pareikštą registruoti arba įregistruotą ženklą pagal Įstatymo 43 straipsnį gali būti perduota kitam asmeniui pagal rašytinę sutartį visoms arba daliai prekių ir (ar) paslaugų, kurioms žymėti pareikštas arba įregistruotas ženklas.

229. Teisės perdavimas negalioja, jeigu duomenys apie teisės perdavimą neįrašyti į Prekių ženklų registrą.

230. Kad teisės perdavimas būtų įrašytas į Prekių ženklų registrą viena iš šalių turi Valstybiniam patentų biurui pateikti šiuos dokumentus:

230.1. prašymą įrašyti teisės į pareikštą registruoti ir (arba) įregistruotą ženklą perdavimą, užpildytą VPB nustatytos formos blanke (ZP-14/2001 forma);

230.2. teisės perdavimą patvirtinantį dokumentą pagal 232 punktą;

230.3. dokumentą, patvirtinantį, kad sumokėtas nustatytas mokestis pagal Taisyklių VII skirsnio reikalavimus;

230.4. įgaliojimą atstovui, jeigu prašymą paduoda naujojo savininko įgaliotas atstovas pagal Taisyklių VIII skirsnio reikalavimus.

231. Prašyme turi būti nurodytas paraiškos arba registracijos, kuriai skirtas prašymas, numeris, prekių ir (ar) paslaugų sąrašas, teisės perdavimo pagrindas, teisę perduodančio ir naujojo savininko ir jų atstovų duomenys, asmuo, kurio vardu pateiktas prašymas įregistruoti teisės perdavimą.

232. Prie prašymo pridedamas vienas iš šių dokumentų: patvirtinta sutarties kopija arba patvirtintas sutarties išrašas, teisių perdavimo patvirtinimas (ZP-15/2001 forma) arba teisių perdavimo dokumentas (ZP-16/2001 forma).

233. Prašymas pateikiamas 2 egzemplioriais, vienas iš jų pagal 243 punktą grąžinamas asmeniui, kurio vardu pasirašytas prašymas įregistruoti teisės perdavimą.

Kiti prašymo dokumentai, nurodyti 230 punkte, pateikiami 1 egzemplioriumi.

234. Jeigu teisės perdavimas yra susijęs su keliomis paraiškomis ir (arba) registracijomis, pakanka pateikti vieną prašymą, tuo atveju, kai kiekvienos paraiškos ir (arba) registracijos teisę perduodantis ir naujas savininkas yra tie patys asmenys ir teisė perduodama ta pati.

Mokestis turi būti sumokėtas už kiekvienos paraiškos arba registracijos teisių perdavimo įregistravimą.

Kartu su prašymu turi būti pateikta tiek prašymo (su priedais) kopijų, su kiek paraiškų ir (arba) registracijų susijęs teisės perdavimas.

235. Jeigu prašyme įrašyti teisių perdavimą paskiriamas naujo savininko atstovas, už atstovo pakeitimą mokesčio mokėti nereikia.

236. Prie prašymo pridėti dokumentai (ZP-15/2001 forma ir ZP-16/2001 forma) turi būti pasirašyti teisę perduodančio ir teisę perimančio asmens (asmenų).

Prašymo ir pridėtų dokumentų parašui taikomi 5 punkto reikalavimai.

237. Paraiškų priėmimo ir raštvedybos skyrius gautam tiesiogiai arba paštu prašymui suteikia gavimo datą.

238. Gavus prašymą, patikrinama, ar pateikti visi dokumentai ir ar jie atitinka Taisyklių reikalavimus:

238.1. prašymas – XII skirsnio ir 230.1, 233, 234, 236 punktų reikalavimus;

238.2. dokumentas, patvirtinantis, kad sumokėtas mokestis už teisių perdavimą pagal VII skirsnio ir 234 punktų reikalavimus;

238.3. įgaliojimas atstovui (jei reikia).

239. Jeigu pareiškėjas, ženklo savininkas arba jų atstovas nepateikė reikiamų dokumentų arba dokumentai įforminti ne pagal 238 punkto reikalavimus, arba nesumokėtas nustatytas mokestis, arba nėra pareiškėjo ar ženklo savininko išduoto įgaliojimo, kai prašymą pateikia jų įgaliotas atstovas, pagal Įstatymo 25 straipsnio 5 dalį prašymas pripažįstamas nepaduotu.

Prašymas grąžinamas pareiškėjui, ženklo savininkui ar jų atstovui kartu su sprendimu (ZP-19/2001 forma), nurodant prašymo nepriėmimo motyvus.

Valstybiniame patentų biure lieka vienas prašymo egzempliorius.

240. Jeigu pateikti dokumentai atitinka Taisyklių reikalavimus, Paraiškų priėmimo ir raštvedybos skyrius per 5 dienas nuo gavimo datos juos perduoda Prekių ženklų ir pramoninio dizaino skyriui.

241. Prekių ženklų ir pramoninio dizaino skyriuje sprendimą dėl teisės perdavimo įrašymo priima:

241.1. ekspertas – dėl pareikšto registruoti ženklo pareiškėjo pasikeitimo;

241.2. Prekių ženklų registro tvarkytojas – dėl įregistruoto ženklo savininko pasikeitimo.

242. 241 punkte nurodytas VPB specialistas per 1 mėnesį nuo prašymo gavimo dienos teisės perdavimą įrašo į paraišką ir (arba) Prekių ženklų registrą.

243. Asmeniui, kurio vardu pasirašytas prašymas (teisę perduodančio, naujo savininko ar jų atstovo), išsiunčiamas prašymo (ZP-14/2001) antras egzempliorius su sprendimu dėl teisės perdavimo įrašymo.

244. Teisės perdavimas įsigalioja nuo perdavimo duomenų įrašymo į Prekių ženklų registrą dienos.

245. Jeigu teisės perdavimas susijęs su ne visomis perduodančio asmens paraiškoje arba registracijoje įrašytomis prekėmis ir (ar) paslaugomis, savininko pasikeitimas įrašomas kaip dalinis teisių perdavimas Taisyklių nustatyta tvarka.

246. Teisės į įregistruotą ženklą perdavimo duomenys skelbiami VPB oficialiame biuletenyje.

 

XXXI SKIRSNIS. Licencijos suteikimas

 

247. Įregistruoto ženklo savininkas pagal Įstatymo 44 straipsnį turi teisę suteikti kitam asmeniui savanorišką išimtinę ar neišimtinę licenciją visoms arba daliai prekių ir (ar) paslaugų, kurioms žymėti įregistruotas ženklas, žymėti visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje arba tam tikroje jos dalyje.

248. Duomenys apie licencinę sutartį įrašomi į Lietuvos Respublikos prekių ženklų registrą vienos iš licencinės sutarties šalių prašymu, jeigu Valstybiniam patentų biurui pateikiami šie dokumentai:

248.1. prašymas įregistruoti licenciją, užpildytas VPB nustatytos formos blanke (ZP-17/2001 forma);

248.2. abiejų šalių pasirašytas licencinės sutarties sudarymą patvirtinantis dokumentas, užpildytas VPB nustatytos formos blanke (ZP-18/2001 forma), ar notaro patvirtintas išrašas iš licencinės sutarties arba licencinės sutarties kopija, patvirtinta ją pateikiančio asmens, jeigu šalys pageidauja pateikti sutarties kopiją;

248.3. dokumentas, patvirtinantis, kad sumokėtas nustatytas mokestis pagal Taisyklių VII skirsnio reikalavimus;

248.4. įgaliojimas atstovui, jeigu prašymą paduoda licencijos gavėjo įgaliotas atstovas pagal Taisyklių VIII skirsnio reikalavimus.

249. Licencinės sutarties sudarymą patvirtinančiame dokumente arba išraše iš licencinės sutarties turi būti nurodyta:

249.1. ženklo savininko pavadinimas arba vardas, pavardė, įregistravimo/asmens kodas ir buveinės adresas;

249.2. licencijos gavėjo pavadinimas arba vardas, pavardė įregistravimo/asmens kodas ir buveinės adresas;

249.3. ženklo, kuriam naudoti suteikiama licencija, registracijos numeris;

249.4. licencijos rūšis;

249.5. nuoroda, kokioms prekėms ir (ar) paslaugoms žymėti suteikiama licencija;

249.6. licencijos galiojimo terminas;

249.7. licencijos galiojimo teritorija.

250. Prašyme turi būti nurodytas registracijos, kuriai skirtas prašymas, numeris, prekių ir (ar) paslaugų, kurioms taikomas licencijos suteikimas, sąrašas, ženklo savininko, licencijos gavėjo ir jų atstovų duomenys, licencijos rūšis, licencijos galiojimo terminas, galiojimo teritorija, asmuo, kurio vardu pateiktas prašymas įregistruoti licencijos suteikimą.

251. Prašymas pateikiamas 2 egzemplioriais, vienas iš jų pagal 261 punktą grąžinamas asmeniui, kurio vardu pasirašytas prašymas įregistruoti licencijos suteikimą.

Kiti prašymo dokumentai, nustatyti 248 punkte, pateikiami 1 egzemplioriumi.

252. Jeigu licencijos suteikimas yra susijęs su keliomis registracijomis, gali būti pateiktas vienas prašymas, tuo atveju, kai kiekvienos registracijos ženklo savininkas ir licencijos gavėjas yra tie patys asmenys ir licencija suteikiama ta pati.

Kartu su prašymu turi būti pateikta tiek prašymo (su priedais) kopijų, su kiek registracijų susijęs licencijos suteikimas.

253. Parašui prašyme ir pridėtuose dokumentuose taikomi 5 punkto reikalavimai.

Prašymą dėl licencijos įregistravimo pasirašo ir pateikia Valstybiniam patentų biurui ženklo savininkas ar jo atstovas arba licencijos gavėjas ar jo atstovas.

254. Prašymo blankas (ZP-17/2001 forma) naudojamas norint įrašyti į Prekių ženklų registrą licencijos/sublicencijos suteikimą arba licencinės/sublicencinės sutarties pasikeitimus, arba atšaukti suteiktą licenciją/sublicenciją.

255. Mokestis turi būti sumokėtas už kiekvieną ženklo registraciją, kuriai suteiktą licenciją prašoma įrašyti.

Už licencinės sutarties pasikeitimų įrašymą sumokamas nustatyto dydžio mokestis kaip už Prekių ženklų registro pakeitimus.

Už suteiktos licencijos atšaukimą mokesčio mokėti nereikia.

256. Paraiškų priėmimo ir raštvedybos skyrius gautam tiesiogiai arba paštu prašymui suteikia gavimo datą.

257. Gavus prašymą patikrinama, ar pateikti visi dokumentai ir ar jie atitinka Taisyklių reikalavimus:

257.1. prašymas – XII skirsnio ir 248.1, 251, 252, 253 punktų reikalavimus;

257.2. dokumentas, patvirtinantis, kad sumokėtas mokestis – VII skirsnio ir 255 punkto reikalavimus;

257.3. įgaliojimas atstovui (jei reikia).

258. Jeigu pareiškėjas, ženklo savininkas arba jų atstovas nepateikė reikiamų dokumentų arba dokumentai įforminti ne pagal 257 punkto reikalavimus, arba nesumokėtas nustatytas mokestis, arba nėra pareiškėjo ar ženklo savininko išduoto įgaliojimo, kai prašymą pateikia jų įgaliotas atstovas, pagal Įstatymo 25 straipsnio 5 dalį prašymas pripažįstamas nepaduotu.

Prašymas grąžinamas pareiškėjui, ženklo savininkui ar jų atstovui kartu su sprendimu (ZP-19/2001 forma), nurodant prašymo nepriėmimo motyvus.

Valstybiniame patentų biure lieka vienas prašymo egzempliorius.

259. Jeigu pateikti dokumentai atitinka Taisyklių reikalavimus, Paraiškų priėmimo ir raštvedybos skyrius per 5 dienas nuo gavimo datos juos perduoda Prekių ženklų ir pramoninio dizaino skyriui.

260. Prekių ženklų registro tvarkytojas per 1 mėnesį nuo prašymo gavimo dienos licencijos duomenis įrašo į Prekių ženklų registrą.

261. Asmeniui, kurio vardu pasirašytas prašymas, išsiunčiamas prašymo (ZP-17/2001 forma) antras egzempliorius su sprendimu dėl licencijos įregistravimo.

Jeigu prašymas pasirašytas ženklo savininko ir licencijos gavėjo arba jų atstovų, pranešimas išsiunčiamas pirmam asmeniui.

262. Licencinė sutartis tretiesiems asmenims įsigalioja nuo jos įrašymo į Prekių ženklų registrą dienos.

263. Licencinės sutarties duomenys skelbiami VPB oficialiame biuletenyje.

264. 247 – 263 punktų reikalavimai taikomi ir sublicencinei sutarčiai.

 

XXXII SKIRSNIS. Teisės į ženklą įkeitimas

 

265. Pagal Įstatymo 45 straipsnį Prekių ženklų ir pramoninio dizaino skyrius, gavęs hipotekos registro tvarkytojo raštu pranešimą apie įkeistą teisę į ženklą, duomenis įrašo į Prekių ženklų registrą ir skelbia VPB oficialiame biuletenyje.

266. Pagal hipotekos registro tvarkytojo pranešimą įkeistos teisės į ženklą duomenys išregistruojami iš Prekių ženklų registro ir apie tai skelbiama VPB oficialiame biuletenyje.

