LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL MEDICININĖS REABILITACIJOS IR SANATORINIO (ANTIRECIDYVINIO) GYDYMO ORGANIZAVIMO

 

2008 m. sausio 17 d. Nr. V-50

Vilnius

 

 

Vykdydamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006–2008 metų programos įgyvendinimo priemonių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. 1020 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės“ (Žin., 2006, Nr. 112-4273), 2 lentelės „Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006–2008 metų programos įsipareigojimų įgyvendinimo priemonės“ 305 punktą, atsižvelgdamas į Privalomojo sveikatos draudimo tarybos nutarimą Nr. 8/6 ir siekdamas užtikrinti tinkamą medicininės reabilitacijos organizavimą:

1. Tvirtinu pridedamus:

1.1. Išlaidų medicininei reabilitacijai kompensacijų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašą.

1.2. Medicininės reabilitacijos paslaugų etapus. Vaikų atrankos ir siuntimo į medicininės reabilitacijos sveikatos priežiūros įstaigas tvarkos aprašą. Medicininės reabilitacijos paslaugų vaikams teikimo bendrųjų reikalavimų aprašą.

1.3. Išlaidų sanatoriniam (antirecidyviniam) gydymui kompensacijų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašą. Vaikų atrankos ir siuntimo į sanatorinio gydymo sveikatos priežiūros įstaigas tvarkos aprašą. Vaikų sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo bendrųjų reikalavimų aprašą. Vaikų sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo specialiųjų reikalavimų aprašą.

1.4. Medicininės reabilitacijos paslaugų vaikams teikimo specialiųjų reikalavimų aprašą.

1.5. Medicininės reabilitacijos paslaugų etapus. Suaugusiųjų atrankos ir siuntimo į medicininės reabilitacijos sveikatos priežiūros įstaigas tvarkos aprašą. Medicininės reabilitacijos paslaugų suaugusiesiems teikimo bendrųjų reikalavimų aprašą.

1.6. Medicininės reabilitacijos paslaugų suaugusiesiems teikimo specialiųjų reikalavimų aprašą.

2. Pavedu:

2.1. Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos nuo 2008 m. balandžio 1 d. tikrinti, ar įstaigos medicininės reabilitacijos veikla užsiima laikydamosi šio įsakymo reikalavimų.

2.2. Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir teritorinėms ligonių kasoms kontroliuoti medicininės reabilitacijos paslaugų teikimą.

2.3. Įsakymo vykdymą kontroliuoti ministerijos valstybės sekretoriui.

3. Pripažįstu netekusiais galios:

3.1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymą Nr. V-444 „Dėl medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo organizavimo“ (Žin., 2003, Nr. 78-3577);

3.2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. kovo 3 d. įsakymą Nr. V-94 „Dėl sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. V-444 „Dėl medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo organizavimo“ pakeitimo“ (Žin., 2004, Nr. 39-1285);

3.3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 22 d. įsakymą Nr. V-264 „Dėl sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. V-444 „Dėl medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo organizavimo“ pakeitimo“ (Žin., 2004, Nr. 65-2303);

3.4. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 30 d. įsakymą Nr. V-298 „Dėl sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. V-444 „Dėl medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo organizavimo“ pakeitimo“ (Žin., 2004, Nr. 74-2566);

3.5. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. balandžio 27 d. įsakymą Nr. V-294 „Dėl sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. V-444 „Dėl medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo organizavimo“ pakeitimo“ (Žin., 2005, Nr. 55-1880);

3.6. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. liepos 22 d. įsakymą Nr. V-602 „Dėl sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. V-444 „Dėl medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo organizavimo“ pakeitimo“ (Žin., 2005, Nr. 94-3515);

3.7. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymą Nr. V-811 „Dėl sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. V-444 „Dėl medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo organizavimo“ pakeitimo“ (Žin., 2005, Nr. 128-4633);

3.8. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. balandžio 27 d. įsakymą Nr. V-340 „Dėl sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. V-444 „Dėl medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo organizavimo“ pakeitimo“ (Žin., 2006, Nr. 48-1745);

3.9. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gegužės 3 d. įsakymą Nr. V-336 „Dėl sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. V-444 „Dėl medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo organizavimo“ pakeitimo“ (Žin., 2007, Nr. 50-1973).

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                    RIMVYDAS TURČINSKAS


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 17 d. įsakymu
Nr. V-50

 

Išlaidų medicininei reabilitacijai kompensacijų skyrimo ir mokėjimo tvarkOS APRAŠAS

 

1. Už asmenų medicininės reabilitacijos, po sunkių ligų ir traumų paslaugas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau tekste – PSDF) biudžeto apmokama asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, kurios yra licencijuotos užsiimti šia veikla ir atitinka šio įsakymo bendruosius medicininės reabilitacijos paslaugų vaikams teikimo reikalavimus, bendruosius medicininės reabilitacijos paslaugų suaugusiesiems teikimo reikalavimus, specialiuosius medicininės reabilitacijos paslaugų vaikams teikimo reikalavimus, specialiuosius medicininės reabilitacijos paslaugų suaugusiesiems teikimo reikalavimus ir yra sudariusios sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis (toliau tekste – TLK).

2. Asmens sveikatos priežiūros įstaigose, siekiant išvengti komplikacijų, sutrumpinti laikinojo nedarbingumo (gydymo stacionare ir ambulatoriškai) trukmę bei sumažinti neįgalumą, asmenims nuo pat gydymo pradžios pradedamos teikti medicininės reabilitacijos, t. y. pirmojo reabilitacijos etapo, paslaugos. Šios paslaugos teikiamos iš lėšų, skirtų atitinkamo profilio stacionariniam arba ambulatoriniam gydymui. Asmens sveikatos priežiūros (toliau tekste – ASP) įstaigai, teikiančiai antrinio lygio fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo paslaugas, pirmojo reabilitacijos etapo paslaugos apmokamos iš konsultacinei pagalbai skirtų lėšų kaip konsultacijos arba už jas pagal įstaigų sutartinius įsipareigojimus sumoka pirminio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikianti įstaiga iš lėšų, skirtų už prirašytą gyventoją. Jeigu negalima suteikti šio etapo medicininės reabilitacijos paslaugų, pacientas gali būti iš karto siunčiamas į antrojo arba trečiojo etapo paslaugas teikiančią asmens sveikatos priežiūros įstaigą, medicinos dokumentuose nurodant priežastį.

3. Jei biosocialinių funkcijų sutrikimai neišnyksta, medicininė reabilitacija tęsiama antruoju arba trečiuoju reabilitacijos etapu.

4. Antrojo etapo medicininės reabilitacijos paslaugos teikiamos specializuotuose stacionariniuose reabilitacijos skyriuose, kurie veikia daugiaprofilinėse ligoninėse, reabilitacijos ligoninėse, sanatorijose.

5. Medicininės reabilitacijos paslaugos teikiamos:

5.1. vaikams – specializuotuose 12-os profilių reabilitacijos ir sveikatos grąžinamojo gydymo skyriuose: turintiems judamojo-atramos aparato pažeidimų (po traumų, ligų, ortopedinių operacijų), sergantiems nervų, kraujotakos, kvėpavimo, virškinimo sistemų (skyriuose turi būti ne mažiau kaip 20 vieno profilio lovų), psichikos ir elgesio sutrikimų, akių, ausų-nosies-gerklės, endokrininėmis, odos, inkstų, kraujo ligomis (skyriuose turi būti ne mažiau kaip 10 vieno profilio lovų). Daugiaprofilinių ligoninių bei mokslinio tyrimo institutų reabilitacijos skyriuose turi būti ne mažiau kaip 10 vieno profilio lovų;

5.2. suaugusiesiems – 13-os profilių reabilitacijos skyriuose: turintiems judamojo-atramos aparato pažeidimų (po traumų, ligų, ortopedinių operacijų), sergantiems nervų, kraujotakos, kvėpavimo, virškinimo sistemų, endokrininėmis, inkstų, ginekologinėmis ligomis (skyriuose turi būti ne mažiau kaip 30 vieno profilio lovų), akių, ausų-nosies-gerklės (skyriuose turi būti ne mažiau kaip 10 vieno profilio lovų), odos, psichikos ir elgesio sutrikimų, patyrusiems jonizuojančios spinduliuotės poveikį. Daugiaprofilinių ligoninių bei mokslinio tyrimo institutų reabilitacijos skyriuose turi būti ne mažiau kaip 10 vieno profilio lovų;

5.3. medicininės reabilitacijos paslaugos stacionariniuose reabilitacijos skyriuose teikiamos 6 dienas per savaitę.

6. Esant indikacijų ir neišnykus biosocialinių funkcijų sutrikimams, po antrojo reabilitacijos etapo teikiamos trečiojo etapo ambulatorinės medicininės reabilitacijos paslaugos.

7. Po retų, ypač sunkių ligų ar traumų, kai reikalinga kompleksinė reabilitacija, paslaugos teikiamos tretinio lygio medicininės reabilitacijos paslaugas teikiančiose įstaigose.

8. Vaikams (nuo vienerių iki 18 metų) medicininės reabilitacijos stacionarinės paslaugos turi būti teikiamos tik specializuotose vaikų medicininės reabilitacijos įstaigose/padaliniuose, užtikrinančiuose mokymo ir ugdymo (mokyklų funkcija) proceso tęstinumą. Mokymo ir ugdymo veikla neapmokama PSDF biudžeto lėšomis.

9. Asmenims, Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka siunčiamiems į reabilitacijos įstaigas, su kuriomis TLK sudariusios sutartis, medicininės reabilitacijos išlaidos kompensuojamos bazinėmis medicininės reabilitacijos paslaugų kainomis. Visa bazinė medicininės reabilitacijos kaina kompensuojama apdraustiesiems asmenims iki 18 metų; asmenims, pripažintiems nedarbingais, kai teisės aktų numatyta tvarka nustatytas 0–25 proc. darbingumas; asmenims, sulaukusiems senatvės pensijos amžiaus, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas didelis specialiųjų poreikių lygis; apdraustiesiems asmenims, siunčiamiems baigti gydymą po sunkios ligos ar traumos, kurios įrašytos šio įsakymo Medicininės reabilitacijos paslaugų vaikams teikimo specialiųjų reikalavimų apraše ir Medicininės reabilitacijos paslaugų suaugusiesiems teikimo specialiųjų reikalavimų apraše.

10. Reabilitacijos bei sveikatos grąžinamojo gydymo paslaugų bazinės kainos:

 

Eil. Nr.

Gydymo paslaugos pavadinimas

Suaugusiųjų vieno lovadienio bazinė kaina (balais)

Vaikų vieno lovadienio bazinė kaina (balais)

1.

Reabilitacija III

165,2

168,3

2.

Reabilitacija II

119,8

122,0

3.

Ambulatorinė reabilitacija II

51,6

52,6

4.

Ambulatorinė reabilitacija I

43

5.

Sveikatos grąžinamasis gydymas

72,7

6.

Palaikomoji reabilitacija dėl judamojo atramos aparato pažeidimų, nervų sistemos ligų ir vaikų kraujo ligų

90,4

92,4

7.

Palaikomoji reabilitacija dėl regos ir klausos funkcijos sutrikimo

77,5

79,2

8.

Vaiką slaugantis asmuo

25,8

 

11. Vaikų sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo paslaugų vieno lovadienio bazinė kaina – 60,90 Lt.

 

_________________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 17 d. įsakymu
Nr. V-50

 

Medicininės reabilitacijos paslaugų etapai. Vaikų atrankos ir siuntimo į medicininės reabilitacijos sveikatos priežiūros įstaigas tvarkOS APRAŠAS. medicininės reabilitacijos paslaugų vaikams teikimo BendrŲjŲ reikalavimŲ APRAŠAS

 

I. Medicininės reabilitacijos etapai

 

1. Pirmasis etapas. Medicininės reabilitacijos paslaugos teikiamos ambulatorinio arba stacionarinio gydymo metu.

1.1. Medicininės reabilitacijos paslaugos vaikams, turintiems biosocialinių funkcijų sutrikimų, pradedamos teikti ambulatorinio arba stacionarinio gydymo metu. Dėl paslaugų poreikio pacientą gydantį gydytoją konsultuoja fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, kuris paskiria atitinkamas paslaugas. Šias paslaugas teikia reabilitacijos specialistai: fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, kineziterapeutas, ergoterapeutas, psichologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugytojas, socialinis darbuotojas ir kt.

1.2. Vaikams, kuriems pirmuoju reabilitacijos etapu medicininės reabilitacijos priemonių kompleksas nebūtinas, turi būti pagal indikacijas skiriamos pavienės medicininės reabilitacijos paslaugos (kineziterapija, ergoterapija, psichologinė pagalba, logopedo užsiėmimai, ortopedinės priemonės, fizioterapija, masažas ir kt.).

1.3. Pasibaigus ūmiam ligos periodui ir įvykdžius pirmojo reabilitacijos etapo programą, tačiau biosocialinių funkcijų sutrikimams neišnykus, pacientui skiriamas antrasis reabilitacijos etapas specializuotame stacionarinės reabilitacijos skyriuje, vadovaujantis specialiaisiais reikalavimais.

1.4. Vaikams, kuriems po pirmojo reabilitacijos etapo nebūtina stacionarinė reabilitacija (antrasis etapas), skiriama ambulatorinė reabilitacija (trečiasis etapas).

2. Antrasis etapas. Specializuotos stacionarinės reabilitacijos paslaugos.

2.1. Specializuotos stacionarinės reabilitacijos paslaugos skiriamos asmenims, kuriems po pirmojo reabilitacijos etapo biosocialinių funkcijų sutrikimai neišnyksta ir reikia tęsti atitinkamo lygio medicininės reabilitacijos paslaugas.

2.2. Specializuotos vaikų stacionarinės reabilitacijos paslaugos teikiamos asmens sveikatos priežiūros įstaigų stacionarinės reabilitacijos skyriuose.

3. Trečiasis etapas. Ambulatorinės reabilitacijos paslaugos.

3.1. Ambulatorinės reabilitacijos paslaugos skiriamos, kai:

3.1.1. biosocialinės funkcijos neatsistato po antrojo stacionarinės reabilitacijos etapo ir paciento būklė atitinka trečiojo etapo ambulatorinės reabilitacijos reikalavimus;

3.1.2. biosocialinės funkcijos neatsistato po pirmojo reabilitacijos etapo, tačiau nebūtina stacionarinė reabilitacija.

3.2. Jei biosocialinės funkcijos atsistato greičiau nei per nustatytą antrojo reabilitacijos etapo normatyvinę trukmę ir paciento būklė atitinka trečiojo reabilitacijos etapo reikalavimus, stacionarinė reabilitacija nutraukiama ir reabilitacija tęsiama pagal trečiojo etapo reikalavimus.

3.3. Šio etapo paslaugos teikiamos asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose teikiamos vaikų ligų specialistų paslaugos, ambulatorinės reabilitacijos skyriuose.

4. Pakartotinė ir palaikomoji reabilitacija.

4.1. Pakartotinė reabilitacija skiriama asmenims iki 18 metų, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas neįgalumas – pirmuosius 3 metus po neįgalumo nustatymo dėl šių priežasčių: A 84–A 85; A 87; A 89; B 02.1–2; C 70.0; C 71; C 72.2–8; C 81–C 83; C 91, C 92; D 32–33; D 55–D 59; D 60–D 64; D 76; (G 00; G 03; G 04; G 06 – tik pirmus metus nuo susirgimo pradžios); G 09; G 10–G 13; G 23; G 35; G 37; G 60–63; G 70–G 71; G 80–G 83; G 93.0; G 95.1; G 99.2; (I 60–I 64 – tik pirmus metus nuo susirgimo pradžios); I 69.0; M 08–09; M 20–22; M 23–25; M 91.0; M 91.8; M 92.5–M 92.8; M 93.0; M 93.2; Q 66; Q 68–72; Q 76; Q 78; (S 06 – tik pirmus metus po sužalojimo); S 32; S 72; T 02; T 90.5; Z 94.8.

4.2. Pakartotinė reabilitacija skiriama asmenims iki 18 metų, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas neįgalumas pirmuosius 2 metus po neįgalumo nustatymo dėl šių priežasčių: H 53.0; H 54; H 90–H 91.

4.3. Palaikomoji reabilitacija taikoma neįgaliesiems, pradedant ketvirtais metais po neįgalumo pripažinimo, kurių neįgalumo priežastys nurodytos šio priedo 4.1 punkte, ir trečiais metais po neįgalumo pripažinimo asmenims, kurių neįgalumo ar invalidumo priežastys nurodytos šio priedo 4.2 punkte.

 

II. Vaikų atrankos ir siuntimo į medicininės reabilitacijos sveikatos priežiūros įstaigas tvarkOS APRAŠAS

 

5. Atsižvelgdamos į praėjusių metų sergamumą ir neįgalumo struktūrą bei indikacijų sąrašus, teritorinės ligonių kasos (toliau – TLK) sudaro sutartis su asmens sveikatos priežiūros įstaigomis, teikiančiomis medicininės reabilitacijos paslaugas.

6. ASP įstaigos vadovo įsakymu paskirtas asmuo registruoja asmenis, kuriems skirta medicininė reabilitacija, specialiai tam tikslui skirtame žurnale.

7. Ūmiu ligos periodu, nuo pirmų gydymo dienų, stacionarinėje arba ambulatorinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje pradedamos teikti pirmojo etapo paslaugos. Apie paslaugų reikalingumą, vadovaudamiesi pirmojo reabilitacijos etapo specialiaisiais reikalavimais, sprendžia gydantis gydytojas kartu su fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytoju.

8. Jei biosocialinių funkcijų sutrikimai neišnyksta, po pirmojo etapo skiriamas antrasis arba trečiasis reabilitacijos etapas. Į reabilitaciją ligoniai siunčiami iš stacionarinių ar ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, vadovaujantis specialiaisiais reikalavimais.

9. Antrąjį arba trečiąjį reabilitacijos etapą po pirmojo reabilitacijos etapo skiria gydantis gydytojas, įvertinęs fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo rekomendacijas. Skiriant antrąjį arba trečiąjį reabilitacijos etapą, ligos istorijos epikrizėje ir išraše iš medicininių dokumentų, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ (Žin., 1999, Nr. 103-2972, Nr. 105) (toliau – forma Nr. 027/a), turi būti pažymėta diagnozė ir Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos problemų klasifikacijos (dešimtoji redakcija) (toliau – TLK–10) kodas, pirmuoju reabilitacijos etapu suteiktos paslaugos, jų skaičius, funkcinės būklės įvertinimas, rekomendacijos ir nedarbingumo trukmė (vaiką lydinčiam asmeniui) bei antrojo arba trečiojo reabilitacijos etapo skyrimo motyvai.

10. Trečiąjį reabilitacijos etapą po antrojo reabilitacijos etapo pagal ambulatorinės reabilitacijos specialiuosius reikalavimus skiria antrajame etape medicininės reabilitacijos paslaugas teikiantis gydytojas, pritarus skyriaus vedėjui.

11. Už asmenų siuntimą, nedarbingumo pažymėjimų išdavimo pagrįstumą atsako gydantis gydytojas.

12. Skyrus stacionarines ar ambulatorines reabilitacijos paslaugas, pildomas išrašas iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a) ir pažyma kelialapiui gauti, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ (Žin., 1999, Nr. 103-2972, Nr. 105) (toliau – forma Nr. 070/a), bei suteikiama informacija apie atitinkamo profilio paslaugas teikiančias įstaigas (padalinius).

13. Pateikus išrašą iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a) ir pažymą kelialapiui gauti (forma Nr. 070/a), TLK išduoda pažymą, patvirtinančią teisę į kompensaciją už medicininę reabilitaciją, ir prideda atitinkamo profilio paslaugas teikiančių įstaigų (padalinių) sąrašą.

14. Pakartotinę reabilitaciją skiria gydantis gydytojas, vadovaudamasis medicininės reabilitacijos įstaigos, teikusios reabilitacijos paslaugas antruoju reabilitacijos etapu, ar gydytojo reabilitologo rekomendacijomis. Medicinos dokumentuose turi būti pažymėta, kokios paslaugos suteiktos ankstesniais medicininės reabilitacijos etapais, bei nurodyti skyrimo motyvai. Tai turi būti pažymėta ir išraše iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a).

15. Palaikomąją reabilitaciją skiria gydantis gydytojas, vadovaudamasis fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo konsultacijos išvadomis. Medicinos dokumentuose turi būti pažymėta, kokios paslaugos suteiktos ankstesniais medicininės reabilitacijos etapais, bei nurodyti skyrimo motyvai. Tai turi būti pažymėta ir išraše iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a).

16. Pakartotinė ir palaikomoji reabilitacija skiriama be pirmojo medicininės reabilitacijos etapo.

17. Esant indikacijų tęsti reabilitaciją ir pacientui ar vienam iš tėvų arba paciento globėjui (rūpintojui) nesutikus, tai turi būti pažymėta medicininiuose dokumentuose ir patvirtinta gydančio gydytojo ir skyriaus vedėjo parašu.

18. Asmens sveikatos priežiūros įstaiga, priimanti pacientą, turi patikrinti asmens tapatybę. Pacientas arba jį lydintis asmuo privalo pateikti išrašą iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a) ir TLK išduotą pažymą, patvirtinančią teisę į kompensaciją už medicininę reabilitaciją. Nedarbingumo pažymėjimus medicininės reabilitacijos laikotarpiui tęsia įstaigos gydytojas kartu su skyriaus vedėju, vadovaudamiesi Nedarbingumo pažymėjimų bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų davimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. įsakymu Nr. V-533/A1-189 (Žin., 2005, Nr. 83-3078, Nr. 134).

19. Jeigu pažeidžiama atrankos ir siuntimo į medicininės reabilitacijos sveikatos priežiūros įstaigas tvarka ar pacientui skiriama medicininė reabilitacija esant kontraindikacijoms, asmens sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios medicininės reabilitacijos paslaugas, vadovas per 5 darbo dienas apie tai informuoja pacientą siuntusios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vadovą, TLK, vieną iš tėvų arba paciento globėją (rūpintoją) ir pacientas grąžinamas jį atsiuntusiai asmens sveikatos priežiūros įstaigai.

20. Medicininės reabilitacijos paslaugas teikianti įstaiga išsamų išrašą iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a) perduoda pirminės sveikatos priežiūros gydytojui, prie kurio pacientas prisirašęs.

21. Dėl indikacijų, paslaugų rūšies ir trukmės atskirais šiuose reikalavimuose nenumatytais atvejais, patvirtintais gydytojų konsiliumo, derinama su TLK.

22. Vaikai iki 7 metų turi teisę vykti į medicininės reabilitacijos įstaigas lydimi slaugančio asmens. Vyresni nei 7 metų amžiaus vaikai gali būti lydimi slaugančio asmens, kai reikalinga gydytojų konsultacinės komisijos (toliau tekste – GKK) nustatyta individuali slauga dėl adaptacijos ir elgesio sutrikimų, dėl sunkių organinių centrinės nervų sistemos pažeidimų, visiškos ir sunkios negalios, jei poreikis nustatytas iki 2005 m. liepos 1 dienos. Vaikai turi teisę vykti į medicininės reabilitacijos įstaigas lydimi slaugančio asmens, jeigu Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba (toliau tekste – NDNT) nustatė specialųjį nuolatinės slaugos arba specialųjį nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikį.

23. Vaikai, turintys nekompensuojamų biosocialinių funkcijų sutrikimų, kurių neįmanoma kompensuoti arba kuriems diagnozuoti emocijų ir elgesio sutrikimai su agresija prieš save ir kitus, asocialus elgesys, nereabilituojami.

 

III. medicininės reabilitacijos paslaugų vaikams teikimo BendrŲjŲ reikalavimŲ APRAŠAS

 

24. Reabilitacijos II ir Pakartotinės reabilitacijos paslaugos teikiamos asmens sveikatos priežiūros įstaigose, atitinkančiose šiuos reikalavimus:

24.1. Visą parą teikiamos paslaugos:

24.1.1. būtinosios medicinos pagalbos;

24.1.2. vaikų slaugytojo ir vaikų ligų gydytojo.

24.2. Ne visą parą teikiamos paslaugos:

24.2.1. kineziterapijos;

24.2.2. ergoterapijos;

24.2.3. fizioterapijos;

24.2.4. socialinio darbuotojo;

24.2.5. psichologinės pagalbos;

24.2.6. laboratorinės diagnostikos (klinikinės, biocheminės) arba turi būti sudaryta sutartis su šias paslaugas teikiančia asmens sveikatos priežiūros įstaiga, užtikrinant tyrimo atlikimą per 1 parą;

24.2.7. funkcinės būklės įvertinimo;

24.2.8. dietinio gydymo;

24.2.9. ligonio ir jo artimųjų mokymo.

24.3. Radiologijos ir sudėtingos klinikinės fiziologijos tyrimai, ortopedinės ir kompensacinės technikos pritaikymo paslaugos bei atitinkamų specialistų konsultacijos (vaikų neurologo, urologo, kardiologo, chirurgo bei kt.) gali būti užtikrintos pagal sutartį su kitomis įstaigomis.

24.4. Stacionarinės reabilitacijos (Reabilitacijos II ir Pakartotinės reabilitacijos) paslaugas teikia specialistai:

24.4.1. fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas;

24.4.2. vaikų ligų gydytojas;

24.4.3. bendrosios praktikos slaugytojas, turintis sertifikatą fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugos paslaugoms teikti ar vaikų slaugytojas, turintis sertifikatą fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugos paslaugoms teikti;

24.4.4. kineziterapeutas (ir/arba kineziterapeuto padėjėjas);

24.4.5. vaikų slaugytojas;

24.4.6. ergoterapeutas (ergoterapeuto padėjėjas);

24.4.7. psichologas (psichoterapeutas);

24.4.8. socialinis darbuotojas;

24.4.9. logopedas (esant indikacijų).

25. Reabilitacijos III paslaugos teikiamos asmens sveikatos priežiūros įstaigose, atitinkančiose šiuos reikalavimus:

25.1. Visą parą teikiamos paslaugos:

25.1.1. reanimacijos ir intensyviosios terapijos (antrinio lygio);

25.1.2. klinikinės fiziologijos (elektrokardiografija ir kt.);

25.1.3. laboratorijos (klinikinės, biochemijos, bakteriologijos)*;

25.1.4. radiologijos (magnetinio rezonanso tomografija, kompiuterinė tomografija, sonoskopija)*;

25.1.5. konsultantų (vaikų neurologo, vaikų chirurgo ir kitų vaikų gydytojų specialistų)*.

25.2. Ne visą parą teikiamos paslaugos:

25.2.1. kineziterapijos (salėje ir baseine);

25.2.2. ergoterapijos;

25.2.3. fizioterapijos;

25.2.4. socialinio darbuotojo;

25.2.5. psichologinės pagalbos;

25.2.6. funkcinės būklės vertinimo;

25.2.7. klinikinės fiziologijos (EMG, EEG, cistoskopija, ekskretorinės urogramos, kompiuterinė spirometrija, fibrobronchoskopija, fibrogastroduodenoskopija)*;

25.2.8. konsultantų (gydytojo anesteziologo reanimatologo, gydytojo neurochirurgo, gydytojo vaikų pulmonologo, gydytojo vaikų endokrinologo, plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojo, gydytojo vaikų hematologo, gydytojo dietologo, ortopedinės technikos specialisto);

25.2.9. laboratorijos (imunologijos)*;

25.2.10. dietinio gydymo;

25.2.11. paciento ir jo artimųjų mokymo.

25.3. Ortopedinės ir kompensacinės technikos pritaikymo paslaugos bei atitinkamų specialistų konsultacijos gali būti užtikrintos pagal sutartį su kitomis įstaigomis.

25.4. Stacionarinės reabilitacijos (Reabilitacija III) paslaugas teikia specialistai:

25.4.1. fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas;

25.4.2. vaikų slaugytojas;

25.4.3. vaikų slaugytojas, turintis sertifikatą fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugos paslaugoms teikti;

25.4.4. kineziterapeutas (ir/arba kineziterapeuto padėjėjas);

25.4.5. ergoterapeutas (ergoterapeuto padėjėjas);

25.4.6. psichologas (psichoterapeutas);

25.4.7. socialinis darbuotojas;

25.4.8. logopedas (esant indikacijų).

26. Sveikatos grąžinamojo gydymo paslaugos teikiamos asmens sveikatos priežiūros įstaigose, atitinkančiose šiuos reikalavimus:

26.1. Visą parą teikiamos paslaugos:

26.1.1. būtinosios medicinos pagalbos;

26.1.2. vaikų slaugytojo ir vaikų ligų gydytojo.

26.2. Ne visą parą teikiamos paslaugos:

26.2.1. kineziterapijos;

26.2.2. ergoterapijos;

26.2.3. fizioterapijos;

26.2.4. psichologinės pagalbos;

26.2.5. laboratorinės diagnostikos (klinikinės, biocheminės) arba turi būti sudaryta sutartis su šias paslaugas teikiančia asmens sveikatos priežiūros įstaiga, užtikrinant tyrimo atlikimą per 1 parą;

26.2.6. funkcinės būklės įvertinimo;

26.2.7. dietinio gydymo;

26.2.8. ligonio ir jo artimųjų mokymo.

26.3. Radiologijos ir sudėtingos klinikinės fiziologijos tyrimai, ortopedinės ir kompensacinės technikos pritaikymo paslaugos bei atitinkamų specialistų konsultacijos gali būti užtikrintos pagal sutartį su kitomis įstaigomis.

