VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS

PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS VIRŠININKO

ĮSAKYMAS

 

DĖL VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS VIRŠININKO 2008 M. LIEPOS 29 D. ĮSAKYMO Nr. 2B-290 „DĖL TECHNINIŲ MOTORINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ IR JŲ PRIEKABŲ REIKALAVIMŲ“ PAKEITIMO

 

2010 m. balandžio 23 d. Nr. 2B-207

Vilnius

 

Pakeičiu Techninius motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimus, patvirtintus Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 2B-290 „Dėl Techninių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimų“ (Žin., 2008, Nr. 88-3550, Nr. 106-4073; 2009, Nr. 6-212, Nr. 48-1932):

1. išdėstau 102 kodą taip:

Kodas

Valstybinio numerio ženklai

102

Techniniai reikalavimai

1. Prie transporto priemonės pritvirtinti valstybinio numerio ženklai turi atitikti standarto LST 1447:2005 „Kelių transporto priemonių valstybinio numerio ženklai. Techniniai reikalavimai“ 4 skyriuje nustatytus reikalavimus.

2. Transporto priemonės valstybinio numerio ženklai turi būti patikimai pritvirtinti tam skirtoje vietoje pagal transporto priemonės išilginę simetrijos ašį arba kairėje jos pusėje, transporto priemonės judėjimo į priekį krypties atžvilgiu ir turi būti nukreipti taip, kad skaitmenys ir raidės būtų išdėstyti menamoje lygiagrečioje keliui linijoje.

Išimtiniais atvejais valstybinio numerio ženklai gali būti tvirtinami ir kitose vietose, jei jas yra įrengę transporto priemonių gamintojai.

3. Valstybinio numerio ženklai turi būti nesulankstyti ar kitaip nedeformuoti, turi neturėti didelių pažeidimų.

4. Valstybinio numerio ženklai turi būti švarūs (neturi būti dėmių ar purvo, galinčių suklaidinti), neuždengti papildomomis apsauginėmis medžiagomis ir (ar) gaubtais.

5. Valstybinio numerio ženklai prie transporto priemonės turi būti tvirtinami vertikalioje plokštumoje, taip, kad neuždengtų šviesos prietaisų.

6. Valstybinio numerio ženklai turi būti gerai įskaitomi: valstybinį numerį sudarantys ženklai (skaitmenys ir raidės) turi būti neišblukę, nenutrinti, neapsilaupę, ženklų paviršiuje neturi būti pašalinių elementų (varžtų kniedžių, korozijos židinių ir (ar) deformacijų), galinčių suklaidinti.

7. Valstybinio numerio ženklų skaičius:

7.1. M ir N kategorijų transporto priemonėse – 2;

7.2. O kategorijos transporto priemonėse – 1;

7.3. L kategorijos transporto priemonėse – 1;

7.4. L kategorijos transporto priemonėse, kuriose vairas nėra tiesiogiai sujungtas su ratu, – 2.

Kontrolė atliekama apžiūrint.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

valstybinio numerio ženklas (-ai) neatitinka standarto LST 1447:2005 „Kelių transporto priemonių valstybinio numerio ženklai. Techniniai reikalavimai“ 4 skyriaus nustatytų reikalavimų

 

X

 

valstybinio numerio ženklo pritvirtinimas neatitinka šio kodo reikalavimų

 

X

 

sulankstyti, deformuoti ar turi kitų didesnių pažeidimų

 

X

 

nešvarūs (yra dėmių ar purvo, kuris gali suklaidinti), padengti papildomomis medžiagomis ir (ar) uždengti gaubtais

 

X

 

pritvirtinti ne vertikalioje plokštumoje ir (ar) uždengia šviesos prietaisus

 

X

 

valstybinis numeris sunkiai įskaitomas ir (ar) gali būti klaidingai perskaitomas

 

X

 

nėra būtino valstybinio numerio ženklų skaičiaus

 

X

 

2. išdėstau 107 kodą taip:

Kodas

Gesintuvai

107

Techniniai reikalavimai

1. Motorinėse transporto priemonėse, skirtose keleiviams vežti, kuriose yra ne daugiau kaip 8 sėdimos keleivių vietos ir 1 sėdima vairuotojo vieta, turi būti ne mažiau kaip vienas ir ne mažesnės kaip 1 kg (l) talpos gesintuvas, išskyrus motociklus be šoninės priekabos.

2. Motorinėse transporto priemonėse, skirtose keleiviams vežti, kuriose yra daugiau kaip 8 sėdimos keleivių vietos ir 1 sėdima vairuotojo vieta, bet ne daugiau kaip 16 sėdimų keleivių vietų ir 1 sėdima vairuotojo vieta, turi būti ne mažiau kaip vienas 2 kg (l) talpos gesintuvas.

3. Motorinėse transporto priemonėse, skirtose keleiviams vežti, kuriose yra daugiau kaip 16 sėdimų keleivių vietų ir 1 sėdima vairuotojo vieta, turi būti ne mažiau kaip du 4 kg (l) talpos gesintuvai.

4. Motorinėse transporto priemonėse, skirtose kroviniams vežti arba kitoms funkcijoms atlikti, kurių bendroji masė ne didesnė kaip 3,5 t, turi būti ne mažiau kaip vienas 2 kg sausų miltelių (ar to paties kiekio kito gesinamojo agento) talpos gesintuvas.

5. Motorinėse transporto priemonėse, skirtose kroviniams vežti arba kitoms funkcijoms atlikti, kurių bendroji masė didesnė kaip 3,5 t, turi būti ne mažiau kaip vienas 4 kg sausų miltelių (ar to paties kiekio kito gesinamojo agento) talpos gesintuvas.

6. Gesintuvai turi būti nepažeisti.

 

Kontrolė atliekama apžiūrint.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

motocikluose su šonine priekaba, M1 ir N1 klasių transporto priemonėse nėra gesintuvo

X

 

 

M2, M3, N2, N3 klasės transporto priemonėse nėra gesintuvų, nepakankamas skaičius, nepakankama talpa arba jie pažeisti (nesandarūs, deformuoti)

 

X

 

3. papildau nauju 113 kodu:

Kodas

Bendrieji transporto priemonės įrengimo reikalavimai

113

Techniniai reikalavimai

1. Transporto priemonėje įrengtos sistemos ir (ar) įrenginiai, kurių veikimo ir (ar) būklės tikrinimas yra reglamentuotas šių reikalavimų IV skyriuje (Techniniai reikalavimai ir techninės būklės vertinimo kriterijai), turi būti sukomplektuoti ir veikti taip, kad būtų galima atlikti nustatytą tikrinimą.

2. Transporto priemonės prietaisų skydelyje neturi būti jokio apie gedimą transporto priemonės stabdžių, vairavimo, saugos oro pagalvių ar deginių neutralizavimo sistemoje (-ose) įspėjančio signalo.

3. Perdirbtai transporto priemonei, kuriai buvo atliktas vidutinio sudėtingumo (B) arba sudėtingas (C) perdirbimas (-ai), prieš apžiūrą turi būti atlikta techninė ekspertizė, o transporto priemonės valdytojas privalo pateikti techninės ekspertizės pažymą, kurioje turi būti nurodyta, kad perdirbta transporto priemonė atitinka Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų gamybos ir perdirbimo bei motorinių transporto priemonių, priekabų, kurioms uždrausta dalyvauti viešajame eisme, remonto ir techninės ekspertizės reikalavimų ir atlikimo tvarkos, patvirtintos Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 2B-515 (Žin., 2008, Nr. 149-6069), reikalavimus. Pažymos pateikti neprivaloma, jei perdirbimo atitiktis nustatytiems reikalavimams yra įteisinta įregistruojant transporto priemonę arba įregistruojant pasikeitusius transporto priemonės duomenis.

4. Tais atvejais, kai transporto priemonėje yra stacionariai įrengtos specialios ir (ar) papildomos įrangos (įranga, skirta kroviniams pakrauti, iškrauti ir (ar) kitoms specialioms funkcijoms atlikti), šios įrangos techninė būklė ir įrengimas turi užtikrinti, kad transporto priemonė dalyvaus kelių eisme saugiai (eismo saugumo, vairuotojo ir keleivių saugos, aplinkosauginiu požiūriu).

 

Kontrolė atliekama apžiūrint.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

transporto priemonėje įrengtos sistemos ir (ar) įrenginiai nesukomplektuoti, neveikia ar veikia netinkamai

 

X

 

transporto priemonės prietaisų skydelyje rodomas įspėjamasis signalas apie gedimą stabdžių, vairavimo, saugos oro pagalvių ar deginių neutralizavimo

sistemoje (-ose)

 

X

 

perdirbtai transporto priemonei neatlikta techninė ekspertizė ir (ar) nepateikta atitinkama techninės ekspertizės pažyma

 

X

 

transporto priemonės dalyvavimas kelių eisme su joje įrengta specialia ir (ar) papildoma įranga yra nesaugus eismo saugumo, vairuotojo ir keleivių saugos, aplinkosauginiu požiūriu

 

X

 

4. išdėstau 201–205 kodus taip:

Kodas

Žibintų ir atšvaitų konstrukcija bei techninė būklė

201

Techniniai reikalavimai

1. Žibintai ir jų elementai privalo būti patikimai ir taisyklingai pritvirtinti (užfiksuoti).