 

XXXIII SKIRSNIS. Ženklo išregistravimas

 

267. Ženklas išregistruojamas iš Lietuvos Respublikos prekių ženklų registro, jeigu:

267.1. Apeliacinis skyrius Įstatymo 18 straipsnio nustatyta tvarka ženklo registraciją pripažino negaliojančia;

267.2. teismo sprendimu ženklo registracija pripažinta negaliojančia ar panaikinta;

267.3. ženklo registracijos galiojimo terminas nebuvo pratęstas Įstatymo 36 straipsnyje nustatyta tvarka;

267.4. ženklo savininkas prašo išregistruoti ženklą.

268. VPB išregistruoja ženklą iš Lietuvos Respublikos prekių ženklų registro gavęs vieną iš šių dokumentų:

268.1. įsiteisėjusį teismo sprendimą ženklo registraciją pripažinti negaliojančia ar ją panaikinti;

268.2. rašytinį ženklo savininko prašymą.

269. Kai Apeliacinis skyrius priima sprendimą ženklo registraciją pripažinti negaliojančia ar ženklo registracijos galiojimas nepratęsiamas Įstatymo 36 straipsnyje nustatyta tvarka, ženklas išregistruojamas Valstybinio patentų biuro iniciatyva.

270. Apie ženklo išregistravimą skelbiama VPB oficialiame biuletenyje.

 

_____________


 

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymu Nr. VIII-1981, priimtu 2000 m. spalio 10 d., į Lietuvos Respublikos prekių ženklų registrą įrašytas pridedamame išraše nurodytas prekių ženklas.

 

Lietuvos Respublikoje išimtinė teisė į prekių ženklą galioja nuo paraiškos padavimo datos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktorius                                           (parašas)                                                  (vardo raidė, pavardė)

 

 

 

Vilnius

 

 

 

A. V.

 

______________


ZP – 1/2001 forma

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

220

Paraiškos padavimo data *

VALSTYBINIAM PATENTŲ BIURUI

Kalvarijų g.3, LT-2600 Vilnius

 

 

 

210

Paraiškos numeris *

PRAŠYMAS

 

 

ĮREGISTRUOTI ŽENKLĄ IR IŠDUOTI PREKIŲ

111

Registracijos numeris *

ŽENKLO LIUDIJIMĄ

 

 

 

* Užpildo Valstybinis patentų biuras

 

Pareiškėjo/atstovo žyma * *

 

** Čia gali būti nurodytas šiam prašymui suteiktas numeris

731

Pareiškėjas: fizinio asmens vardas ir pavardė, asmens kodas/juridinio asmens

pavadinimas, registracijos kodas / adresas, telefonas, faksas, el. paštas, valstybės

kodas

 

740

Atstovas: fizinio asmens vardas ir pavardė, asmens

kodas/juridinio asmens pavadinimas, registracijos

kodas/ adresas, telefonas, faksas, el. paštas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310

320

330

Pirmosios paraiškos numeris, data, valstybės kodas

551

Kolektyvinis ženklas (pažymėti)

 

554

Erdvinis ženklas (pažymėti)  

230

Eksponavimo parodoje prioriteto data, valstybės kodas

526

Nesaugomi elementai

 

 

 

800

Tarptautinės registracijos numeris, tarptautinės registracijos ar vėlesnio teritorinio

išplėtimo data, prioriteto data, prioritetinės paraiškos numeris

591

Spalvos

 

 

540

Ženklo vaizdas (80x80 mm) / žodinis ženklas, atspausdintas mašinėle / etiketė

Ženklo aprašas: ženklo ir ženklo elementų aprašymas,

žodinio ženklo arba jo dalių vertimas į lietuvių kalbą,

 

transliteracija lotyniškomis raidėmis bei arabiškais

skaitmenimis, ženklo šriftas, kuriuo prašoma įregistruoti ir

 

paskelbti ženklą.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ženklą įregistruoti ir skelbti standartiniais

rašmenimis (pažymėti)

 

1. Prašymas paduodamas 3 egzemplioriais.

2. Šis dokumentas su Valstybinio patentų biuro užpildytais rekvizitais yra paraiškos priėmimo pažyma.

 

Paraiškų priėmimo ir raštvedybos skyrius

 

 

 

 

 

 

 

 

(Pareigos)

 

(Parašas)

 

(Vardo raidė, pavardė)

 

(Data)

 

511

Tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos indeksai / prekių ir (ar) paslaugų sąrašas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pažymėti šį langelį, jeigu netilpę atsakymai išvardyti papildomame lape priede, nurodant pareiškėjo žymą ir duomenų

pavadinimus INID kodais.

 

Prie prašymo pridedama:

 

 

1.  Nespalvotas ženklo vaizdas (fotokopija, etiketė)

 

………..…. vaizdų

 

……. egz.

2. Spalvotas ženklo vaizdas (fotokopija, etiketė)

 

…………... vaizdų

 

……. egz.

3. Pirmosios paraiškos kopija

 

………..…. lapų

 

1 egz.

4. Tarptautinės parodos administracijos pažyma

 

………..…. lapų

 

1 egz.

5. Įgaliojimas atstovui, jeigu paraišką paduoda pareiškėjo įgaliotas asmuo

 

………..…. lapų

 

1 egz.

6. Dokumentas, patvirtinantis, kad sumokėtas mokestis už paraiškos padavimą

 

……..……. lapų

 

1 egz.

7. Papildomi lapai priede …………………………………………………………………….

 

…………... lapų

 

1 egz.

8. Kiti dokumentai: ……………………………………………………………………………

 

..…………. lapų

 

1 egz.

……………………………………………………………………………………………….

…………... lapų

1 egz.

Pateiktus dokumentus pažymėti Iš viso:

 

……..……. lapų

 

 

………… vaizdų

 

 

Pareiškėjas/atstovas

 

 

 

 

 

 

A. V.

 

(Pareigos)**

 

(Parašas arba parašo faksimilė)

 

(Vardo raidė, pavardė)

 

 

 

Mokestis *

Už paraiškos padavimą sumokėtas

 

 

mokestis

 

 

Pavedimo numeris

 

Data

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

*

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sprendimas dėl ženklo įregistravimo)

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pranešimas

 

Ekspertas:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priimta lapų

 

 

 

(Parašas)

 

(Vardo raidė, pavardė)

 

(Data)

 

*Užpildo Valstybinis patentų biuras

**Pareigos nurodomos, jeigu pareiškėjas/atstovas yra juridinis asmuo

 

_____________


 

herbas_baltam+mazas

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIS PATENTŲ BIURAS

PARAIŠKŲ PRIĖMIMO IR RAŠTVEDYBOS SKYRIUS

Kalvarijų g. 3, LT-2600 Vilnius

tel.: 780289, 780290

 

ZP-2/2001 forma

 

PRANEŠIMAS

 

 

 

Pareiškėjo žyma……………………………………………………

 

 

 

210 Paraiškos numeris

 

 

 

 

 

 

(Adresatas)

 

DĖL DOKUMENTŲ GAVIMO

 

Valstybinis patentų biuras gavo Jūsų paraišką prekių ženklui įregistruoti

 

 

 

Iš viso ________lapų ________ženklo vaizdų.

 

 

 

 

 

 

 

(Pareigos)

 

(Parašas)

 

(Vardo raidė, pavardė)

______________


 

herbas_baltam+mazas

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIS PATENTŲ BIURAS

PARAIŠKŲ PRIĖMIMO IR RAŠTVEDYBOS SKYRIUS

Kalvarijų g. 3, LT-2600 Vilnius

tel.: 780286, 780290

 

ZP-3/2001 forma

 

 

SPRENDIMAS

 

_______________ Nr. _________________

 

 

 

 

 

 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

                                (Adresatas)

 

Dėl paraiškos Nr.___________________________

paduotos__________________________________

 

Pareiškėjas

 

 

 

 

 

Pagal Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo Nr. VIII-1981 12 straipsnio 2 dalį ir Prekių ženklų registravimo taisyklių ZP/01/2001 92 punktą priimtas sprendimas Jūsų paraišką pripažinti nepaduota ir grąžinti, kadangi ji gauta nesilaikant nustatytų reikalavimų:

Nepriėmimo motyvai pažymėti .

 

                  1. Prašymas įregistruoti ženklą ir išduoti prekių ženklo liudijimą neatspausdintas ant VPB nustatytos formos blanko.

                  2. Trūksta duomenų, leidžiančių identifikuoti pareiškėją ir (ar) jo atstovą.

                  3. Nepateiktas ženklo vaizdas arba nepateiktas pakankamai aiškus ženklo vaizdas, kurį paraiškoje prašoma įregistruoti.

                  4. Nepateiktas prekių ir (ar) paslaugų sąrašas.

                  5. Prašymas užpildytas ne lietuvių kalba.

                  6. Prašymas ir (ar) prašymo tęsinys priede (-uose) nepasirašyti pareiškėjo arba jo atstovo.

                  7. Nepateiktas dokumentas, patvirtinantis, kad sumokėtas nustatytas mokestis arba sumokėtas mažesnis mokestis negu nustatyta

_____________________________________________________________________

(Dokumento pavadinimas, numeris, data)

8. Kitos priežastys:_______________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

PRIEDAS. Paraiška ______ lapai (-ų), _______egz.

 

 

 

 

 

 

(Pareigos)

 

(Parašas)

 

(Vardo raidė, pavardė)

 

_______________


ZP-4/2001 forma

herbas_baltam+mazas

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIS PATENTŲ BIURAS

PARAIŠKŲ PRIĖMIMO IR RAŠTVEDYBOS SKYRIUS

Kalvarijų g. 3, LT-2600 Vilnius

tel.: 780286, 780290

 

 

 

 

PRANEŠIMAS

 

__________________ Nr. ________________

 

 

 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

                                (Adresatas)

 

Dėl paraiškos Nr.___________________________

paduotos__________________________________

 

Pagal Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo Nr. VIII-1981 13 straipsnio 1 dalį ir Prekių ženklų registravimo taisyklių ZP/01/2001 95 punktą pranešame, kad Jūsų paduotoje paraiškoje prekių ženklui įregistruoti trūksta šių dokumentų (duomenų):

 

Trūkstami dokumentai (duomenys) pažymėti

 

   1. Nepateiktas pareiškėjo įgaliojimas atstovui, jeigu paraišką paduoda įgaliotas asmuo.

 

    2. Nepateikti prašymą suteikti prioritetą patvirtinantys dokumentai.

 

    3. Nepateikti kolektyvinio ženklo naudojimo nuostatai.

 

    4. Nepateiktos ženklo vaizdo kopijos, kopijų pateikta mažiau negu reikia arba pateiktos                     nekokybiškos ženklo vaizdo kopijos.

 

       5. Kitų dokumentų (duomenų)_______________________________________

 

 

 

Pateikdami dokumentus (duomenis), prašome nurodyti paraiškos numerį. Pagal Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo 13 straipsnio 5 dalį dokumentai (duomenys) turi būti pateikti per 3 mėnesius nuo pranešimo išsiuntimo dienos.

 

 

 

 

 

 

(Pareigos)

 

(Parašas)

 

(Vardo raidė, pavardė)

 

 

________________


ZP-5/2001 forma

herbas_baltam+mazas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBINIS PATENTŲ BIURAS

 

 

 

PRANEŠIMAS

PREKIŲ ŽENKLŲ IR PRAMONINIO DIZAINO SKYRIUS

 

 

Nr.

 

Kalvarijų g.3, LT-2600 Vilnius

tel.:

 

 

 

 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

                                (Adresatas)

 

Dėl paraiškos Nr.___________________________

paduotos__________________________________

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo Nr. VIII-1981 13 straipsnio 5 ir 6 dalimis ir Prekių ženklų registravimo taisyklių ZR/01/2001 100 punktu, pranešu, kad Jūsų pateiktoje paraiškoje trūksta šių dokumentų (duomenų).

 

Trūkstami dokumentai (duomenys) pažymėti

.

 

1.              Patikslinto pareiškėjo oficialaus pavadinimo, adreso.

 

2.              Patikslinto prekių ir (ar) paslaugų sąrašo, suskirstyto klasėmis pagal Nicos klasifikaciją, patikslintų prekių ir (ar) paslaugų pavadinimų, sudarytų laikantis Nicos klasifikacijos ir lietuvių kalbos taisyklingumo reikalavimų.

 

3.              Ženklo vaizdo 80 x 80 mm formato............ egz. spalvotų ir (ar).......... egz. nespalvotų kopijų (etiketės natūralaus dydžio, jeigu jų formatas nėra didesnis kaip 260 x 160 mm).

 

4.              Ženklo aprašo, žodinio ženklo ir (ar) jo žodinių dalių vertimo į lietuvių kalbą, ženklo ir (ar) jo dalių transliteracijos lotyniškomis raidėmis, arabiškais skaitmenimis, ženklo elementų aprašymo, nuorodos, kokiais rašmenimis įregistruoti ir skelbti ženklą.

 

5.              Nuorodos apie pareikšto registruoti ženklo spalvas, nesaugomus elementus.

 

6.              Įgaliojimas neatitinka Taisyklių VIII skirsnio reikalavimų.

 

7.              Dokumento, patvirtinančio, kad sumokėtas papildomas mokestis už papildomą prekių ir (ar) paslaugų klasę (klases).

 

8.              Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto leidimo ženkle naudoti Lietuvos Respublikos

oficialųjį ar tradicinį (trumpąjį) valstybės pavadinimą, herbą, vėliavą ar kitus valstybės simbolius, garantinius ir prabos ženklus, antspaudus, pasižymėjimo ar apdovanojimo ženklus.

 

9.              Kitų valstybių, tarptautinių organizacijų kompetentingų institucijų sutikimo ženkle naudoti tų valstybių, tarptautinių organizacijų pavadinimus, herbus, vėliavas, emblemas ar kitus simbolius.

 

10.Kitų dokumentų (duomenų) ........................................................................................................

................................................................................................................................................................