26.4. Stacionarinės sveikatos grąžinamojo gydymo paslaugas teikia specialistai:

26.4.1. fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas;

26.4.2. vaikų ligų gydytojas;

26.4.3. bendrosios praktikos slaugytojas, turintis sertifikatą fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugos paslaugoms teikti ar vaikų slaugytojas, turintis sertifikatą fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugos paslaugoms teikti;

26.4.4. kineziterapeutas (ir/arba kineziterapeuto padėjėjas);

26.4.5. vaikų slaugytojas;

26.4.6. ergoterapeutas (ergoterapeuto padėjėjas);

26.4.7. psichologas (psichoterapeutas);

26.4.8. logopedas (esant indikacijų).

27. Ambulatorinės reabilitacijos paslaugos teikiamos asmens sveikatos priežiūros įstaigose, atitinkančiose šiuos reikalavimus:

27.1. Teikiamos paslaugos:

27.1.1. būtinosios medicinos pagalbos;

27.1.2. fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo;

27.1.3. kineziterapijos;

27.1.4. ergoterapijos;

27.1.5. fizioterapijos;

27.1.6. socialinio darbuotojo;

27.1.7. psichologinės pagalbos;

27.1.8. laboratorinės diagnostikos (klinikinės, biocheminės) arba turi būti sudaryta sutartis su šias paslaugas teikiančia asmens sveikatos priežiūros įstaiga, užtikrinant tyrimo atlikimą per 1 parą;

27.1.9. funkcinės būklės įvertinimo;

27.1.10. ligonio ir jo artimųjų mokymo.

27.2. Radiologijos ir sudėtingos klinikinės fiziologijos tyrimai, ortopedinės ir kompensacinės technikos pritaikymo paslaugos bei atitinkamų specialistų konsultacijos gali būti užtikrintos pagal sutartį su kitomis įstaigomis.

27.3. Ambulatorinės reabilitacijos paslaugas teikia specialistai:

27.3.1. fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas;

27.3.2. vaikų ligų gydytojas;

27.3.3. bendrosios praktikos slaugytojas, turintis sertifikatą fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugos paslaugoms teikti ar vaikų slaugytojas, turintis sertifikatą fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugos paslaugoms teikti;

27.3.4. kineziterapeutas (ir/arba kineziterapeuto padėjėjas);

27.3.5. socialinis darbuotojas;

27.3.6. ergoterapeutas (ergoterapeuto padėjėjas);

27.3.7. psichologas (psichoterapeutas);

27.3.8. logopedas (esant indikacijų).

28. Palaikomosios reabilitacijos paslaugos teikiamos asmens sveikatos priežiūros įstaigose, atitinkančiose šiuos reikalavimus:

28.1. Visą parą teikiamos paslaugos:

28.1.1. būtinosios medicinos pagalbos;

28.1.2. vaikų slaugytojo ir vaikų ligų gydytojo;

28.2. Ne visą parą teikiamos paslaugos:

28.2.1. kineziterapijos;

28.2.2. ergoterapijos;

28.2.3. fizioterapijos;

28.2.4. socialinio darbuotojo;

28.2.5. psichologinės pagalbos;

28.2.6. laboratorinės diagnostikos (klinikinės, biocheminės) arba turi būti sudaryta sutartis su šias paslaugas teikiančia asmens sveikatos priežiūros įstaiga, užtikrinant tyrimo atlikimą per 1 parą;

28.2.7. funkcinės būklės įvertinimo;

28.2.8. dietinio gydymo;

28.2.9. ligonio ir jo artimųjų mokymo.

28.3. Ortopedinės ir kompensacinės technikos pritaikymo paslaugos bei atitinkamų specialistų konsultacijos paūmėjus ligai ar išryškėjus kitos ligos simptomams gali būti užtikrintos pagal sutartį su kitomis įstaigomis.

28.4. Palaikomosios reabilitacijos paslaugas teikia specialistai:

28.4.1. fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas;

28.4.2. bendrosios praktikos slaugytojas, turintis sertifikatą fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugos paslaugoms teikti;

28.4.3. vaikų slaugytojas;

28.4.4. kineziterapeutas (ir/arba kineziterapeuto padėjėjas);

28.4.5. socialinis darbuotojas;

28.4.6. ergoterapeutas (ergoterapeuto padėjėjas);

28.4.7. psichologas (psichoterapeutas);

28.4.8. logopedas (esant indikacijų).

29. Nemedikamentinio gydymo paslaugos arba pavienės medicininės reabilitacijos paslaugos teikiamos asmens sveikatos priežiūros įstaigose, atitinkančiose nustatytus reikalavimus:

29.1. Teikiamos paslaugos:

29.1.1. būtinosios medicinos pagalbos;

29.1.2. kineziterapijos (įskaitant masažą);

29.1.3. ergoterapijos;

29.1.4. fizioterapijos;

29.1.5. psichologinės pagalbos;

29.1.6. logopedo.

29.2. Ortopedinės paslaugos gali būti užtikrintos pagal sutartį su kitomis įstaigomis.

29.3. Pavienes nemedikamentinio gydymo arba pavienės medicininės reabilitacijos paslaugas teikia specialistai:

29.3.1. bendrosios praktikos slaugytojas, turintis sertifikatą fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugos paslaugoms teikti ar vaikų slaugytojas, turintis sertifikatą fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugos paslaugoms teikti;

29.3.2. kineziterapeutas (ir/arba kineziterapeuto padėjėjas);

29.3.3. ergoterapeuto padėjėjas;

29.3.4. psichologas (psichoterapeutas);

29.3.5. logopedas.

30. * gali būti sudaromos sutartys su kitomis asmens sveikatos priežiūros įstaigomis dėl šių paslaugų teikimo.

 

_________________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 17 d. įsakymu
Nr. V-50

 

Išlaidų sanatoriniam (ANTIRECIDYVINIAM) gydymui kompensacijų skyrimo ir mokėjimo tvarkOS APRAŠAS. Vaikų atrankos ir siuntimo į sanatorinio gydymo sveikatos priežiūros įstaigas tvarkOS APRAŠAS. vaikų Sanatorinio (ANTIRECIDYVINIO) gydymo bendrŲjŲ reikalavimŲ APRAŠAS. vaikų Sanatorinio (ANTIRECIDYVINIO) gydymo specialiŲjŲ reikalavimŲ APRAŠAS

 

I. Išlaidų sanatoriniam gydymui kompensacijų skyrimo ir mokėjimo tvarkOS APRAŠAS. Vaikų atrankos ir siuntimo į sanatorinio gydymo sveikatos priežiūros įstaigas tvarkOS APRAŠAS

 

1. Specializuotoms vaikų sanatorinio gydymo paslaugas teikiančioms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms (padaliniams), atitinkančioms sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo bendruosius ir specialiuosius reikalavimus ir turinčioms licenciją šiai veiklai bei sudariusioms šių paslaugų teikimo sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis (toliau – TLK), už paslaugas apmokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų. Apdraustiesiems skiriamas tik vienas sanatorinio gydymo kursas per vienerius kalendorinius metus.

2. Sanatorinis gydymas indikuotinas ligoniams, sergantiems lėtinėmis ligomis. Sanatoriniam gydymui ligonius siunčia gydantis gydytojas.

3. Asmens sveikatos priežiūros įstaigos vadovo įsakymu paskirtas asmuo registruoja asmenis, kuriems skirtas sanatorinis gydymas, specialiai tam tikslui skirtame žurnale. Už ligonių siuntimą atsako ligonius gydantis gydytojas.

4. Skyrus sanatorinį gydymą, pildomas išrašas iš medicininių dokumentų ir pažyma kelialapiui gauti, patvirtintais Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ (Žin., 1999, Nr. 103-2972, Nr. 105) (toliau – forma Nr. 027/a ir forma Nr. 070/a). Įrašai patvirtinami gydančio gydytojo bei skyriaus vedėjo parašais ir įstaigos antspaudu. Jei vaikui reikalinga slauga ir jis vyksta kartu su lydinčiu asmeniu, tai būtina pažymėti išraše iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a) ir pažymoje kelialapiui gauti (forma Nr. 070/a).

5. Pateikus išrašą iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a) ir pažymą kelialapiui gauti (forma Nr. 070/a) TLK išduoda pažymą, patvirtinančią teisę į kompensaciją už sanatorinį (antirecidyvinį) gydymą.

6. Sanatorinio gydymo paslaugas teikiančios įstaigos (skyriai) išsamų išrašą iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a) perduoda pirminės sveikatos priežiūros gydytojui, prie kurio pacientas prisirašęs.

7. 90 proc. bazinės sanatorinio gydymo kainos kompensuojama vaikams iki 7 metų ir asmenims iki 18 metų, kurie teisės aktų nustatyta tvarka pripažinti neįgaliaisiais arba invalidais, jeigu invalidumas buvo nustatytas iki 2005 m. liepos 1 dienos.

 

II. vaikų sanatorinio (ANTIRECIDYVINIO) gydymo BendrŲjŲ reikalavimŲ APRAŠAS

 

8. Sanatorinio gydymo paslaugos teikiamos asmens sveikatos priežiūros įstaigose, atitinkančiose keliamus reikalavimus:

8.1. būtinoji medicinos pagalba (visą parą);

8.2. vaikų slaugytojo ir vaikų ligų gydytojo (visą parą);

8.3. balneoterapijos;

8.4. peloidoterapijos;

8.5. kineziterapijos;

8.6. fizioterapijos;

8.7. psichologinės pagalbos;

8.8. dietinio gydymo;

8.9. laboratorinės diagnostikos (klinikinės, biocheminės) arba turi būti sudaryta sutartis su šias paslaugas teikiančia asmens sveikatos priežiūros įstaiga, užtikrinant tyrimo atlikimą per 1 parą.

9. Sanatorinio gydymo paslaugas teikia specialistai:

9.1. fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas;

9.2. bendrosios praktikos slaugytojas, turintis sertifikatą fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugos paslaugoms teikti, ar vaikų slaugytojas, turintis sertifikatą fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugos paslaugoms teikti;

9.3. kineziterapeutas;

9.4. kineziterapeuto padėjėjas;

9.5. psichologas (psichoterapeutas).

 

III. vaikų sanatorinio (ANTIRECIDYVINIO) gydymo SpecialiŲjŲ reikalavimŲ APRAŠAS

 

Sanatorinio gydymo indikacijos – ligos, išvardytos pagal Tarptautinę statistinę ligų ir sveikatos problemų klasifikaciją (dešimtoji redakcija).

 

Diagnozė

Biosocialinių funkcijų sutrikimo ir/arba ligos sunkumo laipsnis

Reabilitacijos trukmė (dienomis)

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 10 procedūrų, masažas – 8 procedūros, fizioterapija – 5 procedūros, 2 psichologo konsultacijos.

Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai – pagal indikacijas.

Paūmėjus gretutiniam susirgimui būtina užtikrinti reikiamo antrinio lygio specialisto konsultaciją.

Pastaba. Paslaugų arba tyrimų skaičius vienam ligoniui, nustatytas šiuose reikalavimuose, gali būti didinamas arba mažinamas atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a) arba asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a).

Nervų sistemos ligos

Nervų šaknelių ir rezginių ligos G 54–G 55

Migrena G 43

Autonominės vegetacinės nervų sistemos ligos G 90

Recidyvuojanti ligos eiga,

Ne mažiau 2 ligos paūmėjimai per kalendorinius metus

18

Epilepsija G 40.0–8

Po paūmėjimo praėjus ne mažiau kaip 1,5–2 mėn. arba remisijos fazėje

18

Judamojo-atramos aparato pažeidimai

Miozitas M 60

Po paūmėjimo per kalendorinius metus

18

Sinovitas ir tenosinovitas M 65

Po paūmėjimo praėjus ne mažiau kaip 1,5–2 mėn. arba remisijos fazėje

18

Sąnario kontraktūra M 24.5

Kai yra II ir didesnio laipsnio funkcijos nepakankamumas

18

Lėtinis osteomielitas M 63.3–6

Kai nereikia chirurginio gydymo

18

Jaunatvinis artritas M 08; M 09

Po paūmėjimo praėjus ne mažiau kaip 1,5–2 mėn. arba remisijos fazėje

18

Kraujotakos sistemos ligos

Mitralinio vožtuvo nesandarumas arba stenozė I 05

Esant ne didesniam kaip I laipsnio kraujotakos nepakankamumui

18

Hipotenzija I 95

Diagnozavus kardiologui

18

Somatoforminė autonominė disfunkcija (širdies neurozė) F 45.3

 

18

Kvėpavimo sistemos ligos

Bronchų astma J 45

Persistuojanti įvairaus sunkumo eiga, sumažėjus proceso aktyvumo rodikliams; po paūmėjimo praėjus ne mažiau kaip 1,5–2 mėn. arba remisijos fazėje

18

Užsitęsęs ar recidyvuojantis bronchitas arba lėtinė obstrukcinė plaučių liga J 20

Sergant daugiau kaip 3 kartus per metus; po paūmėjimo praėjus ne mažiau kaip 1,5–2 mėn. arba remisijos fazėje

18

Endokrininės ligos

Cukrinis diabetas E 10

Kompensuotas

18

Nutukimas E 66

II–III laipsnio

18

Virškinimo sistemos ligos


Stemplės, skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opa K 22.1; K 25–K 28

Recidyvuojanti ligos eiga. Paūmėjimas per kalendorinius metus; po paūmėjimo praėjus ne mažiau kaip 1,5–2 mėn. arba remisijos fazėje 

18

Lėtinis gastritas K 29

Pirminė diagnozė patvirtinta FEGDS

18

Opinis kolitas, Crohn’o liga K 50–K 51

 

18

Dirgliosios žarnos sindromas K58

 

18

Tulžies pūslės ir kepenų latakų diskinezija K 82.8

 

18

Funkciniai žarnų sutrikimai K 59

 

18

Gastroezofaginio refliukso liga K 21

 

18

Išmatų nelaikymas R 15

 

18

Inkstų ligos

Šlapimo nelaikymas (naktinė enurezė) R 32

Recidyvuojanti ligos eiga.

Paūmėjimas per kalendorinius metus

 

Šlapimo pūslės neuromuskulinė disfunkcija N 31; N 39.3–4

 

18

Psichikos ir elgesio sutrikimai

Potrauminis sindromas F 07.2

Recidyvuojanti eiga.

Paūmėjimas per kalendorinius metus

18

Tikai F 95

18

Neorganinė enurezė F 98.0

18

Neorganinė enkoprezė F 98.1

18

Mikčiojimas F 98.5

Neuroziniai, stresiniai ir somatoforminiai sutrikimai F 40–F 48

18

Ausų, nosies, gerklų ligos

Lėtinis sinusitas J 32

 

18

Vazomotorinis ir alerginis rinitas J 30

 

18

Akių ligos

Akomodacijos ir refrakcijos sutrikimai H 52.5–6

 

18

Miopija (trumparegystė) H 52.1

I–II laipsnis

18

Konverguojantis lydimasis žvairumas H 50.0

 

18

 

_________________


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. V-50

 

medicininės reabilitacijos paslaugų vaikams teikimo SpecialiŲJŲ reikalavimŲ APRAŠAS

 

I. MEDICININĖS REABILITACIJOS BENDROSIOS KONTRAINDIKACIJOS

 

1.       Nekoreguotos metabolinės ligos (cukrinis diabetas, miksedema, tireotoksikozė ir kt.).

2.       Kepenų, kasos funkcijų III laipsnio funkcijos nepakankamumas.

3.       Įvairios kilmės dažnai besikartojantys arba gausūs kraujavimai, didelė anemija, kai Hb yra mažiau nei 80g/l.

4.       Bet kokios kilmės echinokokas ir kitos parazitozės B 67.

5.       Ūmios infekcinės ligos.

6.       Visų tuberkuliozės formų aktyvioji stadija A 15.0–1; A 15.5; A 15.7–9.

7.       Sergantys lytiškai plintančiomis ligomis (sifiliu, gonorėja, trichomonoze ir kt.) A 50–A 64.

8.       Psichikos ligos su asmenybės desocializacija F 00; F 02; F 03; F 05; F 10–F 29; F 60; F 63; F 65; F 72–F 73.

9.       Komplikuoti skilvelių ritmo sutrikimai, širdies nepakankamumas IV F. kl. pagal NYHA.

10.     III ir didesnio laipsnio pragulos*.

11.     Ūmus osteomielitas.

12.     IV klinikinės grupės onkologiniai pacientai.

13.     III laipsnio kvėpavimo funkcijos nepakankamumas (išskyrus pulmonologinės reabilitacijos skyrius).

14.     Įvairūs pūliniai (plaučių) susirgimai, esant didelei intoksikacijai (J 85; J 86).

15.     Pūlinės odos ligos, užkrečiamosios odos ligos (niežai, grybelinės ligos ir kt.).

16.     Febrilus karščiavimas arba neaiškios kilmės subfebrilus karščiavimas.

17.     Ūmi giliųjų venų trombozė.

18.     Esant gretutiniams susirgimams, trukdantiems 2–3 val. per dieną aktyviai dalyvauti reabilitacijos programoje.

 

Pastabos: 1. Esant trečio laipsnio inkstų funkcijos nepakankamumui, dėl gretutinių susirgimų gali būti skiriama medicininė reabilitacija įstaigose, kuriose atliekamos hemodializės.

2. Jei yra trečio laipsnio pragulų, iš pradžių skiriamas chirurginis gydymas plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos skyriuje, tada – reabilitacija arba, jei yra konservatyvaus gydymo galimybė ir nėra reabilitacijos priemonių taikymo apribojimų, suderinus su reabilitacijos skyrių vedėjais, gali būti skiriama medicininė reabilitacija.

 

II. VAIKŲ NERVŲ SISTEMOS LIGOS

 

PIRMASIS MEDICININĖS REABILITACIJOS arba Sveikatos Grąžinamojo Gydymo (nemedikamentinio gydymo) ETAPAS

 

1. Tarpslankstelinių diskų spondilolistezės, stuburo stenozės M 50–M 51; M 43.1; M 48.0; G 95.2.

2. Intrakranijiniai sužalojimai S 06.

3. Po nugaros smegenų pažeidimų, operacijų T 09.3; S 14.0; S 24.0; S 24.1; S 34.0; S 34.1; S 34.3; M 48.0.

4. Po nugaros smegenų kraujotakos sutrikimų ir kitų ligų G 95.0–2.

5. Po meningito, encefalito, mielito, cerebrinio ir spinalinio arachnoidito, epidurito G 02.0; G 03–G 04; A 84; A 85; A 87; A 89; B 02.1; B 02.2; G 80–G 83; G 95.2; G 00.

6. Cerebrovaskulinės ligos I 60–I 64.

7. Centrinės nervų sistemos (toliau – CNS) sužalojimų ir cerebrovaskulinių ligų padariniai T 90.5; I 69.0–8.

8. Demielinizuojančios nervų sistemos ligos G 35; G 37.

9. Polineuropatija G 60–G 63.

10. Degeneracinės nervų ir raumenų ligos G 10–G 13; G 23; G 24; G 70–G 71.

11. Mielopatija G 99.2.

12. Smegenų ir kitų centrinės nervų sistemos dalių navikai C 70–C 72.

13. Po galvos ir nugaros smegenų ir jų dangalų auglių, abscesų bei cistų pašalinimo D 32; D 33; G 06;
G 93.0; D 16.6; C 41.2.

14. Vaikų amžiaus paralyžiai G 80–G 83.

15. CNS uždegiminių ligų padariniai G 09.

16. Įgimtos nervų sistemos formavimosi ydos Q 02–Q 05.

17. Intrakranijinė hipertenzija G 93.2; encefalopatija G 93.4.

18. Veidinio nervo ligos G 51.0–9.

19. Nervų sužalojimas peties ir žasto srityje S 44.

20. Hidrocefalija G 91.

21. Nervų šaknelių ir rezginių ligos G 54.0; G 54.1; G 54.2.

22. Tuneliniai sindromai G 56; G 57.0; G 57.2.

23. Epilepsija G 40.0–8.

24. Praeinantys smegenų išemijos priepuoliai ir su jais susiję sindromai G 45.

25. Kraujagyslinis galvos skausmas G 44.1.

Ūmiu visų šių ligų periodu (pirmą, antrą parą), jei nėra kontraindikacijų, pradedama reabilitacija, sveikatos grąžinamasis gydymas arba pavienės nemedikamentinio gydymo priemonės.

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: teikiant medicininės reabilitacijos paslaugas iš viso skiriama 15–20 procedūrų; teikiant nemedikamentinio gydymo paslaugas procedūrų skaičius priklauso nuo indikacijų.

Pastaba. Paslaugų arba tyrimų skaičius vienam ligoniui, nustatytas šiuose reikalavimuose, gali būti didinamas arba mažinamas atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje arba asmens sveikatos istorijoje, patvirtintose Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ (Žin., 1999, Nr. 103-2972, Nr. 105) (toliau – forma Nr. 003/a ir forma Nr. 025/a).

 

ANTRASIS MEDICININĖS REABILITACIJOS arba Sveikatos Grąžinamojo Gydymo ETAPAS

 

Diagnozė

Biosocialinių funkcijų sutrikimo ir/arba ligos sunkumo laipsnis

Reabilitacijos trukmė (dienomis)

1. Reabilitacija II

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 18 procedūrų, ergoterapija – 9 procedūros, masažas – 4 procedūros, fizioterapija – 4 procedūros, 2 psichologo konsultacijos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija, logopedo terapija – 4 procedūros (esant kalbos sutrikimų). Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: specialus pedagoginis ugdymas, medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: bendraklinikinis tyrimas – 1, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai – pagal indikacijas.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: gydytojas vaikų neurologas, gydytojas dietologas ir kt.

Pastaba. Paslaugų arba tyrimų skaičius vienam ligoniui, nustatytas šiuose reikalavimuose, gali būti didinamas arba mažinamas atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a).

Cerebrinis paralyžius, kiti paralyžiaus sindromai* G 80–G 83

Bartelio indeksas mažiau kaip 80 balų

24

Po galvos smegenų pažeidimų* A 84–A 85; A 87; A 89; B 02.1; B 02.2; C 70.0; C 71; C 72.2–8; D 32–D 33; G 00; G 02.0; G 03; G 04; G 06; G 09; G 93.0; I 60–I 64; I 69.0; S 06; T 90.5

Bartelio indeksas 10–30 balų, Mini Mental Test (MMT) 11–30 balų (jei MMT neįmanoma testuoti dėl sensomotorinės afazijos, ligonis turi vykdyti komandas).

Pastaba: S 06 – sąmonės būklė pagal Glazgo skalę turi būti mažiau kaip 12 balų

54

Bartelio indeksas 35–45 balai

48

Bartelio indeksas 50–65 balai

40

Bartelio indeksas 70–80 balų

30

Tarpslankstelinių diskų ligos M 50–M 51

Kai dviejų raumenų grupės jėga mažesnė nei 3 balai

Po tarpslankstelinių diskų operacijų

24

Polineuropatija, mielopatija, paveldimos nervų ir raumenų ligos* G 60–G 63; G 95.1; G 99; G 10–G 13; G 23; G 70; G 71

Bartelio indeksas 80 balų ir mažiau

24

Demielizuojančiosios CNS ligos * G 35; G 37

Su motorikos ir psichinės veiklos sutrikimais

24

Įgimta hidrocefalija Q 03

Su motorikos arba psichinės veiklos sutrikimais

24

Spina bifida Q 05

Bartelio indeksas 80 ir mažiau balų

24

Nervų sužalojimas peties ir žasto srityje S 44

Esant atskirų nervų parezei, sutrikus apsitarnavimo funkcijai

24

 

*- esant šioms diagnozėms vėlesniu ligos periodu, pirmuosius 3 m. neįgalumo pripažinimo dėl galvos ir nugaros smegenų pažeidimų bei jų padarinių, daugybinių kaulų lūžimų ir judamojo aparato susirgimų asmenims iki 18 metų, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas neįgalumas, indikuotina pakartotinė reabilitacija. Šios reabilitacijos kurso metu paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 18 procedūrų, ergoterapija – 9 procedūros, masažas – 4 procedūros, fizioterapija – 4 procedūros, 2 psichologo konsultacijos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija, logopedo terapija – 4 procedūros (esant kalbos sutrikimų). Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: bendraklinikinis tyrimas – 1, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai – pagal indikacijas. Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas. Mažinant paslaugas arba tyrimus tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a).

2. Reabilitacija III

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 20 procedūrų, ergoterapija – 15 procedūrų, masažas – 4 procedūros, fizioterapija – 4 procedūros, 2 psichologo konsultacijos, 1,5 socialinio darbuotojo konsultacijos, logopedo terapija – 4,3 procedūros (esant kalbos sutrikimų). Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: specialus pedagoginis ugdymas, medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: bendraklinikinis tyrimas – 1, biocheminis kraujo tyrimas – 2, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai – pagal indikacijas.

Tretinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: gydytojas vaikų neurologas, gydytojas neurochirurgas, vaikų intensyvios terapijos gydytojas, gydytojas urologas, gydytojas ortopedas traumatologas, gydytojas kraujagyslių chirurgas, plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, gydytojas vaikų kardiologas, gydytojas vaikų pulmonologas, gydytojas vaikų gastroenterologas ir kt.

 

Pastaba. Paslaugų arba tyrimų skaičius vienam ligoniui, nustatytas šiuose reikalavimuose, gali būti didinamas arba mažinamas atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a).

Cerebrinis paralyžius, kiti paralyžiaus sindromai* G 80–G 83 

Po korekcinių ortopedinių klubų, stuburo, galūnių operacijų.

Bartelio indeksas – 5–40 balų

45

Nugaros smegenų pažeidimai*:

 

 

Kaklinės dalies nugaros smegenų sužalojimas S l4.0–1; S 95.0–2

Tetraplegija esant ASIA – A, B, C tipo pažeidimui

70

Tetraplegija esant ASIA D tipo pažeidimui

60

Krūtininės ir juosmeninės dalies nugaros smegenų sužalojimas S 24.0–1; S 34.0–1; S 95.0–2

Paraplegija esant ASIA – A, B, C tipo pažeidimui

70

Krūtininės ir juosmeninės dalies nugaros smegenų sužalojimas S 24.0–1; S 34.0–1; S 95.0–2; Arklio uodegos sužalojimas S 34.3

Paraplegija esant ASIA D tipo pažeidimui, kai Bartelio indeksas ne daugiau kaip 50 balų

45

Polineuropatijos, degenaricinės nervų ir raumenų ligos* G 12; G 61; G 70–G 71

Bartelio indeksas ne daugiau kaip 50 balų

70

*- esant šioms diagnozėms vėlesniu ligos periodu, pirmuosius 3 m. po neįgalumo pripažinimo dėl nugaros smegenų pažeidimų bei jų padarinių, daugybinių kaulų lūžimų ir judamojo aparato susirgimų asmenims iki 18 metų, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas neįgalumas, indikuotina pakartotinė reabilitacija. Šios reabilitacijos kurso metu paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 20 procedūrų, ergoterapija – 10 procedūrų, masažas – 4 procedūros, fizioterapija – 5 procedūros, 2 psichologo konsultacijos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: bendraklinikinis tyrimas – 1, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai – pagal indikacijas.

Pastaba. Paslaugų arba tyrimų skaičius vienam ligoniui, nustatytas šiuose reikalavimuose, gali būti didinamas arba mažinamas atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a).

3. Sveikatos grąžinamasis gydymas

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 15 procedūrų, ergoterapija – 6 procedūros, masažas – 4 procedūros, fizioterapija – 6 procedūros, 2 psichologo konsultacijos, logopedo terapija – 4 procedūros (esant kalbos sutrikimų). Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: bendraklinikinis tyrimas – 1, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai – pagal indikacijas.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: gydytojas vaikų neurologas, gydytojas dietologas ir kt.

Pastaba. Paslaugų arba tyrimų skaičius vienam ligoniui, nustatytas šiuose reikalavimuose, gali būti didinamas arba mažinamas atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a).

Po galvos smegenų pažeidimų A 84–A 88; A 87; A 89; B 02.1; B 02.2; C 70.0; C 71; C 72.2–8; D 32–D 33; G 06; G 93.0; G 03; G 04; G O9; G 00; I 60–I 64; I 69.0; S 06; T 90.5

Bartelio indeksas 80 balų ir daugiau

24

Cerebrinis paralyžius ir kt. paralyžiaus sindromai G 80–G 83

Bartelio indeksas 85–95 balai

22

Nugaros smegenų pažeidimai

Bartelio indeksas 85 balai ir daugiau

 

Tarpslankstelinių diskų spondilolistezės, stuburo stenozės M 50–M 51; M 43.1; M 48.0; G 95.2

Po operacinio gydymo

Kai bent dviejų raumenų grupės jėga mažesnė nei 4 balai

22

Kraujagyslinės mielopatijos, polineuropatija, mielopatija, paveldimos nervų ir raumenų ligos G 95.1; G 61–G 63; G 99.2;

G 10–G 13; G 23; G 70–G 71; G 24

Bartelio indeksas 85–95 balai

22

Hidrocefalija G 91

Bartelio indeksas 85–95 balai

22

Įgimtos nervų sistemos formavimosi ydos Q 02–Q 05

Bartelio indeksas 85–95 balai

22

Intrakranijinė hipertenzija G 93.2

Bartelio indeksas 85–95 balai

22

Encefalopatija G 93.4

Su motorikos, psichikos sutrikimais

Bartelio indeksas 85–95 balai

22

Nervų šaknelių ir rezginių ligos G 54.0; G 54.1; G 54.2

Esant pakenktų nervų tempimo simptomų, kai bent dviejų raumenų grupės jėga mažesnė nei 4 balai

22

Veidinio nervo ligos G 51.0–9

Su motorikos sutrikimais; kai nėra galimybių skirti ambulatorinę reabilitaciją

22

Tuneliniai sindromai G 56; G 57.0; G 57.2

Esant nežymių jutimų sutrikimų; kai nėra galimybių skirti ambulatorinę reabilitaciją

22

Epilepsija G 40.0–8

Esant kompensuotai traukulių eigai

22

Praeinantys smegenų išemijos priepuoliai ir su jais susiję sindromai G 45

 

22

Kraujagyslinis galvos skausmas G 44.1

 

22

 

TREČIASIS MEDICININĖS REABILITACIJOS ETAPAS

 

Diagnozė

Biosocialinių funkcijų sutrikimo ir/arba ligos sunkumo laipsnis

Reabilitacijos trukmė (dienomis)

Ambulatorinė reabilitacija II

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 10 procedūrų, ergoterapija – 4 procedūros, masažas – 4 procedūros, fizioterapija – 9 procedūros, 2 psichologo konsultacijos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija, logopedo terapija – 2 procedūros (esant kalbos sutrikimų). Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: socialinis ugdymas, medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos.

Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: bendraklinikinis tyrimas – 0,5, kiti tyrimai – pagal indikacijas.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: gydytojas vaikų neurologas ir kt.

Pastaba. Paslaugų arba tyrimų skaičius vienam ligoniui, nustatytas šiuose reikalavimuose, gali būti didinamas arba mažinamas atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a).

Po galvos smegenų pažeidimų C 70.0; C 71; C 72.2–8; C 72.8; D 32–D 33; G 09; I 60–I 64; I 69.0–4; S 06.2–8; T 90.5

 

16

Paveldimos nervų ligos, polineuropatija, mielopatijos, paveldimos nervų ir raumenų ligos G 10–G 13; G 60–G 63; G 24; G 70–G 71; G 95.1; G 99.2

 

16

Cerebrinis paralyžius ir kiti paralyžiniai sindromai G 81–G 83

 

16

Veidinio nervo ligos G 51

Kai yra motorikos pakenkimas

16

Nervų šaknelių ir rezginių ligos G 54.0; G 54.1; G 54.2

Kai bent dviejų raumenų grupės jėga mažesnė nei 4 balai

16

Nervų sužalojimas peties ir žasto srityje S 44

 

16

Neuropatija, tarpslankstelinių diskų spondilolistezės, stuburo stenozės M 50–M 51; M 43.1; M 48.0; G 95.2

 

16

Tuneliniai sindromai G 56; G 57.0; G 57.2

 

16

Praeinantys smegenų išemijos priepuoliai ir su jais susiję sindromai G 45

 

16

Kraujagyslinis galvos skausmas G 44.1

 

16

Epilepsija G 40.0–G 40.8

 

16

Hidrocefalija G 91

 

16

Įgimtos nervų sistemos formavimosi ydos Q 02–Q 05

 

16

Intrakranijinė hipertenzija G 93.2

 

16

Encefalopatija G 93.4

 

16

 

PALAIKOMOJI REABILITACIJA

 

Diagnozė

Biosocialinių funkcijų sutrikimo ir/arba ligos sunkumo laipsnis

Reabilitacijos trukmė (dienomis)

Palaikomoji reabilitacija

Šios reabilitacijos kurso metu paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 16 procedūrų, ergoterapija – 10 procedūrų, masažas – 5 procedūros, fizioterapija – 6 procedūros, 2 psichologo konsultacijos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai – pagal indikacijas.

Pastaba. Paslaugų arba tyrimų skaičius vienam ligoniui, nustatytas šiuose reikalavimuose, gali būti didinamas arba mažinamas atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a) arba asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a).

Po galvos smegenų pažeidimų A 84–85; A 87; A 89; B 02.1–2; C 70.0; C 71; C 72.2–8; D 32–D 33; G O9; G 93.0; I 69.0; T 90.5

Asmenys iki 18 metų, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas neįgalumas, baigę pakartotinę reabilitaciją

20

Cerebrinis paralyžius, kiti paralyžiaus sindromai* G 80–G 83

Po nugaros smegenų pažeidimų C 41.2; C 70.1; C 72.0; D 16.6; D 33.4; G 95.0-2; M 43.1; M 48.0; T 91.3

Polineuropatija, mielopatija, paveldimos nervų ir raumenų ligos G 60–G 63; G 95.1; G 99.2; G 10–G 13; G 23; G 70; G 71

 

Demielizuojančiosios CNS ligos G 35; G 37

kai Bartelio indeksas 90 balų ir daugiau

 

 

III. VAIKŲ JUDAMOJO–ATRAMOS APARATO PAŽEIDIMAI

 

PIRMASIS MEDICININĖS REABILITACIJOS arba Sveikatos Grąžinamojo Gydymo (nemedikamentinio gydymo) ETAPAS

 

1. Įgimtos kaulų-raumenų sistemos formavimosi ydos ir įgimtos bei įgytos deformacijos (po operacinio gydymo) Q 65; Q 66; Q 67.5; Q 68–Q 70; Q 72; Q 76; Q 78; M 20; M 21.0; M 21.1; M 21.7; M 22; M 23–M 25; M 41; M 42; M 43; M 45–M 48.

2. Kaulo vientisumo pažeidimas M 84; M 85.

3. Cerebrinis paralyžius G 80–G 83. 

4. Osteomielitas M 86; M 87.

5. Ilgųjų, dubens kaulų ir stuburo slankstelių lūžimai S 12; S 13.3; S 22; S 32; S 42.2–7; S 49.7; S 52.0–7; S 72; S 82; S 83.7; S 86.0; T 02.

6. Nudegimai T 20–T 25; T 27; T 29; T 34–T 35; T 95.0; T 95.1–4; T 95.8; T 95.9.

7. Po sąnarių operacijų (artroplastikos, osteotomijos, artrodezės ir kt.) M 15–M 17; M 19; M 05; M 75; S 72.

8. Po mikrochirurginių operacijų S 74.0–1; S 14.3; S 44.0–2; S 44.7; S 84.1; S 84.7; S 68; S 78; S 88; S 58; S 48; S 98.

9. Po galūnių amputacijos T 11.6; T 13.6; T 05.0–6; Y 83.5; Z 89.1–9; Q 71; Q 72.

10. Kaulų ir sąnarių kremzlių augliai C 40–C 41; D 16.

11. Infekcinės artropatijos M 00–M 03.

12. Jaunatvinis artritas M 08–M 09.

13. Trauminė artropatija M 12.5.

14. Kitas artritas M 13; M 06.

15. Sisteminės jungiamojo audinio ligos (su atramos-judėjimo aparato pažeidimu) M 30–M 35.

16. Hemofilinė artropatija M36.2, D66–D 68.

17. Peties pažeidimai, entezopatijos, minkštųjų audinių ligos M 75–M 77; M 79. Minkštųjų audinių ligos, sukeltos krūvių, M 70.

18. Mezotelinių ir minkštųjų audinių navikai C 45–C 49; D 21.

19. Stuburo ir šlaunikaulio galvutės jaunatvinės osteochondropatijos M 42.0; M 91.1.

20. Įvairios lokalizacijos osteochondropatijos M 91.0; M 91.8; M 92.5–8; M 93.0; M 93.2.

21. Funkciniai implantai Z 47.0; Z 47.8; Z 96.9; Z 96.8.

22. Lokali skleroderma L 94.0.

 

Ūmiu visų šių ligų periodu (pirmą, antrą parą), jei nėra kontraindikacijų, pradedama reabilitacija, sveikatos grąžinamasis gydymas arba pavienės nemedikamentinio gydymo priemonės.

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: reabilitacija – 15 procedūrų, sveikatos grąžinamasis gydymas – 20 procedūrų, nemedikamentinio gydymo priemonės – pagal indikacijas.

Pastaba. Paslaugų arba tyrimų skaičius vienam ligoniui, nustatytas šiuose reikalavimuose, gali būti didinamas arba mažinamas atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a) arba asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a).

 

ANTRASIS MEDICININĖS REABILITACIJOS arba Sveikatos Grąžinamojo Gydymo ETAPAS

 

Diagnozė

Biosocialinių funkcijų sutrikimo ir/arba ligos sunkumo laipsnis

Reabilitacijos trukmė (dienomis)

1. Reabilitacija II

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 20 procedūrų, ergoterapija – 10 procedūrų, masažas – 4 procedūros, fizioterapija – 5 procedūros, 2 psichologo konsultacijos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: bendraklinikinis tyrimas – 1, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai – pagal indikacijas.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: gydytojas ortopedas traumatologas, gydytojas reumatologas, gydytojas dietologas ir kt.

Pastaba. Paslaugų arba tyrimų skaičius vienam ligoniui, nustatytas šiuose reikalavimuose, gali būti didinamas arba mažinamas atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a).

Keleto kūno sričių lūžimai* T 02

Bartelio indeksas ne daugiau kaip 80 balų Keitelio indeksas mažiau kaip 70 balų, (Modifikuotas Keitelio indeksas ne daugiau kaip 30 balų)

24

Ilgųjų, dubens kaulų ir stuburo slankstelių lūžimai S 32*; S 72*; S 82

24

Funkciniai implantai Z 47.0; Z 47.8; Z 96.9; Z 96.8

24

Keleto kūno sričių trauminės amputacijos T 05.0–6

Galūnių amputacija T 11.6; Y 83.5

Galūnių netektis Z 89.1– 8

Ligonių paruošimas pirminiam gydomajam protezavimui (bigių formavimas), mokymas naudotis protezu

30

Osteomielitas M 86; M 87

Po stacionarinio gydymo

60

Įgimtos kaulų – raumenų sistemos formavimosi ydos ir deformacijos* Q 65; Q 66; Q 67.5; Q 68; Q 69; Q 70;

Redukcinės anomalijos* Q 71; Q 72; Q 76; Q 78;

Galūnių įgytos deformacijos* M 20–M 22; M 23–M 25

Po operacinio gydymo: Keitelio indeksas mažiau kaip 70 balų

(Modifikuotas Keitelio indeksas ne daugiau kaip 36 balai)

30

Nudegimai T 20–T25; T 29

Bartelio indeksas ne daugiau kaip 80 balų

24

Kaulų ir sąnarių kremzlių augliai C 40–C 41; D 16

Po radikalaus gydymo

Karnovskio indeksas 50–60 balų

24

Juvenilinė stuburo osteochondrozė M 42.0

Po operacinio gydymo modifikuotas Keitelio indeksas ne daugiau kaip 36 balai

120

Šlaunikaulio galvutės jaunatvinė osteochondropatija M 91.1

Modifikuotas Keitelio indeksas daugiau nei 36 balai

60

Spondiliolistezė M 43.1

Po operacinio gydymo

24

Jaunatvinis artritas* M 08–M 09

II ir didesnio laipsnio sąnarių funkcijos sutrikimas (pagal sąnarių judesių amplitudę)

24

Hemofilinė artropatija (D 66–D 68) M 36.2

Keitelio indeksas ne daugiau kaip 80 balų (arba modifikuotas Keitelio indeksas ne daugiau kaip 36 balai)

 

Mezotelinių ir minkštųjų audinių navikai C 45–C 49; D 21

Po radikalaus gydymo Karnovskio indeksas 50–60 balų

 

Įvairios lokalizacijos osteochondropatijos* M 91.0; M 91.8; M 92.5–8; M 93.0; M 93.2

 

24

*- esant šioms diagnozėms vėlesniu ligos periodu, pirmuosius 3 m. po neįgalumo pripažinimo dėl nugaros smegenų pažeidimų bei jų padarinių, daugybinių kaulų lūžimų ir judamojo aparato susirgimų asmenims iki 18 metų, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas neįgalumas, indikuotina pakartotinė reabilitacija. Šios reabilitacijos kurso metu paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 20 procedūrų, ergoterapija – 10 procedūrų, masažas – 4 procedūros, fizioterapija – 5 procedūros, 2 psichologo konsultacijos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: bendraklinikinis tyrimas – 1, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai – pagal indikacijas.

Pastaba. Paslaugų arba tyrimų skaičius vienam ligoniui, nustatytas šiuose reikalavimuose, gali būti didinamas arba mažinamas atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a).

2. Reabilitacija III

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 20 procedūrų, ergoterapija – 15 procedūrų, masažas – 4 procedūros, fizioterapija – 4 procedūros, 2 psichologo konsultacijos, 1,5 socialinio darbuotojo konsultacijos, logopedo terapija – 4,3 procedūros (esant kalbos sutrikimų). Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: specialus pedagoginis ugdymas, medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: bendraklinikinis tyrimas – 1, biocheminis kraujo tyrimas – 2, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai – pagal indikacijas.

Tretinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: gydytojas vaikų neurologas, gydytojas neurochirurgas, vaikų intensyvios terapijos gydytojas, gydytojas urologas, gydytojas ortopedas traumatologas, gydytojas kraujagyslių chirurgas, plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, gydytojas vaikų kardiologas, gydytojas vaikų pulmonologas, gydytojas vaikų gastroenterologas ir kt.

Pastaba. Paslaugų arba tyrimų skaičius vienam ligoniui, nustatytas šiuose reikalavimuose, gali būti didinamas arba mažinamas atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a).

Daugybiniai kaulų lūžiai* T 02

Šlaunikaulio lūžis* S 72

Bartelio indeksas ne daugiau kaip 50 balų

Modifikuotas Keitelio indeksas ne daugiau kaip 20 balų

35

Osteochondrodisplazijos* Q 77; Q 78

Įgimtos kaulų bei raumenų formavimosi ydos* Q 79

Po sudėtingų ortopedinių operacijų, kai Bartelio indeksas ne daugiau kaip 40 balų, modifikuotas Keitelio indeksas ne daugiau kaip 16 balų

35

Įgimta klubo sąnario deformacija* Q 65

Po sudėtingų ortopedinių operacijų, kai Bartelio indeksas ne daugiau kaip 40 balų, modifikuotas Keitelio indeksas ne daugiau kaip 16 balų

35

Kaulų ir sąnarių kremzlių piktybiniai navikai C 40; C 41; D 16.2–3; D 16.6; D16.8

Metastaziniai kaulų ir kaulų čiulpų piktybiniai navikai C 79.5

Po chirurginio ir /ar specifinio gydymo Bartelio indeksas ne daugiau kaip 40 balų, modifikuotas Keitelio indeksas ne daugiau kaip 20 balų

35

*- esant šioms diagnozėms vėlesniu ligos periodu, pirmuosius 3 m. po neįgalumo pripažinimo dėl nugaros smegenų pažeidimų bei jų padarinių, daugybinių kaulų lūžimų ir judamojo aparato susirgimų, asmenims iki 18 metų, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas neįgalumas, indikuotina pakartotinė reabilitacija. Šios reabilitacijos kurso metu paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 20 procedūrų, ergoterapija – 10 procedūrų, masažas – 4 procedūros, fizioterapija – 5 procedūros, 2 psichologo konsultacijos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: bendraklinikinis tyrimas – 1, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai – pagal indikacijas.

Pastaba. Paslaugų arba tyrimų skaičius vienam ligoniui, nustatytas šiuose reikalavimuose, gali būti didinamas arba mažinamas atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a).

3. Sveikatos grąžinamasis gydymas

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 15 procedūrų, ergoterapija – 6 procedūros, masažas – 4 procedūros, fizioterapija – 10 procedūrų, 2 psichologo konsultacijos. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: bendraklinikinis tyrimas – 1, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai – pagal indikacijas.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: gydytojas ortopedas traumatologas, gydytojas reumatologas, gydytojas dietologas ir kt.

Pastaba. Paslaugų arba tyrimų skaičius vienam ligoniui, nustatytas šiuose reikalavimuose, gali būti didinamas arba mažinamas atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a).

Įgimtos kaulų-raumenų sistemos formavimosi ydos ir deformacijos Q 65; Q 66; Q 67.5–8; Q 68

Galūnių įgytos deformacijos M 20; M 21.0–1; M 21.7; M 22–M 24

Po operacinio gydymo, Keitelio indeksas daugiau kaip 70 balų (modifikuotas Keitelio indeksas daugiau kaip 36 balai)

22

Keleto kūno sričių lūžimai T 02

Keitelio indeksas 70–80 balų (modifikuotas Keitelio indeksas daugiau kaip 30 balų)

22

Ilgųjų kaulų, stuburo slankstelių, dauginiai peties, mentės, kelio sąnario struktūrų, kulninės (Achilo) sausgyslės traumos ir lūžimai, dauginiai kaklo išnirimai S 12; S 13.3; S 22; S 32; S 42.2– 7; S 49.7; S 52.0–7; S 72; S 82; S 83.7; S 86.0

Kai yra sulėtėjusi konsolidacija, nustatyta raumenų hipotrofija, yra gretimų sąnarių kontraktūrų (esant nors vienai iš nurodytų komplikacijų)

22

Skoliozė (idiopatinė vaikų), progresuojanti M 41

III–IV laipsnio skoliozė arba po operacinio gydymo

22

Jaunatvinė (juvenilinė) osteochondrozė M 42.0

Kifozė, teigiamas Šobero mėginys

22

Kaulų navikai C 40–C 41; D 16

Po operacijos, spindulinio ar chemoterapinio gydymo. Karnovskio indeksas 60–80 balų

22

Nudegimai T 22.3; T 22.7; T 24.3; T 24.7; T 25.3; T 25.7; T 29.3; T 29.7; T 95.0–4; T 95.8–9

Bartelio indeksas ne daugiau kaip 80 balų

22

Nervų sužalojimas S 74.0–1; S 14.3; S 44.0–2; S 44.7; S 84.1; S 84.7

Trauminė amputacija S 68; S 78; S 98; S 88; S 58; S 48

Po mikrochirurginių galūnių operacijų, kai bent vienos raumenų grupės jėga mažiau kaip 3 balai

22

Galūnių amputacijos T 11.6; T 05.0–6; Y 83.5; Q 71; Q 72; Z 89.1–8

Ilgalaikis protezavimas pirmą kartą po gydomojo protezavimo

22

Infekcinės artropatijos M 00–M 03

Jaunatvinis artritas M 08–M 09

Trauminė artropatija M 12.5

Kitas artritas M 13; M 06

Stuburo ir šlaunikaulio galvutės jaunatvinės osteochondropatijos M 42.0; M 91.1.

Įvairios lokalizacijos osteochondropatijos M 91.0; M 91.8; M 92.5–8; M 93.0; M 93.2

I–II laipsnio sąnarių funkcijos sutrikimas (pagal sąnarių judesių amplitudę)

Keitelio indeksas ne daugiau kaip 85 balai (arba modifikuotas Keitelio indeksas daugiau kaip 36 balai)

22

Hemofilinė artropatija D 66–D 68; M 36.2

 

22

Minkštųjų audinių ligos, sukeltos krūvių M 70

Peties pažeidimai, entezopatijos, minkštųjų audinių ligos M 75–M 77; M 79

 

22

Lokali skleroderma L 94.0

 

22

Sisteminės jungiamojo audinio ligos (su atramos-judėjimo aparato pažeidimu) M 30–M 35

 

22

Mezotelinių ir minkštųjų audinių navikai C 45–C 49; D 21

Po operacijos, spindulinio ar chemoterapinio gydymo.

Karnovskio indeksas 60–80 balų

22

Sąnarinės kontraktūros (po traumų, operacijų) M 24.5; M 25.8

 

22

 

TREČIASIS MEDICININĖS REABILITACIJOS ETAPAS

 

Diagnozė

Biosocialinių funkcijų sutrikimo ir/arba ligos sunkumo laipsnis

Reabilitacijos trukmė (dienomis)

Ambulatorinė reabilitacija II

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 10 procedūrų, ergoterapija – 4 procedūros, masažas – 4 procedūros, fizioterapija – 9 procedūros, 2 psichologo konsultacijos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai – pagal indikacijas.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: gydytojas ortopedas traumatologas, gydytojas reumatologas ir kt.

Pastaba. Paslaugų arba tyrimų skaičius vienam ligoniui, nustatytas šiuose reikalavimuose, gali būti didinamas arba mažinamas atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a).

Lengvo laipsnio vaikų amžiaus paralyžiai G 80–G 83

 

16

Kifozė M 40

Skoliozė M 41

Dorsalgija M 54

Įgimta stuburo deformacija M 25.8

Girnelės išnirimas M 22

 

16

Įgimtos kaulų-raumenų sistemos formavimosi ydos ir deformacijos Q 65; Q 66; Q 67.5; Q 68

Galūnių įgytos deformacijos M 21.0–1; M21.7

 

16

Hemofilinė artropatija M36.2; D 66; D 67; D 68

 

16

Jaunatvinis artritas M 08–M 09

Sąnarių kontraktūros M 24.5; M 25.8

Infekcinė artropatija M 00–M 03

 

16

Įvairios lokalizacijos osteochondropatijos M 42.0; M 91.0–1;

M 91.8; M 92.5–8; M 93.0; M 93.2

 

16

Ilgųjų kaulų, stuburo slankstelių, dauginiai peties, mentės, kelio sąnario struktūrų, kulninės (Achilo) sausgyslės traumos ir lūžimai, dauginiai kaklo išnirimai S 12; S 13.3; S 22; S 32; S 42.2–7; S 49.7; S 52.0–7; S 72; S 82; S 83.7; S 86.0

Kai yra sulėtėjusi konsolidacija, nustatyta raumenų hipotrofija, yra gretimų sąnarių kontraktūrų (esant nors vienai iš nurodytų komplikacijų)

16

 

PALAIKOMOJI REABILITACIJA

 

Diagnozė

Biosocialinių funkcijų sutrikimo ir/arba ligos sunkumo laipsnis

Reabilitacijos trukmė (dienomis)

Palaikomoji reabilitacija

Šios reabilitacijos kurso metu paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 16 procedūrų, ergoterapija – 10 procedūrų, masažas – 4 procedūros, fizioterapija – 6 procedūros, 2 psichologo konsultacijos, 2 socialinio darbuotojo konsultacijos. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai – pagal indikacijas.

Pastaba. Paslaugų arba tyrimų skaičius vienam ligoniui, nustatytas šiuose reikalavimuose, gali būti didinamas arba mažinamas atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a) arba asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a).

Keleto kūno sričių lūžimai T 02

Ilgųjų, dubens kaulų ir stuburo slankstelių lūžimai S 32; S 72

Įgimtos kaulų-raumenų sistemos formavimosi ydos ir deformacijos Q 66; Q 68; Q 69; Q 70

Redukcinės anomalijos Q 71; Q 72; Q 76; Q 78

Galūnių įgytos deformacijos M 20–M 22; M 23–M 25

Jaunatvinis artritas M 08–M 09

Įvairios lokalizacijos osteochondropatijos M 91.0; M 91.8; M 92.5–8; M 93.0; M 93.2

Asmenys iki 18 metų, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas neįgalumas, baigę pakartotinę reabilitaciją

20

 

IV. VAIKŲ KRAUJOTAKOS SISTEMOS LIGOS

 

PIRMASIS MEDICININĖS REABILITACIJOS arba Sveikatos Grąžinamojo Gydymo (nemedikamentinio gydymo) ETAPAS

 

1. Kardiomiopatijos I 42–I 43.

2. Įgimtos ir įgytos širdies ydos Q 20–Q 28; I 05–I 08.5.

3. Ūmus reumatas I 00, I 02.

4. Pirminė (esencialinė) hipertenzija I 10.

5. Nereumatinės etiologijos endokarditai, perikarditai, miokarditai I 30; I 31; I 33; I 40; I 41.

6. Širdies ritmo sutrikimai po chirurginio ir stacionarinio gydymo (paroksizminė tachikardija, AV pilnutinė blokada) I 47; I 44.2; I 45.6.

Ūmiu visų šių ligų periodu (pirmą, antrą parą), jei nėra kontraindikacijų, pradedama reabilitacija, sveikatos grąžinamasis gydymas arba pavienės nemedikamentinio gydymo priemonės.

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: reabilitacija – 10 procedūrų, sveikatos grąžinamasis gydymas – 15 procedūrų, nemedikamentinio gydymo priemonės – pagal indikacijas.

Pastaba. Paslaugų arba tyrimų skaičius vienam ligoniui, nustatytas šiuose reikalavimuose, gali būti didinamas arba mažinamas atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a) arba asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a).

 

ANTRASIS MEDICININĖS REABILITACIJOS arba Sveikatos Grąžinamojo Gydymo ETAPAS

 

Diagnozė

Biosocialinių funkcijų sutrikimo ir/arba ligos sunkumo laipsnis

Reabilitacijos trukmė (dienomis)

1. Reabilitacija II

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 20 procedūrų, ergoterapija – 2 procedūros, masažas – 7 procedūros, fizioterapija – 6 procedūros, 5 psichologo konsultacijos, 2 socialinio darbuotojo konsultacijos. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: bendraklinikinis tyrimas – 0,7, biocheminis kraujo tyrimas – 0,7, EKG – 1, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai – pagal indikacijas.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: gydytojas vaikų kardiologas, gydytojas reumatologas, gydytojas dietologas ir kt.

Pastaba. Paslaugų arba tyrimų skaičius vienam ligoniui, nustatytas šiuose reikalavimuose, gali būti didinamas arba mažinamas atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a).

Kardiomiopatijos I 42; I 43

Esant II klasės kraujotakos nepakankamumui

22

Įgimtos ir įgytos širdies ydos Q 20–Q 28; I 05–I 08.5

Po ir prieš chirurginį gydymą, jei kraujotakos nepakankamumas didesnis kaip I laipsnio iki 6 mėn.

Po širdies ir kraujagyslių operacijų (iki 2 mėn.). Po širdies persodinimo operacijų C 38.0; C 45.2; D 15.1; S 26; Z 95; Z 94.1

Po ir prieš chirurginį gydymą, jei kraujotakos nepakankamumas didesnis kaip I laipsnio

2. Sveikatos grąžinamasis gydymas

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 16 procedūrų, ergoterpija – 2 procedūros, masažas – 6 procedūros, fizioterapija – 10 procedūrų, 3 psichologo konsultacijos. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: bendraklinikinis tyrimas – 0,7, EKG – 0,7, funkciniai tyrimai – 1 , kiti tyrimai – pagal indikacijas.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: gydytojas vaikų kardiologas, gydytojas reumatologas, gydytojas dietologas ir kt.

Pastaba. Paslaugų arba tyrimų skaičius vienam ligoniui, nustatytas šiuose reikalavimuose, gali būti didinamas arba mažinamas atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a).

Kardiomiopatijos I 42; I 43

Esant I klasės kraujotakos nepakankamumui; kai nėra galimybių skirti ambulatorinę reabilitaciją

18

Įgimtos ir įgytos širdies ydos Q 2 –Q 28; I 05–I 08.5

Po ir prieš chirurginį gydymą, jei kraujotakos nepakankamumas ne didesnis kaip I laipsnio iki 6 mėn.

18

Širdies ritmo sutrikimai (paroksizminė tachikardija, priešlaikinio sujaudinimo sindromas) po chirurginio ir stacionarinio gydymo I 47; I 45.6

Pilna AV blokada I 44.2

Po chirurginio arba medikamentinio gydymo

Po stimuliatoriaus implantavimo

18

Nereumatinės etiologijos ūmus perikarditas I 30; I 31

Ūmus ir poūmis endokarditas I 33

Ūmus miokarditas I 40

Miokarditas, sergant kt. ligomis I 41

 

18

Pirminė (esencialinė) hipertenzija I 10

Kai nėra galimybių skirti ambulatorinę reabilitaciją

18

Ūmus reumatas (be širdies pažeidimo ir su širdies pažeidimu, reumatinė chorėja) I 00–I 02

 

18

 

TREČIASIS MEDICININĖS REABILITACIJOS ETAPAS

 

Diagnozė

Biosocialinių funkcijų sutrikimo ir/arba ligos sunkumo laipsnis

Reabilitacijos trukmė (dienomis)

Ambulatorinė reabilitacija II

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 10 procedūrų, masažas – 6 procedūros, fizioterapija – 10 procedūrų, 3 psichologo konsultacijos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: EKG – 0,7, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai – pagal indikacijas.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: gydytojas vaikų kardiologas ir kt.

Pastaba. Paslaugų arba tyrimų skaičius vienam ligoniui, nustatytas šiuose reikalavimuose, gali būti didinamas arba mažinamas atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a).

Pirminė (esencialinė) hipertenzija I 10

 

16

Kardiomiopatijos I 42–I 43

 

16

 

V. VAIKŲ KVĖPAVIMO SISTEMOS LIGOS

 

PIRMASIS MEDICININĖS REABILITACIJOS ARBA SVEIKATOS GRĄŽINAMOJO GYDYMO (NEMEDIKAMENTINIO GYDYMO) ETAPAS

 

1. Pneumonijos J 12–J 18.

2. Bronchų astma J 45.

3. Brochektazinė liga J 47.

4. Po plaučių operacijų J 85–J 86.

5. Užsitęsęs obstrukcinis bronchitas J 20.

6. Cistinė fibrozė su plaučių simptomais E 84.0.

7. Intersticinės plaučių ligos J 84.

8. Kvėpavimo organų navikai C 30–C 39; D 02.1–D 02.4; D 14.2; D 15.

9. Lėtinė respiracinė liga, pasireiškusi perinataliniame periode P 27.

 

Ūmiu visų šių ligų periodu (pirmą, antrą parą), jei nėra kontraindikacijų, pradedama reabilitacija, sveikatos grąžinamasis gydymas arba pavienės nemedikamentinio gydymo priemonės.

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: reabilitacija – 15 procedūrų, sveikatos grąžinamasis gydymas – 20 procedūrų, nemedikamentinio gydymo priemonės – pagal indikacijas.

Pastaba. Paslaugų arba tyrimų skaičius vienam ligoniui, nustatytas šiuose reikalavimuose, gali būti didinamas arba mažinamas atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a) arba asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a).