2. Transporto priemonėje įrengtų apšvietimo ir šviesos signalizacijos prietaisų konstrukcija, skaičius, išdėstymas, spalvinė gama turi atitikti jos gamybos metu galiojusius reikalavimus, jeigu teisės aktai nenustato naujų ar papildomų reikalavimų.

Žibinte įrengtas šviesos šaltinis (kaitrinė lemputė, dujų išlydžio lemputė, šviesos diodas LED ar kt.) turi atitikti to žibinto gamintojo nustatytą šviesos šaltinį ir žibinto komplektaciją (valymo, reguliavimo ir kt. įranga).

Transporto priemonių, kurios Lietuvos Respublikoje buvo įregistruotos po 2004 m. gegužės 1 d. ir kurioms buvo taikytas naudotų transporto priemonių atitikties įvertinimas, apšvietimo ir šviesos signalizacijos prietaisų konstrukcija, skaičius, išdėstymas ir spalvinė gama turi atitikti Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos (JT/EEK) taisyklės Nr. 48 dėl suvienodintų transporto priemonių tvirtinimo reikalavimų, atsižvelgiant į apšvietimo ir šviesos signalinių įtaisų įrengimą (OL 2008 L 135, p. 1), nustatytus techninius reikalavimus.

3. Transporto priemonių artimųjų ir tolimųjų šviesų žibintai turi būti paženklinti sertifikavimo ženklais (pagal EB, SAE arba DOT).

4. Sklaidytuvai turi būti švarūs, be didesnių įtrūkimų ar kitų pažeidimų ir neišblukę.

5. Reflektoriai turi būti nedeformuoti, vidinis paviršius neturi būti praradęs atspindinčių savybių arba paveiktas korozijos.

6. Draudžiamas bet koks sklaidytuvų uždengimas, apdirbimas ir techninių savybių keitimas, išskyrus prieš žibintą įrengiamas standžias apsaugines groteles.

7. Draudžiama keisti lempučių savybes, lemputes perdažant ar kitaip apdorojant.

8. Posūkių rodikliai ir avarinės signalizacijos žibintai turi mirksėti nustatytu dažniu, visi kiti žibintai – ne.

9. Draudžiama naudoti nenumatytus arba draudžiamus naudoti apšvietimo ir šviesos signalizacijos prietaisus.

10. Jeigu tos pačios paskirties žibintų skaičius yra porinis, tos pačios paskirties vienos poros žibintai turi būti vienodi ir išdėstyti simetriškai.

 

Kontrolė atliekama apžiūrint ir tikrinant.

 

PASTABOS:

1. Šio kodo reikalavimai taikomi tikrinant transporto priemones pagal 202–207, 209–213 ir 216 kodus.

2. Leidžiama įrengti kitų markių ir modelių transporto priemonių apšvietimo ir šviesos signalizacijos prietaisus, tačiau jei tai yra artimųjų ar tolimųjų šviesų žibintai, turi būti atlikta techninė ekspertizė. Jei yra papildomai įrengti priekiniai, galinis (-iai) rūko žibintas (-ai), dieniniai žibintai ar stabdymo signalo žibintas (-ai), jų atitikimas nustatytiems techniniams reikalavimams tikrinamas apžiūros metu.

3. Šio kodo 6 punkto reikalavimai netaikomi krašto apsaugos sistemoje naudojamoms transporto priemonėms.

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

nepatikimai pritvirtinti žibintai ir (ar) jų elementai

 

X

 

 

sklaidytuvai nešvarūs, pažeisti, išblukę

 

X

 

reflektoriai pažeisti ir (ar) praradę atspindinčias savybes

 

X

 

sklaidytuvai papildomai uždengti, pakeistos jų techninės savybės

 

X

 

naudojamos perdažytos ar kitaip perdirbtos lemputės

 

X

 

žibintai, išskyrus posūkių rodiklius, mirksi

 

X

 

panaudoti nenumatyti arba draudžiami apšvietimo ir šviesos signalizacijos prietaisai

 

X

 

transporto priemonės apšvietimo ir šviesos signalizacijos prietaisų konstrukcija, skaičius, išdėstymas, spalvinė gama neatitinka nustatytų reikalavimų

 

X

 

žibinte įrengtas šviesos šaltinis (kaitrinė lemputė, dujų išlydžio lemputė, šviesos diodas LED ar kt.) neatitinka to žibinto gamintojo nustatytos šviesos šaltinio ir žibinto komplektacijos (valymo, reguliavimo ir kt. įranga)

 

X

 

nevienodi ar nesimetriškai išdėstyti tos pačios paskirties vienos poros žibintai

 

X

 

artimųjų, tolimųjų šviesų žibintai nepaženklinti sertifikavimo ženklais

 

X

 

 

Kodas

Artimųjų šviesų žibintai

202

Techniniai reikalavimai

1. Artimųjų šviesų žibintai privalo įsijungti tik įsijungiant arba esant įjungtiems gabaritiniams žibintams. Privalo įsijungti išjungus tolimųjų šviesų žibintus. Kai artimųjų šviesų žibintuose naudojami dujų išlydžio šviesos šaltiniai, žibintai turi likti įjungti ir degant tolimosioms šviesoms. Artimųjų šviesų žibintai gali būti įjungiami ir išjungiami automatiškai, tačiau turi būti įmanoma juos įjungti ir (arba) išjungti rankiniu būdu.

2. Artimųjų šviesų žibintų skaičius:

2.1. L kategorijos transporto priemonėse – 1 arba 2;

2.2. M ir N kategorijų transporto priemonėse – 2.

3. Draudžiama naudoti artimųjų šviesų žibintus, skirtus eismui kaire kelio puse.

4. Artimųjų šviesų žibintai privalo skleisti baltą šviesą arba selektyvinę geltoną šviesą, jei tai yra numatęs gamintojas.

5. Įjungus atitinkamą jungiklį, turi įsijungti ir šviesti visi artimųjų šviesų žibintai.

6. Skleidžiamos šviesos srauto pokrypis matuojamas, kai transporto priemonė nepakrauta ir vienas asmuo sėdi vairuotojo vietoje, atsižvelgiant į žibinto įrengimo aukštį H2 (atstumas nuo grindų iki žemiausio sklaidytuvo krašto), turi būti toks:

6.1. kai H2 < 0,8 m, leistinos ribos nuo – 0,5 proc. iki – 2,5 proc.;

6.2. kai 0,8 <=? H2 ?<= 1,0, leistinos ribos nuo – 0,5 proc. iki – 2,5 proc. arba, jei gamintojo nurodytas pradinis reguliavimas yra nuo – 1,5 proc. iki – 2,0 proc., leistinos ribos yra nuo – 1,0 proc. iki – 3,0 proc.;

6.3. kai H2 > 1,0 m, leistinos ribos nuo – 1,0 proc. iki – 3,0 proc.;

6.4. N3G klasės transporto priemonėse, kai H2 > 1200 mm, leistinos ribos nuo – 1,5 proc. iki – 3,5 proc.;

6.5. troleibusams leistinos ribos nuo – 0,5 proc. iki – 3,5 proc.

7. Artimųjų šviesų žibintų atidengimo / uždengimo sistema, jeigu ji įrengta, privalo veikti.

8. Artimųjų šviesų žibinto spinduliuojamos šviesos spindulio riba turi būti pakankamai aiški, kad būtų galima išmatuoti šviesos srauto pokrypį žibintų šviesos kontrolės prietaisu. Spindulio riba turi būti horizontali tiesė (priešingoje eismo, kuriam skirtas žibintas, judėjimo pusėje, jei naudojamas žibintas, skleidžiantis asimetrinį spindulį, arba per visą spindulio plotį, jei naudojamas žibintas, skleidžiantis simetrinį spindulį). Žibinto spindulio riba turi būti viena, virš spindulio ribos neturi būti jokių pašalinių spindulių.

9. Artimųjų šviesų žibintai privalo atitikti nustatytus konstrukcijos ir techninės būklės reikalavimus (žr. 201 kodą).

PASTABA. Šio kodo 6.5 punkto reikalavimas taikomas nuo 2011 m. sausio 1 d.

Kontrolė atliekama apžiūrint, tikrinant ir bandant.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

netaisyklingai įsijungia (išsijungia)

 

X

 

per mažas / per didelis įrengtų žibintų skaičius

 

X

 

panaudoti žibintai, skirti eismui kaire kelio puse

 

X

 

skleidžiamos šviesos spalva neatitinka šio kodo reikalavimų

 

X

 

nešviečia arba šviečia ne visi žibintai

 

X

 

šviesos srauto pokrypis neatitinka šio kodo reikalavimų

 

X

 

įjungus žibintus, jie neatsidengia

 

X

 

išjungus žibintus, jie neužsidengia

X

 

 

spinduliuojama šviesa neatitinka nustatytų reikalavimų

 

X

 

 

Kodas

Tolimųjų šviesų žibintai

203

Techniniai reikalavimai

1. Tolimųjų šviesų žibintai privalo įsijungti (išsijungti), įjungus (išjungus) atitinkamą jungiklį, jei gabaritiniai žibintai įjungti. Perjungus tolimąsias šviesas į artimąsias privalo išsijungti visi tolimųjų šviesų žibintai.

2. Tolimųjų šviesų žibintų skaičius:

2.1. L kategorijos transporto priemonėse – 1 arba 2;

2.2. M kategorijos ir N1, N2 klasių transporto priemonėse turi būti porinis žibintų skaičius, bet ne daugiau kaip 4, o N3 klasės – ne daugiau kaip 6.

