LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO 2004 M. RUGPJŪČIO 16 D. ĮSAKYMO NR. 1K-288 „DĖL EUROPOS SĄJUNGOS SANGLAUDOS FONDO IR BENDROJO FINANSAVIMO LĖŠŲ IŠMOKĖJIMO RANGOVAMS (PASLAUGŲ TEIKĖJAMS AR PREKIŲ TIEKĖJAMS) IR ATSISKAITYMO UŽ IŠMOKĖTAS AR PLANUOJAMAS IŠMOKĖTI LĖŠAS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2005 m. balandžio 19 d. Nr. 1K-114

Vilnius

 

Pakeičiu Europos Sąjungos sanglaudos fondo ir bendrojo finansavimo lėšų išmokėjimo rangovams (paslaugų teikėjams ar prekių tiekėjams) ir atsiskaitymo už išmokėtas ar planuojamas išmokėti lėšas taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. 1K-288 „Dėl Europos Sąjungos sanglaudos fondo ir bendrojo finansavimo lėšų išmokėjimo rangovams (paslaugų teikėjams ar prekių tiekėjams) ir atsiskaitymo už išmokėtas ar planuojamas išmokėti lėšas taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 132-4776, Nr. 149-5411, Nr. 155-5657, Nr. 167-6145):

1. Įrašau 3 punkto pirmajame sakinyje vietoj žodžių „kitų nei valstybės biudžeto bendrojo finansavimo lėšų“ žodžius „ne iš specialiųjų valstybės biudžeto ES sanglaudos fondo programų skiriamų bendrojo finansavimo lėšų“.

2. Išdėstau 6 punkto paskutinįjį sakinį taip:

„Mokėjimo prašymų forma, jų teikimo periodiškumas, avansinio ir galutinio mokėjimo prašymo pateikimo terminai ir mokėjimo prašyme nurodomų išlaidų paskirstymo pagal mokėjimo šaltinius mechanizmas nustatomi įgyvendinančiosios institucijos ir galutinio paramos gavėjo sudarytoje sutartyje dėl pareigų ir atsakomybės įgyvendinant projektą atsižvelgus į šiame punkte nurodytus terminus“.

3. Įrašau 7.1 punkte vietoj žodžių „iš kitų nei valstybės biudžeto lėšų“ žodžius „ne iš specialiųjų valstybės biudžeto ES sanglaudos fondo programų lėšų“.

4. Išdėstau 7.2 punktą taip:

7.2. kada parvedamos specialiųjų valstybės biudžeto ES sanglaudos fondo programų lėšos:

7.2.1. specialiųjų valstybės biudžeto ES sanglaudos fondo programų lėšų dalis pervedama tik tada, kai galutinis paramos gavėjas sumoka ne iš specialiųjų valstybės biudžeto ES sanglaudos fondo programų lėšų mokėtiną dalį;

7.2.2. kai vienas iš projekto finansavimo šaltinių yra paskolos lėšos, projekto pradžioje iš paskolos lėšų mokėtina dalis gali būti apmokama iš specialiųjų valstybės biudžeto ES sanglaudos fondo programų projektui skiriamų bendrojo finansavimo lėšų. Kai išnaudojamos iš specialiųjų valstybės biudžeto ES sanglaudos fondo programų projektui skiriamos bendrojo finansavimo lėšos, bendrojo finansavimo dalis mokama iš paskolos lėšų. Jei nustatyta, kad paskolos lėšos mokamos tada, kai panaudojamos iš specialiųjų valstybės biudžeto ES sanglaudos fondo programų projektui skiriamos bendrojo finansavimo lėšos, įgyvendinančioji institucija mokėjimo prašymą, išskyrus mokėjimo prašymą dėl apmokėjimo pagal sutartis, pasirašytas iki 2004 m. rugpjūčio 27 d. ir nurodytas šių taisyklių 7 priede, bei paslaugų teikimo sutartis, gali tvirtinti tik tada, kai galutinis paramos gavėjas pateikia dokumentą, kuriuo garantuojamos paskolos lėšos (paskolos sutartį, banko garantinį raštą, kuriuo įsipareigojama suteikti paskolą). Kai vienas iš projekto finansavimo šaltinių yra paskolos lėšos, sutartys, išskyrus paslaugų teikimo sutartis, gali būti sudaromos tik po to, kai galutinis paramos gavėjas pateikia dokumentą, kuriuo garantuojamos paskolos lėšos (paskolos sutartį, banko garantinį raštą, kuriuo įsipareigojama suteikti paskolą), ir ši nuostata turi būti įtraukta į įgyvendinančiosios institucijos ir galutinio paramos gavėjo sudarytą sutartį dėl pareigų ir atsakomybės įgyvendinant projektą“.