 

ANTRASIS MEDICININĖS REABILITACIJOS arba Sveikatos Grąžinamojo Gydymo ETAPAS

 

Diagnozė

Biosocialinių funkcijų sutrikimo ir/arba ligos sunkumo laipsnis

Reabilitacijos trukmė (dienomis)

1. Reabilitacija II

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 20 procedūrų, masažas – 8 procedūros, fizioterapija – 10 procedūrų, 3 psichologo konsultacijos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: bendraklinikinis tyrimas – 1, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai – pagal indikacijas.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: gydytojas vaikų pulmonologas, dietologas ir kt.

Pastaba. Paslaugų arba tyrimų skaičius vienam ligoniui, nustatytas šiuose reikalavimuose, gali būti didinamas arba mažinamas atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a).

Kvėpavimo organų navikai C 30–C 39; D 02.1–4; D 14.2; D 15

Po radikalaus gydymo, kai Karnovskio indeksas 50–60 balų

22

Pneumonija J 12–J 18

Sunkios arba vidutinio sunkumo eigos segmentinė arba pleuropneumonija su buvusiu ūminio kvėpavimo nepakankamumu, patvirtintu kraujo dujų tyrimu, arba sergant pneumonija 2 ir daugiau kartų per metus

22

Bronchinė astma J 45

Sunki arba vidutinio sunkumo eiga po paūmėjimo

22

Bronchektazės J 47

Sunki arba vidutinio sunkumo eiga po paūmėjimo

22

Cistinė fibrozė su plaučių simptomais E84.0

Sunki arba vidutinio sunkumo eiga po paūmėjimo

22

2. Sveikatos grąžinamasis gydymas

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 18 procedūrų, masažas – 6 procedūros, fizioterapija – 10 procedūrų, 3 psichologo konsultacijos. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: bendraklinikinis tyrimas – 0,5, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai – pagal indikacijas.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: gydytojas vaikų pulmonologas, dietologas ir kt.

Pastaba. Paslaugų arba tyrimų skaičius vienam ligoniui, nustatytas šiuose reikalavimuose, gali būti didinamas arba mažinamas atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a).

Pneumonija J 12–J 18

Lengvos arba vidutinio sunkumo eigos segmentinė arba bronchopneumonija

18

Bronchinė astma J 45

Lengva persistuojanti eiga po paūmėjimo; kai nėra galimybių skirti ambulatorinę reabilitaciją

18

Obstrukcinės plaučių ligos J 20

Sergant bronchitu 4 ir daugiau kartų per metus arba užsitęsus kosuliui ilgiau kaip 6 sav.; kai nėra galimybių skirti ambulatorinę reabilitaciją

18

Bronchektazės J 47

Lengva eiga po paūmėjimo; kai nėra galimybių skirti ambulatorinę reabilitaciją

18

Cistinė fibrozė su plaučių simptomais E 84.0

Lengva eiga po paūmėjimo; kai nėra galimybių skirti ambulatorinę reabilitaciją

18

Apatinių kvėpavimo takų pūlingi ir nekroziniai pakitimai J 85–J 86

Po operacinio gydymo

18

Kvėpavimo organų navikai C 30–C 39; D 02.1–D 02.4; D 14.2; D 15

Po operacinio, spindulinio ar chemoterapinio gydymo

18

Lėtinė respiracinė liga, pasireiškusi perinataliniame periode P 27

Sumažėjus proceso aktyvumo rodikliams po paūmėjimo; kai nėra galimybių skirti ambulatorinę reabilitaciją

18

 

TREČIASIS MEDICININĖS REABILITACIJOS etapas

 

Diagnozė

Biosocialinių funkcijų sutrikimo ir/arba ligos sunkumo laipsnis

Reabilitacijos trukmė (dienomis)

Ambulatorinė reabilitacija II

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 10 procedūrų, masažas – 5 procedūros, fizioterapija – 12 procedūrų, 2 psichologo konsultacijos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai – pagal indikacijas.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: gydytojas vaikų pulmonologas ir kt.

Pastaba. Paslaugų arba tyrimų skaičius vienam ligoniui, nustatytas šiuose reikalavimuose, gali būti didinamas arba mažinamas atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a).

Obstrukcinės plaučių ligos J 20

Sergant 3 ir daugiau kartų per metus

Išliekant proceso aktyvumo rodikliams

16

Bronchų astma J 45

Sergant 3 ir daugiau kartų per metus

Išliekant proceso aktyvumo rodikliams

16

Bronchektazės J 47

Sergant 3 ir daugiau kartų per metus

Išliekant proceso aktyvumo rodikliams

16

Apatinių kvėpavimo takų pūlingi ir nekroziniai pakitimai J 85–J 86

Sergant 3 ir daugiau kartų per metus

Išliekant proceso aktyvumo rodikliams

16

Pneumonijos J 12–J 18

Sergant 3 ir daugiau kartų per metus

Išliekant proceso aktyvumo rodikliams

16

Cistinė fibrozė su plaučių simptomais E 84

Sergant 3 ir daugiau kartų per metus

Išliekant proceso aktyvumo rodikliams

16

Lėtinė respiracinė liga, pasireiškusi perinataliniame periode P 27

Po paūmėjimo, sumažėjus proceso aktyvumo rodikliams

16

 

VI. Vaikų endokrininės ligos

 

PIRMASIS MEDICININĖS REABILITACIJOS arba Sveikatos Grąžinamojo Gydymo (nemedikamentinio gydymo) ETAPAS

 

1. Nuo insulino priklausomas cukrinis diabetas E 10.

2. Vidutinio sunkumo tirotoksikozė arba po radikalaus gydymo E 05.

3. Tiroiditai, pasižymintys vidutinio sunkumo skydliaukės funkcijos sutrikimais E 06.

4. Vidutinio sunkumo hipoparatirozė E 20.

5. Subkompensacijos fazės hiperparatirozė E 21.

6. Kitos hipotirozės (subkompensacijos fazėje) E 03.

7. Pooperacinė hipotirozė (subkompensacijos fazės) E 89.0.

8. Pirminis antinksčių žievės nepakankamumas E 27.1.

9. Pooperacinis antinksčių žievės nepakankamumas E 89.6.

10. Adrenogenitalinės funkcijos sutrikimas E 25.

11. Kušingo sindromas E 24.

12. Hipofizės hipofunkcija ir kiti funkcijos sutrikimai E 23.

13. Skydliaukės ir kitų vidinės sekrecijos liaukų navikai C 73–C 76; D 35.

14. Nutukimas E 66.

 

Ūmiu visų šių ligų periodu (pirmą, antrą parą), jei nėra kontraindikacijų, pradedama reabilitacija, sveikatos grąžinamasis gydymas arba pavienės nemedikamentinio gydymo priemonės.

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: reabilitacija – 10 procedūrų, sveikatos grąžinamasis gydymas – 15 procedūrų, nemedikamentinio gydymo priemonės – pagal indikacijas.

Pastaba. Paslaugų arba tyrimų skaičius vienam ligoniui, nustatytas šiuose reikalavimuose, gali būti didinamas arba mažinamas atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a) arba asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a).

 

Antrasis MEDICININĖS REABILITACIJOS arba Sveikatos Grąžinamojo Gydymo ETAPAS

 

Diagnozė

Biosocialinių funkcijų sutrikimo ir/arba ligos sunkumo laipsnis

Reabilitacijos trukmė (dienomis)

1. Reabilitacija II

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 20 procedūrų, ergoterapija – 6 procedūros, masažas – 6 procedūros, fizioterapija – 7 procedūros, 2 psichologo konsultacijos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija, dietoterapija. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: biocheminiai kraujo tyrimai – 2, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai – pagal indikacijas.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: gydytojas vaikų endokrinologas, dietologas ir kt.

Pastaba. Paslaugų arba tyrimų skaičius vienam ligoniui, nustatytas šiuose reikalavimuose, gali būti didinamas arba mažinamas atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a).

Nuo insulino priklausomas cukrinis diabetas (po hiperglikeminės arba hipoglikeminės komos) E 10

Užsitęsęs glikemijos nestabilumas

Svyruojantis insulino poreikis

Hiperglikeminės komos metu buvęs pH mažiau kaip 7,2

Prislopintos psichomotorinės reakcijos

22

Skydliaukės ir kitų vidinės sekrecijos liaukų navikai C 73–C 76; D 35

Po radikalaus gydymo

22

2. Sveikatos grąžinamasis gydymas

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 15 procedūrų, ergoterapija – 4 procedūros, masažas – 6 procedūros, fizioterapija – 10 procedūrų, 2 psichologo konsultacijos, dietoterapija. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: biocheminis kraujo tyrimas – 1, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai – pagal indikacijas.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: gydytojas vaikų endokrinologas, dietologas ir kt.

Pastaba. Paslaugų arba tyrimų skaičius vienam ligoniui, nustatytas šiuose reikalavimuose, gali būti didinamas arba mažinamas atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a).

Subkompensuotas cukrinis diabetas E 10

Glikolizuotas HbAc1> 7,5 proc. 

18

Vidutinio sunkumo tirotoksikozė E 05

Tiroiditai, pasižymintys vidutinio sunkumo skydliaukės funkcijos sutrikimais E 06

Nėra skydliaukės ir tropinių hormonų pusiausvyros

18

Kita hipotirozė E 03

Pooperacinė hipotirozė E 89.0

Subkompensuota

Skydliaukės ir kitų vidinės sekrecijos liaukų navikai C 73–C 76; D 35

Po operacinio, spindulinio ar chemoterapinio gydymo

18

Vidutinio sunkumo hipoparatirozė E 20

Hiperparatirozė (subkompensuota) E 21

Subkompensacijos būklės

18

Adrenogenitalinės funkcijos sutrikimas E 25

Pooperacinis antinksčių žievės nepakankamumas E 89.6

Pirminis antinksčių žievės nepakankamumas E 27.1

Kušingo sindromas E 24

Subkompensacijos būklės

18

Nutukimas E 66

II–III laipsnio

18

 

TREČIASIS MEDICININĖS reabilitacijos etapas

 

Diagnozė

Biosocialinių funkcijų sutrikimo ir/arba ligos sunkumo laipsnis

Reabilitacijos trukmė (dienomis)

Ambulatorinė reabilitacija II

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 10 procedūrų, ergoterapija – 2 procedūros, masažas – 5 procedūros, fizioterapija – 10 procedūrų, 2 psichologo konsultacijos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: biocheminis kraujo tyrimas – 0,6, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai – pagal indikacijas.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: gydytojas vaikų endokrinologas ir kt.

Pastaba. Paslaugų arba tyrimų skaičius vienam ligoniui, nustatytas šiuose reikalavimuose, gali būti didinamas arba mažinamas atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a).

Subkompensuotas cukrinis diabetas E 10

Glikolizuotas HbAc1 mažiau kaip 6 proc. 

16

Kita hipotirozė E 03

Nestabili hormonų pusiausvyra

16

Lengva tirotoksikozė E 05

 

16

Tiroiditas E 06

 

16

Pirminis antinksčių žievės nepakankamumas E 27.1

 

16

Vidutinio sunkumo hipoparatirozė E 20

Ca++, P pusiausvyros nestabilumas

16

Hiperparatirozė (subkompensuota) E 21

 

16

Adrenogenitalinės funkcijos sutrikimas E 25

Nestabili hormonų pusiausvyra

16

Kušingo sindromas E 24

 

16

Hipofizės hipofunkcija ir kiti funkcijos sutrikimai E 23

 

16

Nutukimas E 66

II–III laipsnio

16

 

VII. Vaikų virškinimo sistemos ligos

 

PIRMASIS MEDICININĖS REABILITACIJOS arba Sveikatos Grąžinamojo Gydymo (nemedikamentinio gydymo) ETAPAS

 

1. Po skrandžio rezekcijos, po tulžies pūslės pašalinimo, kepenų, kasos, žarnyno ligų operacinio gydymo K 25–K 28; K 40–K 46; K 55; K 56.1–5; K 80–K 85; K 91.2.

2. Kepenų transplantacija Z 94.4.

3. Virškinimo organų navikai C 15–C 26; C 45; C 48; D 10–D 13; D 19; D 20.

4. Virusiniai hepatitai B 15–B 17.

5. Stemplės, skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opa K 22.1; K 25–K 28.

6. Erozinis gastritas K 29.0.

7. Nepatikslintas ryškus baltymų ir energinių medžiagų trūkumas (ryškus vaikų kūno masės netekimas ar nepakankamas didėjimas – daugiau kaip 20 proc.) E 43.

8. Opinis kolitas, Krono liga K 50–K 51.

9. Ūmus pankreatitas K 85.

10. Erozinis ezofagitas, gastritas, duodenitas K 20; K 29.0; K 29.8.

 

Ūmiu visų šių ligų periodu (pirmą, antrą parą), jei nėra kontraindikacijų, pradedama reabilitacija, sveikatos grąžinamasis gydymas arba pavienės nemedikamentinio gydymo priemonės.

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: reabilitacija – 10 procedūrų, sveikatos grąžinamasis gydymas – 15 procedūrų, nemedikamentinio gydymo priemonės – pagal indikacijas.

Pastaba. Paslaugų arba tyrimų skaičius vienam ligoniui, nustatytas šiuose reikalavimuose, gali būti didinamas arba mažinamas atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a) arba asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a).

 

ANTRASIS MEDICININĖS REABILITACIJOS arba Sveikatos Grąžinamojo Gydymo ETAPAS

 

Diagnozė

Biosocialinių funkcijų sutrikimo ir/arba ligos sunkumo laipsnis

Reabilitacijos trukmė (dienomis)

1. Reabilitacija II

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 17 procedūrų, ergoterapija – 10 procedūrų, masažas – 8 procedūros, 5 psichologo konsultacijos, 2 socialinio darbuotojo konsultacijos, dietoterapija. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: bendraklinikinis tyrimas – 0,7, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai – pagal indikacijas.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: gydytojas vaikų gastroenterologas, dietologas ir kt.

Pastaba. Paslaugų arba tyrimų skaičius vienam ligoniui, nustatytas šiuose reikalavimuose, gali būti didinamas arba mažinamas atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a).

Virškinimo organų navikai C 15–C 26; C 45; C 48; D 10–D 13; D 19; D 20

Po radikalaus gydymo, kai Karnovskio indeksas 50–60 balų

22

2. Sveikatos grąžinamasis gydymas

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 16 procedūrų, masažas – 6 procedūros, fizioterapija – 12 procedūrų, 3 psichologo konsultacijos, dietoterapija. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: bendraklinikinis tyrimas – 0,5, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai – pagal indikacijas.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: gydytojas vaikų gastroenterologas, dietologas ir kt.

Pastaba. Paslaugų arba tyrimų skaičius vienam ligoniui, nustatytas šiuose reikalavimuose, gali būti didinamas arba mažinamas atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a).

Virškinimo organų navikai C 15–C 26; C 45; C 48; D 10–D 13; D 19–D 20

Po operacijos, spindulinio ar chemoterapinio gydymo, Karnovskio indeksas daugiau kaip 60 balų

18

Persodintos kepenys Z 94.4

 

18

Stemplės, skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opa K 22.1; K 25–K 28

Endoskopiškai patvirtinus opos lokalizaciją

18

Išvaržos K 40–K 46

Žarnų kraujagyslių ligos K 25–K 28; K 55

Paralyžinis žarnų nepraeinamumas K 56.1–5

Tulžies akmenligė, cholecistitas K 80–K 85; K 91.2

Po operacinio gydymo laparotominiu būdu arba po laparoskopijos metu atliktų operacijų su komplikacijomis

18

Virusiniai hepatitai B 15–B 17

Vidutinė ar sunki eigos forma su astenijos požymiais

18Erozinis ezofagitas, gastritas, duodenitas K 20; K 29.0; K 29.8

Endoskopiškai patvirtinus diagnozę

18

Ūmus pankreatitas K 85

Užsitęsusi vidutinio sunkumo ligos eiga

18

Opinis kolitas, Krono liga K 50–K 51

 

18

Nepatikslintas ryškus baltymų ir energetinių medžiagų trūkumas (ryškus vaikų kūno masės netekimas ar nepakankamas didėjimas) E 43

Daugiau kaip 20 proc.

18

 

TREČIASIS MEDICININĖS REABILITACIJOS ETAPAS

 

Diagnozė

Biosocialinių funkcijų sutrikimo ir/arba ligos sunkumo laipsnis

Reabilitacijos trukmė (dienomis)

Ambulatorinė reabilitacija II

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 10 procedūrų, masažas – 5 procedūros, fizioterapija – 12 procedūrų, 2 psichologo konsultacijos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai – pagal indikacijas.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: gydytojas vaikų gastroenterologas, dietologas ir kt.

Pastaba. Paslaugų arba tyrimų skaičius vienam ligoniui, nustatytas šiuose reikalavimuose, gali būti didinamas arba mažinamas atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a).

Stemplės, skrandžio, dvylikapirštės žarnos opa K 22.1; K 25–K 28

Endoskopiškai patvirtinus diagnozę

16

Nepatikslintas ryškus baltymų ir energetinių medžiagų trūkumas (ryškus vaikų kūno masės netekimas ar nepakankamas didėjimas) E 43

 

16

Opinis kolitas, Krono liga K 50–K 51

 

16

Virškinimo organų navikai C 15–C 26; C 45; C 48; D 10–D 13; D 19–D 20

 

16

 

VIII. Vaikų inkstų ligos

 

PIRMASIS MEDICININĖS REABILITACIJOS arba Sveikatos Grąžinamojo Gydymo (nemedikamentinio gydymo) ETAPAS

 

1. Persodintas inkstas Z 94.0.

2. Inkstų nepakankamumas N 17; N 18.

3. Tubulointersticinis nefritas N 10–N 12.

4. Inkstų ir šlapimo takų akmenys, obstrukcinė ir refliuksinė uropatija (po operacinio gydymo) N 13; N 20–N 21.

5. Glomerulų ligos N 00; N 03–N 05.

6. Hipertenzinė inkstų liga, antrinė hipertenzija I 12; I 15.

7. Šlapimą išskiriančių organų navikai (po operacijos, spindulinio ir chemoterapinio gydymo) C 60–C 68; D 09.0–D 09.1; D 29–D 30.

 

Ūmiu visų šių ligų periodu (pirmą, antrą parą), jei nėra kontraindikacijų, pradedama reabilitacija, sveikatos grąžinamasis gydymas arba pavienės nemedikamentinio gydymo priemonės.

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: reabilitacija – 10 procedūrų, sveikatos grąžinamasis gydymas – 15 procedūrų, nemedikamentinio gydymo priemonės – pagal indikacijas.

Pastaba. Paslaugų arba tyrimų skaičius vienam ligoniui, nustatytas šiuose reikalavimuose, gali būti didinamas arba mažinamas atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a) arba asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a).

 

ANTRASIS MEDICININĖS REABILITACIJOS arba Sveikatos Grąžinamojo Gydymo ETAPAS

 

Diagnozė

Biosocialinių funkcijų sutrikimo ir/arba ligos sunkumo laipsnis

Reabilitacijos trukmė (dienomis)

1. Reabilitacija II

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 20 procedūrų, masažas – 10 procedūrų, fizioterapija – 8 procedūros, 3 psichologo konsultacijos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: bendraklinikinis tyrimas – 1,5, biocheminis kraujo tyrimas – 0,5, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai – pagal indikacijas.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: gydytojas vaikų nefrologas, dietologas ir kt.

Pastaba. Paslaugų arba tyrimų skaičius vienam ligoniui, nustatytas šiuose reikalavimuose, gali būti didinamas arba mažinamas atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a).

Šlapimą išskiriančių organų navikai C 60–C 68; D 09.0–D 09.1; D 29–D 30

Po radikalaus gydymo, kai Karnovskio indeksas 50–60 balų

24

Inkstų nepakankamumas N 17

II–III laipsnio funkcijos nepakankamumo

24

2. Sveikatos grąžinamasis gydymas

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 16 procedūrų, masažas – 8 procedūros, fizioterapija – 10 procedūrų, 3 psichologo konsultacijos, dietoterapija. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: biocheminis kraujo tyrimas – 0,3, bendraklinikinis tyrimas – 1, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai – pagal indikacijas.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: gydytojas vaikų nefrologas, dietologas ir kt.

Pastaba. Paslaugų arba tyrimų skaičius vienam ligoniui, nustatytas šiuose reikalavimuose, gali būti didinamas arba mažinamas atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a).

Šlapimą išskiriančių organų navikai C 60–C 68; D 09.0–D 09.1; D 29–D 30

Po operacijos, spindulinio ar chemoterapinio gydymo

Karnovskio indeksas daugiau kaip 60 balų

18

Hipertenzinė inkstų liga I 12

Antrinė hipertenzija I 15

1. Hipertenzija, reikalaujanti dažnos kontrolės ir kompleksinio gydymo

2. Pradiniai, laikini inkstų funkcijos sutrikimo požymiai

18

Inkstų nepakankamumas N 17–N 18

Vidutinio laipsnio sutrikimai: hipertenzija, šarmų ir rūgščių balanso sutrikimas, elektro-litų balanso sutrikimas, nestabili diurezė, plazmos kreatininas daugiau kaip 110 mmol/l

18

Persodintas inkstas Z 94.0

 

18

Obstrukcinė ir refliuksinė uropatija N 13

Po operacinio gydymo

18

Šlapimo organų akmenligė N 20–N 21

Po operacinio gydymo

18

Glomerulų ligos N 00; N 03–N 05

Pirmą kartą nustačius diagnozę ir po paūmėjimo

18

Inkstų kanalėlių intersticinės ligos N 10–N 12

Pirmą kartą nustačius diagnozę ir po paūmėjimo

18

 

TREČIASIS MEDICININĖS REABILITACIJOS ETAPAS

 

Diagnozė

Biosocialinių funkcijų sutrikimo ir/arba ligos sunkumo laipsnis

Reabilitacijos trukmė (dienomis)

Ambulatorinė reabilitacija II

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 10 procedūrų, masažas – 7 procedūros, fizioterapija – 10 procedūrų, 2 psichologo konsultacijos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: bendraklinikinis tyrimas – 0,5, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai – pagal indikacijas.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: vaikų nefrologas ir kt.

Pastaba. Paslaugų arba tyrimų skaičius vienam ligoniui, nustatytas šiuose reikalavimuose, gali būti didinamas arba mažinamas atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a).

Lėtinis inkstų nepakankamumas N 18

Fizinio vystymosi atsilikimas

16

Šlapimą išskiriančių organų navikai C 60–C 68; D 09.0–D 09.1; D 29–D 30

 

16

Glomerulų ligos N 00; N 03–N 05

 

16

Hipertenzinė inkstų liga I12

Antrinė hipertenzija I 15

 

16

Inkstų kanalėlių intersticinės ligos N 10–N 12

 

16

 

IX. VAIKŲ PSICHIKOS IR ELGESIO SUTRIKIMAI

 

PIRMASIS MEDICININĖS REABILITACIJOS ARBA SVEIKATOS GRĄŽINAMOJO GYDYMO (NEMEDIKAMENTINIO GYDYMO) ETAPAS

 

1.        Bipolinis afektinis sutrikimas F 31.3–7.

2.        Depresinis epizodas F 32–F 34.

3.        Neuroziniai, stresiniai ir somatoforminiai sutrikimai F 40–F 48; F 50; F 51; F 53.

4.        Potrauminis sindromas F 07.2.

5.        Specifinis motorinės funkcijos ir mišrūs raidos sutrikimai F 82–F 83.

6.        Hiperkineziniai sutrikimai F 90.

7.        Psichologinės raidos, elgesio ir emocijų sutrikimai F 80.0–9; F 81.0–9; F 83; F 94.0; F 98.5; F 98.6.

 

Ūmiu visų šių ligų periodu (pirmą, antrą parą), jei nėra kontraindikacijų, pradedamas sveikatos grąžinamasis gydymas arba pavienės nemedikamentinio gydymo priemonės.

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: sveikatos grąžinamasis gydymas – 20 procedūrų, nemedikamentinio gydymo priemonės – pagal indikacijas.

Pastaba. Paslaugų arba tyrimų skaičius vienam ligoniui, nustatytas šiuose reikalavimuose, gali būti didinamas arba mažinamas atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a) arba asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a).

 

ANTRASIS MEDICININĖS REABILITACIJOS arba Sveikatos Grąžinamojo Gydymo ETAPAS

 

Diagnozė

Biosocialinių funkcijų sutrikimo ir/arba ligos sunkumo laipsnis

Reabilitacijos trukmė (dienomis)

Sveikatos grąžinamasis gydymas

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 16 procedūrų, ergoterapija – 4 procedūros, masažas – 6 procedūros, fizioterapija – 6 procedūros, 5 psichologo konsultacijos. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai – pagal indikacijas.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: vaikų ir paauglių psichiatras, dietologas ir kt.

Pastaba. Paslaugų arba tyrimų skaičius vienam ligoniui, nustatytas šiuose reikalavimuose, gali būti didinamas arba mažinamas atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a).

Neorganiniai miego sutrikimai F 51

Bipolinis afektinis sutrikimas F 31.3–7

Depresinis epizodas F 32.0–F 34

Neuroziniai, stresiniai ir somatoforminiai sutrikimai F 40–F 48

Užsitęsusi eiga, dalinės remisijos stadijoje, nėra psichozės simptomų

22

Potrauminis sindromas F 07.2

Nervinė anoreksija F 50.0

Po vaikų ir paauglių psichiatro arba neurologo konsultacijos

22

Specifinis motorinės funkcijos ir mišrūs raidos sutrikimai F 82–F 83

Bartelio indeksas daugiau kaip 80 balų

22

Hiperkineziniai sutrikimai F 90

Su kalbos, psichikos ir motorikos sutrikimais (Bartelio indeksas daugiau kaip 80 balų)

22

 

TREČIASIS MEDICININĖS REABILITACIJOS ETAPAS

 

Diagnozė

Biosocialinių funkcijų sutrikimo ir/arba ligos sunkumo laipsnis

Reabilitacijos trukmė (dienomis)

Ambulatorinė reabilitacija II

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 10 procedūrų, ergoterapija – 4 procedūros, masažas – 5 procedūros, fizioterapija – 5 procedūros, 5 psichologo konsultacijos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai – pagal indikacijas.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: vaikų ir paauglių psichiatras, dietologas ir kt.

Pastaba. Paslaugų arba tyrimų skaičius vienam ligoniui, nustatytas šiuose reikalavimuose, gali būti didinamas arba mažinamas atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a).

Nervinė anoreksija F 50.0

 

16

Specifinis motorinės funkcijos ir mišrūs raidos sutrikimai F 82–F 83

 

16

Potrauminis sindromas F 07.2

Po vaikų ir paauglių psichiatro arba neurologo konsultacijos

16

Hiperkineziniai sutrikimai F 90

Su kalbos, psichikos ir motorikos sutrikimais (Bartelio indeksas daugiau 80 balų)

16

 

X. VAIKŲ AUSŲ, NOSIES, GERKLĖS LIGOS

 

PIRMASIS MEDICININĖS REABILITACIJOS ARBA SVEIKATOS GRĄŽINAMOJO GYDYMO (NEMEDIKAMENTINIO GYDYMO) ETAPAS

 

1.        Po nosies, ausų, gerklų operacijų J 38.1; J 34.2; J 38.0; J 39; H 80; H 74.4.

2.        Ūmus kochlearinis neuritas H 93.3.

3.        Klausos funkcijos sutrikimas (ūmus kurtumas, prikurtimas) H 90; H 91.

4.        Navikai C 00–C 14; D 02.0; D 14.

5.        Nosies sinusų cista ir mukocelė J 34.1. Nosies pertvaros iškrypimas J 34.2. Kiti nosies sinusų ir nosies pažeidimai J 34.8.

6.        Ūmus sinusitas J 01.

7.        Ūmus serozinis vidurinis otitas H 65.0.

8.        Rijimo, kalbos ir balso sutrikimai R 13; R 47.0–1; R 47.8; R 48.0; R 49.0–2; R 49.8.

 

Ūmiu visų šių ligų periodu (pirmą, antrą parą), jei nėra kontraindikacijų, pradedama reabilitacija, sveikatos grąžinamasis gydymas arba pavienės nemedikamentinio gydymo priemonės.

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: reabilitacija – 10 procedūrų, sveikatos grąžinamasis gydymas – 15 procedūrų, nemedikamentinio gydymo priemonės – pagal indikacijas.

Pastaba. Paslaugų arba tyrimų skaičius vienam ligoniui, nustatytas šiuose reikalavimuose, gali būti didinamas arba mažinamas atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a) arba asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a).

 

ANTRASIS MEDICININĖS REABILITACIJOS arba Sveikatos Grąžinamojo Gydymo ETAPAS

 

Diagnozė

Biosocialinių funkcijų sutrikimo ir/arba ligos sunkumo laipsnis

Reabilitacijos trukmė (dienomis)

1. Reabilitacija II

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 10 procedūrų, masažas – 6 procedūros, fizioterapija – 12 procedūrų, 9 gestų kalbos specialisto konsultacijos, 4 psichologo konsultacijos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, surdotechnikos pritaikymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: bendraklinikinis tyrimas – 0,5, biocheminis kraujo tyrimas – 0,4, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai – pagal indikacijas.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: gydytojas otorinolaringologas, dietologas ir kt.

Papildoma sąlyga: užtikrinti informacijos perdavimo kompensacines priemones.

Pastaba. Paslaugų arba tyrimų skaičius vienam ligoniui, nustatytas šiuose reikalavimuose, gali būti didinamas arba mažinamas atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a).