3. Tolimųjų šviesų žibintai privalo skleisti baltą šviesą arba selektyvinę geltoną šviesą, jei tai yra numatęs gamintojas.

4. Įjungus atitinkamą jungiklį, turi įsijungti ir šviesti visi numatyti žibintai, tačiau vienu metu M ir N kategorijų transporto priemonėse gali šviesti ne daugiau kaip 4 žibintai, L kategorijos transporto priemonėse ne daugiau kaip 2 žibintai.

5. Tolimųjų šviesų žibintų atidengimo / uždengimo sistema, jei ji įrengta, privalo veikti.

6. Kai tolimųjų šviesų žibintai įjungti, prietaisų skydelyje privalo užsidegti tolimųjų šviesų žibintų įjungimo kontrolinė lemputė.

7. Tolimųjų šviesų žibintai privalo atitikti nustatytus konstrukcijos ir techninės būklės reikalavimus (žr. 201 kodą).

 

Kontrolė atliekama apžiūrint, tikrinant ir bandant.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

neįsijungia arba įsijungia (išsijungia) netaisyklingai

 

X

 

per mažas / per didelis įrengtų žibintų skaičius

 

X

 

skleidžiamos šviesos spalva neatitinka šio kodo reikalavimų

 

X

 

šviečia ne visi numatyti žibintai

X

 

 

vienu metu šviečiančių žibintų skaičius didesnis nei leistina

 

X

 

nešviečia nė vienas žibintas

 

X

 

įjungus žibintus, jie neatsidengia

 

X

 

išjungus žibintus, jie neužsidengia

X

 

 

neveikia kontrolinė lemputė

 

X

 

 

Kodas

Priekiniai rūko žibintai

204

Techniniai reikalavimai

1. Jei priekiniai rūko žibintai įrengti, privalo įsijungti (išsijungti), įjungus (išjungus) atitinkamą jungiklį, tik jei įjungti gabaritiniai žibintai. Privalo išsijungti neatsižvelgiant į kitus žibintus.

2. Priekinių rūko žibintų skaičius:

2.1. L kategorijos transporto priemonėse – 1 arba 2 žibintai;

2.2. M ir N kategorijų transporto priemonėse – tik 2 žibintai.

3. Priekiniai rūko žibintai įrengiami ne žemiau kaip 250 mm nuo kelio paviršiaus, bet ne aukščiau kaip artimųjų šviesų žibintai. M ir N kategorijų transporto priemonėse priekiniai rūko žibintai turi būti vienodu atstumu nuo išilginės transporto priemonės ašies ir ne toliau kaip 400 mm nuo kraštinio gabarito. L kategorijos transporto priemonėse, kai įrengiamas vienas žibintas, priekinis rūko žibintas turi būti simetrijos plokštumoje, o kai yra du žibintai – simetriški vertikaliosios simetrijos plokštumos atžvilgiu.

4. Priekiniai rūko žibintai turi skleisti baltą arba selektyvinę geltoną šviesą.

5. Įjungus atitinkamą jungiklį, turi įsijungti ir šviesti visi žibintai.

6. Vertikalusis šviesos srauto pokrypis, nustatytas, kai transporto priemonė nepakrauta ir vairuotojo vietoje sėdi vienas asmuo, turi būti sureguliuotas taip, kad:

6.1. kai įrengti „B“ klasės žibintai, skleidžiama šviesa būtų nukreipta į priekį žemyn;

6.2. kai įrengti „F3“ klasės žibintai, atsižvelgiant į sklaidytuvo apatinio matomo krašto montavimo aukštį (h) metrais, vertikalusis šviesos srauto pokrypis būtų toks:

6.2.1. h ? 0,8 m, leistinos ribos nuo – 1,0 proc. iki – 2,5 proc.;

6.2.2. h > 0,8 m, leistinos ribos nuo – 1,5 proc. iki – 3,0 proc.

7. Priekiniai rūko žibintai privalo atitikti nustatytus konstrukcijos ir techninės būklės reikalavimus (žr. 201 kodą).

 

Kontrolė atliekama apžiūrint, tikrinant ir bandant.

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

neįsijungia arba įsijungia (išsijungia) netaisyklingai

 

X

 

per mažas / per didelis įrengtų žibintų skaičius

 

X

 

įrengti netaisyklingai

 

X

 

skleidžiamos šviesos spalva neatitinka šio kodo reikalavimų

 

X

 

įsijungia ir (ar) šviečia ne visi „B“ klasės žibintai

X

 

 

įsijungia ir (ar) šviečia ne visi „F3“ klasės žibintai

 

X

 

„B“ klasės žibinto skleidžiamos šviesos srauto pokrypis neatitinka šio kodo reikalavimų

X

 

 

„F3“ klasės žibinto skleidžiamos šviesos srauto pokrypis neatitinka šio kodo reikalavimų

 

X

 

 

Kodas

Gabaritiniai žibintai

205

Techniniai reikalavimai

1. Įjungus (išjungus) atitinkamą jungiklį, vienu metu privalo įsijungti (išsijungti) visi įrengti gabaritiniai žibintai.

2. Kai gabaritiniai žibintai įjungti, turi užsidegti gabaritinių žibintų kontrolinė lemputė arba turi būti apšviečiamas prietaisų skydelis.

3. Gabaritinių žibintų spalva: priekinių – balta, galinių – raudona, šoninių – geltona, gali būti raudonos spalvos, jei šie žibintai nuo vertikaliosios ašies, einančios per toliausiai išsikišusią galinę transporto priemonės kėbulo dalį, nutolę ne daugiau kaip per 1 m.

4. Gabaritiniai žibintai privalo atitikti nustatytus konstrukcijos ir techninės būklės reikalavimus (žr. 201 kodą).

Kontrolė atliekama apžiūrint, tikrinant ir matuojant*.

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

neįsijungia arba įsijungia (išsijungia) netaisyklingai

 

X

 

įsijungia ir (ar) šviečia ne visi vienos paskirties žibintai (priekiniai, galiniai, šoniniai)

X

 

 

nešviečia visi vienos paskirties žibintai (priekiniai, galiniai, šoniniai)

 

X

 

nedega kontrolinė lemputė ir (arba) neapšviestas prietaisų skydelis

 

X

 

skleidžiamos šviesos spalva neatitinka šio kodo reikalavimų

 

X

 

neįrengti, kur numatyta, arba netaisyklingai įrengti šoniniai gabaritiniai žibintai

 

X

 

5. išdėstau 209–211 kodus taip:

 

Kodas

Stabdymo signalo žibintai

209

Techniniai reikalavimai

1. Stabdymo signalo žibintai privalo įsijungti nuspaudus stabdžių pedalą ar atsarginio stabdžio valdymo įtaisą, kai įtaisas varikliui paleisti yra padėtyje, atitinkančioje dirbančio variklio paleidimo įtaiso padėtį. Stabdymo signalo žibintai gali įsijungti nuspaudus stabdžių pedalą ar atsarginio stabdžio valdymo įtaisą, kai variklis išjungtas, taip pat jei įjungta papildoma stabdžių sistema.

2. Stabdymo signalo žibintai turi skleisti raudoną šviesą.

3. M, N ir O kategorijų transporto priemonėse, kuriose yra tik du stabdymo signalo žibintai, galima įrengti vieną arba du papildomus stabdymo signalo žibintus. Kai įrengiamas vienas papildomas žibintas, jis turi būti išilginėje simetrijos plokštumoje, o jei to padaryti neįmanoma, kuo arčiau šios plokštumos. Kai įrengiami du papildomi žibintai, jie turi būti išdėstyti simetriškai išilginės simetrijos plokštumos atžvilgiu.

4. Stabdymo signalo žibintai privalo atitikti nustatytus konstrukcijos ir techninės būklės reikalavimus (žr. 201 kodą).

 

Kontrolė atliekama apžiūrint ir tikrinant.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

neįsijungia arba įsijungia netaisyklingai

 

X

 

įsijungia bent vienas žibintas

X

 

 

neįsijungia nė vienas žibintas

 

X

 

skleidžiamos šviesos spalva neatitinka šio kodo reikalavimų

 

X

 

netaisyklingai įrengti papildomi žibintai

 

X

 

 

 

Kodas

Galiniai (-is) rūko žibintai (-as)

210

Techniniai reikalavimai

1. Galinis (-ai) rūko žibintas (-ai) privalo įsijungti (išsijungti), įjungus (išjungus) atitinkamą jungiklį, tik kai įjungti artimųjų, tolimųjų šviesų ar priekiniai rūko žibintai. Galinis (-ai) rūko žibintas (-ai) privalo išsijungti neatsižvelgiant į šiuos žibintus.

2. Galinio (-ių) rūko žibinto (-ų) skaičius – 1 arba 2.

3. Galinio (-ių) rūko žibinto (-ų) įrengimas:

3.1. M, N, O kategorijų transporto priemonių gale įrengiami 250–1000 mm aukštyje, o N3G klasės transporto priemonėse – ne aukščiau nei 1200 mm aukštyje, tačiau ne arčiau kaip 100 mm nuo stabdymo signalo žibintų. Kai įrengiamas vienas žibintas, jis turi būti simetrijos plokštumoje arba į kairę nuo jos, o kai įrengiami du žibintai, jie turi būti simetriški vertikaliosios simetrijos plokštumos atžvilgiu;

3.2. gali būti įrengti L kategorijos transporto priemonės gale – 250–900 mm aukštyje, tačiau ne arčiau kaip 100 mm nuo stabdymo signalo žibinto. Kai įrengtas vienas žibintas, jis turi būti simetrijos plokštumoje arba į kairę nuo jos, o kai įrengti du žibintai, tai jie turi būti simetriški vertikaliosios simetrijos plokštumos atžvilgiu.

