Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2007 M. KOVO 14 D. NUTARIMO NR. 278 „DĖL VIEŠOJO SAUGUMO TARNYBOS PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2011 m. sausio 12 d. Nr. 57

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 278 „Dėl Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 34-1241; 2009, Nr. 36-1385):

1. Išdėstyti 2 punktą taip:

2. Tarnyba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos viešojo saugumo tarnybos įstatymu (Žin., 2006, Nr. 102-3935), Vidaus tarnybos statutu (Žin., 2003, Nr. 42-1927), kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, vidaus reikalų ministro įsakymais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.“

2. Papildyti šiuo 21 punktu:

21. Tarnybos savininkė yra valstybė. Tarnybos savininko teises ir pareigas (išskyrus sprendimų dėl Tarnybos reorganizavimo ir likvidavimo priėmimą) įgyvendina Vidaus reikalų ministerija, kuri koordinuoja ir kontroliuoja Tarnybos veiklą, priima sprendimą dėl Tarnybos buveinės pakeitimo, sprendžia kitus įstatymuose ir kituose teisės aktuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.“

3. Išdėstyti 4 punktą taip:

4. Tarnyba yra įstaiga prie Vidaus reikalų ministerijos.“

4. Išdėstyti 41 punktą taip:

41. Tarnyba yra biudžetinė vidaus reikalų centrinė įstaiga, išlaikoma iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir kitų valstybės pinigų fondų. Tarnybai finansuoti gali būti naudojamos ir kitos teisės aktų nustatyta tvarka gautos lėšos.“

5. Papildyti šiuo 51 punktu:

„51. Tarnybos vieši pranešimai teisės aktų nustatyta tvarka skelbiami Tarnybos interneto tinklalapyje (www.vstarnyba.lt) ir (ar) kitose visuomenės informavimo priemonėse, o teisės aktų nustatytais atvejais – leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“.“

6. Papildyti šiuo 52 punktu:

„52. Tarnybos nuostatai keičiami teisės aktų nustatyta tvarka.“

7. Įrašyti II skyriaus pavadinime vietoj žodžio „uždaviniai“ žodžius „veiklos tikslas“.

8. 6 punkte:

8.1. Papildyti nurodytąjį punktą nauja pirmąja pastraipa (ankstesniąją pirmąją pastraipą laikyti antrąja pastraipa):

„6. Tarnybos veiklos tikslas – didinti asmens, visuomenės saugumą ir ekstremalių ir ypatingų situacijų atvejais stiprinti viešosios tvarkos apsaugą.“

8.2. Įrašyti antrojoje pastraipoje po žodžio „uždaviniai“ žodžius „siekiant jai nustatyto tikslo yra“.

9. Papildyti nauju 7.14 punktu (ankstesnįjį 7.14 punktą laikyti 7.15 punktu):

„7.14. pagal kompetenciją rengia ar dalyvauja rengiant teisės aktų (išskyrus įstatymų ir Lietuvos Respublikos Seimo nutarimų) projektus;“.

10. Išdėstyti 8 punkto pirmąją pastraipą taip:

„8. Tarnyba, siekdama jai nustatyto veiklos tikslo ir atlikdama savo funkcijas, pagal kompetenciją turi teisę:“.

11. Išbraukti 8.1 punkte žodžius „fizinių ir juridinių“.

12. Papildyti šiuo 8.4 punktu:

„8.4. teikti vidaus reikalų ministrui pasiūlymus dėl teisės aktų, susijusių su Tarnybos veikla, tobulinimo.“

13. Išdėstyti 12 punktą taip:

„12. Tarnybos veikla organizuojama vadovaujantis vidaus reikalų ministro patvirtintu metiniu veiklos planu, rengiamu vadovaujantis Strateginio planavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 (Žin., 2002, Nr. 57-2312; 2010, Nr. 102-5279), ir skelbiamu Tarnybos interneto tinklalapyje. Kaip vykdomas Tarnybos metinis veiklos planas, vertina Vidaus reikalų ministerijos Vidaus audito skyrius.“

14. Papildyti šiuo 121 punktu:

„121. Tarnybos administracijos padalinių veiklą ir vidaus tvarką reglamentuoja Tarnybos vado tvirtinami Tarnybos darbo reglamentas, vidaus tvarkos taisyklės, administracijos padalinių nuostatai, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymai.“

15. Įrašyti 14.1 punkte vietoj žodžių „kompetencijai priskirtų uždavinių vykdymą“ žodžius „veiklos tikslo įgyvendinimą“.

16. Pripažinti netekusiu galios 14.3 punktą.

17. Išdėstyti 14.8 punktą taip:

„14.8. teisės aktų nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš jų Tarnybos pareigūnus (išskyrus Tarnybos vado pavaduotojus), kitus valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis;“.

18. Papildyti nauju 14.9 punktu (ankstesniuosius 14.9–14.16 punktus laikyti 14.10–14.17 punktais):

„14.9. teisės aktų nustatyta tvarka skiria Tarnybos pareigūnams, kitiems valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, tarnybines (drausmines) nuobaudas ir juos skatina, skiria jiems pašalpas, atlieka kitas su personalo tvarkymu susijusias funkcijas“.

19. Pripažinti netekusiu galios 14.12 punktą.

20. Pripažinti netekusiu galios 14.13 punktą.

21. Įrašyti 15 punkte vietoj žodžių „pareigas eina“ žodžius „funkcijas atlieka“.

22. Išdėstyti V skyriaus pavadinimą taip:

V. TARNYBOS VIDAUS ADMINISTRAVIMO KONTROLĖ“.

23. Išdėstyti 19 punktą taip:

„19. Tarnybos metinio veiklos plano įgyvendinimo kontrolę atlieka Tarnybos vadas.“

24. Papildyti šiuo 201 punktu:

„201. Tarnybos finansų kontrolė atliekama Tarnybos vado tvirtinamų Tarnybos finansų kontrolės taisyklių nustatyta tvarka.“

25. Išbraukti 21 punkte žodžius „ar jos pavaldumas keičiamas“.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS                                                 RAIMUNDAS PALAITIS