Klausos nervo pažeidimai H 93.3

Ūmus kurtumas arba prikurtimas, kai prikurtimas 40–54 decibelai

22

Konduktyvinis (kondukcinis) ir neurosensorinis prikurtimas* H 90

Kitos kilmės prikurtimas (ototoksinis, staigus idiopatinis ir kt.)* H 91

Ūmus kurtumas arba prikurtimas, kai prikurtimas 40–54 decibelai

22

Lūpos, burnos ertmės ir ryklės navikai C 00–C 14

Gerklų navikai D 02.0

Vidurinės ausies, nosies ertmės, pridėtinių ančių ir gerklų (gerybiniai) navikai D 14

Po radikalaus gydymo

Karnovskio indeksas 50–80 balų

22

* – esant šioms diagnozėms vėlesniu ligos periodu, pirmuosius 2 m. po neįgalumo pripažinimo dėl šių susirgimų, asmenims iki 18 metų, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas neįgalumas, indikuotina pakartotinė reabilitacija. Šios reabilitacijos kurso metu paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 10 procedūrų, masažas – 6 procedūros, fizioterapija – 12 procedūrų, 9 gestų kalbos specialisto konsultacijos, 4 psichologo konsultacijos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, surdotechnikos pritaikymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: bendraklinikinis tyrimas – 0,5, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai – pagal indikacijas. Papildoma sąlyga: užtikrinti informacijos perdavimo kompensacines priemones.

Pastaba. Paslaugų arba tyrimų skaičius vienam ligoniui, nustatytas šiuose reikalavimuose, gali būti didinamas arba mažinamas atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a).

2. Sveikatos grąžinamasis gydymas

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 10 procedūrų, masažas – 6 procedūros, fizioterapija – 12 procedūrų, 5 gestų kalbos specialisto konsultacijos, 4 psichologo konsultacijos. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: bendraklinikinis tyrimas – 0,3, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai – pagal indikacijas.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: gydytojas otorinolaringologas, dietologas ir kt.

Papildoma sąlyga: užtikrinti informacijos perdavimo kompensacines priemones.

Pastaba. Paslaugų arba tyrimų skaičius vienam ligoniui, nustatytas šiuose reikalavimuose, gali būti didinamas arba mažinamas atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a).

Nosies sinusų cista ir mukocelė J 34.1

Nosies pertvaros iškrypimas J 34.2

Kiti nosies sinusų ir nosies pažeidimai J 34.8

Užsitęsęs gydymas dėl komplikacijų ar po operacijų

18

Ūmus sinusitas J 01

Užsitęsusi eiga, kai klinikiniai reiškiniai išlieka daugiau kaip 2 savaitės; kai nėra galimybių skirti ambulatorinę reabilitaciją

18

Ūmus serozinis vidurinis otitas H 65.0

Užsitęsus eigai, kai po 2 savaičių gydymo kondicinis klausos pakenkimas ne mažiau kaip 15 decibelų oro kaulo tarpui; kai nėra galimybių skirti ambulatorinę reabilitaciją

18

Klausos nervo pažeidimai H 93.3

Ūmus kurtumas arba prikurtimas, kai prikurtimas 16–39 decibelų; kai nėra galimybių skirti ambulatorinę reabilitaciją

18

Lūpos, burnos ertmės ir ryklės navikai C 00–C14

Gerklų navikai D 02.0

Vidurinės ausies, nosies ertmės, pridėtinių ančių ir gerklų (gėrybiniai) navikai D 14

Po operacijos, spindulinio ar chemoterapinio gydymo

18

 

TREČIASIS MEDICININĖS REABILITACIJOS ETAPAS

 

Diagnozė

Biosocialinių funkcijų sutrikimo ir/arba ligos sunkumo laipsnis

Reabilitacijos trukmė (dienomis)

Ambulatorinė reabilitacija II

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 10 procedūrų, masažas – 5 procedūros, fizioterapija – 10 procedūrų, 2 gestų kalbos specialisto konsultacijos, 2 psichologo konsultacijos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas, surdotechnikos pritaikymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai – pagal indikacijas.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: gydytojas otorinolaringologas ir kt.

Papildoma sąlyga: užtikrinti informacijos perdavimo kompensacines priemones.

Pastaba. Paslaugų arba tyrimų skaičius vienam ligoniui, nustatytas šiuose reikalavimuose, gali būti didinamas arba mažinamas atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a).

Konduktyvinis (kondukcinis) ir neurosensorinis prikurtimas

Kitos kilmės prikurtimas (ototoksinis, staigus idiopatinis ir kt.) H 90–H 91

 

16

Ūmus sinusitas J 01

Užsitęsusi eiga

16

Ūmus serozinis vidurinis otitas H 65.0

Užsitęsusi eiga

16

Klausos nervo pažeidimai H 93.3

Ūmus kurtumas arba prikurtimas, kai prikurtimas 40–54 decibelų

16

 

PALAIKOMOJI REABILITACIJA

 

Diagnozė

Biosocialinių funkcijų sutrikimo ir/arba ligos sunkumo laipsnis

Reabilitacijos trukmė (dienomis)

Palaikomoji reabilitacija

Šios reabilitacijos kurso metu paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 10 procedūrų, ergoterapija – 10 procedūrų, masažas – 4 procedūros, fizioterapija – 3 procedūros, 9 gestų kalbos specialisto konsultacijos, 3 psichologo konsultacijos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas, surdotechnikos pritaikymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai – pagal indikacijas.

Papildoma sąlyga: užtikrinti informacijos perdavimo kompensacines priemones.

Pastaba. Paslaugų arba tyrimų skaičius vienam ligoniui, nustatytas šiuose reikalavimuose, gali būti didinamas arba mažinamas atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a) arba asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a).

Konduktyvinis (kondukcinis) ir neurosensorinis prikurtimas H 90

Kitos kilmės prikurtimas (ototoksinis, staigus idiopatinis ir kt.) H 91

Asmenys iki 18 metų, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas neįgalumas, baigę pakartotinę reabilitaciją

20

 

XI. Vaikų akių ligos

 

PIRMASIS MEDICININĖS REABILITACIJOS arba Sveikatos Grąžinamojo Gydymo (nemedikamentinio gydymo) ETAPAS

 

1. Po operacinio akių traumų gydymo S 05.

2. Po tinklainės atšokimo operacijų H 33.

3. Katarakta po operacinio gydymo H 26; Q 12.

4. Po stiklakūnio operacinio gydymo H 43.

5. Ūmus aklumas H 53; H 54.

6. Žvairumas (po operacinio gydymo) H 50.0.

7. Regos nervo neuritas H 46.

8. Akies nudegimai T 26.

9. Iridociklitas H 20.

10. Užpakalinis ciklitas H 30.2.

11. Keratitas H 16.

12. Akių navikai C 69; D 09.2; D 31.

13. Ragenos ligos H 18.

14. Glaukoma H 40.

15. Regos nervo atrofija H 47.2.

16. Degeneracinė trumparegystė H 44.2.

17. Akomodacijos sutrikimai H 52.5; progresuojanti trumparegystė H 52.1.

 

Ūmiu visų šių ligų periodu (pirmą, antrą parą), jei nėra kontraindikacijų, pradedama reabilitacija, sveikatos grąžinamasis gydymas arba pavienės nemedikamentinio gydymo priemonės.

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: reabilitacija – 10 procedūrų, sveikatos grąžinamasis gydymas – 15 procedūrų, nemedikamentinio gydymo priemonės – pagal indikacijas.

Pastaba. Paslaugų arba tyrimų skaičius vienam ligoniui, nustatytas šiuose reikalavimuose, gali būti didinamas arba mažinamas atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a) arba asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a).

 

ANTRASIS MEDICININĖS REABILITACIJOS arba Sveikatos Grąžinamojo Gydymo ETAPAS

 

Diagnozė

Biosocialinių funkcijų sutrikimo ir/arba ligos sunkumo laipsnis

Reabilitacijos trukmė (dienomis)

1. Reabilitacija II

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 10 procedūrų, ergoterapija (buitinė reabilitacija) – 6 procedūros, masažas – 6 procedūros, fizioterapija – 6 procedūros, 4 psichologo konsultacijos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, optinė korekcija, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: bendraklinikinis tyrimas – 0,5, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai – pagal indikacijas.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: oftalmologas, dietologas ir kt.

Papildoma sąlyga: aplinka, pritaikyta regėjimo negalią turintiems asmenims.

Pastaba. Paslaugų arba tyrimų skaičius vienam ligoniui, nustatytas šiuose reikalavimuose, gali būti didinamas arba mažinamas atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a).

Aklumas ir silpnas regėjimas* H 53.0; H 54

Ūmus aklumas, silpnaregystė

22

Akių navikai C 69; D 31

Po chirurginio ir /ar specifinio gydymo

22

* – esant šioms diagnozėms vėlesniu ligos periodu, pirmuosius 2 m. po neįgalumo pripažinimo dėl šių susirgimų, asmenims iki 18 metų, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas neįgalumas, indikuotina pakartotinė reabilitacija. Šios reabilitacijos kurso metu paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 10 procedūrų, ergoterapija (buitinė reabilitacija) – 6 procedūros, masažas – 6 procedūros, fizioterapija – 6 procedūros, 4 psichologo konsultacijos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, optinė korekcija, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: bendraklinikinis tyrimas – 0,5, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai – pagal indikacijas. Papildoma sąlyga: aplinka, pritaikyta regėjimo negalią turintiems asmenims.

Pastaba. Paslaugų arba tyrimų skaičius vienam ligoniui, nustatytas šiuose reikalavimuose, gali būti didinamas arba mažinamas atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a).

2. Sveikatos grąžinamasis gydymas

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 10 procedūrų, ergoterapija (buitinė reabilitacija) – 4 procedūros, masažas – 4 procedūros, fizioterapija – 10 procedūrų, 3 psichologo konsultacijos. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, optinė korekcija, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: bendraklinikinis tyrimas – 0,3, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai – pagal indikacijas.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: oftalmologas, dietologas ir kt.

Papildoma sąlyga: aplinka, pritaikyta regėjimo negalią turintiems asmenims.

Pastaba. Paslaugų arba tyrimų skaičius vienam ligoniui, nustatytas šiuose reikalavimuose, gali būti didinamas arba mažinamas atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a).

Akies ir akiduobės sužalojimas S 05

1. Uždegiminės akies būklės

2. Kraujosruvos į vidines akies terpes

3. Padidėjęs akispūdis

18

Tinklainės atšokimai ir plyšiai H 33

1. Priekinio segmento išemija

2. Implanto atmetimas

3. Numatoma pakartotinė operacija

4. Vidinių akies dangalų aseptinis uždegimas

18

Iridociklitas H 20

Po stacionarinio gydymo

18

Užpakalinis ciklitas H 30.2

Po stacionarinio gydymo

18

Keratitas H 16

Po stacionarinio gydymo; kai nėra galimybių skirti ambulatorinę reabilitaciją

18

Ragenos ligos H 18

Po stacionarinio gydymo; kai nėra galimybių skirti ambulatorinę reabilitaciją

18

Regos nervo neuritas H 46

Po stacionarinio gydymo; kai nėra galimybių skirti ambulatorinę reabilitaciją

18

Glaukoma H 40

Nedidelė kraujosruva priekinėje akies kameroje

Uždegiminės reakcijos

pooperaciniu periodu

18

Regos nervo atrofija H 47.2

Akipločio pokyčiai; blogėjanti rega; kai nėra galimybių skirti ambulatorinę reabilitaciją

18

Degeneracinė trumparegystė H 44.2

Blogėjanti rega; kai nėra galimybių skirti ambulatorinę reabilitaciją

18

Kataraktos H 26, Q 12

1. Dalinės kraujosruvos į vidines akies terpes

2. Lęšių masių liekanos

18

Stiklakūnio ligos H 43

1. Pakartotinis pakraujavimas į stiklakūnį

2. Padidėjęs akispūdis

18

Žvairumas H 50

Po operacijos; kai nėra galimybių skirti ambulatorinę reabilitaciją

18

Akomodacijos sutrikimai (pirmą kartą nustačius akomodacijos nepakankamumą) H 52.5

Kai nėra galimybių skirti ambulatorinę reabilitaciją

18

Akių augliai D 09.2; D 31; C 69

Po operacijos, spindulinio ar chemoterapinio gydymo

18

 

TREČIASIS MEDICININĖS Reabilitacijos etapas

 

Diagnozė

Biosocialinių funkcijų sutrikimo ir/arba ligos sunkumo laipsnis

Reabilitacijos trukmė (dienomis)

Ambulatorinė reabilitacija II

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 10 procedūrų, ergoterapija (buitinė reabilitacija) – 4 procedūros, masažas – 3 procedūros, fizioterapija – 8 procedūros, 2 psichologo konsultacijos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, optinė korekcija, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai – pagal indikacijas. Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: oftalmologas ir kt.

Papildoma sąlyga: aplinka, pritaikyta regėjimo negalią turintiems asmenims.

Pastaba. Paslaugų arba tyrimų skaičius vienam ligoniui, nustatytas šiuose reikalavimuose, gali būti didinamas arba mažinamas atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a).

Aklumas ir silpnas regėjimas H 53.0; H 54

 

16

Akies ir akiduobės sužalojimas S 05

1. Uždegiminės akies būklės

2. Kraujosruvos į vidines akies terpes

3. Padidėjęs akispūdis

16

Tinklainės atšokimai ir plyšiai H 33

1. Priekinio segmento išemija

2. Implanto atmetimas

3. Numatoma pakartotinė operacija

4. Vidinių akies dangalų aseptinis uždegimas

16

Glaukoma H 40

1. Nedidelė kraujosruva priekinėje akies kameroje

2. Uždegiminės reakcijos pooperaciniu periodu

16

Kataraktos H 26; Q 12

1. Dalinės kraujosruvos į vidines akies terpes

2. Lęšių masių liekanos

16

Stiklakūnio ligos H 43

1. Pakartotinis pakraujavimas į stiklakūnį

2. Padidėjęs akispūdis

16

Akių augliai D 09.2; D 31; C 69

Po operacijos, spindulinio ar chemoterapinio gydymo

16

Keratitas H 16

 

16

Ragenos ligos H 18

 

16

Regos nervo neuritas H 46

 

16

Regos nervo atrofija H 47.2

Akipločio pokyčiai; blogėjanti rega

16

Degeneracinė trumparegystė H 44.2

Blogėjanti rega

16

Žvairumas H 50

 

16

Akomodacijos sutrikimai (pirmą kartą nustačius akomodacijos nepakankamumą) H 52.5

 

16

 

PALAIKOMOJI REABILITACIJA

 

Diagnozė

Biosocialinių funkcijų sutrikimo ir/arba ligos sunkumo laipsnis

Reabilitacijos trukmė (dienomis)

Palaikomoji reabilitacija

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 10 procedūrų, ergoterapija (buitinė reabilitacija) – 10 procedūrų, masažas – 4 procedūros, fizioterapija – 3 procedūros, 3 psichologo konsultacijos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, optinė korekcija, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai – pagal indikacijas.

Papildoma sąlyga: aplinka, pritaikyta regėjimo negalią turintiems asmenims.

Pastaba. Paslaugų arba tyrimų skaičius vienam ligoniui, nustatytas šiuose reikalavimuose, gali būti didinamas arba mažinamas atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a) arba asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a).

Aklumas ir silpnas regėjimas H 53.0; H 54

Asmenys iki 18 metų, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas neįgalumas, baigę pakartotinę reabilitaciją

20

 

XII. Vaikų odos ligos

 

PIRMASIS MEDICININĖS REABILITACIJOS arba Sveikatos Grąžinamojo Gydymo (nemedikamentinio gydymo) ETAPAS

 

1. Atopinis dermatitas L 20.

2. Žvynelinė liga L 40.

Ūmiu visų šių ligų periodu (pirmą, antrą parą), jei nėra kontraindikacijų, pradedamas sveikatos grąžinamasis gydymas arba pavienės nemedikamentinio gydymo priemonės.

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: sveikatos grąžinamasis gydymas – 15 procedūrų, nemedikamentinio gydymo priemonės – pagal indikacijas.

Pastaba. Paslaugų arba tyrimų skaičius vienam ligoniui, nustatytas šiuose reikalavimuose, gali būti didinamas arba mažinamas atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a) arba asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a).

 

ANTRASIS MEDICININĖS REABILITACIJOS arba Sveikatos Grąžinamojo Gydymo ETAPAS

 

Diagnozė

Biosocialinių funkcijų sutrikimo ir/arba ligos sunkumo laipsnis

Reabilitacijos trukmė (dienomis)

Sveikatos grąžinamasis gydymas

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 10 procedūrų, masažas – 4 procedūros, fizioterapija – 20 procedūrų, 3 psichologo konsultacijos. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: bendraklinikinis tyrimas – 1, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai – pagal indikacijas.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: gydytojas dermatovenerologas, dietologas ir kt.

Pastaba. Paslaugų arba tyrimų skaičius vienam ligoniui, nustatytas šiuose reikalavimuose, gali būti didinamas arba mažinamas atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a).

Atopinis dermatitas L 20

Kai nėra galimybių skirti ambulatorinę reabilitaciją

22

Žvynelinė liga L 40

Kai nėra galimybių skirti ambulatorinę reabilitaciją

22

 

TREČIASIS MEDICININĖS REABILITACIJOS ETAPAS

 

Diagnozė

Biosocialinių funkcijų sutrikimo ir/arba ligos sunkumo laipsnis

Reabilitacijos trukmė (dienomis)

Ambulatorinė reabilitacija II

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 10 procedūrų, masažas – 5 procedūros, fizioterapija – 12 procedūrų, 2 psichologo konsultacijos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai – pagal indikacijas.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: gydytojas dermatovenerologas ir kt.

Pastaba. Paslaugų arba tyrimų skaičius vienam ligoniui, nustatytas šiuose reikalavimuose, gali būti didinamas arba mažinamas atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a).

Atopinis dermatitas L 20

 

16

Žvynelinė liga L 40

 

16

 

XIII. Vaikų kraujo ir limfos ligos

 

PIRMASIS MEDICININĖS REABILITACIJOS arba Sveikatos Grąžinamojo Gydymo (nemedikamentinio gydymo) ETAPAS

 

1.        Limfoleukozė C 91; mieloleukozė C 92.

2.        Ne Hodžkino limfoma ir Hodžkino liga C 81–C 83.

3.        Po kaulų čiulpų transplantacijos Z 94.8.

4.        Histocitozės ir histocitoziniai sindromai* D 76.

5.        Aplazinė ir kitos anemijos* D 60–D 64.

6.        Hemolizinė anemija* D 55–D 59.

7.        Krešėjimo defektai ir kitos hemoraginės būklės D 65–D 69.

 

Ūmiu visų šių ligų periodu (pirmą, antrą parą), jei nėra kontraindikacijų, pradedama reabilitacija, sveikatos grąžinamasis gydymas arba pavienės nemedikamentinio gydymo priemonės.

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: reabilitacija – 10 procedūrų, sveikatos grąžinamasis gydymas – 15 procedūrų, nemedikamentinio gydymo priemonės – pagal indikacijas.

Pastaba. Paslaugų arba tyrimų skaičius vienam ligoniui, nustatytas šiuose reikalavimuose, gali būti didinamas arba mažinamas atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a) arba asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a).

 

ANTRASIS MEDICININĖS REABILITACIJOS arba Sveikatos Grąžinamojo Gydymo ETAPAS

 

Diagnozė

Biosocialinių funkcijų sutrikimo ir/arba ligos sunkumo laipsnis

Reabilitacijos trukmė (dienomis)

Reabilitacija II

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 16 procedūrų, ergoterapija – 10 procedūrų, masažas – 7 procedūros, 6 psichologo konsultacijos, 3 socialinio darbuotojo konsultacijos. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: bendraklinikinis tyrimas – 1, biocheminis kraujo tyrimas – 0,5, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai – pagal indikacijas.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: gydytojas vaikų hematologas, dietologas ir kt.

Pastaba. Paslaugų arba tyrimų skaičius vienam ligoniui, nustatytas šiuose reikalavimuose, gali būti didinamas arba mažinamas atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a).

Limfoleukozė* , mieloleukozė* C 91; C 92

Po operacinio bei intensyvaus spindulinio, chemoterapinio ar hormoninio gydymo su fizinių ir psichinių funkcijų sutrikimu

24

Ne Hodžkino limfoma ir Hodžkino liga* C 81–C 83

 

24

Histocitozės ir histocitoziniai sindromai* D 76

 

24

Aplazinė ir kitos anemijos* D 60–D 64

 

24

Hemolizinė anemija* D 55–D 59

Po splenektomijos ir imunosupresinio gydymo

24

Persodinti kaulų čiulpai* Z 94.8

6 mėn. laikotarpiu po transplantacijos

24

Krešėjimo defektai ir kitos hemoraginės būklės D 65–D 69

 

24

* – esant šioms diagnozėms vėlesniu ligos periodu, pirmuosius 3 m. po neįgalumo pripažinimo asmenims iki 18 metų, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas neįgalumas, indikuotina pakartotinė reabilitacija. Šios reabilitacijos kurso metu paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 16 procedūrų, ergoterapija – 10 procedūrų, masažas – 7 procedūros, 7 psichologo konsultacijos, 2 socialinio darbuotojo konsultacijos. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: bendraklinikinis tyrimas – 1, biocheminis kraujo tyrimas – 0,5, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai – pagal indikacijas. 

Pastaba. Paslaugų arba tyrimų skaičius vienam ligoniui, nustatytas šiuose reikalavimuose, gali būti didinamas arba mažinamas atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a).

 

PALAIKOMOJI REABILITACIJA

 

Diagnozė

Biosocialinių funkcijų sutrikimo ir/arba ligos sunkumo laipsnis

Reabilitacijos trukmė (dienomis)

Palaikomoji reabilitacija

Šios reabilitacijos kurso metu paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 15 procedūrų, ergoterapija – 12 procedūrų, masažas – 4 procedūros, fizioterapija – 6 procedūros, 2 psichologo konsultacijos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai – pagal indikacijas.

Pastaba. Paslaugų arba tyrimų skaičius vienam ligoniui, nustatytas šiuose reikalavimuose, gali būti didinamas arba mažinamas atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a) arba asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a).

Limfoleukozė, mieloleukozė, poūmė limfoleukozė C 91; C 92

Ne Hodžkino limfoma ir Hodžkino liga C 81–C 83

Histocitozės ir histocitoziniai sindromai D 76

Aplazinė ir kitos anemijos D 60–D 64

Hemolizinė anemija D 55–D 59

Persodinti kaulų čiulpai Z 94.8

Asmenys iki 18 metų, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas neįgalumas arba invalidumas, nustatytas iki 2005 metų liepos 1 dienos, baigę pakartotinę reabilitaciją

20

 

_________________


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 17 d. įsakymu
Nr. V-50

 

Medicininės reabilitacijos paslaugų etapai. Suaugusiųjų atrankos ir siuntimo į medicininės reabilitacijos sveikatos priežiūros įstaigas tvarkOS APRAŠAS. medicininės reabilitacijos paslaugų suaugusiesiems teikimo BendrŲjŲ reikalavimŲ APRAŠAS

 

I. Medicininės reabilitacijos etapai

 

1. Pirmasis etapas. Medicininės reabilitacijos paslaugos teikiamos ambulatorinio arba stacionarinio gydymo metu.

1.1. Medicininės reabilitacijos paslaugos asmenims, turintiems biosocialinių funkcijų sutrikimų, pradedamos teikti ambulatorinio arba stacionarinio gydymo metu. Dėl paslaugų poreikio pacientą gydantį gydytoją konsultuoja fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas. Šias paslaugas teikia reabilitacijos specialistai: fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, kineziterapeutas, ergoterapeutas, psichologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugytojas, socialinis darbuotojas ir kt.

1.2. Asmenims, kuriems pirmuoju reabilitacijos etapu medicininės reabilitacijos priemonių kompleksas nebūtinas, turi būti pagal indikacijas skiriamos pavienės medicininės reabilitacijos paslaugos (kineziterapija, ergoterapija, psichoterapija, logopedo užsiėmimai, ortopedinės priemonės, fizioterapija, masažas ir kt.).

1.3. Pasibaigus ūmiam ligos periodui ir įvykdžius pirmojo reabilitacijos etapo programą, tačiau biosocialinių funkcijų sutrikimams neišnykus, pacientui skiriamas antrasis reabilitacijos etapas specializuotame stacionarinės reabilitacijos skyriuje, vadovaujantis specialiaisiais reikalavimais.

1.4. Asmenims, kuriems po pirmo reabilitacijos etapo nebūtina stacionarinė reabilitacija, skiriama ambulatorinė reabilitacija (trečiasis etapas).

1.5. Asmenims, kuriems po pirmojo reabilitacijos etapo pakanka pavienių medicininės reabilitacijos paslaugų, šios paslaugos teikiamos fizinės medicinos reabilitacijos padaliniuose, teikiančiuose ambulatorines medicininės reabilitacijos paslaugas.

2. Antrasis etapas. Specializuotos stacionarinės reabilitacijos paslaugos.

2.1. Specializuotos stacionarinės reabilitacijos paslaugos skiriamos asmenims, kuriems po pirmojo reabilitacijos etapo biosocialinių funkcijų sutrikimai neišnyksta ir reikia tęsti atitinkamo lygio medicininės reabilitacijos paslaugas.

2.2. Specializuotos stacionarinės reabilitacijos paslaugos teikiamos asmens sveikatos priežiūros įstaigų stacionarinės reabilitacijos skyriuose.

3. Trečiasis etapas. Ambulatorinės reabilitacijos paslaugos.

3.1. Ambulatorinės reabilitacijos paslaugos skiriamos, kai:

3.1.1. biosocialinės funkcijos neatsistato po antrojo stacionarinės reabilitacijos etapo ir paciento būklė atitinka trečiojo etapo ambulatorinės reabilitacijos reikalavimus;

3.1.2. biosocialinės funkcijos neatsistato po pirmojo reabilitacijos etapo, tačiau nebūtina stacionarinė reabilitacija.

3.2. Jei biosocialinės funkcijos atsistato greičiau nei per nustatytą antrojo reabilitacijos etapo normatyvinę trukmę ir paciento būklė atitinka trečiojo reabilitacijos etapo reikalavimus, stacionarinė reabilitacija nutraukiama ir reabilitacija tęsiama pagal trečiojo etapo reikalavimus.

3.2. Šio etapo paslaugos teikiamos asmens sveikatos priežiūros įstaigų ambulatorinės reabilitacijos skyriuose.

4. Pakartotinė ir palaikomoji reabilitacija

4.1. Pakartotinė reabilitacija skiriama asmenims, pripažintiems nedarbingais, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas 0–25 proc. darbingumo lygis; asmenims, sulaukusiems senatvės pensijos amžiaus, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra pripažintas didelis specialiųjų poreikių lygis; iš dalies darbingiems asmenims, kuriems teisės aktų numatyta tvarka nustatytas 30–40 proc. darbingumo lygis, pirmuosius 3 metus po Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – NDNT) nustatyto darbingumo sumažėjimo ar specialiųjų poreikių padidėjimo dėl šių priežasčių: A 84–85; A 87; A 89; B 02.1–2; C 41.2; C 70.0; C 70.1; C 71; C 72.0; C 72.2–8; D 16.6; D 32.0; D 32.1; D 33.0; D 33.1; D 33.4; (G 00; G 03–04; G 06.0 – tik pirmus metus nuo susirgimo pradžios); G 09; G 10–G 13; G 20–G 21; G 23; G 35, G 37; G 60–63; G 70–G 71; G 80–G 83; G 93.0–1; G 95.0–2; G 99.2; (I 60–I 64 – tik pirmus metus nuo susirgimo pradžios); I 69.0–69.8; M 05–M 06; M 08; M 16; M 17; M 19; M 30–35; M 43.1; M 45; M 48.0; (S 14.0; S 14.1; S 24.0; S 24.1; S 34.0; S 34.1; S 34.3 – tik pirmus metus po sužalojimo); S 72; T 02; (S 06; T 09.3 – tik pirmus metus po sužalojimo); T 90.5; T 91.3.

4.2. Pakartotinė reabilitacija skiriama asmenims, pripažintiems nedarbingais, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas 0–25 proc. darbingumo lygis; asmenims, sulaukusiems senatvės pensijos amžiaus, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra pripažintas didelis specialiųjų poreikių lygis; iš dalies darbingiems asmenims, kuriems teisės aktų numatyta tvarka pripažintas 30–40 proc. darbingumo lygis – pirmuosius 2 metus po NDNT nustatyto darbingumo sumažėjimo ar specialiųjų poreikių padidėjimo dėl šių priežasčių: H 53; H 54; H 90–H 91.

4.3. Palaikomoji reabilitacija taikoma asmenims, pripažintiems nedarbingais, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas 0–25 proc. darbingumo lygis; asmenims, sulaukusiems senatvės pensijos amžiaus, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra pripažintas didelis specialiųjų poreikių lygis; iš dalies darbingiems asmenims, kuriems teisės aktų numatyta tvarka nustatytas 30–40 proc. darbingumo lygis, pradedant ketvirtais metais po nustatyto darbingumo sumažėjimo pripažinimo, kurių darbingumo sumažėjimo priežastys nurodytos šio priedo 4.1 punkte, ir trečiais metais po darbingumo sumažėjimo pripažinimo asmenims, kurių darbingumo sumažėjimo priežastys nurodytos šio priedo 4.2 punkte.

 

II. Suaugusiųjų atrankos ir siuntimo į medicininės reabilitacijos sveikatos priežiūros įstaigas tvarkOS APRAŠAS

 

5. Atsižvelgdamos į praėjusių metų sergamumą, neįgalumo ir nustatyto sumažėjusio darbingumo lygio struktūrą bei indikacijų sąrašus, teritorinės ligonių kasos (toliau – TLK) sudaro sutartis su asmens sveikatos priežiūros įstaigomis (toliau – ASPĮ), teikiančiomis medicininės reabilitacijos paslaugas.