4. Galinis (-iai) rūko žibintas (-ai) turi skleisti raudoną šviesą.

5. Kai galinis (-iai) rūko žibintas (-ai) įjungtas, privalo užsidegti galinių (-io) rūko žibintų (-o) kontrolinė lemputė.

6. Galiniai (-is) rūko žibintai (-as) privalo atitikti nustatytus konstrukcijos ir techninės būklės reikalavimus (žr. 201 kodą).

 

Kontrolė atliekama apžiūrint ir tikrinant.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

neįsijungia arba įsijungia (išsijungia) netaisyklingai

 

X

 

įrengtų žibintų skaičius neatitinka šio kodo reikalavimų

 

X

 

netaisyklingai įrengti

 

X

 

skleidžiamos šviesos spalva neatitinka šio kodo reikalavimų

 

X

 

neveikia kontrolinė lemputė

 

X

 

neįsijungia kairės pusės žibintas

 

X

 

 

 

Kodas

Atbulinės eigos žibintas (-ai)

211

Techniniai reikalavimai

1. Atbulinės eigos žibintas (-ai) privalo įsijungti (išsijungti), įjungus (išjungus) atbulinės eigos pavarą, kai įtaisas varikliui paleisti (užgesinti) yra padėtyje, atitinkančioje variklio darbo režimą; jei bent viena iš sąlygų neįvykdyta, žibintas (-ai) turi neįsijungti.

2. Atbulinės eigos žibintų skaičius:

2.1. M1 kasės transporto priemonei – 1 arba 2;

2.2. transporto priemonėse, kurios yra ne ilgesnės kaip 6,0 m – 1 arba 2;

2.3. transporto priemonėse, kurios yra ilgesnės kaip 6,0 m, išskyrus M1 klasę – 2 arba 4.

3. Atbulinės eigos žibinto (-ų) skleidžiama spalva – balta.

4. Atbulinės eigos žibintas (-ai) privalo atitikti nustatytus konstrukcijos ir techninės būklės reikalavimus (žr. 201 kodą).

 

Kontrolė atliekama apžiūrint ir tikrinant.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

neįsijungia arba įsijungia netaisyklingai

 

X

 

per mažas / per didelis įrengtų žibintų skaičius

 

X

 

nešviečia visi žibintai

 

X

 

skleidžiamos šviesos spalva neatitinka šio kodo reikalavimų

 

X

 

šviečia vienas ar daugiau iš dviejų ar keturių įrengtų žibintų

X

 

 

6. papildau nauju 216 kodu:

Kodas

Dieniniai žibintai

216

Techniniai reikalavimai

1. Dieninių žibintų veikimas:

1.1. turi įsijungti ir veikti automatiškai, kai variklio paleidimo ir (arba) išjungimo įtaisas yra padėtyje, kurioje variklis gali veikti.

1.2. turi išsijungti automatiškai, kai priekiniai rūko žibintai arba gabaritiniai, priekiniai artimųjų, tolimųjų šviesų žibintai įjungti, išskyrus atvejus, kai priekiniai artimųjų, tolimųjų šviesų žibintai naudojami nepertraukiamam šviečiamajam įspėjimui trumpais intervalais.

2. Dieninių žibintų skaičius – 2, turi būti patikimai pritvirtinti.

3. Dieninių žibintų įrengimas:

3.1. aukštis nuo žemės ne mažiau kaip 250 mm, bet ne daugiau kaip 1500 mm;

3.2. atstumas nuo transporto priemonės krašto turi būti ne daugiau kaip 400 mm;

3.3. atstumas tarp dviejų žibintų, matuojant nuo paviršių vidinių kraštų, turi būti ne mažesnis kaip 600 mm. Šis atstumas gali būti sumažintas iki 400 mm, kai bendras transporto priemonės plotis mažesnis kaip 1300 mm.

4. Dieniniai žibintai privalo atitikti nustatytus konstrukcijos ir techninės būklės reikalavimus (žr. 201 kodą).

 

Kontrolė atliekama apžiūrint ir tikrinant

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

neįsijungia arba įsijungia (išsijungia) netaisyklingai

 

X

 

per mažas / per didelis įrengtų žibintų skaičius

 

X

 

nešviečia kairysis žibintas

 

X

 

nešviečia dešinysis žibintas

X

 

 

įrengimas neatitinka šio kodo reikalavimų

 

X

 

7. išdėstau 402–404 kodus taip:

 

 

 

Darbinis stabdys

Kodas

Priekinės ašies ratų stabdymo jėga ir veikimas

402

Kodas

Viduriniosios ašies ratų stabdymo jėga ir veikimas

403

Kodas

Galinės ašies ratų stabdymo jėga ir veikimas

404

Techniniai reikalavimai

1. Stabdymo jėga turi atitikti nustatytus reikalavimus.

2. Stabdymo jėga turi didėti proporcingai stabdžių pedalo paspaudimui.

3. Vienos ašies ratų stabdymo jėgos turi didėti sinchroniškai.

4. Vienos ašies ratų stabdymo jėgų netolygumas neturi būti didesnis kaip 30 proc.

 

Kontrolė atliekama bandant.

 

PASTABA. Šio kodo reikalavimai netaikomi transporto priemonių, kuriose įrengtos automatiškai valdomos pagalbinės (pakeliamos) ašys, pagalbinės (-ių) ašies (-ių) ratų stabdymo jėgoms, kai bandoma nepakrauta transporto priemonė. Jei yra techninės galimybės, turi būti patikrinta, ar tokios (-ių) ašies (-ių) ratams besisukant ant stabdžių bandymo būgnų ir spaudžiant stabdžių pedalą stabdymo jėgos yra suaktyvinamos, šiuo atveju pagalbinių (pakeliamų) ašių ratų stabdymo jėgos gali būti įvertinamos apskaičiuojant stabdymo efektyvumą.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

neatitinka nustatytų reikalavimų

 

X

X

nedidėja proporcingai stabdžių pedalo paspaudimui

 

X

 

vienos ašies ratų stabdymo jėgos didėja nesinchroniškai

 

X

 

vienos ašies ratų stabdymo jėgų netolygumas > 30 proc.

 

X

 

8. išdėstau 406 kodą taip:

 

Kodas

Atsarginis (avarinis) stabdys (jei atitinka atskiros sistemos reikalavimus)

406

Techniniai reikalavimai

1.1. Stabdymo jėga turi atitikti nustatytus reikalavimus.

2.2. Stabdymo jėga turi didėti proporcingai stabdžių valdymo įtaiso pakėlimui / nuleidimui.

3.3. Vienos ašies ratų stabdymo jėgų netolygumas neturi būti didesnis kaip 30 proc. (jei bandoma būgninių stabdžių bandymo stendu).

 

Kontrolė atliekama bandant.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

neatitinka nustatytų reikalavimų

 

X

 

nedidėja proporcingai valdymo įtaiso pakėlimui / nuleidimui

 

X

 

ratų stabdymo jėgų netolygumas > 30 proc.

 

X

 

9. išdėstau 408 kodą taip:

 

Kodas

Stabdymo efektyvumas

408

Techniniai reikalavimai

1. Darbinės stabdžių sistemos stabdymo efektyvumas turi būti ne mažesnis kaip:

1.1. M1 klasės automobiliams                                                                                             50 proc.;

1.2. M2, M3 klasių automobiliams, pagamintiems iki 1990 m. gruodžio 31 d.                           48 proc.;

1.3. M2, M3 klasių automobiliams, pagamintiems nuo 1991 m. sausio 1 d.                              50 proc.;

1.4. N1 klasės automobiliams, pagamintiems iki 1987 m. gruodžio 31 d.                                 45 proc.;

1.5. N1 klasės automobiliams, pagamintiems nuo 1988 m. sausio 1 d.                                    50 proc.;

1.6. N2, N3 klasių automobiliams, pagamintiems iki 1987 m. gruodžio 31 d.                            43 proc.;

1.7. N2, N3 klasių automobiliams, pagamintiems nuo 1988 m. sausio 1 d.                               45 proc.;

1.8. O3, O4 klasių priekaboms, pagamintoms iki 1987 m. gruodžio 31 d.                                 40 proc.;

1.9. O3, O4 klasių priekaboms, pagamintoms nuo 1988 m. sausio 1 d.                                     43 proc.

2. Atsarginės stabdžių sistemos stabdymo efektyvumas turi būti ne mažesnis kaip 50 proc. darbinės stabdžių sistemos efektyvumo, o N kategorijos transporto priemonėms lėtėjimo pagreitis turi būti ne mažesnis kaip 2,2 m/s2.

3. Stovėjimo stabdžių sistemos stabdymo efektyvumas turi būti ne mažesnis kaip 16 proc., skaičiuojant bendrajai automobilio masei, arba ne mažesnis kaip 12 proc., skaičiuojant bendrajai

junginio masei.

