LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖS MAISTO IR
VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS

ĮSAKYMAS

 

DĖL VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS 2005 M. KOVO 1 D. ĮSAKYMO NR. B1-146 „DĖL VALSTYBINĖS VETERINARINĖS KONTROLĖS OBJEKTŲ, IŠSKYRUS MAISTO TVARKYMO SUBJEKTUS, VETERINARINIO PATVIRTINIMO REIKALAVIMŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2008 m. birželio 30 d. Nr. B1-356

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymu (Žin., 1992, Nr. 2-15) ir įgyvendindamas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. gegužės 29 d. įsakymą Nr. B1-300 „Dėl Lietuvos valstybinės veterinarijos preparatų inspekcijos reorganizavimo prijungimo prie Nacionalinės veterinarijos laboratorijos būdu sąlygų patvirtinimo ir Nacionalinės veterinarijos laboratorijos pavadinimo pakeitimo“ (Žin., 2008, Nr. 63-2407):

1. Pakeičiu Valstybinės veterinarinės kontrolės objektų, išskyrus maisto tvarkymo subjektus, veterinarinio patvirtinimo reikalavimus, patvirtintus Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. B1-146 (Žin., 2005, Nr. 31-1025; 2008, Nr. 12-416):

1.1. išdėstau 2 punkto sąvoką „Teritorinė VMVT“ taip:

„Teritorinė valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba – apskrities, miesto ir rajono valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba.“;

1.2. išdėstau 15 punkto antrąją pastraipą taip:

„Gyvulių pašarų, paukščių lesalų gamybos įmonės, prekiautojai kombinuotaisiais pašarais, pašarų priedais ir premiksais, ūkio subjektai, užsiimantys išvažiuojamąja pašarų gamyba, pateikia prašymus suteikti veterinarinį patvirtinimą apskrities ar miesto VMVT. Apskrities VMVT, gavusi tokį prašymą ar miesto VMVT teikimą, patikrina, ar toks ūkio subjektas yra patvirtintas Valstybinės sėklų ir grūdų tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos, ir nedelsdama suteikia ūkio subjektui veterinarinį patvirtinimą.“;

1.3. išdėstau 15 punkto trečiąją pastraipą taip:

„Ūkio subjektas, norintis užsiimti vaistinio pašaro gamyba, pateikia prašymą suteikti veterinarinį patvirtinimą apskrities ar miesto VMVT, kuri atlieka tokio ūkio subjekto patikrinimą, kurio metu įvertina jo atitiktį Vaistinių pašarų gamybos, tiekimo į rinką ir naudojimo reikalavimams. Apskrities VMVT, gavusi prašymą ar miesto VMVT teikimą ir atsižvelgusi į patikrinimo rezultatus, suteikia ūkio subjektui veterinarinį patvirtinimą.“

2. Pavedu įsakymo vykdymo kontrolę Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriui.

 

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS,

PAVADUOJANTIS DIREKTORIŲ                                       VIDMANTAS PAULAUSKAS