6. Asmens sveikatos priežiūros įstaigos vadovo įsakymu paskirtas asmuo registruoja asmenis, kuriems skirta medicininė reabilitacija, specialiai tam tikslui skirtame žurnale.

7. Ūmiu ligos periodu, nuo pirmų gydymo dienų, stacionarinėje arba ambulatorinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje pradedamos teikti pirmojo etapo paslaugos. Apie paslaugų poreikį, vadovaudamiesi pirmojo reabilitacijos etapo specialiaisiais reikalavimais, sprendžia gydantis gydytojas kartu su fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytoju.

8. Jei biosocialinių funkcijų sutrikimai neišnyksta, po pirmojo etapo skiriamas antrasis arba trečiasis reabilitacijos etapas. Iš pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų, vadovaujantis specialiaisiais reikalavimais, pacientai gali būti siunčiami tik į pakartotinę, palaikomąją ir ambulatorinę reabilitaciją. Reabilitacijai II iš pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų pacientai (išskyrus pacientus, kuriems buvo atliktas pirminis ir gydomasis protezavimas) gali būti siunčiami tik išimties tvarka, prieš tai suderinus su TLK ir pateikus jai išsamų prašymą raštu.

9. Antrąjį arba trečiąjį reabilitacijos etapą po pirmojo reabilitacijos etapo skiria gydantis gydytojas, vadovaudamasis fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo konsultacijos išvada apie pirmuoju reabilitacijos etapu suteiktas paslaugas bei antrojo ar trečiojo etapo skyrimo motyvus. Šie duomenys turi būti pažymėti gydymo stacionare istorijos epikrizėje arba asmens sveikatos istorijoje, patvirtintose Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ (Žin., 1999, Nr. 103-2972, Nr. 105) (toliau – forma Nr. 003/a ir forma Nr. 025/a). Skiriant antrąjį arba trečiąjį reabilitacijos etapą ligos istorijos epikrizėje bei išraše iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a) turi būti pažymėta diagnozė ir Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos problemų klasifikacijos (dešimtoji redakcija) (toliau tekste – TLK-10) kodas, pirmuoju reabilitacijos etapu suteiktos paslaugos, jų skaičius, funkcinės būklės įvertinimas, rekomendacijos ir nedarbingumo trukmė bei antrojo arba trečiojo reabilitacijos etapo skyrimo motyvai.

10. Antrasis reabilitacijos etapas skiriamas iš karto po gydymo stacionarinėje ASPĮ. Į reabilitacijos įstaigas pacientai privalo atvykti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo stacionarinio gydymo ir pirmojo reabilitacijos etapo pabaigimo, t. y. nuo formos Nr. 027/a ir formos ar epikrizės išrašymo datos. TLK dešimčiai dienų išduoda pažymą, patvirtinančią teisę į kompensaciją už medicininę reabilitaciją. Jeigu pacientas atvyksta vėliau, ASPĮ gydytojų konsultacinė komisija turi įvertinti reabilitacijos tikslingumą. Jeigu pacientui antrasis reabilitacijos etapas yra indikuotinas vėliau, konkrečią datą nurodo siunčiantis gydytojas. Antrojo etapo pradžios data turi būti nurodyta formoje Nr. 027/a ar epikrizėje.

11. Trečiąjį reabilitacijos etapą po antrojo reabilitacijos etapo pagal ambulatorinės reabilitacijos specialiuosius reikalavimus skiria antrajame etape medicininės reabilitacijos paslaugas teikiantis gydytojas, pritarus skyriaus vedėjui.

12. Už asmenų siuntimą atsako gydantis gydytojas. Į reabilitaciją dėl tos pačios ligos apdraustieji pagal indikacijas siunčiami tik vieno kurso per vienerius kalendorinius metus.

13. Skyrus stacionarines ar ambulatorines reabilitacijos paslaugas, pildomas išrašas iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a) ir pažyma kelialapiui gauti (forma Nr. 070/a) bei suteikiama informacija apie atitinkamo profilio paslaugas teikiančias įstaigas (padalinius).

14. Pateikus išrašą iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a) ir pažymą kelialapiui gauti (forma Nr. 070/a) TLK išduoda pažymą, patvirtinančią teisę į kompensaciją už medicininę reabilitaciją, ir prideda atitinkamo profilio paslaugas teikiančių įstaigų (padalinių) sąrašą.

15. Pakartotinę reabilitaciją skiria medicininės reabilitacijos įstaigos (padalinio), teikusios reabilitacijos paslaugas antruoju reabilitacijos etapu fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas arba gydantis gydytojas, vadovaudamasis medicininės reabilitacijos įstaigos (padalinio), teikusios reabilitacijos paslaugas antruoju reabilitacijos etapu, rekomendacijomis arba fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo konsultacijos išvadomis. Medicinos dokumentuose turi būti pažymėta, kokios paslaugos suteiktos ankstesniais medicininės reabilitacijos etapais, bei skyrimo motyvai. Tai turi būti pažymėta ir išraše iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a).

16. Palaikomąją reabilitaciją skiria gydantis gydytojas, vadovaudamasis fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo rekomendacijomis. Medicinos dokumentuose turi būti pažymėta, kokios paslaugos suteiktos ankstesniais medicininės reabilitacijos etapais, bei skyrimo motyvai. Tai turi būti pažymėta ir išraše iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a).

17. Esant indikacijų tęsti reabilitaciją ir pacientui nesutikus, tai turi būti pažymėta medicininiuose dokumentuose.

18. Pakartotinė ir palaikomoji reabilitacija skiriama be pirmojo medicininės reabilitacijos etapo.

19. Pacientą siunčiantis gydytojas informuoja jį apie visus atitinkamo profilio medicininės reabilitacijos paslaugas teikiančias įstaigas ir dėl siuntimo derina su paciento pasirinktos reabilitacijos įstaigos administracija (sudarant bendradarbiavimo sutartis arba derinant individualiai).

20. Asmens sveikatos priežiūros įstaiga, priimanti pacientą, turi patikrinti asmens tapatybę. Pacientas privalo pateikti išrašą iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a) bei TLK išduotą pažymą, patvirtinančią teisę į kompensaciją už medicininę reabilitaciją. Nedarbingumo pažymėjimus medicininės reabilitacijos laikotarpiui tęsia įstaigos gydytojas, vadovaudamasis Nedarbingumo pažymėjimų bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų davimo taisyklėmis.

21. Jeigu pažeidžiama atrankos ir siuntimo į medicininės reabilitacijos sveikatos priežiūros įstaigas tvarka ar pacientui skiriama medicininė reabilitacija esant kontraindikacijoms, asmens sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios medicininės reabilitacijos paslaugas, vadovas per 5 darbo dienas apie tai informuoja pacientą, pacientą siuntusios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vadovą, TLK, ir pacientas grąžinamas jį atsiuntusiai asmens sveikatos priežiūros įstaigai. Nustačius, kad reabilitacijos paslaugos neindikuotinos, pacientas išrašomas.

22. Jeigu stacionarinė ar ambulatorinė reabilitacija skiriama asmenims, kurie po ligos ar traumos yra laikinai nedarbingi, asmens sveikatos priežiūros įstaigų gydytojai siunčia juos neužbaigę nedarbingumo pažymėjimo. Už nedarbingumo pažymėjimo išdavimo pagrįstumą atsako pacientus gydantys gydytojai. Ambulatorinės reabilitacijos paslaugos apdraustiems asmenims, neturintiems nedarbingumo pažymėjimo, gali būti teikiamos su pertraukomis (ne kiekvieną dieną).

23. Medicininės reabilitacijos paslaugas teikianti įstaiga (skyrius) išsamų išrašą iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a) perduoda pirminės sveikatos priežiūros gydytojui, prie kurio pacientas prisirašęs.

24. Dėl paciento perkėlimo iš vieno specializuoto reabilitacijos stacionarinio skyriaus į kitą derinama su TLK.

25. Dėl indikacijų, paslaugų rūšies ir trukmės atskirais šiuose reikalavimuose nenumatytais atvejais, patvirtintais GKK, derinama su TLK.

 

III. Bendrieji medicininės reabilitacijos paslaugų suaugusiesiems teikimo reikalavimai

 

26. Reabilitacijos III ir Pakartotinės reabilitacijos III paslaugos teikiamos asmens sveikatos priežiūros įstaigose, atitinkančiose šiuos reikalavimus:

26.1. Visą parą teikiamos paslaugos:

26.1.1. antrinio lygio reanimacijos ir intensyviosios terapijos, šias paslaugas teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymo Nr. V-827 „Dėl reanimacijos ir intensyviosios terapijos paslaugų teikimo vaikams ir suaugusiesiems sąlygų ir tvarkos aprašų patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 128-4644);

26.1.2. klinikinės fiziologijos (elektrokardiografija ir kt.);

26.1.3. laboratorijos (klinikinės, biochemijos, bakteriologijos);

26.1.4. radiologijos (magnetinio rezonanso tomografija, kompiuterinė tomografija, sonoskopija)*;

26.1.5. konsultantų (neurologo, urologo, kardiologo, chirurgo bei kt.).

26.2. Ne visą parą teikiamos paslaugos:

26.2.1. kineziterapijos (salėje ir baseine);

26.2.2. ergoterapijos;

26.2.3. fizioterapijos;

26.2.4. socialinio darbuotojo;

26.2.5. psichologinės pagalbos;

26.2.6. funkcinės būklės vertinimo;

26.2.7. klinikinės fiziologijos (EMG, EEG, cistoskopija, ekskretorinės urogramos, kompiuterinė spirometrija, fibrobronchoskopija, fibrogastroduodenoskopija);

26.2.8. konsultantų (anesteziologo reanimatologo, neurochirurgo, pulmonologo, endokrinologo, plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojo, hematologo, dietologo, ortopedinės technikos specialisto);

26.2.9. laboratorijos (imunologijos)*;

26.2.10. dietinio gydymo;

26.2.11. paciento ir jo artimųjų mokymo.

26.3. Sudėtingos radiologijos (magnetinio rezonanso tomografijos) ir klinikinės fiziologijos (elektroencefalografijos, elektromiografijos), laboratoriniai (šarmų-rūgščių balanso, kraujo dujų, bakteriologiniai) tyrimai, ortopedinės ir kompensacinės technikos pritaikymo paslaugos bei atitinkamų specialistų (anesteziologo reanimatologo, neurochirurgo, plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos, hematologo) konsultacijos gali būti užtikrintos pagal sutartį su kitomis įstaigomis.

26.4. Stacionarinės reabilitacijos (Reabilitacija III ir Pakartotinė reabilitacija III) paslaugas teikia specialistai:

26.4.1. fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas;

26.4.2. bendrosios praktikos slaugytojas;

26.4.3. bendrosios praktikos slaugytojas, turintis sertifikatą fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugos paslaugoms teikti;

26.4.4. kineziterapeutas (ir/arba kineziterapeuto padėjėjas);

26.4.5. ergoterapeutas (ergoterapeuto padėjėjas);

26.4.6. psichologas (psichoterapeutas);

26.4.7. socialinis darbuotojas;

26.4.8. logopedas (esant indikacijų).

27. Reabilitacijos II ir Pakartotinės reabilitacijos II paslaugos teikiamos asmens sveikatos priežiūros įstaigose, atitinkančiose šiuos reikalavimus:

27.1. Visą parą teikiamos paslaugos:

27.1.1. būtinosios medicinos pagalbos, jei yra kardiologinių arba neurologinių ligonių reabilitacijos skyrius – antrinio lygio reanimacijos ir intensyviosios terapijos; šios paslaugos teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymo Nr. V-827 „Dėl reanimacijos ir intensyviosios terapijos paslaugų teikimo vaikams ir suaugusiesiems sąlygų ir tvarkos aprašų patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 128-4644); 

27.1.2. slaugytojo ir gydytojo specialisto.

27.2. Ne visą parą teikiamos paslaugos:

27.2.1. kineziterapijos;

27.2.2. ergoterapijos;

27.2.3. fizioterapijos;

27.2.4. socialinio darbuotojo;

27.2.5. psichologinės pagalbos;

27.2.6. laboratorijos (klinikinės, biochemijos) arba sudaryta sutartis su šias paslaugas teikiančia asmens sveikatos priežiūros įstaiga, užtikrinant tyrimo atlikimą per vieną parą;

27.2.7. funkcinės būklės vertinimo;

27.2.8. dietinio gydymo;

27.2.9. paciento ir jo artimųjų mokymo.

27.3. Radiologijos ir sudėtingos klinikinės fiziologijos tyrimai, ortopedinės ir kompensacinės technikos pritaikymo paslaugos bei atitinkamų specialistų konsultacijos gali būti užtikrintos pagal sutartį su kitomis įstaigomis.

27.4. Stacionarinės reabilitacijos (Reabilitacija ii ir Pakartotinė reabilitacija ii) paslaugas teikia specialistai:

27.4.1. fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas;

27.4.2. bendrosios praktikos slaugytojas, turintis sertifikatą fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugos paslaugoms teikti;

27.4.3. kineziterapeutas (ir/arba kineziterapeuto padėjėjas);

27.4.4. bendrosios praktikos slaugytojas;

27.4.5. ergoterapeutas (ergoterapeuto padėjėjas);

27.4.6. psichologas (psichoterapeutas);

27.4.7. socialinis darbuotojas;

27.4.8. logopedas (esant indikacijų).

28. Ambulatorinės reabilitacijos I paslaugos teikiamos asmens sveikatos priežiūros įstaigose, atitinkančiose šiuos reikalavimus:

28.1. Teikiamos paslaugos:

28.1.1. būtinosios medicinos pagalbos;

28.1.2. fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo;

28.1.3. kineziterapijos;

28.1.4. fizioterapijos;

28.1.5. psichologinės pagalbos;

28.1.6. ergoterapijos;

28.1.7. laboratorijos (klinikinė, biocheminė) arba sudaryta sutartis su šias paslaugas teikiančia asmens sveikatos priežiūros įstaiga, užtikrinant tyrimo atlikimą per vieną parą;

28.1.8. funkcinės būklės vertinimo;

28.1.9. paciento ir jo artimųjų mokymo.

28.2. Radiologijos ir sudėtingos klinikinės fiziologijos tyrimai, ortopedinės ir kompensacinės technikos pritaikymo paslaugos bei atitinkamų specialistų konsultacijos gali būti užtikrintos pagal sutartį su kitomis įstaigomis.

28.3. Ambulatorinės reabilitacijos I paslaugas teikia specialistai:

28.3.1. fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas;

28.3.2. bendrosios praktikos slaugytojas, turintis sertifikatą fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugos paslaugoms teikti;

28.3.3. kineziterapeutas (ir/arba kineziterapeuto padėjėjas);

28.3.4. ergoterapeutas (ergoterapeuto padėjėjas);

28.3.5. psichologas (psichoterapeutas);

28.3.6. logopedas (esant indikacijų).

29. Ambulatorinės reabilitacijos II paslaugos teikiamos asmens sveikatos priežiūros įstaigose, atitinkančiose šiuos reikalavimus:

29.1. Teikiamos paslaugos:

29.1.1. būtinosios medicinos pagalbos;

29.1.2. fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo;

29.1.3. kineziterapijos;

29.1.4. ergoterapijos;

29.1.5. fizioterapijos;

29.1.6. socialinio darbuotojo;

29.1.7. psichologinės pagalbos;

29.1.8. laboratorijos (klinikinės, biochemijos) arba sudaryta sutartis su šias paslaugas teikiančia asmens sveikatos priežiūros įstaiga, užtikrinant tyrimo atlikimą per vieną parą;

29.1.9. funkcinės būklės vertinimo;

29.1.10. paciento bei jo artimųjų mokymo.

29.2. Radiologijos ir sudėtingos klinikinės fiziologijos tyrimai, ortopedinės ir kompensacinės technikos pritaikymo paslaugos bei atitinkamų specialistų konsultacijos gali būti užtikrintos pagal sutartį su kitomis įstaigomis.

29.3. Ambulatorinės reabilitacijos II paslaugas teikia specialistai:

29.3.1. fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas;

29.3.2. bendrosios praktikos slaugytojas, turintis sertifikatą fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugos paslaugoms teikti;

29.3.3. kineziterapeutas (ir/arba kineziterapeuto padėjėjas);

29.3.4. ergoterapeutas (ergoterapeuto padėjėjas);

29.3.5. psichologas (psichoterapeutas);

29.3.6. socialinis darbuotojas;

29.3.7. logopedas (esant indikacijų).

30. Palaikomosios reabilitacijos paslaugos teikiamos asmens sveikatos priežiūros įstaigose, atitinkančiose šiuos reikalavimus:

30.1. Visą parą teikiamos paslaugos:

30.1.1. būtinosios medicinos pagalbos;

30.1.2. slaugytojo ir gydytojo specialisto.

30.2. Kitos paslaugos:

30.2.1. klinikinės fiziologijos (elektrokardiografija);

30.2.2. laboratorijos (klinikinės, biochemijos) arba sudaryta sutartis su šias paslaugas teikiančia asmens sveikatos priežiūros įstaiga, užtikrinant tyrimo atlikimą per vieną parą;

30.2.3. funkcinės būklės vertinimo;

30.2.4. kineziterapijos;

30.2.5. ergoterapijos;

30.2.6. socialinio darbuotojo;

30.2.7. psichologinės pagalbos.

30.3. Ortopedinės ir kompensacinės technikos pritaikymo paslaugos bei atitinkamų specialistų konsultacijos gali būti užtikrintos pagal sutartį su kitomis įstaigomis.

30.4. Palaikomosios reabilitacijos paslaugas teikia specialistai:

30.4.1. fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas;

30.4.2. bendrosios praktikos slaugytojas, turintis sertifikatą fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugos paslaugoms teikti;

30.4.3. kineziterapeutas (ir/arba kineziterapeuto padėjėjas);

30.4.4. ergoterapeutas (ergoterapeuto padėjėjas);

30.4.5. psichologas (psichoterapeutas);

30.4.6. socialinis darbuotojas;

30.4.7. logopedas (esant indikacijų).

31. Nemedikamentinio gydymo paslaugos arba pavienės medicininės reabilitacijos paslaugos teikiamos asmens sveikatos priežiūros įstaigose, atitinkančiose nustatytus reikalavimus:

31.1. Teikiamos paslaugos:

31.1.1. būtinosios medicinos pagalbos;

31.1.2. kineziterapijos (įskaitant masažą);

31.1.3. ergoterapijos;

31.1.4. fizioterapijos;

31.1.5. psichologinės pagalbos;

31.1.6. logopedo.

31.2. Ortopedinės paslaugos gali būti užtikrintos pagal sutartį su kitomis įstaigomis.

31.3. Pavienes nemedikamentinio gydymo arba pavienes medicininės reabilitacijos paslaugas teikia specialistai:

31.3.1. bendrosios praktikos slaugytojas, turintis sertifikatą fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugos paslaugoms teikti;

31.3.2. kineziterapeutas (ir/arba kineziterapeuto padėjėjas);

31.3.3. ergoterapeutas (ir/arba ergoterapeuto padėjėjas);

31.3.4. psichologas (psichoterapeutas);

31.3.5. logopedas.

32. * gali būti sudaromos sutartys su kitomis asmens sveikatos priežiūros įstaigomis dėl šių paslaugų teikimo.

 

_________________


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 17 d. įsakymu
Nr. V-50

 

medicininės reabilitacijos paslaugų suaugusiesiems teikimo SpecialiŲjŲ reikalavimŲ APRAŠAS

 

Asmenims po sunkios ligos ar traumos, dėl grįžtamų trumpalaikių biosocialinių funkcijų sutrikimų, skiriama Ambulatorinė reabilitacija I ir/ar Ambulatorinė reabilitacija II, dėl ilgalaikių, tačiau kompensuojamų biosocialinių funkcijų sutrikimų – reabilitacija.

Indikacijos sanatoriniam gydymui – ligos išvardytos pagal Tarptautinę statistinę ligų ir sveikatos problemų klasifikaciją (dešimtoji redakcija) (toliau – TLK-10).

Asmenys, turintys nekompensuojamų biosocialinių funkcijų sutrikimų, kurių neįmanoma kompensuoti, arba kai pacientai yra asocialus, stokoja motyvacijos, arba dėl suvokimo sutrikimo bei dėl kitų priežasčių negali aktyviai dalyvauti reabilitacijos procese, nereabilituojami.

Sergantiems onkologinėmis ligomis, po radikalaus gydymo, kai Karnovskio indeksas mažesnis kaip 50 balų, skiriama slauga.

Pacientai į reabilitacijos skyrius siunčiami iš asmens sveikatos priežiūros įstaigos poūmiu ligos periodu.

 

I. medicininės REABILITACIJOS BENDROSIOS KONTRAINDIKACIJOS

 

3.        Nekoreguotos metabolinės ligos (cukrinis diabetas, miksedema, tireotoksikozė ir kt.).

4.        Kepenų, kasos funkcijų III laipsnio funkcijos nepakankamumas.

3.        Įvairios kilmės dažnai besikartojantys arba gausūs kraujavimai, didelė anemija, kai Hb yra mažiau nei 80g/l.

19.      Bet kokios kilmės echinokokas ir kitos parazitozės B 67.

20.      Ūmios infekcinės ligos.

21.      Visų tuberkuliozės formų aktyvioji stadija A 15.0–1; A 15.5; A 15.7–9.

22.      Sergantys lytiškai plintančiomis ligomis (sifiliu, gonorėja, trichomonoze ir kt.) A 50–A 64.

23.      Psichikos ligos su asmenybės desocializacija F 00; F 02; F 03; F 05; F 10–F 29; F 60; F 63; F 65; F 72–F 73.

24.      Komplikuoti skilvelių ritmo sutrikimai, širdies nepakankamumas IV F. kl. pagal NYHA.

25.      III ir didesnio laipsnio pragulos*.

26.      Ūmus osteomielitas.

27.      IV klinikinės grupės onkologiniai pacientai.

28.      III laipsnio kvėpavimo funkcijos nepakankamumas (išskyrus pulmonologinės reabilitacijos skyrius).

29.      Įvairūs pūliniai (plaučių) susirgimai, esant didelei intoksikacijai (J 85; J 86).

30.      Pūlinės odos ligos, užkrečiamosios odos ligos (niežai, grybelinės ligos ir kt.).

31.      Febrilus karščiavimas arba neaiškios kilmės subfebrilus karščiavimas.

32.      Ūmi giliųjų venų trombozė.

33.      Esant gretutiniams susirgimams, trukdantiems 2–3 val. per dieną aktyviai dalyvauti reabilitacijos programoje.

 

Pastabos: 1. Esant trečio laipsnio inkstų funkcijos nepakankamumui, dėl gretutinių susirgimų gali būti skiriama medicininė reabilitacija įstaigose, kuriose atliekamos hemodializės.

2. Jei yra trečio laipsnio pragulų, iš pradžių skiriamas chirurginis gydymas plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos skyriuje, tada – reabilitacija arba, jei yra konservatyvaus gydymo galimybė ir nėra reabilitacijos priemonių taikymo apribojimų, suderinus su reabilitacijos skyrių vedėjais, gali būti skiriama reabilitacija.

 

II. Nervų sistemos ligos

 

PIRMASIS medicininės REABILITACIJOS arba nemedikamentinio gydymo ETAPAS

 

1. Nugaros smegenų pažeidimai ir sisteminiai susirgimai C 41.2; C 70.1; C 72.0; D 16.6; D 32.1; D 33.4; G 04; G 09; G 35; G 95.0–2; G 99.2; M 43.1; S 14.0–1; S 24.0; S 24.1; S 34.0–1; S 34.3; T 09.3; I 69.0–8; T 90.5; T 91.3.

2. Po galvos smegenų pažeidimų A 84–A 85; A 87; A 89; B 02.1–2; C 70.0; C 71; C 72.2–8; D 32.0; D 33.0–1; G 00; G 02.0; G 03–G 04; G 06.0; G 93.0–1; I 60–I 64; S 06; T 70.3.

3. Išsėtinė sklerozė ir kitos demielinizuojančios nervų sistemos ligos G 35; G 37.

4. Parkinsono liga, antrinis parkinsonizmas G 20–G 21.

5. Paveldėtoji ir idiopatinė bei uždegiminė polineuropatija G 60–G 63.

6. Degeneracinės nervų ir raumenų ligos G 10–G 13; G 23; G 70–G 71.

7. Po tarpslankstelinių diskų, spondiliolistezių, stuburo stenozių operacijų M 43.1; M 48.0; M 50–M 51.

8. Radikulopatijos G 55; M 47.

9. Epilepsija G 40.0–8.

10. Nervų šaknelių ir rezginių ligos G 54.

11. Po nervų sužalojimo S 14.3; S 44.0–2; S 54.0–2; S 74.0–1; S 84.0–1.

12. Mononeuropatijos C 47; G 56; G 57; G 58–G 59.

13. Cerebralinis paralyžius G 80–G 83.

14. Dorsalgija M 54.

15. Migrena G 43.

16. Galvos skausmai G 44.

17. Praeinantys galvos smegenų išemijos priepuoliai G 45.

18. Trišakio nervo ligos G 50.

19. Veidinio nervo ligos G 51.

20. Autonominės nervų sistemos ligos G 90; G 99.0.

21. Vibracinė liga T 75.2; Z 57.7.

 

Ūmiu visų šių ligų periodu (pirmą, antrą parą), jei nėra kontraindikacijų, pradedama reabilitacija arba pavienės nemedikamentinio gydymo priemonės.

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: teikiant medicininės reabilitacijos paslaugas iš viso skiriama 15–20 procedūrų; teikiant nemedikamentinio gydymo paslaugas procedūrų skaičius priklauso nuo indikacijų.

Pastaba. Paslaugų arba tyrimų skaičius vienam ligoniui, nustatytas šiuose reikalavimuose, gali būti didinamas arba mažinamas atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje arba asmens sveikatos istorijoje, patvirtintose Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ (Žin., 1999, Nr. 103-2972, 1999, Nr. 105) (toliau – forma Nr. 003/a ir forma Nr. 025/a).

 

ANTRASIS medicininės REABILITACIJOS ETAPAS

 

Diagnozė

Biosocialinių funkc. sutrikimo ir/arba ligos sunkumo laipsnis

Reabilitacijos trukmė (dienomis)

1. Reabilitacija II

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 20 procedūrų, ergoterapija – 10 procedūros, masažas – 4 procedūros, fizioterapija – 5 procedūros, 2 psichologo konsultacijos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija, logopedo terapija – 4 procedūros (esant kalbos sutrikimų). Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: bendraklinikinis tyrimas – 0,8, biocheminis kraujo tyrimas – 1, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai pagal indikacijas

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: neurologas, neurochirurgas, urologas, anesteziologas reanimatologas, kardiologas, pulmonologas, gastroenterologas, dietologas, psichiatras ir kt.

Pastaba. Paslaugų arba tyrimų skaičius vienam ligoniui, nustatytas šiuose reikalavimuose, gali būti didinamas arba mažinamas atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a).

Po nugaros smegenų pažeidimų, kraujotakos sutrikimų ir kitų ligų *

C 41.2; C 70.1; C 72.0; D 16.6; D 32.1; D 33.4; G 04; G 95.0–2; G 99.2; M 43.1; M 48.0; S 14.0; S 14.1; S 24.0; S 24.1; S 34.0; S 34.1; S 34.3; T 09.3; (T 91.3 – tik pakartotinė reabilitacija)

Paraplegijos ASIA–D atveju arba kai bent 2 raumenų grupių jėga mažiau kaip 4 balai.

24

Po galvos smegenų pažeidimų *

A 84–A 85; A 87; A 89; B 02.1–2; C 70.0; C 71; C 72.2–8; D 32.0; D 33.0; D 33.1; G 00; G 02.0; G 03–G 04; G 06.0; G 93.0; G 93.1; I 60–I 64; S 06; (G 09; I 69.0–8; T 90.5 – tik pakartotinė reabilitacija)

Bartelio indeksas 35–45 balai,

Mini Mental testas (MMT) 11–30 (jei MMT neįmanoma testuoti dėl afazijos, ligonis turi vykdyti nurodymus, aktyviai dalyvauti reabilitacijos procese)

48

Bartelio indeksas 50–65 balai

Mini Mental testas (MMT) 11–30 (jei MMT neįmanoma testuoti dėl afazijos, ligonis turi vykdyti nurodymus, aktyviai dalyvauti reabilitacijos procese)

40

Bartelio indeksas 70–80 balų,

Mini Mental testas (MMT) 11–30 (jei MMT neįmanoma testuoti dėl afazijos, ligonis turi vykdyti nurodymus, aktyviai dalyvauti reabilitacijos procese)

30

Išsėtinė sklerozė ir kitos demielinizuojančios ligos * G 35; G 37

Po paūmėjimo,

Bartelio indeksas iki 80 balų

24

Parkinsono liga. Antrinis parkinsonizmas* G 20–G 21

Barthel indeksas iki 80 balų

24

Polineuropatija, degeneracinės nervų ir raumenų ligos * G 10–G 13; G 23; G 70–G 71; G 60–G 63

Bartelio indeksas iki 80 balų

24

Po tarpslankstelinių diskų, spondilolitezių, stuburo stenozių operacijų

M 50–M 51; M 43.1; M 48.0

Ne vėliau kaip po 2 savaičių po operacijos

Kai bent 2-jų raumenų grupių jėga mažesnė nei 4 balai.