 

PASTABOS:

1. Darbinės stabdžių sistemos stabdymo efektyvumas neskaičiuojamas, jei ratų stabdymo jėgos, nustatytos stabdžių bandymo stendu, neatitinka 402–404 kodų reikalavimų.

2. Stovėjimo stabdžių sistemos stabdymo efektyvumas neskaičiuojamas, jei ratų stabdymo jėgos, nustatytos stabdžių bandymo stendu, neatitinka 407 kodo reikalavimų.

3. Transporto priemonių, kuriose įrengta pneumatinė stabdžių sistema, darbinės stabdžių sistemos stabdymo efektyvumas skaičiuojamas transporto priemonės maksimaliai leistinai (bendrajai) masei. Šiuo atveju prireikus gali būti atliekama specializuota stabdžių patikra (taikoma atitinkama bandymo technologija, matuojant oro slėgį stabdžių kontūruose ar sukuriant papildomas vertikalias ašių apkrovas).

4. Transporto priemonių, kuriose įrengta hidraulinė arba mišri stabdžių sistema, darbinės stabdžių sistemos stabdymo efektyvumas skaičiuojamas transporto priemonės faktinei masei. Tokioms transporto priemonėms, jei išpildomi 402–404 kodų reikalavimai ir bandant stabdžių bandymo stendu priekinę ašį stabdžių bandymo stendo būgnai užsiblokuoja, darbinės stabdžių sistemos stabdymo efektyvumas neskaičiuojamas ir laikomas pakankamu; šiuo atveju techninės apžiūros rezultatų kortelėje (ataskaitoje) nurodomos išmatuotos stabdymo jėgos ir fiksuojamas stabdžių bandymo stendo būgnų užsiblokavimas.

5. Stovėjimo stabdžių sistemos stabdymo efektyvumas bendrajai transporto priemonės masei gali būti neskaičiuojamas ir laikomas pakankamu, jei išpildomi 402–404 (darbinės stabdžių sistemos) ir 407 kodų (stovėjimo stabdžių sistemos) reikalavimai, o bandant stabdžių bandymo stendu jo būgnai užsiblokuoja (stabdant stovėjimo stabdžiu).

6. Jei ratų stabdymo jėgų negalima nustatyti stabdžių bandymo stendu, stabdžių sistemos (-ų) stabdymo efektyvumo atitikties nustatytiems reikalavimams kontrolė atliekama bandant kilnojamuoju lėtėjimo matavimo prietaisu ir stabdymo efektyvumą apskaičiuojant pagal bandymo rezultatus.

7. Mokomųjų transporto priemonių su sudvejintais stabdžių pedalais darbinės stabdžių sistemos stabdymo efektyvumas tikrinamas tiek su pagrindiniais, tiek ir su papildomai įrengtais stabdžių pedalais.

Transporto priemonių, kuriose įrengta hidraulinė arba mišri stabdžių sistema, stabdymo efektyvumo reikalavimai turi būti išpildomi tiek su pagrindiniais, tiek ir su papildomai įrengtais stabdžių pedalais.

Transporto priemonių, kuriose įrengta pneumatinė stabdžių sistema, specializuota stabdžių patikra atliekama su tais pedalais, kuriais stabdžių bandymo stende tikrinant priekinę ašį suminė stabdymo jėgų reikšmė buvo mažesnė.

8. Atsarginės stabdžių sistemos stabdymo efektyvumas skaičiuojamas ir vertinamas tik tuo atveju, jei atsarginio (avarinio) stabdžio sistema atitinka atskiros sistemos reikalavimus.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

neatitinka nustatytų reikalavimų

 

X

 

10. išdėstau 503 kodą taip:

Kodas

Padangų naudojimas

 

503

Techniniai reikalavimai

1. Turi būti naudojamos transporto priemonės gamintojo numatytos padangos. Neturint šių duomenų padangos ir (ar) ratlankiai privalo:

1.1. neliesti kėbulo ar pakabos detalių;

1.2. neriboti ratų pasukimo kampų;

1.3. neišsikišti už kėbulo ribų.

2. Transporto priemonės vienos ašies ir sudvejinto tilto padangos turi būti vienodos, t. y.:

2.1. to paties gamintojo;

2.2. vienodo konstrukcinio tipo;

2.3. vienodų matmenų;

2.4. vienodos paskirties;

2.5. tos pačios keliamosios galios indekso;

2.6. vienodo leistino greičio indekso;

2.7. vienodo protektoriaus rašto.

3. M1, M2 ir N1 klasių transporto priemonėse, jei galinės ašies ratai nesuporinti, draudžiama kartu naudoti ant priekinės ašies radialinės, o ant galinės ašies – įstrižų juostų (diagonalinės) padangas.

4. Transporto priemonėse ir jų priekabose (jei priekabose įrengti stabdžiai), kurių bendroji masė ne didesnė kaip 3,5 t, nuo lapkričio 10 d. iki balandžio 1 d. turi būti naudojamos padangos, skirtos važiuoti žiemą (žymimos ženklais „M+S“, „*“ arba užrašu „All seasons“).

5. Nuo balandžio 10 d. iki lapkričio 1 d. draudžiama naudoti transporto priemones su dygliuotomis padangomis.

 

Kontrolė atliekama apžiūrint.

 

PASTABOS:

1. Vienos ašies suporintų ratų padangos gali būti ne to paties gamintojo, tačiau šiuo atveju padangos turi būti sumontuotos simetriškai transporto priemonės išilginės simetrijos plokštumos atžvilgiu.

2. Jei restauruotos padangos turi vienodą tipo patvirtinimo numerį, laikoma, kad tokios padangos yra to paties gamintojo.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

naudojamos ne transporto priemonės gamintojo numatytos padangos

 

X

 

padangos ir (ar) ratlankiai liečia kėbulo ir pakabos detales

 

X

 

padangos ir (ar) ratlankiai riboja ratų pasukimo kampą

 

X

 

padangos ir (ar) ratlankiai išsikiša už kėbulo ribų

 

X

 

ant vienos ašies ir (ar) sudvejinto tilto naudojamos nevienodos padangos

 

X

 

M1, M2 ir N1 klasių transporto priemonėse kartu panaudotos ant priekinės ašies radialinės, o ant galinės ašies – įstrižų juostų (diagonalinės) padangos

 

X

 

automobiliuose ir jų priekabose (jei priekabose įrengti stabdžiai), kurių bendroji masė ne didesnė kaip 3,5 t, nuo lapkričio 10 d. iki balandžio 1 d. naudojamos vasarinės padangos

 

 

X

nuo balandžio 10 d. iki lapkričio 1 d. naudojamos dygliuotos padangos

 

 

X

11. išdėstau 603–604 kodus taip:

Kodas

Galinė apsauga nuo palindimo po transporto priemone

603

Techniniai reikalavimai

1. Turi būti įrengta (jei numatyta transporto priemonės gamintojo) ir atitikti Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų gamybos ir perdirbimo bei motorinių transporto priemonių, priekabų, kurioms uždrausta dalyvauti viešajame eisme, remonto ir techninės ekspertizės reikalavimų ir atlikimo tvarkos, patvirtintos Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 2B-515, 1 priedo reikalavimus.

2. Neturi būti didesnių pažeidimų (įtrūkimų ir (ar) įlenkimų, dėl kurių gali sumažėti galinės apsaugos nuo palindimo po transporto priemone stiprumas, ir (ar) dėl aštrių briaunų, galinčių kelti pavojų kitiems eismo dalyviams).

 

Kontrolė atliekama apžiūrint.

 

PASTABOS Šio kodo reikalavimai netaikomi bekėbulėms transporto priemonėms (kėbulo kodas BE), tačiau, jeigu galinė apsauga nuo palindimo po transporto priemone įrengta, ji privalo atitikti šio kodo reikalavimus.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

nėra, nors numatyta gamintojo

 

X

 

neatitinka nustatytų reikalavimų

 

X

 

neatitinka šio kodo reikalavimų

 

X

 

 

Kodas

Šoninė apsauga nuo palindimo po transporto priemone

604

Techniniai reikalavimai

1. Turi būti įrengta (jei numatyta transporto priemonės gamintojo) ir atitikti Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų gamybos ir perdirbimo bei motorinių transporto priemonių, priekabų, kurioms uždrausta dalyvauti viešajame eisme, remonto ir techninės ekspertizės reikalavimų ir atlikimo tvarkos, patvirtintos Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 2B-515, 1 priedo reikalavimus.

2. Neturi būti didesnių pažeidimų (įtrūkimų ir (ar) įlenkimų, dėl kurių galimas šoninės apsaugos nuo palindimo po transporto priemone stiprumo sumažėjimas, ir (ar) dėl aštrių briaunų, galinčių kelti pavojų kitiems eismo dalyviams).

 

Kontrolė atliekama apžiūrint.

 

PASTABA. Šio kodo reikalavimai netaikomi bekėbulėms transporto priemonėms (kėbulo kodas BE), tačiau jeigu šoninė apsauga nuo palindimo po transporto priemone įrengta, ji privalo atitikti šio kodo reikalavimus.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

nėra, nors numatyta gamintojo

 

X

 

neatitinka nustatytų reikalavimų

 

X

 

neatitinka šio kodo reikalavimų

 

X

 

12. išdėstau 616 kodą taip:

Kodas

Stiklai (šviesos laidumas, matomumas)

616

Techniniai reikalavimai

1. Turi būti panaudoti konkrečiam modeliui numatyti ir tinkami stiklai.

2. Stiklai turi būti sertifikuoti ir pažymėti sertifikavimo ženklais.

3. Jei transporto priemonės priekinio stiklo viršutinė dalis užtamsinta papildomai, toks užtamsinimas turi būti ne platesnis kaip 15 cm, matuojant nuo iš transporto priemonės salono matomo stiklo viršutinio krašto.

