Lietuvos saugios laivybos administracijos DirektoriAus

 

Į S A K Y M A S

DĖL LIUDIJIMŲ FORMŲ, IŠDUODAMŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS VANDENŲ LAIVŲ REGISTRE REGISTRUOTOMS VIDAUS VANDENŲ TRANSPORTO PRIEMONĖMS IR PAKABINAMIESIEMS VARIKLIAMS, PATVIRTINIMO

 

2013 m. spalio 14 d. Nr. V-270

Klaipėda

 

 

Vykdydamas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. rugsėjo 5 d. įsakymo Nr. 3-474 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. sausio 18 d. įsakymo Nr. 3-13 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto priemonių registravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2013, Nr. 96-4783) 3 punktą:

1. T v i r t i n u pridedamas dokumentų formas:

1.1. Vidaus vandenų transporto priemonės registracijos liudijimo formą.

1.2. Vidaus vandenų transporto priemonės pakabinamojo variklio registracijos liudijimo formą.

1.3. Vidaus vandenų transporto priemonės (pakabinamojo variklio) išregistravimo iš Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registro liudijimo formą.

2. N u s t a t a u, kad šiuo įsakymu tvirtinamos formos įsigalioja nuo 2014 m. sausio 1 d.

 

 

 

Direktorius                                                                      Evaldas Zacharevičius


Forma patvirtinta

Lietuvos saugios laivybos

administracijos direktoriaus

2013 m. spalio 14 d.

įsakymu Nr. V-270 

 

(Vidaus vandenų transporto priemonės registracijos liudijimo forma)

 

(herbas)

LIETUVOS RESPUBLIKA

REPUBLIC OF LITHUANIA

vidaus vandenų transporto priemonės

registracijos liudijimas

CERTIFICATE OF OF INLAND WATERCRAFT REGISTRATION

 

________ Nr. / No. ____

(data / date)

_________

(vieta / place)

 

Registro Nr. ____________________________________________________________

Laivo pavadinimas _______________________________________________________

Laivo tipas _____________________________________________________________

Laivo paskirtis __________________________________________________________

Laivo modelis___________________________________________________________

Unikalus identifikavimo kodas _____________________________________________

Statybos metai __________________________________________________________

Kilmės šalis ____________________________________________________________

Korpuso Nr. ____________________________________________________________

Korpuso medžiaga _______________________________________________________

Korpuso spalva __________________________________________________________

Maksimalus ilgis __________ m Maksimalus plotis _________ m

Maksimali grimzlė _________ m  Minimalus viršvandeninio borto aukštis __________ m

Žmonių skaičius ________   Keliamoji galia __________ kg     

Projektavimo kategorija      __________            

Variklio tipas ___________________________________________________________

Variklio galingumas ___________________________________________________ kW

Variklio modelis _________________________________________________________

Variklio Nr. ____________________________________________________________

Pagaminimo metai _______________________________________________________

Savininkas:

Vardas, pavardė, asmens kodas arba įmonės pavadinimas, kodas ___________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Adresas _______________________________________________________________

______________________________________________________________________

 

Išdavė Lietuvos saugios laivybos administracija

 

______________                                   ________________________

Įgaliotas asmuo A. V.     (parašas)                                                          (vardas ir pavardė)

_________________


 

Forma patvirtinta

Lietuvos saugios laivybos

administracijos direktoriaus

2013 m. spalio 14 d.

įsakymu Nr. V-270 

 

(Vidaus vandenų transporto priemonės pakabinamojo variklio registracijos liudijimo forma)

 

(herbas)

LIETUVOS RESPUBLIKA

REPUBLIC OF LITHUANIA

 

Vidaus vandenų TRANSPORTO PRIEMONĖS PAKABINAMOJO VARIKLIO REGISTRACIJOS LIUDIJIMAS

CERTIFICATE OF INLAND WATERCRAFT’S OUTBOARD ENGINE REGISTRATION

 

________ Nr. / No. ____

(data / date)

_________

(vieta / place)

 

Registro Nr. ____________________________________________________________

Unikalus identifikavimo kodas _____________________________________________

Variklio modelis _________________________________________________________

Kilmės šalis ____________________________________________________________

Variklio Nr. ____________________________________________________________

Pagaminimo metai _______________________________________________________

Variklio tipas ___________________________________________________________

Variklio galingumas _________________________ kW

 

Savininkas:

Vardas, pavardė, asmens kodas arba įmonės pavadinimas, kodas ___________________

______________________________________________________________________

Adresas _______________________________________________________________

______________________________________________________________________

 

Išdavė Lietuvos saugios laivybos administracija

 

______________                                   ________________________

Įgaliotas asmuo A. V.     (parašas)                                                          (vardas ir pavardė)

_________________


Forma patvirtinta

Lietuvos saugios laivybos

administracijos direktoriaus

2013 m. spalio 14 d.

įsakymu Nr. V-270

 

(Vidaus vandenų transporto priemonės (pakabinamojo variklio) išregistravimo liudijimo forma)

(herbas)

LIETUVOS RESPUBLIKA

 

 

VIDAUS VANDENŲ TRANSPORTO PRIEMONĖS (PAKABINAMOJO VARIKLIO) IŠREGISTRAVIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS VANDENŲ LAIVŲ REGISTRO LIUDIJIMAS

 

________ Nr. ____

(data)

_________

(vieta)

 

 

____________________registro numeris ________, unikalus identifikavimo kodas_______________ ,

(vidaus vandenų transporto priemonė arba pakabinamasis variklis)

 

modelis ________________________, korpuso numeris _________________, statybos metai____________ ,

 

variklio tipas  ___________________, variklio modelis _______________, galingumas  ______________ kW,

 

pagaminimo metai ___________, variklio numeris ______________________________________________ .

 

Duomenys apie savininką (nuomininką) ______________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, adresas arba

______________________________________________________________________________________

juridinio asmens pavadinimas, kodas, adresas)

__________________________________ iš Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registro išregistruota:

(vidaus vandenų transporto priemonė arba pakabinamasis variklis)

_________ m.  _____________________  ____ d. ______________________________________________

(data)                                                                                                    (nurodoma išregistravimo priežastis)

 

 

Išdavė Lietuvos saugios laivybos administracija

 

______________                                   ________________________

Įgaliotas asmuo A. V.     (parašas)                                                          (vardas ir pavardė)


(herbas)

REPUBLIC OF LITHUANIA

 

 

CERTIFICATE OF DELETION OF THE INLAND WATERCRAFT (OUTBOARD ENGINE) FROM THE REGISTER OF INLAND WATERWAYS CRAFT OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA

 

 

 

________ No. ____

(date)

_________

(place)

 

_________________________Registration number __________,  Unique identification code_____________ ,

(inland waterways craft or outboard engine)

 

model _____________________, Hull number ______________, Year of manufacture _________________ ,

 

Engine type  ________________, Engine model ___________, Engine power  _____________________  kW,

 

Year of manufacture ___________, Engine No.____________________.

 

Owner (charterer) ________________________________________________________________________

(name, surname, personal No., address of the natural person or

______________________________________________________________________________________

name, code, address of the legal person)

 

_____________________ is deleted from the Register of Inland Waterways Craft of the Republic of Lithuania

(inland waterways craft or outboard engine)

 

_________   ________________  ____       ____________________________________________________

(date)                                                                                                (reason for deletion)

 

Issued by the Lithuanian Maritime Safety Administration

 

 

 

Duly authorized person             ____________________                                                     ____________________ 

Seal (signature)                                                                                           (name and surname)

 

_________________