24

* – esant šioms diagnozėms vėlesniu ligos periodu, pirmuosius 3 m. po neįgalumo pripažinimo dėl šių susirgimų, asmenims, pripažintiems nedarbingais, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas 0–25 proc. darbingumo lygis; asmenims, sulaukusiems senatvės pensijos amžiaus, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra pripažintas didelis specialiųjų poreikių lygis; iš dalies darbingiems asmenims, kuriems teisės aktų numatyta tvarka nustatytas 30–40 proc. darbingumo lygis, indikuotina pakartotinė reabilitacija. Šios reabilitacijos kurso metu paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 20 procedūrų, ergoterapija – 10 procedūrų, masažas – 4 procedūros, fizioterapija – 5 procedūros, 2 psichologo konsultacijos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija, logopedo terapija – 4 procedūros (esant kalbos sutrikimų). Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: bendraklinikinis tyrimas – 0,8, biocheminis kraujo tyrimas – 0,7, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai pagal indikacijas.

Pastaba. Paslaugų arba tyrimų skaičius vienam ligoniui, nustatytas šiuose reikalavimuose, gali būti didinamas arba mažinamas atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a).

2. Reabilitacija III

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 22 procedūros, ergoterapija – 16 procedūrų, masažas – 2 procedūros, fizioterapija – 2 procedūros, 2 psichologo konsultacijos, 1,5 socialinio darbuotojo konsultacijos, logopedo terapija – 4,3 procedūros (esant kalbos sutrikimų). Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: bendraklinikinis tyrimas – 1, biocheminis kraujo tyrimas – 2, EKG – 0,4, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai pagal indikacijas.

Tretinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: neurologas, neurochirurgas, anesteziologas reanimatologas, urologas, ortopedas traumatologas, plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, kardiologas, pulmonologas, gastroenterologas, dietologas ir kt.

Pastaba. Paslaugų arba tyrimų skaičius vienam ligoniui, nustatytas šiuose reikalavimuose, gali būti didinamas arba mažinamas atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a). Jeigui pacientui reikalinga dirbtinė plaučių ventiliacija, reabilitacijos (įskaitant paciento reabilitaciją namuose) etapų trukmė, įkainiai, reikalavimai paslaugoms aptariami atskiroje paciento globėjų, įstaigos, teikiančios reabilitacijos paslaugas, teritorinės ligonių kasos trišalėje sutartyje.

Nugaros smegenų pažeidimai ir sisteminiai susirgimai *

C 41.2; C 70.1; C 72.0; D 16.6; D 32.1; D 33.4;G 04; G 35; G 95.0–2; G 99.2; M 43.1; M 48.0; S 14.0; S 14.1; S 24.0; S 24.1; S 34.0; S 34.1; S 34.3; T 09.3; (T 91.3 – tik pakartotinė reabilitacija)

Tetraplegija, esant ASIA–A, B, C tipo pažeidimui:

 

C2–C5 lygyje

80

C6–C8 lygyje

130

Jeigu pacientui reikalinga dirbtinė plaučių ventiliacija, reabilitacijos (įskaitant paciento reabilitaciją namuose) etapų trukmė, įkainiai, reikalavimai paslaugoms aptariami atskiroje paciento globėjų, įstaigos, teikiančios reabilitacijos paslaugas, teritorinės ligonių kasos trišalėje sutartyje

 

Tetraplegija,

esant ASIA–D tipo pažeidimui 

70

Paraplegija,

esant ASIA–A,B,C tipo pažeidimui

100

Paraplegija,

esant ASIA–D tipo pažeidimui,

Bartelio indeksas ne daugiau kaip 50 balų

45

Po galvos smegenų pažeidimų *

A 84–85; A 87; A 89; B 02.1–2; C 70.0; C 71; C 72.2–8; D 32.0; D 33.0; D 33.1; G 00; G 03–G 04; G 06.0; G 93.0; G 93.1; I 60–I 64; S 06; (G 09; I 69.0–8; T 90.5 – tik pakartotinė reabilitacija)

Bartelio indeksas 30 ir mažiau balų, pirmenybė teikiama darbingo amžiaus asmenims

Mini Mental testas (MMT) 11–30 (jei MMT neįmanoma testuoti dėl sensomotorinės afazijos – ligonis turi vykdyti nurodymus, galėti aktyviai dalyvauti reabilitacijos procese)

65

Išsėtinė sklerozė ir kitos demielinizuojančios ligos, Parkinsono liga, antrinis parkinsonizmas* G 20; G 21; G 35; G 37

Kai ryškiai pablogėja funkcinė būklė, Bartelio indeksas ne daugiau kaip 45 balai

30

Polineuropatijos, degeneracinės nervų ir raumenų ligos* G 10–G 13; G 23; G 61; G 70–G71

Bartelio indeksas ne daugiau kaip 45 balai

Ligos eiga stabilizuota, ligonis gali vykdyti nurodymus, aktyviai dalyvauti reabilitacijos procese

65

* – esant šioms diagnozėms vėlesniu ligos periodu, pirmuosius 3 m. neįgalumo pripažinimo dėl šių susirgimų, asmenims, pripažintiems nedarbingais, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas 0–25 proc. darbingumo lygis; asmenims, sulaukusiems senatvės pensijos amžiaus, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra pripažintas didelis specialiųjų poreikių lygis; iš dalies darbingiems asmenims, kuriems teisės aktų numatyta tvarka nustatytas 30–40 proc. darbingumo lygis, indikuotina pakartotinė reabilitacija. Šios reabilitacijos kurso metu paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 22 procedūros, ergoterapija – 16 procedūrų, masažas – 2 procedūros, fizioterapija – 2 procedūros, 2 psichologo konsultacijos, 1,5 socialinio darbuotojo konsultacijos, logopedo terapija – 4,3 procedūros (esant kalbos sutrikimų). Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: bendraklinikinis tyrimas – 1, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai pagal indikacijas.

Pastaba. Paslaugų arba tyrimų skaičius vienam ligoniui, nustatytas šiuose reikalavimuose, gali būti didinamas arba mažinamas atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a).

 

TREČIASIS medicininės REABILITACIJOS ETAPAS

 

Diagnozė

Biosocialinių funkcijų sutrikimo laipsnis ir/arba būklės sunkumas

Reabilitacijos trukmė (dienomis)

 

Ambulatorinė reabilitacija II

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 10 procedūrų, ergoterapija – 4 procedūros, masažas – 4 procedūros, fizioterapija – 9 procedūros, 2 psichologo konsultacijos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija, logopedo terapija – 2 procedūros (esant kalbos sutrikimų). Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: bendraklinikinis tyrimas – 0,5, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai pagal indikacijas.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: neurologas, ortopedas traumatologas ir kt.

Pastaba. Paslaugų arba tyrimų skaičius vienam ligoniui, nustatytas šiuose reikalavimuose, gali būti didinamas arba mažinamas atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a).

 

Nugaros smegenų pažeidimai ir sisteminiai susirgimai C 41.2; C 70.1; C 72.0; D 16.6; D 32.1; D 33.4;G 04; G 35; G 95.0–2; G 99.2; M 43.1; M 48.0; S 14.0; S 14.1; S 24.0; S 24.1; S 34.0; S 34.1; S 34.3; T 09.3;

Tetraplegija esant ASIA–A, B, C, D tipo pažeidimui

Ūmus atvejis – tik po stacionarinės reabilitacijos

16

Paraplegija esant ASIA–A, B, C, D tipo pažeidimui

Ūmus atvejis – tik po stacionarinės reabilitacijos

16

Po galvos smegenų pažeidimų A 84–A 85; A 87; A 89; B 02.1–B 02.2; C 70.0; C 71; C 72.2–8; D 32–D 33; G 06; G 93.0; G 00; G 03–G 04; G 81–G 83; G 95.2; G 93.1; I 60–I 64; S 06

Mini Mental testas – 11–30 balų

16

Išsėtinė sklerozė ir kitos demielinizuojančios ligos G 35; G 37

Po paūmėjimo

Mini Mental testas – 11–30 balų

16

Parkinsono liga. Antrinis parkinsonizmas G 20–G 21

Mini Mental testas – 11–30 balų

16

Uždegiminės polineuropatijos, degeneracinės nervų ir raumenų ligos G 10–G 13; G 23; G 60–63 G; G70–G 71;

Ligos eiga stabili

16

Po tarpslankstelinių diskų operacijų ( 2 sav. po operacijos) M 43.1; M 48.0; M 50–M 51

 

16

Vibracinė liga T 75.2; Z 57.7

 

16

 

Radikulopatijos ir nervų pažeidimai C 47; G 51; G 54, G 55.1; G 55.2; G 56–G 57; M 47; M 50–M 51; S 14.3, S 44.0–2; S 54.0–2; S 74.0–1; S 84.0–1

Sutrikusi apsitarnavimo arba judėjimo funkcija

16

 

PALAIKOMOJI REABILITACIJA

 

Diagnozė

Biosocialinių funkc. sutrikimo ir/arba ligos sunkumo laipsnis

Reabilitacijos trukmė (dienomis)

Palaikomoji reabilitacija.

Šios reabilitacijos kurso metu paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 16 procedūrų, ergoterapija – 10 procedūrų, masažas – 4 procedūros, fizioterapija – 6 procedūros, 2 psichologo konsultacija, 2 socialinio darbuotojo konsultacija, logopedo terapija – 2 procedūros (esant kalbos sutrikimų). Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai pagal indikacijas.

Pastaba. Paslaugų arba tyrimų skaičius vienam ligoniui, nustatytas šiuose reikalavimuose, gali būti didinamas arba mažinamas atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a) arba asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a).

Po nugaros smegenų pažeidimų, kraujotakos sutrikimų ir kitų ligų A 84–A 85; A 87; A 89; B 02.1–2; C 41.2; C 70.1; C 72.0; D 16.6; D 32.1; D 33.4; G 95.0-2; G 99.2; M 43.1; M 48.0; T 91.3

 

Po galvos smegenų pažeidimų C 70.0; C 71; C 72.2–8; D 32.0; D 33.0; D 33.1; G 09; G 81–G 83; G 93.0–1; I 69.0–8; T 90.5

 

Išsėtinė sklerozė ir kitos demielinizuojančios ligos G 35; G 37

 

Polineuropatija, degeneracinės nervų ir raumenų ligos G 10–G 13; G 23; G 60–63; G 70–G 71

Asmenys, pripažinti nedarbingais, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas 0–25 proc. darbingumo lygis; asmenims, sulaukusiems senatvės pensijos amžiaus, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra pripažintas didelis specialiųjų poreikių lygis; iš dalies darbingiems asmenims, kuriems teisės aktų numatyta tvarka nustatytas 30–40 proc. darbingumo lygis, baigę pakartotinę reabilitaciją

20

 

III. JUDAMOJO-ATRAMOS APARATO PAŽEIDIMAI

 

PIRMASIS medicininės REABILITACIJOS arba nemedikamentinio gydymo ETAPAS

 

1. Po daugybinių kaulų lūžių T 02.

2. Po ilgųjų dubens kaulų lūžių C 40.1–3; C 41.4; D 16.1–3; D 16.8; S 42.2–4; S 42.7; S 49.7; S 52.2–7; S 72; S 82; S 92.0.

3. Po sąnarių operacijų (artroplastikos, osteotomijos, artrodezės ir kt.) C 40.1–3; C 41.4; D 16.1–3; D 16.8; M 05–M 06; M 15–M 17; M 19; M 75; S 72.

4. Po sąnario pakeitimo operacijų M 15–M 17; M 19; Z 96.6.

5. Po neurologiškai nekomplikuoto kompresinio stuburo slankstelio lūžimo, dauginių išnirimų S 12; S 13.3; S 22.0–1; S 32.

6. Po nudegimų T 22.3; T 22.7; T 24.3; T 24.7; T 25.3; T 25.7; T 29.3; T 29.7; T 95.0–4; T 95.8–9.

7. Ligonio paruošimas pirminiam (gydomajam) protezavimui (bigių formavimas, konservatyvus kontraktūrų ir kt. komplikacijų po amputacijos gydymas) ir mokymas naudotis protezu T 05.0–6; T 11.6; Y 83.5; Q 71; Q 72; Z 89.1–8.

8. Reumatoidinis artritas, podagra, kitos kristalinės artropatijos, ankilozuojantis spondilitas, jaunatvinis artritas M 05–M 06; M 08; M 10; M 11; M 45.

9. Kelio, klubo, čiurnos sąnario osteoartrozė M 15–M 17; M 19.

10. Po galūnių amputacijos C 40.1–3; D 16.1–3; T 05.4–5; T 11.6; T 13.6; Y 83.5; Z 89.1–9.

11. Osteoporozė su patologiniu stuburo slankstelio ar ilgųjų kaulų lūžimu M 80.

12. Artritai, periartritai ir artropatijos M 02–M 03; M 12.5; M 14; M 75.

13. Sisteminės jungiamojo audinio ligos M 30–M 35.

14. Psoriazė, hemofilinė artropatija M 07; M 36.2.

15. Po raumenų ir sausgyslių traumos, kita patologija C 49.0–6; C 81–C 82; S 43; S 46; S 73; S 76; S 83; S 86; S 93.2.

16. Ūmus ir poūmis reumatinis artritas I 00.

17. Uždegiminės spondilopatijos, spondiliozė su artropatija M 46; M 47.2.

18. Psoriatinės ir enteropatinės artropatijos M 07.

19. Įgytos galūnių deformacijos M 20; M 21.

20. Girnelės ligos M 22.

21. Kelio sąnario pažeidimai M 23; M 24.

22. Kitos sąnarių ligos M 25.

23. Dorsopatijos M 40–M 53.

24. Raumenų ligos M 60–M 62.

25. Sinovijos ir sausgyslių ligos M 65–M 67.

26. Bursitai M 70.

27. Entezopatijos M 76; M 77.

28. Kaulo vientisumo pažeidimai M 84.

29. Kaklo raumenų ir sausgyslių sužalojimas S 16.

30. Po mikrochirurginių galūnių operacijų S 68; S 98.

31. Judamojo – atramos aparato pažeidimai, sąlygoti darbo (fizinio krūvio) Y 96.

 

Ūmiu visų šių ligų periodu (pirmą, antrą parą), jei nėra kontraindikacijų, pradedama reabilitacija, ambulatorinė reabilitacija arba pavienės nemedikamentinio gydymo priemonės.

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: reabilitacija – 15 procedūrų, ambulatorinė reabilitacija, nemedikamentinio gydymo priemonės – pagal indikacijas.

Pastaba. Paslaugų arba tyrimų skaičius vienam ligoniui, nustatytas šiuose reikalavimuose, gali būti didinamas arba mažinamas atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a) arba asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a).

 

ANTRASIS medicininės REABILITACIJOS ETAPAS

 

Diagnozė

Biosocialinių funkcijų sutrikimo laipsnis ir/arba būklės sunkumas

Reabilitacijos trukmė (dienomis)

1. Reabilitacija II

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 20 procedūrų, ergoterapija – 10 procedūrų, masažas – 4 procedūros, fizioterapija – 5 procedūros, 2 psichologo konsultacijos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: bendraklinikinis tyrimas – 0,8, biocheminis kraujo tyrimas – 0,7, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai pagal indikacijas.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: neurologas, urologas, ortopedas traumatologas, dietologas ir kt.

Pastaba. Paslaugų arba tyrimų skaičius vienam ligoniui, nustatytas šiuose reikalavimuose, gali būti didinamas arba mažinamas atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a).

Po ilgųjų, dubens kaulų lūžių ir susirgimų C 40.1–3; C 41.4; D 16.1–3; D 16.8; S72; S 82; S 83.7; S 86.0; T02 *

Kai ligonį jau galima aktyvinti, Bartelio indeksas iki 80 balų, modifikuotas Keitelio indeksas mažiau kaip 30 balų

24

Po sąnarių operacijų (artroplastikos, osteotomijos, artrodezės ir kt.) C 40.1–3; C 41.4; D 16.1–3; D 16.8; M 05–M 06; M 15–M 17; M 19; M 75; S 72* (esant onkologiniams susirgimams ir po specifinio gydymo)

Bartelio indeksas iki 80 balų, modifikuotas Keitelio indeksas mažiau kaip 30 balų

24

Po sąnario pakeitimo operacijų M 15–M 17; M 19; Z 96.6

Bartelio indeksas iki 80 balų, modifikuotas Keitelio indeksas mažiau kaip 30 balų

20

Po neurologiškai nekomplikuoto kompresinio stuburo slankstelio lūžimo S 22.0–1; S 32

Kai ligonį galima aktyvinti, Bartelio indeksas mažiau kaip 80 balų

24

Po nudegimų (po stacionarinio gydymo) T 22.3; T 22.7; T 24.3; T 24.7; T 25.3; T 25.7; T 29.3; T 29.7; T 95.0–4; T 95.8–9

Bartelio indeksas iki 80 balų

24

Galvos, veido ir kaklo jungiamojo ir minkštųjų audinių piktybiniai navikai C 49.0–6

Hodžkino liga, difuzinė ne Hodžkino limfoma C 81–C 82

Karnovskio indeksas 50–60 balų

24

Ligonių paruošimas pirminiam (gydomajam) protezavimui (bigių formavimas, konservatyvus kontraktūrų ir kt.komplikacijų po amputacijos gydymas) ir mokymas naudotis protezu** T 05.0–6; T 11.6; Y 83.5; Q 71; Q 72; Z 89.1–8

 

30

Pastovus protezavimas pirmą kartą po gydomojo protezavimo T 11.6; Y 83.5; Q 71–Q 72; T 05.0–6; Z 89.1–8*

Modifikuotas Keitelio indeksas 30–40 balų

16

Po galūnių amputacijos C 40.1–3; D 16.1–3; T 05.4–5; T 11.6; T 13.6; Y 83.5; Z 89.1–9

Modifikuotas Keitelio indeksas 30–40 balų

16

Po mikrochirurginių galūnių operacijų S 68; S 98

Modifikuotas Keitelio indeksas 30–40 balų

24

Reumatoidinis artritas, ne didesnis kaip II laipsnio aktyvumas ir ne mažesnis kaip II laipsnio funkcijos sutrikimas M 05–M 06 *

Ankilozinis spondilitas M 45 *

Spondiliozė su artropatija M 47.2*

Jaunatvinis artritas M 08*

Podagra ir kitos kristalinės artropatijos M 07; M 10*; M 11*

Artropatijos M 02–M 03* 

Sisteminės jungiamojo audinio ligos M 30–M 35*

Po paūmėjimo, Keitelio indeksas 65 ar mažiau balų

24

Kelio, klubo, čiurnos sąnario osteoartrozė (II–III st., II laipsnio ir didesnio funkcijos nepakankamumo atvejais) M 16* ; M 17 *; M 19 *

Modifikuotas Keitelio indeksas mažiau kaip 30 balų

24

* – esant šioms diagnozėms vėlesniu ligos periodu, pirmuosius 3 m. po neįgalumo pripažinimo dėl šių susirgimų, asmenims, pripažintiems nedarbingais, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas 0–25 proc. darbingumo lygis; asmenims, sulaukusiems senatvės pensijos amžiaus, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra pripažintas didelis specialiųjų poreikių lygis; iš dalies darbingiems asmenims, kuriems teisės aktų numatyta tvarka nustatytas 30–40 proc. darbingumo lygis, indikuotina pakartotinė reabilitacija. Šios reabilitacijos kurso metu paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 20 procedūrų, ergoterapija – 10 procedūrų, masažas – 4 procedūros, fizioterapija – 5 procedūros, 2 psichologo konsultacijos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: bendraklinikinis tyrimas – 0,8, biocheminis kraujo tyrimas – 0,5, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai pagal indikacijas.

** Papildomos sąlygos: galimybė pritaikyti protezą.

2. Reabilitacija III

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 22 procedūros, ergoterapija – 16 procedūrų, masažas – 2 procedūros, fizioterapija – 2 procedūros, 2 psichologo konsultacijos, 1,5 socialinio darbuotojo konsultacijos. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: bendraklinikinis tyrimas – 1, biocheminis kraujo tyrimas – 2; EKG – 0,4, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai pagal indikacijas.

Tretinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: neurologas, urologas, ortopedas traumatologas, plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, kardiologas, dietologas ir kt.

Pastaba. Paslaugų arba tyrimų skaičius vienam ligoniui, nustatytas šiuose reikalavimuose, gali būti didinamas arba mažinamas atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a).

Daugybiniai kaulų lūžiai T 02 *

Bartelio indeksas ne daugiau 40 balų, modifikuotas Keitelio indeksas mažiau kaip 15 balų, vykdant reabilitaciją vienu ciklu

35

Vykdant reabilitaciją dviem etapais. Pirmas ciklas, kai yra statinio kojų kaulų apkrovimo kontraindikacija, tačiau nėra kontraindikacijų mokant atlikti apsitarnavimo veiksmus vežimėlyje.

14

Bartelio indeksas ne daugiau kaip 40 balų, modifikuotas Keitelio indeksas mažiau kaip 15 balų.

21

Antras ciklas, vykdant reabilitaciją dviem etapais

(kai nėra aktyvios reabilitacijos kontraindikacijų, grąžinant vaikščiojimo funkciją).

 

Po dubens ir kojų kaulų lūžimų C 40.2–3; C 41.4; D 16.2-3; D 16.8; S 72*

Esant ne mažiau kaip 2 gretutiniams susirgimams arba komplikuotai eigai. Bartelio indeksas ne daugiau kaip 40 balų, modifikuotas Keitelio indeksas mažiau kaip 15 balų

30

Reumatoidinis artritas, jaunatvinis artritas, ankilozuojantis spondilitas M 05–M 06*; M 08*; M 45*

Spondiliozė su artropatija M 47.2*

Podagra ir kitos kristalinės artropatijos M 10*; M 11*

Artropatijos M 02–M 03*

Esant ne mažiau kaip 2 gretutiniams susirgimams arba komplikuotai ligos eigai, Keitelio indeksas mažiau kaip 30 balų, pacientas gali aktyviai dalyvauti reabilitacijos procese

30

* – esant šioms diagnozėms vėlesniu ligos periodu, pirmuosius 3 m. po neįgalumo pripažinimo dėl šių susirgimų, asmenims, pripažintiems nedarbingais, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas 0–25 proc. darbingumo lygis; asmenims, sulaukusiems senatvės pensijos amžiaus, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra pripažintas didelis specialiųjų poreikių lygis; iš dalies darbingiems asmenims, kuriems teisės aktų numatyta tvarka nustatytas 30–40 proc. darbingumo lygis, indikuotina pakartotinė reabilitacija. Šios reabilitacijos kurso metu paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 22 procedūros, ergoterapija – 16 procedūrų, masažas – 2 procedūros, fizioterapija – 2 procedūros, 2 psichologo konsultacijos, 1,5 socialinio darbuotojo konsultacijos. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: bendraklinikinis tyrimas – 1, biocheminis kraujo tyrimas – 0,8, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai pagal indikacijas. Pastaba. Paslaugų arba tyrimų skaičius vienam ligoniui, nustatytas šiuose reikalavimuose, gali būti didinamas arba mažinamas atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a).

 

TREČIASIS medicininės REABILITACIJOS ETAPAS

 

Diagnozė

Biosocialinių funkcijų sutrikimo laipsnis ir/arba būklės sunkumas

Reabilitacijos trukmė (dienomis)

 

1. Ambulatorinė reabilitacija I

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 10 procedūrų, ergoterapija – 4 procedūros, masažas – 4 procedūros, fizioterapija – 9 procedūros, 2 psichologo konsultacijos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai pagal indikacijas.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: ortopedas traumatologas ir kt.

Pastaba. Paslaugų arba tyrimų skaičius vienam ligoniui, nustatytas šiuose reikalavimuose, gali būti didinamas arba mažinamas atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a).

 

Osteoporozė su patologiniu stuburo slankstelio lūžiu M 80

Poūmiam ligos periode, esant grįžtamų biosocialinių funkcijų sutrikimų. Bartelio indeksas daugiau kaip 80 balų

12

 

Hemofilinė artropatija M 36.2

II–III stadija, II ir didesnio laipsnio funkcijos sutrikimas, Keitelio indeksas 70–85 balai (modifikuotas Keitelio indeksas 30–40 balų)

12

 

Judamojo-atramos aparato pažeidimai, sąlygoti darbo (fizinio krūvio) Y 96

Gresia darbingumo pagal profesiją praradimas

12

 

2. Ambulatorinė reabilitacija II

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 10 procedūrų, ergoterapija – 4 procedūros, masažas – 4 procedūros, fizioterapija – 9 procedūrų, 2 psichologo konsultacijos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai pagal indikacijas.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: ortopedas traumatologas ir kt.

Pastaba. Paslaugų arba tyrimų skaičius vienam ligoniui, nustatytas šiuose reikalavimuose, gali būti didinamas arba mažinamas atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a).

 

Po dauginių kaulų lūžimų T 02

Kai ligonį galima aktyvinti

16

Po ilgųjų, dubens kaulų ir stuburo slankstelių lūžių ir susirgimų C 40.1–3; C 41.4; D 16.1–3; D 16.8; S 42.2–4; S 42.7; S 49.7; S 52.0–7; S 72; S 82; S 92.0

Kai ligonį galima aktyvinti

16

Po sąnario operacijų C 40.1–3; D 16.1–3; M 05–M 06; M 08; M 15–M 17; M 19; M 75; S 43.4; S 72 (esant onkologiniams susirgimams ir po specifinio gydymo)

Modifikuotas Keitelio indeksas ne daugiau kaip 40 balų

16

Po neurologiškai nekomplikuoto kompresinio stuburo slankstelio lūžimo S 22.0–1; S 32.0

Kai ligonį galima aktyvinti

16

Po nudegimų T 22.3; T 22.7; T 24.3; T 24.7; T 25.3; T 25.7; T 29.3; T 29.7; T 95.0–4; T 95.8; T 95.9

Po stacionarinio gydymo

16

Galvos, veido ir kaklo jungiamojo ir minkštųjų audinių piktybiniai navikai C 49.0–6

Hodžkino liga, difuzinė ne Hodžkino limfoma C 81–C 82

Karnovskio indeksas daugiau nei 60 balų

16

Ligonių paruošimas pirminiam (gydomajam) protezavimui (bigių formavimas, konservatyvus kontraktūrų ir kitų komplikacijų po amputacijos gydymas) ir mokymas naudotis protezu bei vaikščioti* T 05.0–6; T 11.6; T 13.6; Y 83.5; Q 71; Q 72; Z 89.1–8

 

16

Uždegiminės ir degeneracinės sąnarių ligos M 05–M 06; M 12.5; M 14;

M 16; M 17; M 19

Podagra ir kitos kristalinės artropatijos M 10; M 11

Artropatijos M 02–M 03

Poūmiame periode; Keitelio indeksas ne daugiau kaip 85 balai

Modifikuotas Keitelio indeksas ne daugiau kaip 40 balų

16

Ankilozinis spondilitas M 45

Spondiliozė su artropatija M 47.2

Keitelio indeksas ne daugiau kaip 85 balai

16

Po galūnių amputacijos C 40.1–3; D 16.1–3; T 11.6; T 13.6; T 05.4; Y 83.5

Modifikuotas Keitelio indeksas ne daugiau kaip 40 balų

16

Sisteminės jungiamojo audinio ligos (sisteminė sklerodermija, sisteminė raudonoji vilkligė, dermatomiozitai), sisteminiai vaskulitai M 30–M 35

 

16

Raumenų ir sausgyslių pažeidimai C 49; S 43; S 46; S 73; S 76; S 83; S 86; S 93.2

Sutrikusi apsitarnavimo arba judėjimo funkcija

16

Po mikrochirurginių galūnių operacijų S 68; S 98

 

16

* Papildomos sąlygos: protezo pritaikymas.

 

PALAIKOMOJI REABILITACIJA

 

Diagnozė

Biosocialinių funkc. sutrikimo ir/arba ligos sunkumo laipsnis

Reabilitacijos trukmė (dienomis)

Palaikomoji reabilitacija.

Šios reabilitacijos kurso metu paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 16 procedūrų, ergoterapija – 10 procedūrų, masažas – 4 procedūros, fizioterapija – 6 procedūros, 2 psichologo konsultacijos, 2 socialinio darbuotojo konsultacijos. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas  vienam ligoniui per 10 darbo dienų: funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai pagal indikacijas.

Pastaba. Paslaugų arba tyrimų skaičius vienam ligoniui, nustatytas šiuose reikalavimuose, gali būti didinamas arba mažinamas atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a) arba asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a).

Po ilgųjų, dubens kaulų lūžių ir susirgimų S 72; T 02

 

Reumatoidinis artritas M 05–M 06; M 08

Ankilozinis spondilitas M 45

Sisteminės jungiamojo audinio ligos M 30–M 35

Spondiliozė su artropatija M 47.2

Podagra ir kitos kristalinės artropatijos M 07; M 10; M 11

Artropatijos M 02–M 03

 

Kelio, klubo, čiurnos sąnario osteoartrozė M 16; M 17; M 19

Asmenys, pripažinti nedarbingais, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas 0–25 proc. darbingumo lygis; asmenims, sulaukusiems senatvės pensijos amžiaus, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra pripažintas didelis specialiųjų poreikių lygis; iš dalies darbingiems asmenims, kuriems teisės aktų numatyta tvarka nustatytas 30–40 proc. darbingumo lygis, baigę pakartotinę reabilitaciją

20

 

IV. KRAUJOTAKOS SISTEMOS LIGOS

 

PIRMASIS medicininės REABILITACIJOS arba nemedikamentinio gydymo ETAPAS

 

1. Miokardo infarktas I 21–I 22.

2. Po širdies ir kraujagyslių operacijų, po širdies persodinimo operacijos C 38.0; C 45.2; D 15.1; Q 21; S 26; Z 94.1; Z 95.