4. Transporto priemonės stiklų, patenkančių į priekinį vairuotojo matomumo lauką 180 laipsnių kampu, šviesos laidumas turi būti ne mažesnis negu 75 proc. priekinio stiklo, 70 proc. priekinių šoninių bei priekinių durų stiklų.

5. Neturi būti stiklo defektų (pažeidimų), kurie trukdytų vairuotojui matyti kelią.

 

Kontrolė atliekama apžiūrint, identifikuojant sertifikavimo ženklus arba matuojant*.

 

PASTABOS:

1. Šio kodo 2 ir 4 punkto reikalavimai netaikomi šarvuotoms transporto priemonėms (SB kodas).

2. Šio kodo 4 punkte išvardytus transporto priemonės stiklus papildomai tamsinti leidžiama Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

panaudoti konkrečiam modeliui nenumatyti stiklai

 

X

 

priekinio stiklo viršutinė dalis užtamsinta daugiau nei leistina

 

X

 

priekinio stiklo šviesos laidumas mažesnis nei 75 proc.

 

X

 

priekinių šoninių ir (ar) priekinių durų langų stiklų šviesos laidumas mažesnis negu 70 proc.

 

X

 

yra stiklo defektų, kurie trukdys vairuotojui matyti kelią

 

X

 

nesertifikuoti ir nepažymėti sertifikavimo ženklais

 

X

 

13. išdėstau 619 kodą taip:

Kodas

Galinio vaizdo veidrodžiai (vidinis, išoriniai)

619

Techniniai reikalavimai

1. M1 ir N1 klasių transporto priemonėse privalo būti įrengti I ir III klasės veidrodžiai. I klasės veidrodžio neprivaloma įrengti, jei jis nerodo galinio vaizdo. Kaip alternatyva III klasės veidrodžiams gali būti įrengti II klasės veidrodžiai. Gali būti įrengti II, IV1, V2 ar VI3 klasės veidrodžiai.

2. M2 ir M3 klasių transporto priemonėse privalo būti įrengti II klasės veidrodžiai – vienas veidrodis turi būti vairuotojo, o kitas keleivio pusėje. Gali būti įrengti I, IV1, V2 ar VI3 klasės veidrodžiai.

3. N2 klasės transporto priemonėse, kurių masė ne didesnė kaip 7,5 tonos, privalo būti įrengti II, IV ir V klasės veidrodžiai. II klasės veidrodžiai turi būti įrengti taip, kad vienas veidrodis būtų vairuotojo, o kitas keleivio pusėje. IV klasės veidrodžiai turi būti įrengti taip, kad vienas veidrodis būtų vairuotojo, o kitas keleivio pusėje. V klasės veidrodis turi būti įrengtas keleivio pusėje, neprivaloma įrengti vairuotojo pusėje, tačiau jei jis įrengtas, jis turi būti ne žemiau kaip 2 metrai virš žemės paviršiaus. Gali būti įrengtas I klasės veidrodis ar VI klasės veidrodis, tačiau jis turi būti įrengtas ne žemiau kaip 2 metrai virš žemės paviršiaus.

4. N2 klasės transporto priemonėse, kurių masė didesnė kaip 7,5 tonos ir N3 klasės transporto priemonėse privalo būti įrengti II, IV, V ir VI klasės veidrodžiai. II ir IV klasės veidrodžiai turi būti įrengti taip, kad vienas veidrodis būtų vairuotojo, o kitas keleivio pusėje. V klasės veidrodis turi būti įrengtas keleivio pusėje, neprivaloma įrengti vairuotojo pusėje, tačiau jei jis įrengtas, jis turi būti ne žemiau kaip 2 metrai virš žemės paviršiaus. VI klasės veidrodis turi būti įrengtas ne žemiau kaip 2 metrai virš žemės paviršiaus. Gali būti įrengtas I klasės veidrodis.

5. Veidrodžiai turi būti be pažeidimų ir patikimai pritvirtinti.

6. Jei transporto priemonėje įrengtas sukabinimo įtaisas, galinis langas uždengtas arba užtamsintas, iš abiejų transporto priemonės pusių turi būti įrengti išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai.

7. Mokomosiose transporto priemonėse papildomai turi būti įrengta:

7.1. M1 ir N1 klasių transporto priemonėse – išorinis veidrodis vairuotojui dešinėje pusėje, du išoriniai veidrodžiai instruktoriui iš abiejų pusių;

7.2. kitų klasių transporto priemonėse – du išoriniai veidrodžiai iš abiejų pusių instruktoriui.

8. L1e ir L2e klasės transporto priemonėse turi būti vienas veidrodis kairėje pusėje.

9. L3e, L4e, L5e, L6e ir L7e klasių transporto priemonėse turi būti veidrodžiai iš abiejų pusių.

 

1 Jei transporto priemonėje įrengti IV klasės veidrodžiai – vienas jų turi būti vairuotojo, o kitas (arba kitas) keleivio pusėje.

2 Jei transporto priemonėje įrengti V klasės veidrodžiai – vienas jų turi būti įrengtas vairuotojo pusėje, o kitas keleivio pusėje. Abu veidrodžiai turi būti įrengti ne žemiau kaip 2 metrai virš žemės paviršiaus.

3 Jei transporto priemonėje įrengtas VI klasės veidrodis, jis turi būti įrengtas ne žemiau kaip 2 metrai virš žemės paviršiaus.

PASTABOS:

1. Veidrodžių klasės nurodytos Netiesioginio matymo įtaisų ir transporto priemonių, kuriose įrengti netiesioginio matymo įtaisai, tipo patvirtinimo taisyklių, patvirtintų Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2005 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 2B-281 (Žin., 2005, Nr. 119-4321) (toliau – Netiesioginio matymo įtaisų tipo patvirtinimo taisyklės), 6 priede.

2. Nuo 2009 m. sausio 1 d. visose jau registruotose N2 ir N3 klasių transporto priemonėse turi būti įrengti IV ir V klasės veidrodžiai ar netiesioginio matymo įtaisai, kaip numatyta Netiesioginio matymo įtaisų tipo patvirtinimo taisyklių 6 priede, arba 2003 m. lapkričio 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/97/EB dėl valstybių narių teisės aktų, reglamentuojančių netiesioginio matymo įtaisų ir transporto priemonių, kuriose jie įrengti, tipo patvirtinimą, suderinimo, iš dalies pakeičiančios Direktyvą 70/156/EEB ir panaikinančios Direktyvą 71/127/EEB (OL, 2004 L 25, p. 1) (toliau – Direktyva 2003/97/EB), III priedo lentelėje.

3. IV ir V klasės veidrodžiai neprivalomi:

3.1. N2 ir N3 klasių transporto priemonėms, įregistruotoms iki 2000 m. sausio 1 d.;

3.2. N2 klasės transporto priemonėms, kurių didžiausia bendroji leistina masė neviršija 7,5 tonos ir kuriose neįmanoma įrengti V klasės veidrodžio taip, kad jis atitiktų šias sąlygas:

3.2.1. kai transporto priemonė yra pakrauta tiek, kiek maksimaliai techniškai leidžiama, nė viena veidrodžio, kad ir kokia būtų jo reguliavimo padėtis, dalis nuo žemės paviršiaus nebūtų nutolusi mažiau negu 2 metrai (gali būti leidžiama + 10 cm);

3.2.2. veidrodį vairuotojas turi matyti visiškai, kai jis sėdi prie vairo.

3.3. N2 ir N3 klasių transporto priemonėms, kurių tipas nebuvo patvirtintas pagal Direktyvos 2003/97/EB reikalavimus iki 2007 m. sausio 26 d., tačiau keleivio pusėje įdiegtos kitos netiesioginio matymo priemonės apima ne mažiau kaip 95 proc. viso pagal Netiesioginio matymo įtaisų tipo patvirtinimo taisykles arba Direktyvos 2003/97/EB per IV ir V klasės veidrodžius matomo žemės paviršiaus lauko.

4. VI klasės veidrodžiai privalomi N2 klasės, didesnės kaip 7,5 tonos bendrosios masės, ir N3 klasės transporto priemonėms, registruotoms po 2007 m. sausio 27 d.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

nėra ar nepakankamas veidrodžių skaičius, kaip numatyta gamintojo

 

X

 

veidrodžiai turi pažeidimų, nepatikimai pritvirtinti

 

X

 

N2 ir N3 klasių transporto priemonėse, registruotose po 2000 m. sausio 1 d., nėra įrengta IV ir V klasės veidrodžių arba netiesioginio matymo įtaisų, apimančių ne mažiau kaip 95 proc. per IV ir V klasės veidrodžius matomo žemės paviršiaus lauko (šis reikalavimas taikomas nuo 2010 m. rugsėjo 1 d.)