5. Įrašau 11.2 punkte vietoj žodžių „iš kitų nei valstybės biudžeto lėšų“ žodžius „ne iš specialiųjų valstybės biudžeto ES sanglaudos fondo programų lėšų“.

6. Įrašau 18.2.1 punkte vietoj žodžių „kitos nei valstybės biudžeto lėšos“ žodžius „ne specialiųjų valstybės biudžeto ES sanglaudos fondo programų lėšos“ atitinkamu linksniu.

7. Įrašau 18.2.2 punkte vietoj žodžių „kitos nei valstybės biudžeto lėšos“ žodžius „ne specialiųjų valstybės biudžeto ES sanglaudos fondo programų lėšos“.

8. Išdėstau 18.5 punktą taip:

18.5. ar nurodyta, kiek lėšų ir iš kokių šaltinių turi būti išmokėta rangovui (paslaugų teikėjui ar prekių tiekėjui). Jei ne specialiųjų valstybės biudžeto ES sanglaudos fondo programų lėšų išmokėta mažiau negu nustatyta įgyvendinančiosios institucijos ir galutinio paramos gavėjo sutartyje dėl pareigų ir atsakomybės įgyvendinant projektą, sumos, mokėtinos iš specialiųjų valstybės biudžeto ES sanglaudos fondo programų lėšų, mažinamos iki įgyvendinančiosios institucijos ir galutinio paramos gavėjo sutartyje nustatyto specialiųjų valstybės biudžeto ES sanglaudos fondo programų lėšų ir ne specialiųjų valstybės biudžeto ES sanglaudos fondo programų lėšų santykio. Likusi dalis, mokėtina iš specialiųjų valstybės biudžeto ES sanglaudos fondo programų, išmokama galutiniam paramos gavėjui pateikus kitus mokėjimo prašymus su pridėtais išlaidų apmokėjimą įrodančiais dokumentais“.

9. Išdėstau 19 punktą taip:

19. Jeigu pagal sutarties, sudarytos įgyvendinančiosios institucijos ir galutinio paramos gavėjo dėl pareigų ir atsakomybės įgyvendinant projektą, nuostatas ne specialiųjų valstybės biudžeto ES sanglaudos fondo programų lėšos turi būti pervestos tik tada, kai įgyvendinančioji institucija patvirtina mokėjimo prašymą, įgyvendinančioji institucija informuoja galutinį paramos gavėją apie patvirtintą ne iš specialiųjų valstybės biudžeto ES sanglaudos fondo programų lėšų mokėtiną sumą ir, gavusi iš galutinio paramos gavėjo išlaidų apmokėjimą įrodančius dokumentus, patikrina, ar šios lėšos buvo išmokėtos, ir tai pažymi mokėjimo prašymo tikrinimo ir tvirtinimo lape. Kol galutinis paramos gavėjas nesumoka ne specialiųjų valstybės biudžeto ES sanglaudos fondo programų lėšų dalies, mokėjimo paraiška neteikiama arba, jeigu galutinis paramos gavėjas perveda ne visą ne specialiųjų valstybės biudžeto ES sanglaudos fondo programų lėšų dalies sumą, sumos, mokėtinos iš specialiųjų valstybės biudžeto ES sanglaudos fondo programų lėšų, mažinamos iki įgyvendinančiosios institucijos ir galutinio paramos gavėjo sutartyje nustatyto specialiųjų valstybės biudžeto ES sanglaudos fondo programų lėšų ir ne specialiųjų valstybės biudžeto ES sanglaudos fondo programų lėšų santykio“.

10. Įrašau 24 punkte vietoj žodžių „Dėl tinkamų apmokėti mokėjimo prašymų pildoma mokėjimo paraiška pagal kiekvieną mokėjimo prašymą išskiriant specialiąsias valstybės biudžeto ES sanglaudos fondo programas. Specialiosioms valstybės biudžeto ES sanglaudos fondo programoms finansuoti mokėjimo paraiškos pildomos išlaikant pagal kiekvieną mokėjimo prašymą EK sprendime nustatytą ES ir bendrojo finansavimo lėšų santykį“ žodžius „Dėl patvirtinto mokėjimo prašymo pildant mokėjimo paraiškas, patvirtintos tinkamos finansuoti išlaidos nurodomos pagal atskiras specialiąsias valstybės biudžeto ES sanglaudos fondo programas tokiu santykiu, kad apmokėjus mokėjimo prašymą apmokėtos tinkamos finansuoti išlaidos būtų paskirstytos pagal EK sprendime nustatytą ES ir bendrojo finansavimo lėšų santykį“.