3. Krūtinės angina I 20.0; I 20.1; I 20.8.

4. Pirminė arterinė ir inkstų hipertenzija I 10–I 13.

5. Reumatinės vožtuvų ydos I 05–I 08.

6. Kardiomiopatijos I 42.0–5; I 42.7.

7. Plaučių arterijos trombembolija I 26.0; I 26.9.

8. Reumatas su širdies pažeidimu ar choreja I 01–2; I 09.

9. Lėtinė išeminė širdies liga I 25.

10. Nereumatinės vožtuvų ydos I 34–I 37.

11. Galūnių arterijų aterosklerozė I 70.2.

12. Rejno liga, obliteruojantis trombangitas I 73.

 

Ūmiu visų šių ligų periodu (pirmą, antrą parą) jei nėra kontraindikacijų, pradedama reabilitacija, ambulatorinė reabilitacija arba pavienės nemedikamentinio gydymo priemonės.

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: reabilitacija – 10 procedūrų, ambulatorinė reabilitacija, nemedikamentinio gydymo priemonės – pagal indikacijas.

Pastaba. Paslaugų arba tyrimų skaičius vienam ligoniui, nustatytas šiuose reikalavimuose, gali būti didinamas arba mažinamas atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a) arba asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a).

 

ANTRASIS medicininės REABILITACIJOS ETAPAS

 

Diagnozė

Biosocialinių funkcijų sutrikimo laipsnis ir/arba būklės sunkumas

Reabilitacijos trukmė (dienomis)

 

Reabilitacija II

Kardiologinių ligonių reabilitacijos skyriui vadovauja kardiologas (baigęs reabilitacijos ir antrinės prevencijos tobulinimosi kursus) arba fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas (baigęs kardiologijos ir antrinės prevencijos tobulinimosi kursus).

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 20 procedūrų, masažas – 7 procedūros, fizioterapija – 6 procedūros, 5 psichologo konsultacijos, 2 socialinio darbuotojo konsultacijos, ergoterapija – 2 procedūros. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: bendraklinikinis tyrimas – 0,7, biocheminis kraujo tyrimas – 0,7, EKG – 1, funkciniai tyrimai – 1,3, kiti tyrimai pagal indikacijas.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: endokrinologas, neurologas, dietologas ir kt.

Pastaba. Paslaugų arba tyrimų skaičius vienam ligoniui, nustatytas šiuose reikalavimuose, gali būti didinamas arba mažinamas atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a).

 

Miokardo infarktas (poūmiu periodu iki 2 mėn.) I 21–I 22

Širdies nepakankamumas (ŠN) I–III funkcinė klasė pagal NYHA

20

Krūtinės angina I 20.0

Didelės rizikos, stabilizuota

16

Krūtinės angina I 20.8

Krūtinės anginos III funkcinė klasė, patvirtinta instrumentiniais tyrimais

16

Po širdies ir kraujagyslių operacijų (iki 2 mėn.). Po širdies persodinimo operacijų C 38.0; C 45.2; D 15.1; Q 21; S 26; Z 94.1; Z 95.1–4; Z 95.8

ŠN I–III funkcinė klasė pagal NYHA

20

Po širdies ir kraujagyslių operacijų (iki 2 mėn.) Z 95.0

ŠN I–III funkcinė klasė pagal NYHA

14

Po širdies ir kraujagyslių operacijų (iki 2 mėn.) Z 95.5

ŠN I–III funkcinė klasė pagal NYHA

14

Reumatinės vožtuvų ydos I 05–I 08

ŠN III funkcinė klasė pagal NYHA

16

Kardiomiopatija I 42.0–5; I 42.7

ŠN III funkcinė klasė pagal NYHA

16

 

TREČIASIS medicininės REABILITACIJOS ETAPAS

 

Diagnozė

Biosocialinių funkcijų sutrikimo laipsnis ir/arba būklės sunkumas

Reabilitacijos trukmė (dienomis)

 

1. Ambulatorinė reabilitacija I

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 10 procedūrų, masažas – 6 procedūros, fizioterapija – 10 procedūrų, 3 psichologo konsultacijos. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: bendraklinikinis tyrimas – 0,7; biocheminis kraujo tyrimas – 0,7, EKG – 0,7; funkciniai tyrimai – 1,6, kiti tyrimai pagal indikacijas.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: endokrinologas, kardiologas ir kt.

Pastaba. Paslaugų arba tyrimų skaičius vienam ligoniui, nustatytas šiuose reikalavimuose, gali būti didinamas arba mažinamas atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a).

 

Krūtinės angina I 20.1

Yra stabili stenokardija, funkcinė klasė I–III

12

 

Reumatinės vožtuvų ydos I 05–I 08

ŠN I–II funkcinė klasė pagal NYHA

12

 

Kardiomiopatija I 42.0–5; I 42.7

ŠN I–II funkcinė klasė pagal NYHA

12

 

2. Ambulatorinė reabilitacija II

Ambulatorinę reabilitaciją ir antrinę prevenciją vykdo asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose yra stacionariniai kardiologijos skyriai, ambulatorinės reabilitacijos skyriai.

Reabilitacijos specialistų komandai vadovauja gydytojas kardiologas, turintis reabilitacijos ir antrinės prevencijos specializaciją arba fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, turintis dokumentą, patvirtinantį baigtus tobulinimosi kursus kardiologijos ir antrinės prevencijos srityje.

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 10 procedūrų, masažas – 6 procedūros, fizioterapija – 10 procedūrų, 3 psichologo konsultacijos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija.

Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos.

Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: biocheminis kraujo tyrimas – 0,7, EKG – 0,7; funkciniai
tyrimai – 1,6, kiti tyrimai pagal indikacijas.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: endokrinologas, neurologas ir kt.

Pastaba. Paslaugų arba tyrimų skaičius vienam ligoniui, nustatytas šiuose reikalavimuose, gali būti didinamas arba mažinamas atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a).

 

Po ūmaus miokardo infarkto I 21–I 22

 

16

Po širdies operacijų (aortokoronarinio šuntavimo, koronarų angioplastikos bei stentavimo) Z95

Ne vėliau kaip 2 mėn. po operacijos

16

Krūtinės angina, II–III funkcinės klasės (po stacionarinio gydymo) I 20.0; I 20.1; I 20.8

Patvirtinta instrumentiniais tyrimais (EKG, ultragarsas, krūvio mėginys, koronarografija)

16

Pirminė arterinė ir inkstų hipertenzijos I 10–I 13

Didelės kardiovaskulinės rizikos asmenys (sveikatos apsaugos ministro 2002 m. rugpjūčio 14 d. įsakymo Nr. 422 „Dėl ligų diagnostikos bei ambulatorinio gydymo, kompensuojamo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, metodikų patvirtinimo“, 22 punktas:

22. Didelės ir labai didelės rizikos grupė:

22.1. vien trečio laipsnio AKS padidėjimas arba

22.2. pirmojo, antrojo ar trečiojo laipsnio AKS padidėjimas ir > 3 rizikos veiksniai (užtenka vien rezistencijos insulinui ir/arba diabeto);

22.3. arterinės hipertenzijos komplikacijos („organų – taikinių“ pažeidimas);

22.4. lydinčios klinikinės būklės, sunkinančios AH eigą ar komplikuojančios AH gydymą.)

16

Reumatinės vožtuvų ydos I 05–I 08

ŠN III funkcinė klasė pagal NYHA

16

Kardiomiopatijos I 42.0–I 42.5; I 42.7

ŠN III funkcinė klasė pagal NYHA

16

 

V. Kvėpavimo sistemos ligos

 

PIRMASIS medicininės REABILITACIJOS arba nemedikamentinio gydymo ETAPAS

 

1. Obstrukcinės plaučių ligos J 44.

2. Bronchų astma J 45.

3. Bronchektazinė liga J 47.

4. Po plaučių operacijų C 33–C 39; C 45.0; D 02.1–4; D 14.2–D 15.

5. Cistinė fibrozė su plaučių simptomais E 84.0.

6. Ūmus plaučių uždegimas J 12–J 18.

7. Ūmus absceduojantis plaučių uždegimas, ūmus abscesas J 85–J 86.

8. Ūminis obstrukcinis bronchitas J 20.

9. Pneumokoniozė J 60–J 64; J 66; Z 57.2

 

Ūmiu visų šių ligų periodu (pirmą, antrą parą), jei nėra kontraindikacijų, pradedama reabilitacija, ambulatorinė reabilitacija arba pavienės nemedikamentinio gydymo priemonės.

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: reabilitacija – 15 procedūrų, ambulatorinė reabilitacija, nemedikamentinio gydymo priemonės – pagal indikacijas.

Pastaba. Paslaugų arba tyrimų skaičius vienam ligoniui, nustatytas šiuose reikalavimuose, gali būti didinamas arba mažinamas atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a) arba asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a).

 

ANTRASIS medicininės REABILITACIJOS ETAPAS

 

Diagnozė

Biosocialinių funkcijų sutrikimo laipsnis ir/arba būklės sunkumas

Reabilitacijos trukmė (dienomis)

 

Reabilitacija II

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 20 procedūrų, masažas – 8 procedūros, fizioterapija – 10 procedūrų, 3 psichologo konsultacijos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: bendraklinikinis tyrimas – 1, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai pagal indikacijas.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: pulmonologas, kardiologas, radiologas, dietologas ir kt.

Pastaba. Paslaugų arba tyrimų skaičius vienam ligoniui, nustatytas šiuose reikalavimuose, gali būti didinamas arba mažinamas atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a).

 

Komplikuotos plaučių ligos J 44

Sunki LOPL stadija, paūmėjimas (FEV1/FVC mažiau kaip 70 proc., FEV1 nuo 30 iki 50 proc.

Labai sunki LOPL stadija, paūmėjimas FEV1/FVC mažiau kaip 70 proc., FEV1 mažiau kaip 30 proc. arba kai yra lėtinis kvėpavimo nepakankamumas ir PO2 < 60 mmHg, PCO2 > 50 mmHg

20

Persistuojanti bronchų astma J 45

Vidutinio sunkumo, esant paūmėjimui, simptomai stebimi kasdien, paūmėjimai gali trikdyti aktyvumą ir miegą, naktiniai simptomai kartojasi bent kartą per savaitę, 60 proc. < FEV1 < 80 proc. būtinojo ar 60 proc. <PEF< 80 proc. asmeninio geriausio; sunki forma, esant paūmėjimui, simptomai stebimi kasdien; naktiniai astmos simptomai ir paūmėjimai dažni, FEV ne daugiau 60 proc. būtinojo ar PEF nedaugiau 60 proc. asmeninio geriausio

20

Bronchektazinė liga J 47

Sunki (3) stadija, dažni, užsitęsę ligos paūmėjimai, lėtinis PCO2 > 50 mmHg; labai sunki (4) stadija, komplikuota eiga, dažni paūmėjimai (komplikacijos – amiloidozė ar plautinė širdis, kt.) kvėpavimo nepakankamumas, PaO2 < 60 mmHg,

20

Cistinė fibrozė E 84

Vidutinė ar sunki cistinės fibrozės forma

20

Po plaučių operacijų (esant okologiniams susirgimams ir po specifinio gydymo) C 33–C 39; C 45.0; D 14.1–4; D 38.0–6

Karnovskio indeksas 50–60 balų

20

 

TREČIASIS medicininės REABILITACIJOS ETAPAS

 

Diagnozė

Biosocialinių funkcijų sutrikimo laipsnis ir/arba būklės sunkumas

Reabilitacijos trukmė (dienomis)

 

1. Ambulatorinė reabilitacija I

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 10 procedūrų, masažas – 5 procedūros, fizioterapija – 10 procedūrų, 2 psichologo konsultacijos. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: bendraklinikinis tyrimas – 0,5, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai pagal indikacijas.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: pulmonoloas ir kt.

Pastaba. Paslaugų arba tyrimų skaičius vienam ligoniui, nustatytas šiuose reikalavimuose, gali būti didinamas arba mažinamas atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a).

 

Lėtiniai nespecifiniai plaučių susirgimai: LOPL J 44

Ligos paūmėjimas, eiga vidutinio sunkumo FEV1/FVC < 70 proc., FEV1 < 80 proc.

12

 

Ūminis abscesas su pneumonija ar be jos J 85

daugybiniai plaučių abscesai

Sumažėjęs proceso aktyvumas, ligos eiga užsitęsusi

12

 

Užsitęsęs ūmus obstrukcinis bronchitas J 20

Užsitęsusi ne mažiau kaip 4 savaites ligos eiga. Sindromas, patvirtintas kliniškai ir spirografiškai

12

 

Pneumokoniozė J 60–J 64; J 66; Z 57.2

Ligos paūmėjimas

12

 

Bronchų astma J 45

Lengva forma, paūmėjimas, simptomai dažniau kaip 1 per savaitę, bet rečiau kaip 1 kartą per dieną; naktiniai simptomai dažniau kaip 2 kartus per mėnesį, bet rečiau kaip 1 kartą per savaitę; kvėpavimo funkcija tarp astmos epizodų normali

12

 

Bronchektazinė liga J 47

Vidutinio sunkumo (2) stadija, paūmėjimas, be kvėpavimo nepakankamumo

12

 

2. Ambulatorinė reabilitacija II

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 10 procedūrų, masažas – 5 procedūros, fizioterapija – 12 procedūrų, 2 psichologo konsultacijos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: bendraklinikinis tyrimas – 0,5, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai pagal indikacijas.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: pulmonologas, kardiologas ir kt.

Pastaba. Paslaugų arba tyrimų skaičius vienam ligoniui, nustatytas šiuose reikalavimuose, gali būti didinamas arba mažinamas atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a).

 

Komplikuotos plaučių ligos C 33–C 39; C 45.0; D 02.1–4; D 14.2–D 15; E 84.0; J 12–J 18; J 20; J 44; J 45; J 47; J 85; Z 57.2

I–II laipsnio kvėpavimo nepakankamumas

16

 

VI. Endokrininės ligos

 

PIRMASIS medicininės REABILITACIJOS arba nemedikamentinio gydymo ETAPAS

 

1. Cukrinis diabetas E 10–E 14.

2. Skydliaukės ligos C 73–C 75; D 44.0; E 03; E 05; E 06.

3. Vidutinio sunkumo hipoparatireozė C 75.0; D 44.2; E 20.

4. Hipotireozė (po operacinio ir radiacinio gydymo) E 89.

5. Po chirurginio antinksčių žievės ir kitų ligų gydymo C 74.0–1; D 44.1; E 27.

6. Antinksčių nepakankamumas E 24; E 25; E 27.1.

7. Hipofizės hipofunkcija C 75.1; D 44.3; E 23.

8. Nutukimas E 66.

 

Ūmiu visų šių ligų periodu (pirmą, antrą parą) jei nėra kontraindikacijų, pradedama reabilitacija, ambulatorinė reabilitacija arba pavienės nemedikamentinio gydymo priemonės.

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: reabilitacija – 10 procedūrų, ambulatorinė reabilitacija, nemedikamentinio gydymo priemonės – pagal indikacijas.

Pastaba. Paslaugų arba tyrimų skaičius vienam ligoniui, nustatytas šiuose reikalavimuose, gali būti didinamas arba mažinamas atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a) arba asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a).

 

ANTRASIS medicininės REABILITACIJOS ETAPAS

 

Diagnozė

Biosocialinių funkcijų sutrikimo laipsnis ir/arba būklės sunkumas

Reabilitacijos trukmė (dienomis)

 

Reabilitacija II

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 20 procedūrų, ergoterapija – 6 procedūros, masažas – 6 procedūros, fizioterapija – 7 procedūros, 2 psichologo konsultacijos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija, dietoterapija. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas  vienam ligoniui per 10 darbo dienų: biocheminis kraujo tyrimas – 2, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai pagal indikacijas.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: endokrinologas, dietologas ir kt.

Pastaba. Paslaugų arba tyrimų skaičius vienam ligoniui, nustatytas šiuose reikalavimuose, gali būti didinamas arba mažinamas atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a).

 

Cukrinis diabetas, pasižymintis „diabetinės pėdos“ sindromais E 10.5; E 11.5; E 12.5

Kai reikalinga hiropodisto pagalba, ortopedinės priemonės

20

 

TREČIASIS medicininės REABILITACIJOS ETAPAS

 

Diagnozė

Biosocialinių funkcijų sutrikimo laipsnis ir/arba būklės sunkumas

Reabilitacijos trukmė (dienomis)

 

Ambulatorinė reabilitacija I

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 10 procedūrų, ergoterapija – 2 procedūros, masažas – 5 procedūros, fizioterapija – 10 procedūrų, 2 psichologo konsultacijos. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: biocheminis kraujo tyrimas – 0,6, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai pagal indikacijas.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: endokrinologas ir kt.

Pastaba. Paslaugų arba tyrimų skaičius vienam ligoniui, nustatytas šiuose reikalavimuose, gali būti didinamas arba mažinamas atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a).

 

Vidutinė ir sunki cukrinio diabeto forma E 10.4–7; E 11.4–7; E 12.4–7

Vidutinė ir sunki CD forma, subkompensacijos stadijoje

Glikemija daugiau kaip 6mmol/l nevalgius

Glikemija daugiau kaip 10 mmol/l po valgio

gliukolizuotas HB 8,5 ir daugiau

12

 

Skydliaukės ligos:

tirotoksikozė arba po jos radikalaus gydymo, C 73–C 75; D 44.0; E 03; E 05

Tiroiditai E 06

Nenormali skydliaukės ir tirotropinių hormonų pusiausvyra, širdies metabolinio pakenkimo ar nervų sistemos pakenkimo požymiai (tik E03 ir E05)

12

 

Vidutinio sunkumo hipoparatireozė C 75.0; D 44.2; E 20

Antinksčių nepakankamumas, kompensuotas stacionare E 24; E 25; E 27.1

Hipofizės hipofunkcija ir kiti funkcijos sutrikimai C 75.1; D 44.3; E 23

Sunki ir vidutinio sunkumo ligos forma, nustačius diagnozę pirmą kartą, ir kompensuota funkcija

12

 

Ambulatorinė reabilitacija II

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 10 procedūrų, ergoterapija – 2 procedūros, masažas – 5 procedūros, fizioterapija – 10 procedūrų, 2 psichologo konsultacijos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas  vienam ligoniui per 10 darbo dienų: biocheminis kraujo  tyrimas – 0,6, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai pagal indikacijas.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: endokrinologas kt.

Pastaba. Paslaugų arba tyrimų skaičius vienam ligoniui, nustatytas šiuose reikalavimuose, gali būti didinamas arba mažinamas atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a).

 

Cukrinis diabetas, pasižymintis „diabetinės pėdos“ sindromu E 10.5; E 11.5; E 12.5

Kai reikia ortopedinių priemonių

16

Hipotireozė (po operacinio ar radiacinio gydymo) C 73–C 75; D 44.0; E 89.0

 

16

Po chirurginio antinkščių žievės ir kitų ligų gydymo C 74.0–1; D 44.1; E 27.1 (esant onkologiniams susirgimams ir po specifinio gydymo)

 

16

Nutukimas E 66

Po chirurginio gydymo, išsivysčius komplikacijoms

16

 

VII. Virškinimo sistemos ligos

 

PIRMASIS medicininės REABILITACIJOS arba nemedikamentinio gydymo ETAPAS

 

1. Skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opaligė K 25–K 28.

2. Po skrandžio rezekcijos, tulžies pūslės pašalinimo, stemplės, kepenų, kasos, žarnyno ligų operacinio gydymo B 67.0; B 67.5; C 15–C 26; C 45.1; C 48; C 78.7; D 10–D 13; D 18; D 19.1; D 20; K 22.3; K 25–K 28; K 31.6; K 40–K 46; K 55; K 56.1–8; K 57.2–9; K 59.3; K 62.3; K 75; K 80–K 85; K 86; K 91.2; N 32.1; N 81.6; N 82.2–3; Q 43.1; Q 45.1; S 36; Z 94.4.

3. Virusiniai hepatitai, Krono liga, opinis nespecifinis kolitas, celiakinė liga B 15–B 17; K 50–K 51; K 90.1.

4. Gastritas ir duodenitas K 29.

5. Pilvaplėvės sąaugos K 66.0.

6. Apendicitas K 35.

7. Funkciniai žarnų sutrikimai K 59.

8. Peritonitas K 65.

 

Ūmiu visų šių ligų periodu (pirmą, antrą parą), jei nėra kontraindikacijų, pradedama reabilitacija, ambulatorinė reabilitacija arba pavienės nemedikamentinio gydymo priemonės.

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: reabilitacija, ambulatorinė reabilitacija, nemedikamentinio gydymo priemonės – pagal indikacijas.

Pastaba. Paslaugų arba tyrimų skaičius vienam ligoniui, nustatytas šiuose reikalavimuose, gali būti didinamas arba mažinamas atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a) arba asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a).

 

ANTRASIS medicininės REABILITACIJOS ETAPAS

 

Diagnozė

Biosocialinių funkcijų sutrikimo laipsnis ir/arba būklės sunkumas

Reabilitacijos trukmė (dienomis)

Reabilitacija II

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 20 procedūrų, ergoterapija – 6 procedūros, masažas – 6 procedūros, fizioterapija – 7 procedūros, 2 psichologo konsultacijos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija, dietoterapija. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: biocheminis kraujo tyrimas – 2, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai pagal indikacijas.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: endokrinologas, dietologas ir kt.

Pastaba. Paslaugų arba tyrimų skaičius vienam ligoniui, nustatytas šiuose reikalavimuose, gali būti didinamas arba mažinamas atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a).

Esant onkologiniams susirgimams po operacinio ir specifinio gydymo C 15.0–5; C 16.0–6; C 17.0–3; C 18.0–7; C 19; C 20; C 21.0–2; C 22.0–4.7; C 23; C 24.0–1; C 25.0–4; C 25.7; C 26; C 48.0–2

Karnovskio indeksas 50–60 balų

16

 

TREČIASIS medicininės REABILITACIJOS ETAPAS

 

Diagnozė

Biosocialinių funkcijų sutrikimo laipsnis ir/arba būklės sunkumas

Reabilitacijos trukmė (dienomis)

 

1. Ambulatorinė reabilitacija I

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 10 procedūrų, masažas – 5 procedūros, fizioterapija – 10 procedūrų, 2 psichologo konsultacijos. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: balneoterapija, hidroterapija, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: bendraklinikinis tyrimas – 0,5, kiti tyrimai pagal indikacijas.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: gastroenterologas ir kt.

Pastaba. Paslaugų arba tyrimų skaičius vienam ligoniui, nustatytas šiuose reikalavimuose, gali būti didinamas arba mažinamas atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a).

 

Skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opaligė (patvirtinta gastroskopiškai) K 25–K 28

Endoskopiškai patvirtinus opos lokalizaciją, esant komplikacijų

12

 

Po skrandžio rezekcijos, po tulžies pūslės pašalinimo, kepenų, kasos, žarnyno ligų operacinio gydymo (esant onkologiniams susirgimams ir po specifinio gydymo) D 10–D 13; D 19.1; D 20; K 25–K 28; K 55; K 56.1–8; K 80–K 85; K 91.2; K 40–K 46 – jei yra žarnų gangrena; S 36; Z 94.4

Po laparoskopijos metodu atliktų operacijų¸ tik esant komplikacijų

12

 

Virusiniai hepatitai B 15–B 17

Iškart po stacionarinio gydymo

12

 

Opinis kolitas, Krono liga K 50–K 51

Iškart po stacionarinio gydymo

12

 

Ūmus pankreatitas K 85

Užsitęsusi, vidutinio sunkumo ligos eiga, ryški astenija

12

 

Celiakinė liga K 90.0

Užsitęsusi, vidutinio sunkumo ligos eiga, ryški astenija

12

 

2. Ambulatorinė reabilitacija II

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 10 procedūrų, masažas – 5 procedūros, fizioterapija – 10 procedūrų, 2 psichologo konsultacijos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: funkciniai tyrimai – 0,5, kiti tyrimai pagal indikacijas.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: gastroenterologas ir kt.

Pastaba. Paslaugų arba tyrimų skaičius vienam ligoniui, nustatytas šiuose reikalavimuose, gali būti didinamas arba mažinamas atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a).

 

Skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opaligė (patvirtinta gastroskopiškai) K 25–K 28

Po chirurginio gydymo, užbaigiant stacionarinį arba ambulatorinį gydymą

16

Po skrandžio rezekcijos, po tulžies pūslės pašalinimo, stemplės, kepenų, kasos, žarnyno ligų operacinio gydymo stacionare (po laparoskopijos metodu atliktų operacijų¸ tik esant komplikacijoms) B 67.0; B 67.5; C 15–C 26; C 45.1; C 48; C 78.7; D 10–D 13; D 18; D 19.1; D 20; K 22.3; K 25–K 28; K 31.6; K 50; K 51; K 55; K 56.1–8; K 57.2–9; K 59.3; K 62.3; K 75; K 80–K 85; K 86; K 91.2; N 32.1; N 81.6; N 82.2–3; Q 43.1; Q 45.1

K 40–K 46 – jei yra žarnų gangrena

Po chirurginio gydymo

16

 

VIII. Inkstų ligos

 

PIRMASIS medicininės REABILITACIJOS arba nemedikamentinio gydymo ETAPAS

 

1. Po inkstų persodinimo Z 94.0.

2. Tubulointersticinis nefritas N 10–N 12.

3. Po inkstų ir šlapimo takų operacijų C 60–C 62; C 64–C 66; C 67.0–7; C 68; D 29; D 30.0–7; N 13; N 20–N 21.

4. Po prostatos adenomos operacijų N 40.

5. Glomerulų ligos N 00; N 03–N 05.

6. Inkstinė osteodistrofija N 25.

7. Kitas lėtinis inkstų nepakankamumas N 18.8–9; N 19.

8. Nedidelio laipsnio inkstų funkcijos nepakankamumas N 18.

9. Prostatitas N 41.

10. Cistitas N 30.

11. Šlapimo nelaikymas N 39.3–4.

 

Ūmiu visų šių ligų periodu (pirmą, antrą parą) jei nėra kontraindikacijų, pradedama reabilitacija, ambulatorinė reabilitacija arba pavienės nemedikamentinio gydymo priemonės.

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: reabilitacija, ambulatorinė reabilitacija, nemedikamentinio gydymo priemonės – pagal indikacijas.

Pastaba. Paslaugų arba tyrimų skaičius vienam ligoniui, nustatytas šiuose reikalavimuose, gali būti didinamas arba mažinamas atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a) arba asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a).

 

ANTRASIS medicininės REABILITACIJOS ETAPAS

 

Diagnozė

Biosocialinių funkcijų sutrikimo laipsnis ir/arba būklės sunkumas

Reabilitacijos trukmė (dienomis)

Reabilitacija II

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 20 procedūrų, ergoterapija – 6 procedūros, masažas – 6 procedūros, fizioterapija – 7 procedūros, 2 psichologo konsultacijos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija, dietoterapija. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas  vienam ligoniui per 10 darbo dienų: biocheminis kraujo tyrimas – 2, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai pagal indikacijas.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: nefrologas, urologas, dietologas ir kt.

Pastaba. Paslaugų arba tyrimų skaičius vienam ligoniui, nustatytas šiuose reikalavimuose, gali būti didinamas arba mažinamas atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a).

Esant onkologiniams susirgimams po operacinio ir specifinio gydymo C 60–C 62; C 64–C 66; C 67.0–7; C 68

Karnovskio indeksas 50–60 balų

16

 

TREČIASIS medicininės REABILITACIJOS ETAPAS

 

Diagnozė

Biosocialinių funkcijų sutrikimo laipsnis ir/arba būklės sunkumas

Reabilitacijos trukmė (dienomis)

 

1. Ambulatorinė reabilitacija I

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 10 procedūrų, masažas – 7 procedūros, fizioterapija – 10 procedūrų, 2 psichologo konsultacijos. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas  vienam ligoniui per 10 darbo dienų: bendraklinikinis tyrimas – 0,5, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai pagal indikacijas.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: nefrologas, urologas ir kt.

Pastaba. Paslaugų arba tyrimų skaičius vienam ligoniui, nustatytas šiuose reikalavimuose, gali būti didinamas arba mažinamas atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a).

 

Tubulointersticinis nefritas N 10–N 12

Užsitęsusi komplikuota ligos eiga, kreatininas mažiau kaip 200 mkg/l

12

 

Po prostatos adenomos operacijos N 40

 

12

 

Glomerulų ligos N00; N 03–N 05

Užsitęsusi komplikuota ligos eiga, kreatininas mažiau kaip 200 mkg/l

12

 

Inkstinė osteodistrofija N 25

Pirmą kartą nustačius diagnozę

12

 

Kitas lėtinis inkstų nepakankamumas N 18.8–9; N 19

 

12

 

2. Ambulatorinė reabilitacija II

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 10 procedūrų, masažas – 7 procedūros, fizioterapija – 10 procedūrų, 2 psichologo konsultacijos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: bendraklinikinis tyrimas – 0,5, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai pagal indikacijas.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: nefrologas, urologas ir kt.

Pastaba. Paslaugų arba tyrimų skaičius vienam ligoniui, nustatytas šiuose reikalavimuose, gali būti didinamas arba mažinamas atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a).

 

Po inkstų persodinimo Z 94.0

 

16

Po inkstų ir šlapimo takų operacijų (išskyrus litotripsiją) (esant onkologiniams susirgimams ir po specifinio gydymo) C 60–C 62; C 64–C 66; C 67.0–7; C 68; D 29; D 30.0–7; N 13; N 20–N 21

Karnovskio indeksas daugiau nei 60 balų

16

Nedidelio laipsnio inkstų funkcijos nepakankamumas N 18

Prieš pradedant gydymą hemodialize ar peritonine dialize. Kreatinino klirensas 100–50 ml/min.

16

Inkstų transplantato funkcijos nepakankamumas N 18.8

I–II laipsnio

16

Ureminė neuropatija N 18.8

 

16