LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2002 M. BIRŽELIO 17 D. NUTARIMO NR. 910 „DĖL TARNYBOS LIETUVOS VALSTYBEI STAŽO SKAIČIAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2006 m. rugsėjo 11 d. Nr. 853

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Tarnybos Lietuvos valstybei stažo skaičiavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 910 „Dėl Tarnybos Lietuvos valstybei stažo skaičiavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 60-2471; 2004, Nr. 52-1730; 2006, Nr. 67-2462), ir išdėstyti 7 punktą taip:

7. Tarnybos stažas ne vienu laikotarpiu einant šių taisyklių 4.1 ir 4.2 punktuose nurodytas pareigas valstybės arba savivaldybių institucijose ar įstaigose sudedamas. Į tarnybos stažą taip pat įskaitomas kasmetinių, nėštumo ir gimdymo atostogų, tėvystės atostogų, atostogų vaikui prižiūrėti, kol jam sueis treji metai, perkėlimo į pareigas tarptautinėje organizacijoje ar institucijoje, Europos Sąjungos institucijoje ar įstaigoje, Europos Komisijos ar Tarybos įsteigtoje institucijoje, Europos Komisijos ir Europos Sąjungos valstybių narių bendrai įsteigtoje organizacijoje (konsorciume), civilinėje tarptautinėje operacijoje ar misijoje (toliau vadinama – tarptautinė institucija) arba užsienio valstybės institucijoje pagal Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 19 straipsnio 2 dalį, darbo tarptautinėje institucijoje ar užsienio valstybės institucijoje laikotarpiai, dalyvavimo Europos Sąjungos ar tarptautinės organizacijos finansuojamuose projektuose užsienio valstybės institucijoje laikotarpiai, mokymosi atostogos, pagal Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 37, 38 ir 39 straipsnius suteiktų atostogų laikas ir ligos pašalpos gavimo laikotarpiai.“.

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                                   GEDIMINAS KIRKILAS

 

VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS                                                               RAIMONDAS ŠUKYS

______________