 

Pagal Įstatymo 13 straipsnio 5 ir 6 dalis ir Taisyklių 105 punktą nurodyti dokumentai (duomenys) turi būti pateikti per 3 mėnesius nuo šio pranešimo išsiuntimo dienos.

Jeigu per 3 mėnesius nurodyti trūkumai neištaisomi, VPB pripažįsta, kad paraiška nepaduota.

Pateikdami dokumentus (duomenis), nurodykite paraiškos numerį.

 

 

 

 

Ekspertas

 

 

 

 

(Parašas)

 

(Vardo raidė, pavardė)

 

__________________

 


ZP – 6/2001 forma

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBINIS PATENTŲ BIURAS

 

 

PRANEŠIMAS

 

 

PREKIŲ ŽENKLŲ IR PRAMONINIO DIZAINO SKYRIUS

 

 

Nr.

 

Kalvarijų g.3, LT-2600 Vilnius

 

 

 

tel.:

 

 

 

 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

                                (Adresatas)

 

Dėl paraiškos Nr.___________________________

paduotos__________________________________

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo Nr. VIII –1981 13 straipsnio 5 ir 6 dalimis ir Prekių ženklų registravimo taisyklių ZR/01/2001 106 punktu, pranešu, kad priimtas sprendimas Jūsų paraišką pripažinti nepaduota, kadangi ji buvo paduota nesilaikant nustatytų reikalavimų, apie ką Jums buvo pranešta…………… d. pranešimu Nr. ………………….

 

 

Ekspertas

 

 

 

 

(Parašas)

 

(Vardo raidė, pavardė)

 

_____________

 


ZP – 7/2001 forma

herbas_baltam+mazas

LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBINIS PATENTŲ BIURAS

PREKIŲ ŽENKLŲ IR PRAMONINIO DIZAINO SKYRIUS

 

Kalvarijų g.3, LT-2600 Vilnius

tel.:

 

 

 

SPRENDIMAS

 

 

 

Nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

                                (Adresatas)

 

Dėl paraiškos Nr.___________________________

paduotos__________________________________

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo Nr. VIII –1981 14 straipsnio 2 dalimi ir Prekių ženklų registravimo taisyklių ZR/01/2001 121 punktu, pranešu, kad Jūsų pareikštas registruoti ženklas neatitinka Įstatymo 6 straipsnio reikalavimų ir todėl priimtas sprendimas ženklo neregistruoti.

Sprendimas pažymėtas .

 

1. Visoms prekėms ir (ar) paslaugoms.

2. Daliai prekių ir (ar) paslaugų.

 

Sprendimo pagrindai ir motyvai pažymėti .

1. Žymuo negali sudaryti ženklo pagal Įstatymo 5 straipsnį..............................................................

................................................................................................................................................................

2. Žymuo neturi jokio skiriamojo požymio........................................................................................

................................................................................................................................................................

3. Žymuo dabartinėje kalboje ar sąžiningoje ir nusistovėjusioje veikloje arba prekybos praktikoje yra tapęs bendriniu................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

4. Žymuo žymi arba nurodo tik prekių rūšį, kiekį, kokybę, paskirtį, vertę, geografinę kilmę, prekių pagaminimo ar paslaugų teikimo laiką, pagaminimo būdą arba kitas charakteristikas....................................................

................................................................................................................................................................

5. Gali suklaidinti vartotoją dėl prekių ir (ar) paslaugų rūšies, kokybės, geografinės kilmės.............

................................................................................................................................................................

6. Prieštarauja moralei ar viešajai tvarkai, etinėms visuomenės normoms, žmogiškumo principams.

................................................................................................................................................................

7. Žymuo sudarytas iš geografinės nuorodos arba turi geografinę nuorodą, kurios naudojimas ženkle gali klaidinti visuomenę dėl tikrosios prekių kilmės vietos....................................................

................................................................................................................................................................

8. Kiti pagrindai ir motyvai pagal Įstatymo 6 straipsnio 1 dalį..........................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

 

Pagal Įstatymo 14 straipsnio 3 dalį ir Taisyklių 122 punktą pareiškėjas ar jo atstovas turi teisę per 3 mėnesius nuo šio sprendimo išsiuntimo dienos paduoti Valstybiniam patentų biurui raštu prašymą atlikti pakartotinę ženklo ekspertizę. Pagal Įstatymo 26 straipsnio 1 dalį pateikus prašymą raštu ir sumokėjus nustatytą mokestį, šis terminas gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip 2 mėnesiams nuo pirmo termino pasibaigimo dienos.

 

 

Ekspertas

 

 

 

 

(Parašas)

 

(Vardo raidė, pavardė)

 

_______________

 


ZP – 8/2001 forma

herbas_baltam+mazas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBINIS PATENTŲ BIURAS

 

 

SPRENDIMAS

PREKIŲ ŽENKLŲ IR PRAMONINIO DIZAINO SKYRIUS

 

 

Nr.

 

Kalvarijų g.3, LT-2600 Vilnius

 

 

 

tel.:

 

 

 

 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

                                (Adresatas)

 

Dėl paraiškos Nr.___________________________

paduotos__________________________________

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo Nr. VIII–1981 14 straipsnio 4 dalimi ir Prekių ženklų registravimo taisyklių ZR/01/2001 125 ir 126 punktais, pranešu, kad pagal gautą Jūsų prašymą pakartotinai atlikus pareikšto registruoti ženklo ekspertizę pagal Įstatymo 6 straipsnio reikalavimus, priimtas sprendimas:

Sprendimas pažymėtas .

 

1. Ankstesnį sprendimą neregistruoti ženklo pripažinti netekusiu galios ir įregistruoti ženklą

visoms prekėms ir (ar) paslaugoms.

2. Įregistruoti ženklą daliai prekių ir (ar) paslaugų.

3. Sprendimą neregistruoti ženklo palikti galioti.

 

Sprendimo neregistruoti ženklo pagrindai ir motyvai pažymėti .

 

1. Žymuo negali sudaryti ženklo pagal Įstatymo 5 straipsnį..............................................................

................................................................................................................................................................

2. Žymuo neturi jokio skiriamojo požymio........................................................................................

................................................................................................................................................................

3. Žymuo dabartinėje kalboje ar sąžiningoje ir nusistovėjusioje veikloje arba prekybos praktikoje yra tapęs bendriniu ...............................................................................................................................................

4. Žymuo žymi arba nurodo tik prekių rūšį, kiekį, kokybę, paskirtį, vertę, geografinę kilmę, prekių pagaminimo ar paslaugų teikimo laiką, pagaminimo būdą arba kitas charakteristikas....................................................

................................................................................................................................................................

5. Gali suklaidinti vartotoją dėl prekių ir (ar) paslaugų rūšies, kokybės, geografinės kilmės.............

................................................................................................................................................................

6. Prieštarauja moralei ar viešajai tvarkai, etinėms visuomenės normoms, žmogiškumo principams ..........................................................................................................................................

7. Žymuo sudarytas iš geografinės nuorodos arba turi geografinę nuorodą, kurios naudojimas ženkle

gali klaidinti visuomenę dėl tikrosios prekių kilmės vietos....................................................................

................................................................................................................................................................

8. Kiti pagrindai ir motyvai pagal Įstatymo 6 straipsnio 1 dalį..........................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

 

Pagal Įstatymo 15 straipsnio 1 dalį ir Taisyklių 128 punktą pareiškėjas ar jo atstovas turi teisę per 3 mėnesius nuo šio sprendimo išsiuntimo dienos paduoti VPB Apeliaciniam skyriui apeliaciją raštu su motyvuotu prašymu peržiūrėti ekspertizės išvadas. Pagal Įstatymo 26 straipsnio 1 dalį pateikus prašymą raštu ir sumokėjus nustatytą mokestį, šis terminas gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip 2 mėnesiams nuo pirmo termino pasibaigimo dienos.

 

Ekspertas

 

 

 

 

(Parašas)

 

(Vardo raidė, pavardė)

__________________


ZP – 9/2001 forma

herbas_baltam+mazas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBINIS PATENTŲ BIURAS

 

 

SPRENDIMAS

 

PREKIŲ ŽENKLŲ IR PRAMONINIO DIZAINO SKYRIUS

 

 

Nr.

 

 

Kalvarijų g.3, LT-2600 Vilnius

 

 

 

 

tel.:

 

 

 

 

 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

                                (Adresatas)

 

Dėl paraiškos Nr.___________________________

paduotos__________________________________

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo Nr. VIII-1981 16 straipsnio 1 dalimi ir Prekių ženklų registravimo taisyklių ZR/01/2001 133 punktu, pranešu, kad, atlikus Jūsų pareikšto registruoti ženklo ekspertizę pagal Įstatymo 6 straipsnio reikalavimus, priimtas sprendimas ženklą registruoti priede išvardytoms prekėms ir (ar) paslaugoms.

 

Registracijos duomenys išvardyti priede.

Žodinis ženklas bus įregistruotas ir paskelbtas (pažymėta ).

 

1. Paraiškoje pareikštu šriftu.

2. Valstybinio patentų biuro rašmenimis.

 

Pareiškėjas ar jo atstovas per 3 mėnesius nuo šio sprendimo išsiuntimo dienos turi sumokėti nustatytą mokestį už ženklo registraciją, paskelbimą ir liudijimo išdavimą ir pagal Įstatymo 16 straipsnio 3 dalį ir Taisyklių 135 punktą pateikti Valstybiniam patentų biurui dokumentą, patvirtinantį, kad nustatytas mokestis sumokėtas pagal Taisyklių VII skirsnio reikalavimus.

Pagal Įstatymo 26 straipsnio 1 dalį pateikus prašymą raštu ir sumokėjus nustatytą mokestį, šis terminas gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip 2 mėnesiams nuo pirmo termino pasibaigimo dienos.

Mokestis sumokamas pagal mokėjimo dieną galiojančius dydžius.

 

Pagal………………………………………………………………………………………………..

(Dokumento pavadinimas, numeris, data)

nustatytas……………….. Lt mokestis.

 

Pagal Įstatymo 17 straipsnio 1 dalį ir Taisyklių 137 punktą laiku nesumokėjus mokesčio, VPB sprendimu paraiška bus pripažinta atšaukta.

Valstybinis patentų biuras, gavęs dokumentą, patvirtinantį, kad mokestis sumokėtas, ženklą įrašys į Lietuvos Respublikos prekių ženklų registrą ir paskelbs Valstybinio patentų biuro oficialiame biuletenyje.

 

 

PRIEDAS: ………… lapai (-ų).

 

 

Ekspertas

 

 

 

 

(Parašas)

 

(Vardo raidė, pavardė)

 

_______________


 


herbas_baltam+mazas

 

ZP –10/2001 forma

LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBINIS PATENTŲ BIURAS

 

 

PRANEŠIMAS

 

PREKIŲ ŽENKLŲ IR PRAMONINIO DIZAINO SKYRIUS

 

 

Nr.

 

Kalvarijų g.3, LT-2600 Vilnius

 

 

 

tel.:

 

 

 

 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

                                (Adresatas)

 

Dėl paraiškos Nr.___________________________

paduotos__________________________________

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo Nr. VIII –1981 17 straipsnio 1 dalimi ir Prekių ženklų registravimo taisyklių ZR/01/2001 137 punktu, pranešu, kad priimtas sprendimas Jūsų paraišką pripažinti atšaukta, kadangi per 3 mėnesius nuo…………… d. pranešimo Nr. ……………………… išsiuntimo dienos Jūs nesumokėjote nustatyto mokesčio už ženklo įregistravimą, paskelbimą ir liudijimo išdavimą.

 

 

Ekspertas

 

 

 

 

(Parašas)

 

(Vardo raidė, pavardė)

______________


ZP – 11/2001 forma

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

Prašymo gavimo data *

 

PRAŠYMAS
ĮRAŠYTI PAKEITIMUS PARAIŠKOJE
ŽENKLUI REGISTRUOTI IR/ARBA

PREKIŲ ŽENKLŲ REGISTRE
VALSTYBINIAM PATENTŲ BIURUI

 

Kalvarijų g.3, LT-2600 Vilnius

 

 

 

* Užpildo Valstybinis patentų biuras

 

Pareiškėjo arba ženklo savininko žyma **

 

 

 

 

Atstovo žyma **

 

 

 

** Čia gali būti nurodytas šiam prašymui suteiktas numeris

 

 

 Prašome įrašyti paraiškoje (-iose) ir/arba registre šiame prašyme nurodytą (-us) pakeitimą (-us)

 

 

 

 Paraiška (-os) ir/arba registracija (-os), kuriai (-oms) skirtas šis prašymas

 

2.1. Paraiškos (-ų) numeris (-iai):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Registracijos (-ų) numeris (-iai):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.

Pažymėti šį langelį, jeigu 2.1 ir 2.2 punktuose netilpę registracijų ir/arba paraiškų numeriai išvardyti papildomame lape priede

 

 

 

 

 Pareiškėjas (-ai) ir/arba ženklo savininkas (-ai)

 

Fizinis (-iai) asmuo (asmenys):

 

3.1. Vardas, pavardė........................................................................................................................................

3.2. Asmens kodas ..........................................................................................................................................

 

3.3. Adresas, valstybės kodas..........................................................................................................................

Juridinis (-iai) asmuo (asmenys):

3.4. Visas oficialus pavadinimas......................................................................................................................