11. Išdėstau 31 punktą taip:

31. Įgyvendinančioji institucija, po paskutiniosios pateiktos mokėjimo paraiškos Europos Komisijai pripažinusi deklaruotinomis Europos Komisijai konkretaus projekto išlaidas, siekiančias 10 procentų projekto tinkamų finansuoti išlaidų vertės, per vieną mėnesį parengia ir teikia mokėjimo institucijai įgyvendinančiosios institucijos įgaliotų asmenų pasirašytą mokėjimo paraišką Europos Komisijai dėl tarpinio mokėjimo pagal standartinę formą, nurodytą Europos Komisijos 2002 m. liepos 29 d. reglamento (EB) Nr. 1386/2002, nustatančio išsamias Europos Tarybos reglamento (EB) Nr. 1164/94 įgyvendinimo taisykles dėl Sanglaudos fondo paramos valdymo ir kontrolės sistemų bei finansinių koregavimų atlikimo tvarkos, II priede, kurioje deklaruojamos atitinkamos ES sanglaudos fondo ir bendrojo finansavimo išlaidos, patirtos ir užregistruotos SFMIS arba, jei vadovaujančioji institucija SFMIS dar nepatvirtino, registracijos žurnaluose kaip deklaruotinos Europos Komisijai nuo išlaidų tinkamumo finansuoti laikotarpio pradžios iki atitinkamos datos, kartu su mokėjimo paraiškos Europos Komisijai standartinėje formoje reikalaujamais pridėti priedais ir tinkamas finansuoti išlaidas pateisinančiais ir jų apmokėjimą įrodančiais dokumentais. Įgyvendinančioji institucija mokėjimo paraiškas Europos Komisijai dėl tarpinių mokėjimų gali teikti mokėjimo institucijai ir pripažinusi deklaruotinomis Europos Komisijai mažesnę išlaidų dalį, nei nurodyta šiame punkte, taip pat privalo jas teikti mokėjimo institucijai pareikalavus. Įgyvendinančioji institucija dėl išlaidų, pripažintų deklaruotinomis Europos Komisijai iki einamųjų metų rugpjūčio 31 d., rengia mokėjimo paraišką Europos Komisijai dėl tarpinio mokėjimo ir teikia mokėjimo institucijai iki einamųjų metų spalio 10 d. Mokėjimo paraišką dėl galutinio mokėjimo pagal standartinę formą, nurodytą Europos Komisijos 2002 m. liepos 29 d reglamento (EB) Nr. 1386/2002 II priede, kartu su projekto galutine ataskaita ir tinkamas finansuoti išlaidas pateisinančiais ir jų apmokėjimą įrodančiais dokumentais įgyvendinančioji institucija privalo pateikti mokėjimo institucijai ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo projekto darbų ir mokėjimų pabaigos“.

12. Papildau taisykles šiuo 7 priedu (pridedama).

 

 

 

FINANSŲ MINISTRAS                                                                      ALGIRDAS BUTKEVIČIUS


 


Europos Sąjungos sanglaudos fondo ir bendrojo finansavimo lėšų išmokėjimo rangovams (paslaugų teikėjams ar prekių tiekėjams) ir atsiskaitymo už išmokėtas ar planuojamas išmokėti lėšas taisyklių

7 priedas

 

SUTARČIŲ, KURIOMS TAIKOMA EUROPOS SĄJUNGOS SANGLAUDOS FONDO IR BENDROJO FINANSAVIMO LĖŠŲ IŠMOKĖJIMO RANGOVAMS (PASLAUGŲ TEIKĖJAMS AR PREKIŲ TIEKĖJAMS) IR ATSISKAITYMO UŽ IŠMOKĖTAS AR PLANUOJAMAS IŠMOKĖTI LĖŠAS TAISYKLIŲ 7.2.2 PUNKTE NUSTATYTA IŠIMTIS DĖL PASKOLOS SUTARTIES, BANKO GARANTINIO RAŠTO, KURIUO ĮSIPAREIGOJAMA SUTEIKTI PASKOLĄ, PATEIKIMO, SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Projekto numeris

Projekto pavadinimas

Sutarties pavadinimas

Sutarties pasirašymo data

Rangovas/konsultantas

1.

2001/LT/16/P/PE/004

Tauragės regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas

Didžiųjų atliekų aikštelių statyba Tauragės regione

2004 04 07

AB „Klaipėdos hidrotechnika“

2.

2001/LT/16P/PE/008

Šiaulių regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas

Žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės įrengimas

2004 07 14

UAB „Šiaulių kelias“

______________