LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL PARAMOS UŽ PIENĄ VAIKAMS ADMINISTRAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2008 m. rugpjūčio 27 d. Nr. 3D-478

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1234/2007, nustatančiu bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) (OL 2007 L 299, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2008 m. birželio 6 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 510/2008 (OL 2008 L 149, p. 61), ir 2008 m. liepos 10 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 657/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo taisyklės, susijusios su Bendrijos pagalba aprūpinant pienu ir tam tikrais pieno produktais švietimo įstaigų moksleivius (OL 2008 L 183, p. 17):

1. Tvirtinu Paramos už pieną vaikams administravimo taisykles (pridedama).

2. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2008 m. rugsėjo 1 d.

 

 

 

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRĖ                                         KAZIMIRA DANUTĖ PRUNSKIENĖ

 

SUDERINTA                                                     SUDERINTA

Lietuvos Respublikos švietimo ir                        Lietuvos Respublikos finansų

mokslo ministerijos 2008-08-21                          ministerijos 2008-08-20 raštu

raštu Nr. 17-01-R-8398                                       Nr.((1.16-0203)-5K-0822886,

5K-0822884)-6K-0810145


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. 3D-478

 

PARAMOS UŽ PIENĄ VAIKAMS ADMINISTRAVIMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Paramos už pieną vaikams administravimo taisyklės (toliau – taisyklės) parengtos vadovaujantis 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007, nustatančio bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) (OL 2007 L 299, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2008 m. birželio 6 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 510/2008 (OL 2008 L 149, p. 61), ir 2008 m. liepos 10 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 657/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo taisyklės, susijusios su Bendrijos pagalba aprūpinant pienu ir tam tikrais pieno produktais švietimo įstaigų moksleivius (OL 2008 L 183, p. 17), nuostatomis.

2. Šios taisyklės reglamentuoja paramos už ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo lavinimo mokyklose (toliau – mokyklos) suvartotą pieną ir jo gaminius (toliau – pieno gaminiai) administravimo tvarką. Galutiniai paramos gavėjai yra vaikai, reguliariai lankantys mokyklas.

3. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos:

Didžiausia remiamo pieno gaminio vienos porcijos pardavimo vaikui kaina – ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikų ir bendrojo lavinimo mokyklų mokinių už vieną pieno gaminio porciją mokėtina didžiausia kaina, pateikta šių taisyklių 1 priede, apskaičiuota prie remiamo pieno gaminio kainos (be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) pridėjus šio gaminio pateikimo (išdalijimo ir administravimo) paslaugos išlaidas, PVM ir atėmus Europos Sąjungos (toliau – ES) paramos dydį, tenkantį šiai porcijai.

Paramos už pieną vaikams patikra vietoje (toliau – patikra vietoje) – paramos gavėjo tvarkomos remiamų pieno gaminių apskaitos, paramos prašymų pagrįstumo, suvartoto remiamų pieno gaminių kiekio ir kitų šiose taisyklėse bei reglamente (EB) Nr. 657/2008 nustatytų reikalavimų laikymosi tikrinimo procedūra, kurią vietoje atlieka VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūros (toliau – Rinkos reguliavimo agentūra) pareigūnai.

Parama už pieną vaikams (toliau – parama) – lėšos remiamų pieno gaminių, skirtų tiesiogiai vartoti vaikams, reguliariai lankantiems mokyklas mokymosi laikotarpiu, visai kainai arba jos daliai kompensuoti.

Paramos gavėjas – Rinkos reguliavimo agentūros patvirtintas juridinis asmuo, įregistruotas ir veikiantis teisės aktų nustatyta tvarka, atitinkantis šiose taisyklėse ir reglamente (EB) Nr. 657/2008 nustatytus reikalavimus.

Remiamas pieno gaminys – pieno gaminys, kurio kaina arba jos dalis kompensuojama paramos gavėjui.

4. Ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikų ir bendrojo lavinimo mokyklų visų mokinių vartojamų remiamų pieno gaminių, kurių dalis kainos kompensuojama, sąrašas pateiktas reglamento (EB) Nr. 657/2008 1 priede. Ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikų ir bendrojo lavinimo mokyklų 1–4 klasių mokinių (toliau – vaikai iki 4 klasės) vartojamų remiamų pieno gaminių, kurių visa kaina kompensuojama, sąrašas pateiktas šių taisyklių 2 priede.