 

3.5. Juridinio asmens registracijos kodas.                                                                                                        

 

3.6. Adresas, valstybės kodas.                                                                                                                          

3.7. Pažymėti šį langelį, jeigu yra keli pareiškėjai ir/arba ženklo savininkai ir jie išvardyti papildomame

lape priede, nurodant 3.1, 3.2 ir 3.3 arba 3.4, 3.5 ir 3.6 punktų duomenis

 

1. Prašymas paduodamas 2 egzemplioriais.

2. Vienu prašymu gali būti prašoma įrašyti tą patį (tuos pačius) pakeitimą (-us) keliose to paties pareiškėjo (-ų) paraiškose ir/arba ženklo savininko (-ų) registracijose. Mokestis turi būti sumokėtas už kiekvieną pakeitimų rūšį kiekvienoje paraiškoje ir/arba registracijoje.

 


 

 Atstovas

 

4.1. Vardas, pavardė (visas oficialus pavadinimas.................................................................................................

4.2. Fizinio (juridinio) asmens kodas                                                                                                                      

4.3. Adresas.............................................................................................................................................................

4.4. Įgaliojimo numeris...........................................................................................................................................

 

 

 

 Pakeitimo (-ų) nurodymas

 

5.1. Duomenys, kuriuos reikia pakeisti......................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

5.2. Duomenys, kurie turi būti įrašyti..........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

5.3. Pažymėti šį langelį, jeigu 5.1 ir 5.2 punktuose netilpę duomenys išvardyti papildomame lape priede

 

 

 

 Prie prašymo pridedama:

 

6.1. Įgaliojimas atstovui Nr. ........................ (originalas, kopija). ............................................... lapų, 1 egz.

 

6.2. Dokumentas, patvirtinantis, kad sumokėtas mokestis.                                                           lapų, 1 egz.

 

6.3. Papildomi lapai priede............................................................................................................lapų, 1 egz.

 

6.4. Kiti dokumentai:.. ...................................................................................................................lapų, 1 egz.

 

Pateiktus dokumentus pažymėti .                                                                    Iš viso:.............................. lapų

 

 

 

 

 Parašas arba parašo faksimilė

 

7.1. Pasirašiusio arba uždėjusio faksimilę asmens pareigos, vardas ir pavardė

 

...........................................................................................................................................................................................................

 

7.2.....................................................................................................................................................................................................

(Parašas arba parašo faksimilė)                                                                   (Data)

 

A. V.

 

 

 


 Mokestis *

 

Už pakeitimą (-us) sumokėtas                                                                                                        mokestis

 

Pavedimo numeris                                                                                                          Data

 

 

 *

Pakeitimas (-ai) įrašytas (-i) į Lietuvos Respublikos prekių ženklų registrą ir/arba paraišką (-as)

 

Registro tvarkytojas......................................................................................................................................................................

Ekspertas                                                          (Parašas)                       (Vardo raidė, pavardė)                (Įrašymo data)

 

* Užpildo Valstybinis patentų biuras

__________________


 

 

ZP – 12/2001 forma

LIETUVOS RESPUBLIKOS

Prašymo gavimo data *

 

PRAŠYMAS
IŠTAISYTI KLAIDĄ(-AS) PARAIŠKOJE ŽENKLUI REGISTRUOTI IR/ARBA

PREKIŲ ŽENKLŲ REGISTRE
VALSTYBINIAM PATENTŲ BIURUI

 

Kalvarijų g.3, LT-2600 Vilnius

 

 

 

* Užpildo Valstybinis patentų biuras

 

Pareiškėjo arba ženklo savininko žyma **

 

 

 

 

 

 

Atstovo žyma **

 

** Čia gali būti nurodytas šiam prašymui suteiktas numeris

 

 Prašome ištaisyti paraiškoje (-ose) arba registre šiame prašyme nurodytą (-as) klaidą (-as)

 

 

 

 Paraiška (-os) ir/arba registracija (-os), kurioms skirtas šis prašymas

 

2.1. Paraiškos (-ų) numeris (-iai):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Registracijos (-ų) numeris (-iai):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.

¨ Pažymėti šį langelį, jeigu 2.1 ir 2.2 punktuose netilpę registracijų ir/arba paraiškų numeriai išvardyti papildomame lape priede

 

 

 

 

 

 

 Pareiškėjas (-ai) ir/arba ženklo savininkas (-ai)

 

 

 

Fizinis (-iai) asmuo (asmenys):

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Vardas, pavardė

 

 

 

 

 

3.2. Asmens kodas

 

 

 

 

 

3.3. Adresas, valstybės kodas

 

 

 

 

 

 

Juridinis (-iai) asmuo (asmenys):

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Visas oficialus pavadinimas

 

 

 

 

 

3.5. Juridinio asmens registracijos kodas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6. Adresas, valstybės kodas

 

 

 

 

 

 

 

3.7. Pažymėti šį langelį, jeigu yra keli pareiškėjai ir/arba ženklo savininkai ir jie išvardyti papildomame lape priede, nurodant 3.1, 3.2 ir 3.3 arba 3.4, 3.5 ir 3.6 punktų duomenis

 

 

 

1. Prašymas paduodamas 2 egzemplioriais.

 

2. Vienu prašymu gali būti prašoma ištaisyti klaidą (-as) keliose to paties pareiškėjo (-ų) paraiškose ir/arba ženklo savininko (-ų) registracijose, kai kartojasi ta pati klaida (-os). Mokestis turi būti sumokėtas už kiekvieną atitaisymų rūšį kiekvienoje paraiškoje ir/arba registracijoje.

 


 

 Atstovas

 

4.1. Vardas, pavardė (visas oficialus pavadinimas) ...........................................................................................

4.2. Fizinio (juridinio) asmens kodas .................................................................................................................

4.3. Adresas.........................................................................................................................................................

4.4. Įgaliojimo numeris.......................................................................................................................................

 

 

 

 Klaidos (-ų) ištaisymo nurodymas

 

5.1. Duomenys, kuriuos reikia ištaisyti.......................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

5.2. Duomenys, kurie turi būti įrašyti..........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

 

5.3. Pažymėti šį langelį, jeigu 5.1 ir 5.2 punktuose netilpę duomenys išvardyti papildomame lape priede

 

 

 

 Prie prašymo pridedama:

 

6.1. Įgaliojimas atstovui Nr. ...................... (originalas, kopija) .................................................. lapų, 1 egz.

 

6.2. Dokumentas, patvirtinantis, kad sumokėtas mokestis............................................................lapų, 1 egz.

 

6.3. Papildomi lapai priede. .......................................................................................................... lapų, 1 egz.

 

6.4. Kiti dokumentai: ..........................................................................................................................lapų, 1 egz.

Pateiktus dokumentus pažymėti .                                                                                Iš viso:                       lapų

 

 

 

 Parašas arba parašo faksimilė

 

7.1. Pasirašiusio arba uždėjusio faksimilę asmens pareigos, vardas ir pavardė

...........................................................................................................................................................................................................

7.2.....................................................................................................................................................................................................

(Parašas arba parašo faksimilė)                                         (Data)

 

A. V.

 

 

 


 Mokestis *

 

Už klaidos (-ų) ištaisymą sumokėtas                                                                                            mokestis

 

Pavedimo numeris                                                                                                        Data

 

* Jei klaida (-os) padaryta (-os) VPB, už ištaisymą mokėti nereikia

 *

 Klaidos (-ų) taisymas įrašytas į Lietuvos Respublikos prekių ir paslaugų ženklų registrą ir/arba

Paraišką (-as)

 

Registro tvarkytojas......................................................................................................................................................................

Ekspertas                                                              (Parašas)                         (Vardo raidė, pavardė)           (Įrašymo data)

 

* Užpildo Valstybinis patentų biuras

_______________


ZP –13/2001 forma

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

Prašymo gavimo data *

 

VALSTYBINIAM PATENTŲ BIURUI

Kalvarijų g.3, LT-2600 Vilnius

PRAŠYMAS
PRATĘSTI PREKIŲ ŽENKLO REGISTRACIJOS
GALIOJIMO TERMINĄ

 

* Užpildo Valstybinis patentų biuras

 

 

 

Ženklo savininko žyma **

 

 

 

 

Atstovo žyma **

 

 

 

** Čia gali būti nurodytas šiam prašymui suteiktas numeris

 

 Prašome pratęsti šiame prašyme nurodytos prekių ženklo registracijos galiojimo terminą

 

 

 

 Registracija, kurią prašoma pratęsti

 

2.1. Registracijos numeris...........………................. Registracijos data ……………….……..........

 

2.2.Paraiškos, kurios pagrindu

atlikta registracija, numeris...........………................ Padavimo data..…………...............…......

 

 

 

 

 

 Ženklo savininkas (-ai)

 

Fizinis (-iai) asmuo (asmenys):

 

 

 

 

 

3.1. Vardas, pavardė

 

 

 

 

3.2. Asmens kodas

 

 

 

 

3.3. Adresas, valstybės kodas

 

 

 

 

Juridinis (-iai) asmuo (asmenys):

 

 

 

 

 

 

3.4. Visas oficialus pavadinimas

 

 

 

 

3.5. Juridinio asmens registracijos kodas

 

 

 

 

3.6. Adresas, valstybės kodas

 

 

3.7. Pažymėti šį langelį, jeigu yra keli ženklo savininkai ir jie išvardyti papildomame lape priede, nurodant 3.1, 3.2 ir 3.3 arba 3.4, 3.5 ir 3.6 punktų duomenis

 

 


 Atstovas

 

4.1. Vardas, pavardė (visas oficialus pavadinimas)...........................................................................................

4.2. Fizinio (juridinio) asmens kodas ................................................................................................................

4.3. Adresas........................................................................................................................................................

4.4. Įgaliojimo numeris.......................................................................................................................................

 

Prašymas paduodamas 2 egzemplioriais.

 

 

Prekės ir/arba paslaugos, kurioms prašoma pratęsti registraciją

 

5.1. Pažymėti šį langelį, jeigu prašoma pratęsti registraciją visoms prekėms ir/arba paslaugoms,

kurioms ji skirta

 

5.2. Pažymėti šį langelį, jeigu prašoma pratęsti registraciją tik šioms papildomame lape priede išvardytoms

prekėms ir/arba paslaugoms, kurioms ji skirta, sugrupuotoms pagal Nicos klasifikacijos klases, pradžioje

nurodant atitinkamos klasės numerį, ir sąrašą pateikti šios klasifikacijos klasių eilės tvarka

 

Pažymimas tik vienas langelis: 5.1 arba 5.2

 

 

 

Prie prašymo pridedama:

 

6.1. Įgaliojimas atstovui Nr. ....................... (originalas, kopija) ........................................................lapų, 1 egz.

 

6.2. Dokumentas, patvirtinantis, kad sumokėtas mokestis..................................................................lapų, 1 egz.

 

6.3. Papildomi lapai priede.................................................................................................................. lapų, 1 egz.

 

6.4. Kiti dokumentai:. ..........................................................................................................................lapų, 1 egz.

 

Pateiktus dokumentus pažymėti                                                                             Iš viso:........................... lapų

 

 

 

 Parašas arba parašo faksimilė

 

7.1. Pasirašiusio arba uždėjusio faksimilę asmens pareigos, vardas ir pavardė

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

7.2.........................................................................................................................................................................................................

(Parašas arba parašo faksimilė)                                       (Data)

 

A. V.

 

 

 *

 Mokestis

Už registracijos galiojimo pratęsimą sumokėtas                                                                                                mokestis

 

Pavedimo numeris                                                                                                            Data

 

 

 *

 Registracijos galiojimo pratęsimas įrašytas į Lietuvos Respublikos prekių ženklų registrą

 

Registro tvarkytojas..........................................................................................................................................................................

Ekspertas                                                           (Parašas)                       (Vardo raidė, pavardė)        (Įrašymo data)

 

* Užpildo Valstybinis patentų biuras

___________________


ZP – 14/2001 forma

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBINIAM PATENTŲ BIURUI

Kalvarijų g.3, LT-2600 Vilnius

Prašymo gavimo data *

 

PRAŠYMAS

ĮRAŠYTI TEISĖS Į PAREIKŠTĄ REGISTRUOTI IR/ARBA ĮREGISTRUOTĄ ŽENKLĄ PERDAVIMĄ/PAREIŠKĖJO AR ŽENKLO SAVININKO PASIKEITIMĄ

* Užpildo Valstybinis patentų biuras

 

Pareiškėjo arba ženklo savininko žyma **

 

 

 

Atstovo žyma **

 

 

 

** Čia gali būti nurodytas šiam prašymui suteiktas numeris

 

 

Prašome įrašyti į Lietuvos Respublikos prekių ženklų registrą šiame prašyme nurodytą pareiškėjo ar ženklo savininko pasikeitimą

 

 

2
 


Paraiška (-os) ir/arba registracija (-os), kuriai (-ioms) skirtas prašymas

 

2.1. Paraiškos (-ų) numeris (-iai):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Registracijos (-ų) numeris (-iai):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.

Pažymėti šį langelį, jeigu 2.1 ir 2.2 punktuose netilpę paraiškų ir/arba registracijų numeriai išvardyti

papildomame lape priede

 

 

 

 

 

 

Prekės ir/arba paslaugos, kurioms taikomas pareiškėjo ar ženklo savininko pasikeitimas

 

3.1. Pažymėti šį langelį, jeigu pareiškėjo ar ženklo savininko pasikeitimas taikomas 2 grafoje nurodytos paraiškos (-ų) ir/arba registracijos (-ų) visoms prekėms ir/arba paslaugoms

 

3.2. Pažymėti šį langelį, jeigu pareiškėjo ar ženklo savininko pasikeitimas taikomas 2 grafoje nurodytos paraiškos (-ų) ir/ arba registracijos (-ų) daliai prekių ir/arba paslaugų. Papildomame lape išvardijamos prekės ir/arba paslaugos, kurios turi būti nurodytos naujo savininko paraiškoje arba registracijoje, sugrupuotos pagal Nicos klasifikacijos klases (šiuo atveju neišvardytos prekės ir/arba paslaugos pasilieka pareiškėjo arba buvusio savininko paraiškoje ar registracijoje)

 

Pažymimas tik vienas langelis: 3.1 arba 3.2

 

 

1. Prašymas paduodamas 2 egzemplioriais.

2. Vienu prašymu gali būti prašoma įrašyti pareiškėjo ar ženklo savininko pasikeitimą keliose paraiškose ir/arba registracijose, kuriose buvęs ir naujasis savininkai yra tie patys asmenys. Mokestis turi būti sumokėtas už kiekvienos

paraiškos ir/arba registracijos pareiškėjo ar ženklo savininko pasikeitimą.