 

X

 

14. išdėstau 621 kodą taip:

Kodas

Saugos diržai

621

Techniniai reikalavimai

1. Transporto priemonių saugos diržai ir jų tvirtinimo taškų skaičius turi atitikti Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų gamybos ir perdirbimo bei motorinių transporto priemonių, priekabų, kurioms uždrausta dalyvauti viešajame eisme, remonto ir techninės ekspertizės reikalavimų ir atlikimo tvarkos, patvirtintos Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 2B-515, 1 priedo reikalavimus.

2. Juostos privalo būti neįtrūkusios, užraktai – nesugedę.

 

Kontrolė atliekama apžiūrint ir tikrinant.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

neatitinka reikalavimų

 

X

 

įtrūkusios juostos ar sugedę užraktai

 

X

 

15. papildau nauju 622 kodu:

Kodas

Pasyvios saugos įrenginiai

622

Techniniai reikalavimai

1. Apsauginės oro pagalvės ir saugos diržų tempikliai neturi būti suveikę (iššovę).

2. Apsauginių oro pagalvių gaubtai turi būti nepažeisti ir įrengti taip, kaip numatyta gamintojo.

3. Ant apsauginių oro pagalvių gaubtų, neturi būti pritvirtinta jokių papildomų daiktų.

4. Neturi šviesti įspėjimo lemputė, įspėjanti apie oro pagalvės veikimo nesklandumus.

 

Kontrolė atliekama apžiūrint ir tikrinant

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

apsauginės oro pagalvės ir (ar) saugos diržų tempikliai yra suveikę (iššovę)

 

X

 

apsauginių oro pagalvių gaubtai yra pažeisti ar įrengti kitaip, nei numatyta gamintojo

 

X

 

šviečia įspėjimo lemputė, įspėjanti apie oro pagalvės veikimo nesklandumus

 

X

 

16. išdėstau 704 kodą taip:

Kodas

Dūmingumas (dyzelinis variklis)

704

Techniniai reikalavimai

1. Didžiausias dūmingumas išmetamosiose dujose neturi viršyti nurodyto transporto priemonės gamintojo.

2. Neturint šių duomenų dūmingumo kiekis turi būti:

2.1. varikliams be turbopripūtimo šviesos absorbcijos koeficientas – neturi būti didesnis negu 2,0 m-1 arba optinis tankis ne didesnis kaip 58 %;

2.2. varikliams su turbopripūtimu šviesos absorbcijos koeficientas – neturi būti didesnis negu 2,5 m-1 arba optinis tankis ne didesnis kaip 66 %.

 

Dyzelinio variklio kontrolė atliekama bandant pagal LAND 15-2000 reikalavimus.

 

PASTABA. Šio kodo reikalavimai netaikomi transporto priemonėms su dyzeliniais varikliais, pagamintoms iki 1980 m. sausio 1 d.

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

dyzelinio variklio dūmingumas neatitinka transporto priemonės gamintojo nustatytų reikalavimų ar nurodytų reikalavimų

 

X

 

17. išdėstau 1007 kodą taip:

Kodas

Purvasaugiai

1007

Techniniai reikalavimai

1. N2, N3 ir O3, O4 klasių transporto priemonėse purvasaugiai turi atitikti Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų gamybos ir perdirbimo bei motorinių transporto priemonių, priekabų, kurioms uždrausta dalyvauti viešajame eisme, remonto ir techninės ekspertizės reikalavimų ir atlikimo tvarkos, patvirtintos Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 2B-515 (Žin., 2008, Nr. 149-6069), 1 priedo reikalavimus.

2. Turi būti be didesnių pažeidimų.

 

Kontrolė atliekama apžiūrint ir matuojant*.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

neatitinka nustatytų reikalavimų

 

X

 

turi didesnių pažeidimų

 

X

 

18. išdėstau 1102–1103 kodus taip:

Kodas

Skiriamasis ženklas

1102

Techniniai reikalavimai

1. Turi būti skiriamieji ženklai arba jų laikikliai.

2. Turi atitikti Europos sutarties dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais (ADR) A ir B techninių priedų (2003 metų redakcija) (Žin., 2004, Nr. 91-3349) nuostatas (toliau – ADR reikalavimai).

 

Kontrolė atliekama apžiūrint.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

nėra

 

X

 

neatitinka ADR reikalavimų

 

X

 

turi pažeidimų

 

X

 

 

Kodas

Gesintuvai

1103

Techniniai reikalavimai

1. Motorinės transporto priemonės kabinoje turi būti bent vienas kilnojamas gesintuvas, kurio mažiausia talpa 2 kg sausų miltelių arba to paties kiekio kito tinkamo gesinamojo agento, skirto gaisrui motorinės transporto priemonės variklyje ar kabinoje gesinti.

2. Papildomai transporto vienete (transporto priemonėje be priekabos arba transporto priemonės ir priekabos junginyje), kurio didžiausia leistina masė:

2.1. didesnė kaip 7,5 t, turi būti vienas ar daugiau kilnojamų gesintuvų, kurių bendra mažiausia talpa yra 12 kg sausų miltelių arba to paties kiekio kito tinkamo gesinamojo agento; bent vieno gesintuvo mažiausia talpa turi būti 6 kg;

2.2. didesnė kaip 3,5 t, bet ne didesnė kaip 7,5 t, turi būti vienas ar daugiau kilnojamų gesintuvų, kurių bendra mažiausia talpa yra 8 kg sausų miltelių arba to paties kiekio kito tinkamo

gesinamojo agento; bent vieno gesintuvo mažiausia talpa turi būti 6 kg;

2.3. iki 3,5 t, turi būti vienas ar daugiau kilnojamų gesintuvų, kurių bendra mažiausia talpa yra 4 kg sausų miltelių arba to paties kito tinkamo gesinamojo agento.

3. Gesintuvai turi būti patikimai pritvirtinti lengvai pasiekiamose vietose.

4. Gesintuvai turi būti nustatyta tvarka užplombuoti ir laiku patikrinti.

 

Kontrolė atliekama apžiūrint.

 

PASTABOS:

1. Jei transporto priemonėje įrengta savaiminio veikimo ar lengvai paleidžiama stacionari gaisro variklyje gesinimo įranga, 2 kg sausų miltelių arba to paties kiekio kito gesinamojo agento gesintuvo gali nebūti.

2. 2.1–2.3 punktuose reikalaujama bendra mažiausia gesintuvų talpa gali būti sumažinta 2 kg.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

nepakankamas kiekis arba talpa

 

X

 

sunkiai pasiekiami, nesaugiai pritvirtinti

 

X

 

nustatyta tvarka neužplombuoti, laiku nepatikrinti

 

X

 

19. išdėstau 1110–1114 kodus taip:

Kodas

Elektros įranga

1110

Techniniai reikalavimai

1. Turi atitikti ADR reikalavimus.

2. Neturi būti pažeidimų.

 

Kontrolė atliekama apžiūrint.

 

PASTABOS:

1. Transporto priemonės, užregistruotos ar pradėtos eksploatuoti iki 2003 m. sausio 1 d., kurių elektros įranga neatitinka ADR reikalavimų B techninio priedo 9.2.2 (elektros įranga), 9.3.7 (elektros įranga EX/II ir EX/III) ar 9.7.8 (elektros įranga FL) skirsnių reikalavimų, tačiau atitinka iki 2001 m. birželio 30 d. taikytus reikalavimus, gali būti toliau naudojamos.

2. Transporto priemonėms su stacionariomis cisternomis, kurių talpa neviršija 4000 litrų, vežančioms dyzeliną (JT Nr. 1202) šalies viduje ir kurių pirmos registracijos data yra iki 2001 m. gruodžio 31 d., ADR reikalavimai taikomi tik bazinių transporto priemonių pagrindiniam akumuliatorių jungikliui ir elektros instaliacijai už kabinos.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

neatitinka reikalavimų

 

X

 

turi pažeidimų

 

X

 

 

Kodas

Dėvėjimuisi atspari stabdžių sistema (DASS)

1111

Techniniai reikalavimai

1. Turi būti motorinėse transporto priemonėse, kurių bendroji masė didesnė negu 16 t, ir motorinėse transporto priemonėse, velkančiose priekabas (puspriekabes), kurių bendroji masė didesnė nei 10 t. Dėvėjimusi atspari stabdžių sistema (DASS) turi būti išbandytos pagal II A tipo stabdžių bandymo metodiką.

2. Turi veikti.

Kontrolė atliekama apžiūrint ir tikrinant.

 

PASTABA. Netaikoma motorinėms transporto priemonėms, kurios pirmą kartą registruotos iki 2001 m. gruodžio 31 d. ir kurios veža pavojingus krovinius tik šalies viduje su Jungtinių Tautų numeriais: 1202, 1268, 1223, 1863, 2614, 1212, 1203, 1170, 1090, 1193, 1245, 1294, 1208, 1230, 3262, 3257.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

nėra

 

X

 

neatitinka reikalavimų

 

X

 

neveikia

 

X

 

 

Kodas

Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS)

1112

Techniniai reikalavimai

1. Turi būti motorinėse transporto priemonėse, kurių bendroji masė didesnė negu 16 t, ir priekabose (puspriekabėse), kurių bendroji masė didesnė nei 10 t. Motorinėse transporto priemonėse turi būti 1 kategorijos stabdžių antiblokavimo sistema, priekabose (puspriekabėse) – A kategorijos stabdžių antiblokavimo sistema.

2. turi veikti ABS signalinis (-iai) įtaisas (-ai).