5. Parama skiriama iš dviejų šaltinių:

5.1. Europos žemės ūkio garantijų fondo (ES parama). Paramos dydis pagal remiamų pieno gaminių kategorijas pateiktas reglamento (EB) Nr. 657/2008 2 priede;

5.2. Tiesioginių išmokų ir rinkos reguliavimo priemonių finansavimo programos (nacionalinės lėšos ir PVM) (nacionalinė parama). Ji skirta pieno gaminių, skirtų vaikams iki 4 klasės, didžiausiai remiamo pieno gaminio vienos porcijos pardavimo vaikui kainai kompensuoti. Nacionalinės paramos dydis pagal remiamus pieno gaminius pateikiamas šių taisyklių 2 priede. Jeigu pieno gaminio įsigijimo kaina (be PVM), pridėjus pieno gaminio pateikimo paslaugos išlaidas ir pridėjus PVM, yra mažesnė nei nacionalinės ir ES paramos suma, šiuo skirtumu nacionalinės paramos dydis turi būti sumažinamas. Pieno gaminio pateikimo paslaugų išlaidos (be PVM) negali būti didesnės nei 7 ct vienai remiamo pieno gaminio porcijai.

6. Parama teikiama už vaikams pateiktus remiamus pieno gaminius, kurie atitinka 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 34 tomas, p. 319) ir 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 853/2004, nustatančio konkrečius gyvūninės kilmės maisto produktų higienos (OL 2004 m. specialusis leidimas, 3 skyrius, 45 tomas, p. 14), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2007 m. spalio 24 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1234/2007 (OL 2007 L 281, p. 8), reikalavimus.

7. Informavimo, populiarinimo ir paramos viešinimo tikslais visose viešosiose informacijos ir žiniasklaidos priemonėse parama už pieną vaikams vadinama parama „pienas vaikams“.

 

II. REIKALAVIMAI PARAMOS GAVĖJAMS

 

8. Asmenys, pretenduojantys į paramą, Rinkos reguliavimo agentūrai pateikia šios agentūros nustatytos formos prašymą, registravimo pažymėjimo ir steigimo dokumentų kopijas, patvirtintas pareiškėjo arba jo įgalioto asmens parašu ir antspaudu (jei jį privaloma turėti).

9. Sprendimą dėl patvirtinimo paramos gavėju Rinkos reguliavimo agentūra priima per 14 darbo dienų nuo šių taisyklių 8 punkte nurodytų teisingų ir tinkamų dokumentų gavimo dienos ir apie tai raštu informuoja pareiškėją.

10. Jei pareiškėjo prašymas netenkinamas, nurodomi tokio sprendimo motyvai. Pakartotinai kreiptis dėl patvirtinimo paramos gavėju galima pašalinus neigiamo sprendimo priežastis.

11. Patvirtinti paramos gavėjai, išskyrus mokyklas, privalo specialiame Rinkos reguliavimo agentūros nustatytos formos žurnale registruoti pieno gaminių tiekėjus, mokyklų, kurioms tiekiami remiami pieno gaminiai, pavadinimus, adresus, kiekvienos mokyklos vaikų skaičių bei jose išdalytų (parduotų) remiamų pieno gaminių kiekį pagal gaminių kategorijas, ir registruojamus duomenis patvirtinti kiekvienoje mokykloje. Mokyklos, patvirtintos paramos gavėjomis, specialiame Rinkos reguliavimo agentūros nustatytos formos žurnale privalo registruoti išdalytų (parduotų) remiamų pieno gaminių kiekį pagal jų kategorijas.

12. Rinkos reguliavimo agentūra, vadovaudamasi šios agentūros direktoriaus patvirtinta darbo tvarka, atlieka patikrą vietoje ir kontroliuoja, kaip paramos gavėjai laikosi šiose taisyklėse bei reglamente (EB) Nr. 657/2008 nustatytų reikalavimų.

 

III. PARAMOS IŠMOKĖJIMO SĄLYGOS IR TVARKA

 

13. Patvirtinti paramos gavėjai pateikia Rinkos reguliavimo agentūrai paramos prašymą pagal šios agentūros nustatytą formą. Paramos prašymas turi būti pasirašytas paramos gavėjo ar jo įgalioto asmens. Rinkos reguliavimo agentūrai turi būti pateikiama įgaliojimo kopija, jei dokumentus pasirašo įgaliotas asmuo.

14. Prie paramos prašymo paramos gavėjas prideda:

14.1. mokyklų, kurioms tiekė remiamus pieno gaminius, sąrašą;

14.2. pažymą apie bendrą mokyklų lankymo (mokymosi) dienų skaičių (išskyrus poilsio, švenčių, atostogų dienas) per atsiskaitymo laikotarpį, patvirtintą mokyklų vadovų ar jų įgaliotų asmenų;

14.3. paramos gavėjo ar jo įgalioto asmens parašu patvirtintas remiamų pieno gaminių pirkimą patvirtinančių buhalterinės apskaitos dokumentų kopijas. Turi būti nurodyta kiekvieno remiamo pieno gaminio įsigijimo kaina;

14.4. išdalytų (parduotų) remiamų pieno gaminių registravimo žurnalų išrašus, patvirtintus paramos gavėjo ar jo įgalioto asmens parašu ir įstaigos antspaudu (jei tokį privaloma turėti).