 



 

 

 

 Pareiškėjo ar ženklo savininko pasikeitimo pagrindas:

 

 

4.1. Sutartis

Pridedamas vienas iš šių dokumentų:

4.1.1. patvirtinta sutarties kopija

4.1.2. patvirtintas sutarties išrašas, patvirtintas notaro

4.1.3. teisių perdavimo patvirtinimas (ZP-15/2001 forma)

4.1.4. teisių perdavimo dokumentas (ZP-16/2001 forma)

 

 

4.2. Juridinio (-ių) asmens (asmenų) reorganizavimas (sujungimas, padalijimas, prijungimas ar kt.)

Pridedama vieno iš dokumentų, įrodančių reorganizavimą, patvirtinta kopija:

4.2.1. išrašas iš įmonių rejestro

4.2.2. kiti kompetentingų įstaigų išduoti dokumentai

4.3. Teisės perdavimas nesant sutarties ar reorganizavimo

Pridedamas dokumentas:

4.3.1. kompetentingų įstaigų išduoto dokumento, įrodančio pasikeitimą, patvirtinta kopija

Pateiktus dokumentus pažymėti .

 

 

 

 

 

Pareiškėjas (-ai) ir/arba ženklo savininkas (-ai)

 

5.1.

Fizinis (-iai) asmuo (asmenys):

5.1.Vardas, pavardė.......................................................................................................................................

5.2. Asmens kodas ........................................................................................................................................

 

5.2.

5.3. Adresas, valstybės kodas........................................................................................................................

 

 

Juridinis (-iai) asmuo (asmenys):

 

5.4. Visas oficialus pavadinimas. ..................................................................................................................................

 

5.5.

 

. Juridinio asmens registracijos kodas ...........................................................................................................

 

5.6.

 

. Adresas, valstybės kodas.............................................................................................................................

 

5.7.

 

. Pažymėti šį langelį, jeigu yra keli pareiškėjai ir/arba ženklo savininkai ir jie išvardyti papildomame lape priede, nurodant 5.1, 5.2 ir 5.3 arba 5.4, 5.5 ir 5.6 punktų duomenis

 

 

 


 

 Pareiškėjo (-ų) ir/arba ženklo savininko (-ų) atstovas

 

6.1. Vardas, pavardė (visas oficialus pavadinimas) ....................................................................................................

 

6.2. Fizinio (juridinio) asmens kodas ..........................................................................................................................

 

6.3. Adresas..................................................................................................................................................................

 

6.4. Įgaliojimo numeris.............................................................................................

 

 

 

 

 

 Naujasis pareiškėjas ar ženklo savininkas (-ai)

 

Fizinis (-iai) asmuo (asmenys):

 

7.1. Vardas, pavardė.........................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

7.2. Asmens kodas ............................................................................................................................................................................

 

7.3.

Adresas, valstybės kodas.................................................................................................................................

 

Juridinis (-iai) asmuo (asmenys):

 

7.4. Visas oficialus pavadinimas. ..................................................................................................................................................

 

 

 

7.5.

Adresas, valstybės kodas...................................................…..........................................................................

 

 

 

7.6.

Jei naujasis pareiškėjas ar ženklo savininkas yra juridinis asmuo, nurodykite:

 

 

7.6.1. juridinio asmens (įmonės, įstaigos, organizacijos) rūšį..........................................................................

7.6.2. juridinio asmens registracijos kodą.........................................................................................................

 

 

7.6.3. valstybę ir, jei yra, tos valstybės teritorinį vienetą, pagal kurio įstatymus reglamentuota juridinio

asmens veikla....................................................................................................................................................

 

7.7.

Pažymėti šį langelį, jeigu yra keli pareiškėjai ar ženklo savininkai ir jie išvardyti papildomame lape priede, nurodant

7.1, 7.2 ir 7.3 arba 7.4, 7.5 ir 7.6 punktų duomenis

 

 

 

 Naujojo pareiškėjo ar ženklo savininko (-ų) atstovas

 

8.1. Naujasis pareiškėjas ar ženklo savininkas (-ai) neturi atstovo

 

8.2. Naujasis pareiškėjas ar ženklo savininkas (-ai) turi atstovą

 

8.2.1. Atstovo duomenys:

8.2.1.1. vardas, pavardė (visas oficialus pavadinimas)...........................................................................................

8.2.1.2. fizinio (juridinio) asmens kodas.................................................................................................................

8.2.1.3. adresas........................................................................................................................................................

8.2.2. Įgaliojimas yra VPB. Įgaliojimo numeris....................................................................................................

8.2.3. Įgaliojimas pridedamas................................................................................................................................

8.2.4. Įgaliojimo nereikia

 

Reikiamus duomenis pažymėti .

 

 

 

 Prie prašymo pridedama:

 

9.1. Įgaliojimas atstovui/patentiniam patikėtiniui Nr....................... (originalas, kopija)........................ lapų, 1 egz.

 

9.2. Dokumentas, patvirtinantis, kad sumokėtas mokestis.....…................ lapų, 1 egz.

 

9.3.  Pareiškėjo ar ženklo savininko pasikeitimą patvirtinantis dokumentas

(pagal 4 punktą)........................ lapų, 1 egz.

 

9.4. Papildomi lapai priede......................... lapų, 1 egz.

 

9.5. Kiti dokumentai:.............................................................................................. lapų, 1 egz.

 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

Pateiktus dokumentus pažymėti . Iš viso:............................ lapų

 

 

 

 Parašas arba parašo faksimilė

 

10.1. Pasirašiusio arba uždėjusio faksimilę asmens pareigos, vardas ir pavardė..................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

 

10.2. Pažymėti atitinkamą langelį, atsižvelgiant į tai, kurio asmens vardu pasirašytas prašymas arba uždėta

parašo faksimilė

 

10.2.1. pareiškėjo ir/arba ženklo savininko vardu

 

10.2.2. naujojo pareiškėjo ar ženklo savininko vardu

 

10.2.3. atstovo vardu

 

10.3.......................................................................................................................................................................................................

(Parašas arba parašo faksimilė)                         (Data)

A. V.

 

 

 


Mokestis *

 

Už pareiškėjo ar ženklo savininko pasikeitimo įrašymą sumokėtas mokestis

 

Pavedimo numeris                                                                                                              Data

 

 

 

Pareiškėjo ar ženklo savininko pasikeitimo duomenys įrašyti į Lietuvos Respublikos prekių ženklų

registrą ir/arba paraišką (-as)

 

 

Registro tvarkytojas..........................................................................................................................................................................

Ekspertas                                                              (Parašas)                 (Vardo raidė, pavardė)           (Įrašymo data)

 

 

* Užpildo Valstybinis patentų biuras

___________________


 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBINIAM PATENTŲ BIURUI

Kalvarijų g.3, LT-2600 Vilnius

ZP – 15/2001 forma

Gavimo data *

 

TEISĖS Į PAREIKŠTĄ REGISTRUOTI IR/ARBA ĮREGISTRUOTĄ ŽENKLĄ PERDAVIMO PATVIRTINIMAS

 

* Užpildo Valstybinis patentų biuras

 

 

 

 

 

 Patvirtinimas

 

Žemiau pasirašęs (-ę) teisės perdavėjas (-ai) ir teisės perėmėjas (-ai) patvirtina, kad teisė į žemiau nurodytą (-as)

paraišką (-as) ir/arba registraciją (-as) perduota pagal sutartį

 

 

 

 Paraiška (-os) ir/arba registracija (-os), kuriai (-ioms) skirtas patvirtinimas

 

2.1. Paraiškos (-ų) numeris (-iai):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Registracijos (-ų) numeris (-iai):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.

Pažymėti šį langelį, jeigu 2.1 ir 2.2 punktuose netilpę paraiškų ir/arba registracijų numeriai išvardyti

papildomame lape priede

 

 

 

 

 

Prekės ir/arba paslaugos, kurioms taikomas teisės perdavimas

3.1. Pažymėti šį langelį, jeigu teisės perdavimas taikomas 2 grafoje nurodytos paraiškos (-ų) ir/arba

registracijos (-ų) visoms prekėms ir/arba paslaugoms

 

3.2. Pažymėti šį langelį, jeigu teisės perdavimas taikomas 2 grafoje nurodytos paraiškos (-ų) ir/ arba

registracijos (-ų) daliai prekių ir/arba paslaugų. Papildomame lape išvardijamos prekės ir/arba

paslaugos, kurios turi būti nurodytos naujo savininko paraiškoje arba registracijoje, sugrupuotos

pagal Nicos klasifikacijos klases (šiuo atveju neišvardytos prekės ir/arba paslaugos pasilieka

pareiškėjo arba buvusio savininko paraiškoje ar registracijoje)

 

Pažymimas tik vienas langelis: 3.1 arba 3.2

 

 

 

 

 

 Teisės perdavėjas (-ai)

 

Fizinis (-iai) asmuo (asmenys):

4.1.Vardas, pavardė...........................................................................................................................................

4.2. Asmens kodas ............................................................................................................................................

 

4.3. Adresas, valstybės kodas........................................................................................................................

Juridinis (-iai) asmuo (asmenys):

4.4. Visas oficialus pavadinimas........................................................................................................................

4.5. Juridinio asmens registracijos kodas ..........................................................................................................

 

4.6. Adresas, valstybės kodas........................................................................................................................

 

4.7. Pažymėti šį langelį, jeigu yra keli teisės perdavėjai ir jie išvardyti papildomame lape priede, nurodant 4.1,4.2 ir 4.3 arba 4.4, 4.5 ir 4.6 punktų duomenis

 

 

 

 

 

Teisės perėmėjas (-ai)

 

Fizinis (-iai) asmuo (asmenys)

 

5.1. Vardas, pavardė...............................................................................................................................................

5.2. Asmens kodas .................................................................................................................................................

 

5.3Adresas, valstybės kodas..............................................................................................................................

Juridinis (-iai) asmuo (asmenys)

5.4. Visas oficialus pavadinimas.............................................................................................................................

5.5. Juridinio asmens registracijos kodas................................................................................................................

 

5.6Adresas, valstybės kodas................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

 

5.7. ¨ Pažymėti šį langelį, jeigu yra keli teisės perėmėjai ir jie išvardyti papildomame lape priede, nurodant 5.1,5.2 ir 5.3 arba 5.4, 5.5 ir 5.6 punktų duomenis

 

 

 

Parašai arba parašų faksimilės

 

6.1. Teisės perdavėjo (-ų) parašas (-ai):

 

6.1.1. Pasirašiusio arba uždėjusio faksimilę asmens pareigos, vardas ir pavardė........................................................

6.1.2. Pasirašymo data ir vieta......................................................................................................................................

6.1.3.Parašas arba parašo faksimilė .............................................................................................................................

 

A. V.

 

6.2. Teisės perėmėjo (-ų) parašas (-ai):

 

6.2.1. Pasirašiusio arba uždėjusio faksimilę asmens pareigos, vardas ir pavardė

 

...............................................................................................................................................................................................................

 

6.2.2. Pasirašymo data ir vieta........................................................................................................................................................

 

6.2.3. Parašas arba parašo faksimilė ............................................................................................................................................

 

A. V.

 

6.3. Pažymėti šį langelį, jeigu yra keli teisės perdavėjai arba teisės perėmėjai ir jų 6.1.1, 6.1.2 ir 6.2.1, 6.2.2 punktų

duomenys ir 6.1.3 ir 6.2.3 punktuose nurodyti parašai ir parašų faksimilės pateiktos papildomame lape priede

 

 

 

 

Pažymėti šį langelį, jeigu pridedami papildomi priedai ir/arba dokumentai

 

Iš viso:............................. lapai (-ų)

 

________________


ZP – 16/2001 forma

 

Gavimo data *

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBINIAM PATENTŲ BIURUI

Kalvarijų g.3, LT-2600 Vilnius

 

TEISĖS Į PAREIKŠTĄ REGISTRUOTI IR/ARBA ĮREGISTRUOTĄ ŽENKLĄ PERDAVIMO DOKUMENTAS

* Užpildo Valstybinis patentų biuras

 

 

 

 

 Pareiškimas apie teisių perdavimą

Žemiau pasirašęs (-ę) teisės perdavėjas (-ai) perduoda žemiau pasirašiusiam (-iems) teisės perėmėjui (-ams) teisę

į žemiau nurodytą (-as) paraišką (-as) ir/arba registraciją (-as)

 

 

 

 Paraiška (-os) ir/arba registracija (-os), kuriai (-ioms) skirtas perdavimo dokumentas

 

2.1. Paraiškos (-ų) numeris (-iai):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Registracijos (-ų) numeris (-iai):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.