3. ABS sistemoje neturi būti gedimų.

 

Kontrolė atliekama apžiūrint ir tikrinant.

 

PASTABA. Netaikoma transporto priemonėms, kurios pirmą kartą registruotos iki 2001 m. gruodžio 31 d. ir kurios veža pavojingus krovinius tik šalies viduje su Jungtinių Tautų numeriais: 1202, 1268, 1223, 1863, 2614, 1212, 1203, 1170, 1090, 1193, 1245, 1294, 1208, 1230, 3262 ir 3257.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

nėra

 

X

 

neveikia signalinis (-iai) įtaisas (-ai)

 

X

 

ABS sistemoje yra gedimų

 

X

 

 

Kodas

Galinė apsauga nuo palindimo po transporto priemone

1113

Techniniai reikalavimai

1. Galinė apsauga nuo palindimo po transporto priemone turi būti įrengta ir atitikti Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų gamybos ir perdirbimo bei motorinių transporto priemonių, priekabų, kurioms uždrausta dalyvauti viešajame eisme, remonto ir techninės ekspertizės reikalavimų ir atlikimo tvarkos, patvirtintos Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 2B-515, 1 priedo reikalavimus.

2. Galinė apsauga nuo palindimo po transporto priemone turi būti be didesnių pažeidimų (įtrūkimų ir (ar) įlenkimų, dėl kurių gali sumažėti galinės apsaugos nuo palindimo po transporto priemone stiprumas, ir (ar) dėl aštrių briaunų, galinčių kelti pavojų kitiems eismo dalyviams).

3. Galinė apsauga nuo palindimo po transporto priemone turi būti ne arčiau nei 100 mm atstumu nuo cisternos galinės sienelės (šis atstumas matuojamas nuo tolimiausio cisternos taško arba nuo transporto priemonės dalių, kurios kontaktuoja su vežamu kroviniu).

 

Kontrolė atliekama apžiūrint ir matuojant*.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

nėra, neatitinka nustatytų reikalavimų

 

X

 

neatitinka šio kodo reikalavimų

 

X

 

yra arčiau nei 100 mm atstumu nuo cisternos galinės sienelės

 

X

 

 

Kodas

Nešiojami apšvietimo prietaisai

1114

Techniniai reikalavimai

1. Turi būti po vieną nešiojamą apšvietimo prietaisą kiekvienam ekipažo nariui.

2. Apšvietimo prietaisai turi veikti ir atitikti ADR reikalavimus.

 

Kontrolė atliekama apžiūrint ir tikrinant.

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

nėra, neveikia

 

X

 

kiekis nepakankamas ar ne visi veikia

X

 

 

neatitinka ADR reikalavimų

 

X

 

20. išdėstau 1202 kodą taip:

Kodas

Skiriamieji ženklai

1202

Techniniai reikalavimai

1. „Žaliojo“ sunkvežimio priekyje iš dešinės pusės turi būti pritvirtintas apvalus 150 mm arba 220 mm skersmens ženklas su raide „U“ arba „E“ jame.

2. „Žalesnio ir saugaus“ sunkvežimio priekyje iš dešinės pusės turi būti pritvirtintas apvalus 150 mm arba 220 mm skersmens ženklas su raide „S“ jame.

3. „EURO III saugaus“ sunkvežimio priekyje iš dešinės pusės turi būti pritvirtintas apvalus 150 mm arba 220 mm skersmens ženklas su skaičiumi „III“ arba „3“ jame.

4. „EURO IV saugaus“ sunkvežimio priekyje iš dešinės pusės turi būti pritvirtintas apvalus 150 mm arba 220 mm skersmens ženklas su skaičiumi „IV“ arba „4“ jame.

5. „EURO V saugaus“ sunkvežimio priekyje iš dešinės pusės turi būti pritvirtintas apvalus 150 mm arba 220 mm skersmens ženklas su skaičiumi „V“ jame.

6. Ženklai turi būti žalios (fonas) ir baltos (kraštai ir raidė ar skaičius) spalvos.

 

Kontrolė atliekama apžiūrint.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

nėra, neatitinka reikalavimų

 

X

 

21. išdėstau 1205 kodą taip:

Kodas

Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS)

1205

Techniniai reikalavimai

1. Turi būti įrengta ABS ir atitikti Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų gamybos ir perdirbimo bei motorinių transporto priemonių, priekabų, kurioms uždrausta dalyvauti viešajame eisme, remonto ir techninės ekspertizės reikalavimų ir atlikimo tvarkos, patvirtintos Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 2B-515, 1 priedo reikalavimus.

2. ABS signalinis (-iai) įtaisas(-ai) turi veikti.

3. ABS sistemoje neturi būti gedimų.

 

Kontrolė atliekama apžiūrint ir tikrinant.

PASTABA. Šio kodo reikalavimai taikomi „žalesniems ir saugiems“, „EURO III saugiems“, „EURO IV saugiems“, „EURO V saugiems“ sunkvežimiams bei jų velkamoms priekaboms.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

nėra, neatitinka nustatytų reikalavimų

 

X

 

signalinis (-iai) įtaisas (-ai) neveikia

 

X

 

ABS sistemoje yra gedimų

 

X

 

22. išdėstau 1208–1210 kodus taip:

Kodas

Galinė apsauga nuo palindimo po transporto priemone

1208

Techniniai reikalavimai

1. Galinė apsauga nuo palindimo po transporto priemone turi būti įrengta ir atitikti Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų gamybos ir perdirbimo bei motorinių transporto priemonių, priekabų, kurioms uždrausta dalyvauti viešajame eisme, remonto ir techninės ekspertizės reikalavimų ir atlikimo tvarkos, patvirtintos Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 2B-515, 1 priedo reikalavimus.

2. Galinė apsauga nuo palindimo po transporto priemone turi būti be didesnių pažeidimų (įtrūkimų ir (ar) įlenkimų, dėl kurių gali sumažėti galinės apsaugos nuo palindimo po transporto priemone stiprumas, ir (ar) dėl aštrių briaunų, galinčių kelti pavojų kitiems eismo dalyviams).

 

Kontrolė atliekama apžiūrint ir matuojant*.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

nėra, neatitinka nustatytų reikalavimų

 

X

 

neatitinka šio kodo reikalavimų

 

X

 

 

Kodas

Šoninė apsauga nuo palindimo po transporto priemone

1209

Techniniai reikalavimai

1. Šoninė apsauga nuo palindimo po transporto priemone turi būti įrengta ir atitikti Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų gamybos ir perdirbimo bei motorinių transporto priemonių, priekabų, kurioms uždrausta dalyvauti viešajame eisme, remonto ir techninės ekspertizės reikalavimų ir atlikimo tvarkos, patvirtintos Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 2B-515, 1 priedo reikalavimus.

2. Šoninė apsauga nuo palindimo po transporto priemone turi būti be didesnių pažeidimų (įtrūkimų ir (ar) įlenkimų, dėl kurių gali sumažėti šoninės apsaugos nuo palindimo po transporto priemone stiprumas ir (ar) dėl aštrių briaunų, galinčių kelti pavojų kitiems eismo dalyviams).

 

Kontrolė atliekama apžiūrint ir matuojant*.

 

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

 

nėra, neatitinka nustatytų reikalavimų

 

X

 

 

neatitinka šio kodo reikalavimų

 

X

 

 

 

Kodas

Apšvietimas ir šviesos signalizacija

1210

Techniniai reikalavimai

1. „EURO III saugiuose“, „EURO IV saugiuose“, „EURO V saugiuose“ ir „žalesniuose ir saugiuose“ sunkvežimiuose ir jų velkamose priekabose įrengti apšvietimo ir šviesos signalizacijos prietaisai turi atitikti Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų gamybos ir perdirbimo bei motorinių transporto priemonių, priekabų, kurioms uždrausta dalyvauti viešajame eisme, remonto ir techninės ekspertizės reikalavimų ir atlikimo tvarkos, patvirtintos Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 2B-515, 1 priedo reikalavimus.

2. Apšvietimo ir šviesos signalizacijos prietaisai neturi būti pažeisti.

Kontrolė atliekama apžiūrint.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

neatitinka nustatytų reikalavimų

 

X

 

pažeisti

 

X

 

23. išdėstau 1215 kodą taip:

Kodas

Išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai

1215

Techniniai reikalavimai

1. „EURO III saugiuose“, EURO IV saugiuose“ ir „EURO V saugiuose“ sunkvežimiuose įrengti galinio vaizdo veidrodžiai turi atitikti Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų gamybos ir perdirbimo bei motorinių transporto priemonių, priekabų, kurioms uždrausta dalyvauti viešajame eisme, remonto ir techninės ekspertizės reikalavimų ir atlikimo tvarkos, patvirtintos Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 2B-515, 1 priedo reikalavimus.

2. Išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai turi būti patikimai pritvirtinti ir neturi būti įtrūkę ir (ar) įskilę.

 

Kontrolė atliekama apžiūrint.

 

Techninės būklės vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

nėra

 

X

 

neatitinka šio kodo reikalavimų

 

X

 

24. Šis įsakymas įsigalioja nuo 2010 m. gegužės 10 d.

25. Pavedu Technikos skyriui šį įsakymą nustatyta tvarka teikti skelbti „Valstybės žiniose“ ir Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos interneto svetainėje.

 

 

 

Inspekcijos viršininkas                                                    Vidmantas Žukauskas