15. Pridedamų prie paramos prašymo sąskaitų faktūrų ar kitų buhalterinių dokumentų, patvirtinančių pieno gaminių pirkimą, kopijų pateikti nebūtina, jeigu Rinkos reguliavimo agentūra atliko patikrą ir yra surašytas patikros aktas, patvirtinantis paramos gavėjo įsipareigojimų įvykdymą ir atsiskaitymą už remiamus pieno gaminius. Patikros akto formą tvirtina Rinkos reguliavimo agentūra.

16. Paramos prašymas turi būti pateikiamas per 3 mėnesius po atsiskaitymo laikotarpio, kuris yra vienas kalendorinis mėnuo.

17. Jeigu paramos prašymas pateikiamas vėliau, negu nustatyta šių taisyklių 16 punkte, paramos išmoka sumažinama vadovaujantis reglamento (EB) Nr. 657/2008 11 straipsnio 3 dalies nuostatomis.

18. Rinkos reguliavimo agentūra, gavusi teisingai užpildytą paramos prašymą, jei nepradėta patikra, Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Nacionalinė mokėjimo agentūra) per 20 darbo dienų pateikia:

18.1. dėl paramos, skiriamos iš Europos žemės ūkio garantijų fondo, – elektroninius duomenis apie mokėtiną/gautiną/susigrąžintiną sumą ir pareiškėją, jų patvirtinimo suvestinę Nacionalinės mokėjimo agentūros nustatyta forma ir apskaičiuotų sumų pagrindimo ir įrodymo dokumentus, numatytus Nacionalinės mokėjimo agentūros bei Rinkos reguliavimo agentūros bendradarbiavimo sutartyje;

18.2. dėl paramos, skiriamos iš Tiesioginių išmokų ir rinkos reguliavimo priemonių finansavimo programos (nacionalinės lėšos ir PVM), – pažymą apie nacionalinės paramos lėšų poreikį pagal Nacionalinės mokėjimo agentūros nustatytą formą.

19. Nacionalinė mokėjimo agentūra, gavusi šių taisyklių 18.1 ir 18.2 punktuose nurodytus tinkamus duomenis ir nustačiusi, kad ES parama gali būti skiriama, parengia pinigų užsakymo paraiškas ir pateikia jas Žemės ūkio ministerijai.

20. Žemės ūkio ministerija, gavusi pinigų užsakymo paraiškas, per 5 darbo dienas parengia ir išsiunčia Finansų ministerijos Valstybės iždo departamentui mokėjimo paraiškas dėl lėšų pervedimo Nacionalinei mokėjimo agentūrai.

21. Nacionalinė mokėjimo agentūra, gavusi iš banko išrašą apie pervestas lėšas, per 5 darbo dienas suformuoja ir išsiunčia bankui mokėjimo pavedimus pervesti lėšas Rinkos reguliavimo agentūros patvirtintiems paramos gavėjams.

22. Parama avansu už vaikams tiekiamus remiamus pieno gaminius nemokama.

 

IV. ATSAKOMYBĖ

 

23. Už ataskaitose, prašymuose bei kituose dokumentuose pateiktus duomenis atsako juos pateikę paramos gavėjai.

24. Žemės ūkio ministerijos Bendrosios rinkos organizavimo departamento Pieno produktų skyrius organizuoja plakatų, informuojančių, kad mokykla įgyvendina paramos priemonę „pienas vaikams“, gaminimą ir perdavimą Rinkos reguliavimo agentūrai.

25. Rinkos reguliavimo agentūra atsako už:

25.1. išdalytų (parduotų) remiamų pieno gaminių registravimo žurnalų, paramos paraiškų ir kitų paramai už pieną vaikams administruoti reikalingų dokumentų formų parengimą, suderinimą su Žemės ūkio ministerija ir patvirtinimą Rinkos reguliavimo agentūros direktoriaus įsakymu;

25.2. informacijos apie paramos gavimo sąlygas ir tvarką, prašymų formų, kitų dokumentų bei rekomendacijų paskelbimą Rinkos reguliavimo agentūros interneto tinklalapyje www.litfood.lt;

25.3. informacijos apie paramos už pieną vaikams panaudojimą, nurodant paramos gavėjus pagal rajonus, jų suvartotus remiamų pieno gaminių kiekius, išmokėtą paramą ir kitą aktualią informaciją, paskelbimą Rinkos reguliavimo agentūros interneto tinklalapyje www.litfood.lt;