Pažymėti šį langelį, jeigu 2.1 ir 2.2 punktuose netilpę paraiškų ir/arba registracijų numeriai išvardyti

papildomame lape priede

 

 

 

 

 

 Prekės ir/arba paslaugos, kurioms taikomas teisės perdavimas

 

3.1. Pažymėti šį langelį, jeigu teisės perdavimas taikomas 2 grafoje nurodytos paraiškos (-ų) ir/arba registracijos (-ų) visoms prekėms ir/arba paslaugoms

 

3.2. Pažymėti šį langelį, jeigu teisės perdavimas taikomas 2 grafoje nurodytos paraiškos (-ų) ir/ arba registracijos (-ų) daliai prekių ir/arba paslaugų. Papildomame lape išvardijamos prekės ir/arba paslaugos, kurios turi būti nurodytos naujo savininko paraiškoje arba registracijoje, sugrupuotos pagal Nicos klasifikacijos klases (šiuo atveju neišvardytos prekės ir/arba paslaugos pasilieka pareiškėjo arba buvusio savininko paraiškoje ar registracijoje)

 

Pažymimas tik vienas langelis: 3.1 arba 3.2

 

 

 

 

 

 Teisės perdavėjas (-ai)

 

Fizinis (-iai) asmuo (asmenys):

4.1. Vardas, pavardė.............................................................................................................................................

4.2.Asmens kodas ................................................................................................................................................

4.3.

Adresas, valstybės kodas............................................................................................................................

Juridinis (-iai) asmuo (asmenys):

4.4. Visas oficialus pavadinimas............................................................................................................................

4.5.

Juridinio asmens registracijos kodas ..........................................................................................................

4.6.

Adresas, valstybės kodas...........................................................................................................................

4.7.  Pažymėti šį langelį, jeigu yra keli teisės perdavėjai ir jie išvardyti papildomame lape priede, nurodant 4.1, 4.2 ir 4.3 arba 4.4, 4.5 ir 4.6 punktų duomenis

 

 


 

 

 

Teisės perėmėjas (-ai)

 

Fizinis (-iai) asmuo (asmenys):

 

5.1. Vardas, pavardė..............................................................................................................................................

5.2. Asmens kodas ................................................................................................................................................

5.3. Adresas, valstybės kodas................................................................................................................................

Juridinis (-iai) asmuo (asmenys):

5.4. Visas oficialus pavadinimas...........................................................................................................................

5.5. Juridinio asmens registracijos kodas...............................................................................................................

5.6. Adresas, valstybės kodas.................................................................................................................................

 

5.7. Pažymėti šį langelį, jeigu yra keli teisės perėmėjai ir jie išvardyti papildomame lape priede, nurodant 5.1, 5.2 ir 5.3 arba 5.4, 5.5 ir 5.6 punktų duomenis

 

 

 

Parašai arba parašų faksimilės

 

6.1. Teisių perdavėjo (-ų) parašas (-ai):

 

6.1.1. Pasirašiusio arba uždėjusio faksimilę asmens pareigos, vardas ir pavardė

...............................................................................................................................................................................................................

 

6.1.2. Pasirašymo data ir vieta........................................................................................................................................................

 

6.1.3. Parašas arba parašo faksimilė ............................................................................................................................................

 

A. V.

 

6.2. Teisių perėmėjo (-ų) parašas (-ai):

 

6.2.1. Pasirašiusio arba uždėjusio faksimilę asmens pareigos, vardas ir pavardė

...............................................................................................................................................................................................................

 

6.2.2. Pasirašymo data ir vieta........................................................................................................................................................

 

6.2.3. Parašas arba parašo faksimilė ............................................................................................................................................

 

A. V.

 

6.3.  Pažymėti šį langelį, jeigu yra keli teisės perdavėjai arba teisės perėmėjai ir jų 6.1.1, 6.1.2 ir 6.2.1, 6.2.2 punktų duomenys ir 6.1.3 ir 6.2.3 punktuose nurodyti parašų ir parašų faksimilės pateiktos papildomame lape priede

 

 

 

  Pažymėti šį langelį, jeigu pridedami papildomi priedai ir/arba dokumentai

 

Iš viso:........................... lapai (-ų)

 

_______________


ZP – 17/2001 forma

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBINIAM PATENTŲ BIURUI

Kalvarijų g.3, LT-2600 Vilnius

 

Prašymo gavimo data *

 

 

 

 

PRAŠYMAS ĮRAŠYTI LICENCIJOS/SUBLICENCIJOS SUTEIKIMĄ/LICENCINĖS/SUBLICENCINĖS SUTARTIES PASIKEITIMUS/ATŠAUKTI SUTEIKTĄ LICENCIJĄ/SUBLICENCIJĄ

* Užpildo Valstybinis patentų biuras

 

Ženklo savininko arba licencijos gavėjo žyma **

 

 

 

Atstovo žyma **

 

 

 

** Čia gali būti nurodytas šiam prašymui suteiktas numeris

 

Prašymas

1.1. Šiuo prašymu patvirtiname, kad jame nurodyta registracija(-os) yra licencijos objektas, ir

prašome sutarties duomenis įrašyti į Lietuvos Respublikos prekių ženklų registrą

 

1.2. Šiuo prašymu prašome įrašyti licencinės sutarties pasikeitimus

 

1.3. Šiuo prašymu prašome atšaukti suteiktą licenciją

 

Pažymimas tik vienas langelis: 1.1, 1.2 arba 1.3

 

 

 

Registracija(-os), kuriai(-ioms) skirtas prašymas

 

 

2.1. Registracijos(-ų) numeris(-iai):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Pažymėti šį langelį, jeigu 2.1 punkte netilpę registracijų numeriai išvardyti papildomame lape priede

 

 

 

 

 

 

Prekės ir/arba paslaugos, kurioms taikoma licencija

 

3.1. Pažymėti šį langelį, jeigu licencija suteikta 2 grafoje nurodytos registracijos(-ų) visoms prekėms ir/arba paslaugoms

 

3.2. Pažymėti šį langelį, jeigu licencija suteikta 2 grafoje nurodytos registracijos daliai prekių ir/arba paslaugų. Papildomame lape išvardijamos prekės ir/arba paslaugos, kurioms suteikta licencija, sugrupuotos pagal Nicos klasifikacijos klases

 

Pažymimas tik vienas langelis: 3.1 arba 3.2

 

 

1. Prašymas paduodamas 2 egzemplioriais.

2. Vienu prašymu gali būti prašoma įrašyti licencijos suteikimą keliose registracijose, kuriose ženklo savininkas ir

licencijos gavėjas yra tie patys asmenys. Mokestis turi būti sumokėtas už kiekvieną registraciją, kuriai suteikta licencija.

3. Šis prašymo blankas taikomas ir sublicencinei sutarčiai.

 


 

 

 

Ženklo savininkas (-ai)

Fizinis (-iai) asmuo (asmenys):

 

4.1.Vardas, pavardė..............................................................................................................................................

4.2.Asmens kodas ................................................................................................................................................

4.3. Adresas, valstybės kodas................................................................................................................................

Juridinis (-iai) asmuo (asmenys):

4.4. Visas oficialus pavadinimas. ..........................................................................................................................

4.5. Juridinio asmens registracijos kodas ..............................................................................................................

4.6. Adresas, valstybės kodas................................................................................................................................

4.7. Pažymėti šį langelį, jeigu yra keli ženklo savininkai ir jie išvardyti papildomame lape priede, nurodant 4.1, 4.2 ir 4.3 arba 4.4, 4.5 ir 4.6 punktų duomenis

 


 

Ženklo savininko (-ų) atstovas

 

5.1. Vardas, pavardė (visas oficialus pavadinimas) ..................................................................................................

5.2. Fizinio (juridinio) asmens kodas.........................................................................................................................

5.3. Adresas................................................................................................................................................................

5.4. Įgaliojimo numeris..........................................

 

 

 

 Licencijos gavėjas (-ai)

 

Fizinis (-iai) asmuo (asmenys):

 

6.1. Vardas, pavardė.........................................................................................................................................................................

6.2. Asmens kodas ............................................................................................................................................................................

 

6.3. Adresas, valstybės kodas..........................................................................................................................................................

 

Juridinis (-iai) asmuo (asmenys):

 

6.4. Visas oficialus pavadinimas....................................................................................................................................................

 

 

6.5. Adresas, valstybės kodas..........................................................................................................................................................

6.6. Jei licencijos gavėjas yra juridinis asmuo, nurodykite:

6.6.1 juridinio asmens (įmonės, įstaigos, organizacijos) rūšį......................................................................................................

6.6.2. juridinio asmens registracijos kodą.....................................................................................................................................

6.6.3. valstybę ir, jei yra, tos valstybės teritorinį vienetą, pagal kurio įstatymus reglamentuota juridinio asmens veikla................................................................................................................................................................................

6.7.  Pažymėti šį langelį, jeigu yra keli licencijos gavėjai ir jie išvardyti papildomame lape priede, nurodant 6.1, 6.2 ir 6.3 arba 6.4, 6.5 ir 6.6 punktų duomenis

 

 

 Licencijos gavėjo (-ų) atstovas

 

7.1. Licencijos gavėjas neturi atstovo

 

7.2. Licencijos gavėjas turi atstovą

 

7.2.1. Atstovo duomenys:

 

7.2.1.1. vardas, pavardė (visas oficialus pavadinimas.........................................................................................

7.2.1.2. fizinio (juridinio) asmens kodas.............................................................................................................

7.2.1.3. adresas.....................................................................................................................................................

7.2.2. Įgaliojimas yra VPB. Įgaliojimo numeris.................................................

7.2.3. Įgaliojimas pridedamas

7.2.4. Įgaliojimo nereikia

Reikiamus duomenis pažymėti .

 

 

 

 

 

 

 Licencijos rūšis, pažymėta

 

 

8.1.  Išimtinė licencija

 

8.2. Neišimtinė licencija

 

8.3. Sublicencinė sutartis

 

8.4. Licencijos galiojimo teritorija:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Licencijos galiojimo terminas, pažymėtas

 

9.1. Terminuota licencija išduota terminui nuo …………………… iki ………………………

 

9.1.1.  Galiojimo terminas pratęsiamas automatiškai (jeigu nepranešama apie licencijos

atšaukimą)

 

9.2. Neterminuota licencija

 

 

 


 

 Prie prašymo pridedama:

 

10.1. Įgaliojimas atstovui Nr........................ (originalas, kopija)........................ lapų, 1 egz.

 

10.2. Dokumentas, patvirtinantis, kad sumokėtas mokestis.....…............... lapų, 1 egz.

 

10.3. Licencijos suteikimą patvirtinantis dokumentas. Pridedamas vienas iš

šių dokumentų:

 

10.3.1. licencinės sutarties sudarymo patvirtinimas (ZP-18/2001 forma).…..…………… lapų, 1 egz.

 

10.3.2. licencinės sutarties išrašas, patvirtintas notaro..........….......... lapų, 1 egz.

 

10.3.3 licencinės sutarties kopija (šalių pageidavimu)..…….…..…… lapų, 1 egz.

 

10.4. Papildomi lapai priede........................ lapų, 1 egz.

 

10.5.  Kiti dokumentai: ................................................................................................................................................ lapų, 1 egz.

...............................................................................................................................................................................................................

 

Pateiktus dokumentus pažymėti . Iš viso:............................ lapų

 

 

 

 Parašas arba parašo faksimilė

 

11.1. Pasirašiusio arba uždėjusio faksimilę asmens pareigos, vardas ir pavardė

...............................................................................................................................................................................................................

 

11.2. Pažymėti atitinkamą langelį, atsižvelgiant į tai, kurio asmens vardu pasirašytas prašymas arba

uždėta parašo faksimilė

 

11.2.1. ženklo savininko vardu

 

11.2.2. licencijos gavėjo vardu

 

11.2.3. atstovo vardu

 

11.3.......................................................................................................................................................................................................

(Parašas arba parašo faksimilė)                             (Data)

A. V.

 

 

 *

Mokestis

 

Už licencinės sutarties duomenų įrašymą sumokėtas mokestis

 

Pavedimo numeris                                                                                                                  Data

 

 

 *

Licencinės sutarties duomenys įrašyti į Lietuvos Respublikos prekių ženklų registrą

 

Registro tvarkytojas..........................................................................................................................................................................

Ekspertas                                                                    (Parašas)                             (Vardo raidė, pavardė)     (Įrašymo data)

 

* Užpildo Valstybinis patentų biuras

 

________________


 

 

ZP – 18/2001 forma

LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBINIAM PATENTŲ BIURUI

Kalvarijų g.3, LT-2600 Vilnius

Gavimo data *

 

LICENCINĖS/SUBLICENCINĖS SUTARTIES SUDARYMO PATVIRTINIMAS

 

 

* Užpildo Valstybinis patentų biuras

 

 

 

 

 

 Patvirtinimas

Žemiau pasirašęs (-ę) ženklo savininkas (-ai) ir licencijos gavėjas (-ai) šiuo patvirtina, kad licencija suteikta žemiau

nurodytai registracijai (-oms) pagal licencinę sutartį

 

 

 

 Registracija (-os), kuriai (-ioms) taikoma licencija

2.1. Registracijos (-ų) numeris (-iai):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. ¨ Pažymėti šį langelį, jeigu 2.1 punkte netilpę registracijų numeriai išvardyti papildomame lape priede

 

 

 

 Ženklo savininkas (-ai)

 

Fizinis (-iai) asmuo (asmenys):

 

3.1. Vardas, pavardė..............................................................................................................................................

3.2. Asmens kodas ................................................................................................................................................

3.3. Adresas, valstybės kodas................................................................................................................................

Juridinis (-iai) asmuo (asmenys):

3.4. Visas oficialus pavadinimas............................................................................................................................

3.5. Juridinio asmens registracijos kodas ..............................................................................................................

3.6. Adresas, valstybės kodas.................................................................................................................................

3.7. Pažymėti šį langelį, jeigu yra keli ženklo savininkai ir jie išvardyti papildomame lape priede, nurodant 3.1, 3.2 ir 3.3 arba 3.4, 3.5 ir 3.6 punktų duomenis

 

 

 

 Licencijos gavėjas (-ai)

Fizinis (-iai) asmuo (asmenys)

 

4.1. Vardas, pavardė...............................................................................................................................................

4.2. Asmens kodas .................................................................................................................................................

4.3. Adresas, valstybės kodas.................................................................................................................................

Juridinis (-iai) asmuo (asmenys)

4.4. Visas oficialus pavadinimas..............................................................................................................................

4.5. Juridinio asmens registracijos kodas..................................................................................................................

4.6. Adresas, valstybės kodas...................................................................................................................................

4.7. Pažymėti šį langelį, jeigu yra keli licencijos gavėjai ir jie išvardyti papildomame lape priede, nurodant 4.1, 4.2 ir 4.3 arba 4.4, 4.5 ir 4.6 punktų duomenis

 

Šis patvirtinimo blankas taikomas ir sublicencinei sutarčiai.


 Prekės ir/arba paslaugos, kurioms taikoma licencija

5.1. Pažymėti šį langelį, jeigu licencinė sutartis taikoma 2 grafoje nurodytos registracijos (-ų) visoms prekėms

ir/arba paslaugoms

 

5.2. Pažymėti šį langelį, jeigu licencinė sutartis taikoma 2 grafoje nurodytos registracijos (-ų) daliai prekių ir/arba

paslaugų. Papildomame lape priede išvardijamos prekės ir/arba paslaugos, kurioms taikoma licencinė sutartis, sugrupuotos pagal Nicos klasifikacijos klases

 

Pažymimas tik vienas langelis: 5.1 arba 5.2

 

 

Licencijos rūšis, pažymėta

 

 6.1.  Išimtinė licencija

 

6.2. Neišimtinė licencija

 

6.3. Sublicencinė sutartis

 

6.4. Licencijos galiojimo teritorija:

 

...............................................................................................................................................................................................................

 

 

 

Licencijos galiojimo terminas, pažymėtas

 

7.1. Terminuota licencija išduota terminui nuo …………………… iki ………………………

 

7.1.1. Galiojimo terminas pratęsiamas automatiškai (jeigu nepranešama apie licencijos atšaukimą)

 

7.2. Neterminuota licencija

 

Parašai arba parašų faksimilės

 

8.1. Ženklo savininko (-ų) parašas (-ai):

 

8.1.1. Pasirašiusio arba uždėjusio faksimilę asmens pareigos, vardas ir pavardė........................................................

......................................................................................................................................................................................

8.1.2. Pasirašymo data ir vieta......................................................................................................................................

8.1.3. Parašas arba parašo faksimilė ............................................................................................................................

AV.

8.2. Licencijos gavėjo (-ų) parašas (-ai):

8.2.1. Pasirašiusio arba uždėjusio faksimilę asmens pareigos, vardas ir pavardė

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

8.2.2. Pasirašymo data ir vieta............………………..........................................................................…...................

 

8.2.3. Parašas arba parašo faksimilė ...........................................................................................................................

AV.

8.3. Pažymėti šį langelį, jeigu yra keli ženklo savininkai arba licencijos gavėjai ir jų 8.1.1, 8.1.2 ir 8.2.1, 8.2.2 punktų

duomenys ir 8.1.3 ir 8.2.3 punktuose nurodyti parašai ir parašų faksimilės pateiktos papildomame lape priede

 

 

Pažymėti šį langelį, jeigu pridedami papildomi priedai ir/arba dokumentai

 

Iš viso:............................. lapai (-ų)

__________________


 

ZP –19/2001 forma

herbas_baltam+mazas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBINIS PATENTŲ BIURAS

 

SPRENDIMAS

 

PARAIŠKŲ PRIĖMIMO IR RAŠTVEDYBOS SKYRIUS

 

 

Nr.

 

Kalvarijų g.3, LT-2600 Vilnius

 

 

 

tel.: 78 02 86, 78 02 90

Į Jūsų

 

 

 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

                                (Adresatas)

 

Dėl paraiškos Nr.___________________________

paduotos__________________________________

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo Nr. VIII –1981 25 straipsnio 5 dalimi ir Prekių ženklų registravimo taisyklių ZR/01/2001 ……………….. punktu, pranešu, kad priimtas sprendimas Jūsų prašymą pripažinti nepaduotu ir grąžinti, kadangi jis gautas nesilaikant nustatytų reikalavimų.

 

Grąžinimo priežastis:..............................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

 

Priedas. Dokumentai ………………… lapai (-ų), ………………… egz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Pareigos)

 

(Parašas)

 

(Vardo raidė, pavardė)

_____________


PATVIRTINTA

Valstybinio patentų biuro direktoriaus

2000 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 123

 

 

Apeliacijų ir protestų dėl prekių ženklų nagrinėjimo taisyklės AP/01/2001

 

I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

I SKIRSNIS. TAIKYMO SRITIS

 

Apeliacijos ir protestai dėl prekių ženklų nagrinėjami Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro Apeliaciniame skyriuje vadovaujantis Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymu Nr. VIII-1981 (Žin., 2000, Nr. 92-2844), Prekių ženklų registracijos taisyklėmis (ZR/01/2001) bei šiomis Apeliacijų ir protestų dėl prekių ženklų nagrinėjimo taisyklėmis.

Šios taisyklės nustato apeliacijų ir protestų padavimo į Valstybinio patentų biuro Apeliacinį skyrių tvarką, nagrinėjimo procedūrą, sprendimų priėmimą.

 

II SKIRSNIS. SĄVOKOS

 

1. Įstatymas – Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymas.

2. Apeliacija – rašytinė apeliacija su motyvuotu prašymu peržiūrėti pakartotinės ekspertizės metu priimtą Valstybinio patentų biuro eksperto sprendimą neregistruoti prekių ženklo.

3. Protestas – motyvuotas rašytinis protestas, paduotas suinteresuoto asmens dėl kito asmens prekių ženklo įregistravimo.

4. Suinteresuotas asmuo – asmuo, kurio teisės yra pažeistos prekių ženklo registracija ir kuris padavė protestą nustatyta tvarka.

5. Užprotestuoto ženklo savininkas – asmuo, dėl kurio prekių ženklo (toliau – ženklas) yra paduotas protestas VPB Apeliaciniam skyriui.

6. Atstovas – Lietuvos Respublikos fizinis arba juridinis asmuo, taip pat patentinis patikėtinis, atstovaujantis pareiškėjui, suinteresuotam asmeniui ar užprotestuoto ženklo savininkui dėl paduotos apeliacijos arba protesto.

7. Ekspertas – Valstybinio patentų biuro Prekių ženklų ir pramoninio dizaino skyriaus specialistas, nagrinėjantis prekių ženklų paraiškas arba priimantis sprendimus dėl prekių ženklų įregistravimo.

8. Nacionalinė ženklo paraiška – prekių ženklo paraiška, paduota Valstybiniam patentų biurui pagal Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymą.

9. Nacionalinė ženklo registracija – prekių ženklo įregistravimas Valstybiniame patentų biure pagal Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymą.

10. Tarptautinė paraiška – tarptautinės ženklo registracijos pagal Madrido sutarties dėl tarptautinės ženklų registracijos protokolą paraiška, paduota Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos Tarptautiniam biurui per Valstybinį patentų biurą ar kitą Madrido protokolo susitariančiosios šalies tarnybą.

11. Tarptautinė ženklo registracija – ženklo įregistravimas Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos Tarptautinio biuro tarptautiniame registre pagal Madrido sutarties dėl tarptautinės ženklų registracijos protokolą, priimtą 1989 m. birželio 27 d. Madride.

12. Įstatymo 2 straipsnyje nurodytos sąvokos taikomos ir šiose taisyklėse.

 

II SKYRIUS. APELIACIJŲ IR PROTESTŲ PADAVIMAS

 

III SKIRSNIS. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

13. Apeliacijos ir protestai paduodami į VPB Paraiškų priėmimo ir raštvedybos skyrių tiesiogiai arba paštu. Paraiškų priėmimo ir raštvedybos skyrius gautai apeliacijai ar protestui suteikia gavimo datą ir apeliacijos ar protesto numerį.

14. Šių Taisyklių nuostatos taikomos apeliacijoms ir protestams dėl nacionalinių paraiškų (registracijų) ir tarptautinių paraiškų (registracijų), jeigu nenumatyta kitaip.

15. Jeigu apeliaciją ar protestą paduoda pareiškėjo ar suinteresuoto asmens atstovas, jis turi pateikti įgaliojimą. Įgaliojimui taikomas Prekių ženklų registracijos taisyklių VIII skirsnis.

 

IV SKIRSNIS. APELIACIJOS PADAVIMAS

 

16. Pagal Įstatymo 15 straipsnį pareiškėjas ar jo atstovas, nesutinkantis su pakartotinės ekspertizės metu eksperto priimtu sprendimu, turi teisę paduoti Valstybinio patentų biuro Apeliaciniam skyriui (toliau – Apeliacinis skyrius) apeliaciją.

17. Pagal Įstatymo 34 straipsnio 2 dalį tarptautinės ženklo registracijos savininkas, nesutinkantis su pakartotinės ekspertizės metu eksperto priimtu sprendimu, turi teisę paduoti Apeliaciniam skyriui apeliaciją.

 

V SKIRSNIS. APELIACIJŲ PADAVIMO TERMINAI

 

18. Apeliacijos, nurodytos 16 punkte, į Apeliacinį skyrių gali būti paduotos per 3 mėnesius nuo eksperto sprendimo išsiuntimo dienos.

19. Jeigu pagal Įstatymo 26 straipsnį pareiškėjas ar jo atstovas pateikia prašymą raštu ir sumoka nustatyto dydžio mokestį, 18 punkte nurodytas terminas gali būti pratęstas. Šis terminas gali būti pratęstas vieną kartą, bet ne ilgiau kaip 2 mėnesiams nuo pirmojo termino pasibaigimo dienos. Prašymas pratęsti terminą turi būti pateiktas ir nustatyto dydžio mokestis turi būti sumokėtas, kol pirmasis terminas nepasibaigė. Terminas pratęsiamas Apeliacinio skyriaus vedėjo sprendimu.

20. Atsisakymas pratęsti terminą gali būti skundžiamas teismui įstatymų nustatyta tvarka.

21. Apeliacijos, nurodytos 17 punkte, į Apeliacinį skyrių gali būti paduotos per 5 mėnesius nuo eksperto sprendimo priėmimo dienos.

 

VI SKIRSNIS. PROTESTŲ PADAVIMAS

 

22. Pagal Įstatymo 18 straipsnį suinteresuoti asmenys gali užprotestuoti ženklo registraciją, paduodami protestą Apeliaciniam skyriui.

23. Pagal Įstatymo 34 straipsnio 2 dalį suinteresuoti asmenys ar jų atstovai gali paduoti protestą Apeliaciniam skyriui dėl tarptautinės ženklo registracijos.

 

VII SKIRSNIS. PROTESTŲ PADAVIMO TERMINAI

 

24. Protestai, nurodyti 22 punkte, į Apeliacinį skyrių gali būti paduoti per 3 mėnesius nuo įregistruoto ženklo paskelbimo VPB oficialiame biuletenyje dienos.

25. Protestai, nurodyti 23 punkte, į Apeliacinį skyrių gali būti paduoti per 3 mėnesius nuo duomenų apie tarptautinę ženklo registraciją paskelbimo Tarptautinio biuro tarptautinių ženklų biuletenyje dienos.

 

VIII SKIRSNIS. MOKESTIS UŽ APELIACIJOS AR PROTESTO PADAVIMĄ

 

26. Asmenys, prieš paduodami apeliaciją ar protestą į Apeliacinį skyrių, turi sumokėti nustatyto dydžio mokestį.

27. Dokumentas, patvirtinantis, kad mokestis sumokėtas, yra:

27.1. mokamasis pavedimas su banko žyma arba

27.2. banko kasos kvitas, arba

27.3. pašto perlaidos į nurodytą sąskaitą kvitas.

28. Mokestis už apeliacijos ar protesto padavimą turi būti sumokėtas pagal mokėjimo dieną galiojančius dydžius prieš apeliacijos arba protesto padavimą.

 

IX SKIRSNIS. APELIACIJOS IR PROTESTO FORMA

 

29. Apeliacija paduodama raštu laisva forma.

30. Protestas paduodamas raštu nustatytos formos blanke (AP-1/2001 forma).

 

X SKIRSNIS. APELIACIJOS TURINYS

 

31. Apeliacijoje turi būti nurodoma:

31.1. duomenys apie pareiškėją. Jei pareiškėjas yra fizinis asmuo, nurodomas jo vardas, pavardė, asmens kodas, adresas ir valstybės kodas. Jei pareiškėjas yra juridinis asmuo, nurodomas jo oficialus pavadinimas, juridinio asmens registracijos kodas, adresas ir valstybės kodas;

31.2. duomenys apie atstovą, kai apeliaciją pareiškia pareiškėjo atstovas;

31.3. duomenys apie paraišką įregistruoti ženklą:

31.3.1. paraiškos numeris;

31.3.2. paraiškos padavimo data;

31.4. apeliacijos pagrindas ir motyvai.

32. Apeliaciją pasirašo pareiškėjas arba jo atstovas. Parašui taikoma Prekių ženklų registracijos taisyklių 5 punkto nuostatos.