25.4. plakatų, informuojančių, kad mokykla įgyvendina paramos priemonę „pienas vaikams“, platinimą paramos gavėjams, plakatų poreikio nustatymą ir informacijos apie tai perdavimą Žemės ūkio ministerijos Bendrosios rinkos organizavimo departamento Pieno produktų skyriui;

25.5. pieno gaminių, atitinkančių reglamento (EB) Nr. 657/2008 ir šių taisyklių reikalavimus, asortimento, skelbiamo Rinkos reguliavimo agentūros interneto tinklalapyje www.litfood.lt, peržiūrėjimą ir papildymą kas mėnesį;

25.6. prašymų bei kitų dokumentų priėmimą, paramos gavėjų patikrą vietoje bei paramai išmokėti reikiamų duomenų pateikimą Nacionalinei mokėjimo agentūrai;

25.7. pranešimų ir ataskaitų, nustatytų reglamente (EB) Nr. 657/2008, teikimą atsakingoms ES institucijoms ir Žemės ūkio ministerijos Bendrosios rinkos organizavimo departamento Pieno produktų skyriui.

26. Už paramos išmokėjimą pagal Rinkos reguliavimo agentūros pateiktus duomenis ir teisingą išmokėtų lėšų apskaitą atsako Nacionalinė mokėjimo agentūra.

27. Paramos gavėjai atsako už plakatų, informuojančių, kad mokykla įgyvendina paramos priemonę „pienas vaikams“, iškabinimą viešoje ir gerai matomoje vietoje kiekvienoje mokykloje, įgyvendinančioje paramos priemonę „pienas vaikams“.

28. Paramos gavėjai, gavę paramą neteisėtai, arba asmenys, prisidėję prie neteisėtos paramos gavimo, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

_________________


 

Paramos už pieną vaikams administravimo taisyklių

1 priedas

 

REMIAMO PIENO GAMINIO PORCIJOS DYDIS, DIDŽIAUSIA REMIAMO PIENO GAMINIO VIENOS PORCIJOS PARDAVIMO VAIKUI KAINA

 

Gaminių kategorijos

Gaminių skiriamosios ypatybės, sudėtis

Remiamo gaminio porcijos dydis, kg

Vienos porcijos pardavimo vaikui didžiausia kaina, Lt (su PVM)

I

a) termiškai apdorotas pienas;

0,258

0,50

b) termiškai apdorotas pienas, pagardintas šokoladu, vaisių sultimis ar kitaip, kurio ne mažiau kaip 90 proc. svorio sudaro (a) punkte nurodytas pienas ir kurio sudėtyje yra ne daugiau kaip 7 proc. cukraus ar medaus;

0,258

1,35

c) pagardinti arba nepagardinti rauginti pieno gaminiai, kurių ne mažiau kaip 90 proc. svorio sudaro (a) punkte nurodytas pienas ir kurio sudėtyje yra ne daugiau kaip 7 proc. cukraus ir/ar medaus,

0,258

0,62

iš jų jogurtas.

 

1,38

II

Pagardinti arba nepagardinti rauginti pieno gaminiai su vaisiais, kurių ne mažiau kaip 80 proc. svorio sudaro I kategorijos (a) punkte nurodytas pienas ir kurių sudėtyje yra ne daugiau kaip 7 proc. cukraus ir/ar medaus.

0,232

1,26

III

Pagardinti arba nepagardinti švieži (įskaitant varškę) ir lydyti sūriai, kurių ne mažiau kaip 90 proc. svorio sudaro sūris (varškė),

0,086

1,39

iš jų varškė.

 

0,95

V

Pagardinti arba nepagardinti kitokie sūriai, kurių ne mažiau kaip 90 proc. svorio sudaro sūris.

0,034

0,56

_________________


 

Paramos už pieną vaikams administravimo taisyklių

2 priedas

 

REMIAMŲ PIENO GAMINIŲ, KURIŲ VISA KAINA KOMPENSUOJAMA, SĄRAŠAS IR NACIONALINĖS PARAMOS DYDIS

 

Gaminių kategorijos

Gaminių skiriamosios ypatybės, sudėtis

Nacionalinės paramos dydis, Lt/100 kg

Ia)

Termiškai apdorotas pienas.

195

Ic)

Kefyras, rūgpienis, pagamintas iš pieno, nurodyto (a) punkte,

242

Pagardintas arba nepagardintas jogurtas, kurio ne mažiau kaip 90 proc. svorio sudaro (a) punkte nurodytas pienas ir kurio sudėtyje yra ne daugiau kaip 7 proc. cukraus ir/ar medaus.

537

III

Pagardinti arba nepagardinti švieži varškės sūriai ir sūreliai, kurių ne mažiau kaip 90 proc. svorio sudaro sūris (varškė),

1619

Pagardinta arba nepagardinta varškė, kurios ne mažiau kaip 90 proc. svorio sudaro varškė.

1102

_________________