 

XI SKIRSNIS. PROTESTO TURINYS

 

33. Proteste turi būti nurodoma:

33.1. duomenys apie suinteresuotą asmenį. Jei protestą paduoda fizinis asmuo, nurodoma jo vardas, pavardė, asmens kodas, adresas ir valstybės kodas. Jei protestą paduoda juridinis asmuo, nurodomas jo oficialus pavadinimas, juridinio asmens registracijos kodas, adresas ir valstybės kodas;

33.2. duomenys apie suinteresuoto asmens atstovą, kai protestas paduodamas per atstovą;

33.3. duomenys apie prekių ženklą, dėl kurio registracijos paduodamas protestas:

33.3.1. registracijos numeris;

33.3.2. paraiškos padavimo data;

33.3.3. paskelbimo VPB oficialiame biuletenyje data ir biuletenio numeris arba paskelbimo Tarptautinio biuro tarptautinių ženklų biuletenyje data ir biuletenio numeris;

33.4. protesto pagrindas ir motyvai:

33.4.1. nuoroda į Įstatymo straipsnius, kuriuos, suinteresuoto asmens nuomone, pažeidžia protestuojama prekių ženklo registracija;

33.4.2. motyvai, kuriais grindžiamas protestas.

34. Jeigu protesto pagrindo ir motyvų aprašymas netelpa blanke, jį galima pratęsti kitame lape, kuris yra neatskiriama protesto dalis, ir turi būti pasirašytas suinteresuoto asmens arba jo atstovo. Protesto blanke nurodoma „tęsinį žr. priede“.

35. Protestą ir protesto tęsinį prieduose pasirašo suinteresuotas asmuo arba jo atstovas.

 

XII SKIRSNIS. KITI REIKALAVIMAI APELIACIJAI IR PROTESTUI

 

36. Apeliacija paduodama 2 egzemplioriais lietuvių kalba.

37. Protestas paduodamas 3 egzemplioriais lietuvių kalba.

38. Prie apeliacijos ar protesto turi būti pridėtas 27 punkte nurodytas dokumentas, patvirtinantis, kad sumokėtas nustatyto dydžio mokestis.

39. Apeliacija gali būti paduodama tik dėl vienos prekių ženklo paraiškos.

40. Protestas gali būti paduodamas tik dėl vienos prekių ženklo registracijos.

 

XIII SKIRSNIS. ĮRODYMAI

 

41. Šalys turi įrodyti aplinkybes, pagrindžiančias apeliaciją, protestą arba atsikirtimus. Šias aplinkybes šalys gali paaiškinti žodžiu ar raštu, pateikti rašytinius ar daiktinius įrodymus.

42. Rašytinius įrodymus dėl paduoto protesto privaloma pateikti dviem egzemplioriais. Apeliacinis skyrius vieną egzempliorių išsiunčia priešingai šaliai.

43. Rašytiniai įrodymai turi būti pateikti ne vėliau kaip likus 2 savaitėms iki Apeliacinės komisijos posėdžio datos. Jeigu rašytiniai įrodymai pateikiami likus mažiau nei 2 savaitėms iki nustatytos Apeliacinės komisijos posėdžio datos, Apeliacinio skyriaus vedėjas turi teisę paskirti naują posėdžio datą. Apie posėdžio datą šalys informuojamos raštu.

44. Rašytiniai įrodymai turi būti pateikti lietuvių kalba. Jeigu pateikiami dokumentai yra ne lietuvių kalba, kartu turi būti pristatomas nustatyta tvarka patvirtintas vertimas į lietuvių kalbą.

45. Paprastai pateikiami rašytinių įrodymų originalai. Jeigu pateikiamos kopijos, Apeliacinis skyrius turi teisę pareikalauti originalų.

46. Daiktiniai įrodymai, priėmus Apeliacinės komisijos sprendimą, grąžinami juos pateikusiai šaliai.

 

XIV SKIRSNIS. APELIACIJŲ AR PROTESTŲ PRIĖMIMAS

 

47. Apeliacinis skyrius, gavęs apeliaciją ar protestą, priima nutarimą dėl apeliacijos ar protesto priėmimo nagrinėjimui.

48. Apeliacinis skyrius atsisako priimti apeliaciją ar protestą, jeigu:

48.1. apeliacija ar protestas pagal kompetenciją nepriklauso Apeliaciniam skyriui;

48.2. apeliacija ar protestas paduotas nesilaikant Įstatymo, šių Taisyklių nustatytos protesto ar apeliacijos padavimo tvarkos;

48.3. apeliacija ar protestas paduotas nesilaikant Įstatymo, šių Taisyklių V ir VII skirsnyje nustatytų terminų;

48.4. apeliacija ar protestas paduotas nesilaikant šių Taisyklių IX, X, XI skirsnių reikalavimų;

48.5. nesumokėtas nustatyto dydžio mokestis.

49. Jeigu yra nors vienas pagrindas, nurodytas 48 punkte, Apeliacinis skyrius priima nutarimą atsisakyti priimti apeliaciją ar protestą ir nurodo šio nutarimo motyvus. Su šiuo nutarimu yra grąžinama apeliacija ar protestas, prie apeliacijos ar protesto pateikti dokumentai, taip pat dokumentas, patvirtinantis, kad mokestis sumokėtas, jeigu toks dokumentas buvo pateiktas. Vienas apeliacijos ar protesto egzempliorius lieka Valstybiniame patentų biure.

50. Jeigu pašalinamos aplinkybės, nurodytos 48 punkte, ir terminas paduoti apeliaciją ar protestą nėra pasibaigęs, galima iš naujo paduoti apeliaciją ar protestą.

51. Jeigu Apeliacinis skyrius šių taisyklių nustatyta tvarka priima nutarimą nagrinėti apeliaciją ar protestą, tai tvirtinama Apeliacinio skyriaus vedėjo ar vyriausiojo specialisto parašu ir Apeliacinio skyriaus antspaudu, nurodant šio nutarimo datą.

52. Jeigu apeliacijoje ar proteste nurodyta daugiau negu viena prekių ženklų paraiška ar registracija, laikoma, kad apeliacija ar protestas paduotas dėl pirmos nurodytos paraiškos ar registracijos.

 

III SKYRIUS. APELIACIJŲ AR PROTESTŲ NAGRINĖJIMAS

 

XV SKIRSNIS. APELIACIJOS AR PROTESTO PARENGIMAS NAGRINĖJIMUI

 

53. Apeliacinis skyrius per 1 mėnesį nuo protesto gavimo dienos apie gautą protestą raštu informuoja užprotestuoto nacionalinio ženklo savininką ar jo atstovą išsiųsdamas vieną protesto egzempliorių ir gautus dokumentus, jei tokių yra.

54. Apeliacinis skyrius informuoja Prekių ženklų ir pramoninio dizaino skyrių apie gautą apeliaciją ar protestą rašytiniu pranešimu:

54.1. pranešime dėl gautos apeliacijos nurodoma apeliacijos gavimo data, prekių ženklo paraiškos numeris;

54.2. pranešime dėl gauto protesto nurodoma protesto gavimo data, protestuojamos registracijos numeris bei paskelbimo VPB oficialiame biuletenyje ar Tarptautinio biuro tarptautinių ženklų biuletenyje data.

Prie pranešimo pridedamas apeliacijos ar protesto 1 egzempliorius.

55. Prekių ženklų ir pramoninio dizaino skyrius, gavęs Apeliacinio skyriaus 54.2 punkte nurodytą pranešimą apie gautą protestą dėl nacionalinės ženklo registracijos, sustabdo šios registracijos liudijimo išdavimą, iki bus priimtas Apeliacinės komisijos sprendimas.

56. Per 1 mėnesį nuo apeliacijos ar protesto priėmimo nagrinėjimui dienos Apeliacinio skyriaus vedėjas paskiria Apeliacinės komisijos posėdžio datą. Apie posėdžio datą pareiškėjas ar ginčo šalys (jų atstovai) informuojami rašytiniu pranešimu.

57. Jeigu paduodami keli protestai dėl tos pačios ženklo registracijos arba Apeliacinio skyriaus vedėjas nustato, kad yra paduoti keli vienarūšiai protestai, kuriuose dalyvauja tos pačios šalys ir protestai grindžiami taip pačiais Įstatymo pagrindais bei motyvais, Apeliacinio skyriaus vedėjas gali priimti nutarimą tokius protestus nagrinėti kartu. Apie priimtą nutarimą protestus nagrinėti kartu Apeliacinis skyrius raštu informuoja šalis (jų atstovus).

58. Užprotestuoto nacionalinio ženklo savininkas ar jo atstovas per 3 mėnesius nuo protesto išsiuntimo dienos privalo pateikti motyvuotą atsakymą į protestą.

Pagal Įstatymo 26 straipsnį šis terminas, pateikus prašymą raštu, gali būti pratęsiamas 19 punkte nustatyta tvarka.

59. Užprotestuotos tarptautinės ženklo registracijos savininkas ar jo atstovas per 5 mėnesius nuo protesto padavimo dienos privalo pateikti motyvuotą atsakymą į protestą.

60. Motyvuotame atsakyme į protestą užprotestuoto ženklo savininkas nurodo ar sutinka ar ne su pareikštu protestu, pateikdamas motyvus, taip pat nurodo, ar dalyvaus nagrinėjant protestą. Motyvuotas atsakymas turi būti pateikiamas dviem egzemplioriais, kurių vienas išsiunčiamas priešingai šaliai.

61. Jeigu motyvuotas atsakymas nepateikiamas per 58 ir 59 punktuose numatytus terminus, laikoma, kad atsisakoma dalyvauti nagrinėjant protestą, ir tai neužkerta kelio Apeliacinei komisijai nagrinėti protestą užprotestuoto ženklo savininkui ar jo atstovui nedalyvaujant.

 

XVI SKIRSNIS. APELIACIJOS AR PROTESTO NAGRINĖJIMO SUSTABDYMAS

 

62. Apeliacinio skyriaus vedėjas, gavęs vienos iš šalių prašymą, pagrįstą dokumentais, arba savo iniciatyva priima nutarimą sustabdyti apeliacijos ar protesto nagrinėjimą, jeigu:

62.1. negalima nagrinėti apeliacijos ar protesto, kol Apeliacinė komisija neišnagrinės su nagrinėjama apeliacija ar protestu tiesiogiai susijusios kitos apeliacijos ar protesto;

62.2. negalima nagrinėti apeliacijos ar protesto, kol teisme nebus išnagrinėta byla, tiesiogiai susijusi su apeliacija ar protestu.

63. Apeliacinio skyriaus vedėjas gali priimti nutarimą dėl sustabdymo šalims nedalyvaujant. Apie priimtą nutarimą šalys informuojamos raštu nurodant sustabdymo motyvus.

64. Apeliacinio skyriaus vedėjas priima nutarimą atnaujinti apeliacijos ar protesto nagrinėjimą Apeliaciniame skyriuje, jei pašalinamos 62 punkte nurodytos aplinkybės.

 

XVII SKIRSNIS. APELIACIJOS AR PROTESTO ATSISAKYMAS

 

65. Pareiškėjas, suinteresuotas asmuo ar jo atstovas, padavęs apeliaciją ar protestą, turi teisę raštu atsisakyti apeliacijos ar protesto, iki Apeliacinė komisija priims sprendimą. Atsisakymas gali būti pareiškiamas žodžiu posėdžio metu.

66. Apeliacinio skyriaus vedėjas, gavęs apeliacijos ar protesto atsisakymą, priima nutarimą nutraukti apeliacijos ar protesto nagrinėjimą Apeliaciniame skyriuje ir raštu apie tai informuoja šalis.

67. Jeigu atsisakoma apeliacijos ar protesto, mokestis už apeliacijos ar protesto padavimą negrąžinamas.

68. Apeliacinis skyrius apie nutarimą nutraukti apeliacijos ar protesto nagrinėjimą raštu informuoja Prekių ženklų ir pramoninio dizaino skyrių.

69. Gavęs Apeliacinio skyriaus nutarimą nutraukti protesto dėl nacionalinės ženklo registracijos nagrinėjimą, Prekių ženklų registro tvarkytojas išduoda prekių ženklo liudijimą.

70. Gavęs Apeliacinio skyriaus nutarimą nutraukti apeliacijos ar protesto dėl tarptautinės ženklo registracijos nagrinėjimą, Prekių ženklų ir pramoninio dizaino skyrius informuoja Tarptautinį biurą.

 

XVIII SKIRSNIS. PROTESTO NAGRINĖJIMO NUTRAUKIMAS DĖL ŽENKLO IŠREGISTRAVIMO

 

71. Protestuojamo nacionalinio ženklo savininkas apie prašymą išregistruoti ženklą privalo raštu informuoti Apeliacinį skyrių.

72. Prekių ženklų ir pramoninio dizaino skyrius privalo informuoti Apeliacinį skyrių apie Tarptautinio biuro pranešimus, susijusius su tarptautinių registracijų, dėl kurių yra paduoti protestai, panaikinimu.

73. Apeliacinis skyrius priima nutarimą nutraukti protesto nagrinėjimą per 10 dienų po duomenų apie protestuojamo ženklo išregistravimą paskelbimo VPB oficialiame biuletenyje arba Tarptautinio biuro tarptautinių ženklų biuletenyje.

74. Apeliacinis skyrius apie nutarimą nutraukti protesto nagrinėjimą Apeliaciniame skyriuje raštu informuoja šalis ir Prekių ženklų ir pramoninio dizaino skyrių.

 

XIX SKIRSNIS. APELIACIJĄ AR PROTESTĄ NAGRINĖJANTYS ASMENYS

 

75. Apeliacijos ir protestai nagrinėjami Apeliacinės komisijos posėdyje.

76. Apeliaciją ar protestą nagrinėja 3 VPB specialistų komisija. Šią komisiją sudaro komisijos pirmininkas ir du nariai. Posėdžiui pirmininkauja komisijos pirmininkas, kuris turi turėti a